Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Tag: Prague

Why we have chosen to give birth in Prague

We have decided to welcome our child here in the Czech Republic after months of research. Our research started with the whole world and ended with Prague in Czech Republic. The reasons behind this can be summed up in a few sentences

 • It is our first child so we decided to be in Europe, it is a bit closer to our families compared to Asia and Central America.
 • We looked for good quality medical services which was covered by Ulrika’s maternity insurance.
 • We wanted to either be really close to Sweden, but not in Sweden, or have a community surrounding us (Tallinn, Prague and Malta was added to our list)
 • We wanted to be able to have private options, especially when it came to midwifes. (Lissabon was added to our list)
 • Prague became our main choice mainly due to that we have our good friends the King family here. They have already gone through giving birth to a child here and they have connections that we could use.
 • The Czech Republic has one of the world’s lowest maternal mortality rates and they also have a good prenatal care.
 • It’s cheap to give birth here, about six times cheaper than Sweden and you get a lot for the money here. For example, you can have a private midwife and the hospital you choose is actually the hospital you are going to give birth at. This is not you what you can expect giving birth in for instance, Sweden.
 • The final argument to give birth in Prague was when the speaker list of this year’s version of Hacker’s Congress was released and we managed to get tickets to it.

Vi har beslutat att välkomna vårt barn här i Tjeckien efter månader av efterforskning. Vi utgick från hela världen och det  slutade med Prag i Tjeckien. Anledningen till detta kan sammanfattas med några få meningar

 • Det är vårt första barn så vi bestämde oss för att vara i Europa, det är lite närmare till våra familjer jämfört med Asien och Centralamerika.
 • Vi letade efter högkvalitativa medicinska tjänster och som täcktes av Ulrikas graviditetsförsäkring.
 • Vi ville antingen vara riktigt nära Sverige, men inte i Sverige, eller ha en grupp av frihetliga vänner som omger oss (Tallinn, Prag och Malta lades till på vår lista)
 • Vi ville ha privata alternativ, särskilt när det gäller barnmorskor. (Lissabon lades till vår lista)
 • Prag blev vårt främsta val på grund av att vi har våra goda vänner, familjen King här. De har redan gått igenom att föda ett barn här och de har kontakter som vi kan använda.
 • Tjeckien har en av de lägsta mödradödlighetsiffrorna i världen och väldigt bra neonatalvård.
 • Det är billigt att föda här, ungefär sex gånger billigare än Sverige och du får väldigt mycket för pengarna här. Exempelvis kan du ha privat barnmorska och sjukhuset du väljer är faktiskt det sjukhus som du kommer föda på. Det är något du inte kan förvänta dig när du föder i till exempel Sverige.
 • Det sista argumentet för att föda i Prag var när talarlistan av årets version av Hacker’s Congress släpptes och vi lyckades få biljetter till det.

The hospital we have chosen is located outside Prague – there are at least seven different maternity hospitals that we have found in and around Prague and some have better reputation than others. From the expat community here in Prague, three hospitals stood out (Rakovnik, Neratovice and Horovice) as being the most woman-friendly where birthing a child to a large extent is not looked  upon as a medical problem and where the “assembly line”-principle is not applied.

Another important thing for Ulrika was to have her own private midwife, who she can get to know before the delivery and be sure that the person who is going to be responsible for the birth has good knowledge about birthing techniques and has the personality that is complementary to Ulrika.  All this can be found in Prague, there is a big market for private midwifes and doulas here, and we were fortunate to have contacts that could help us find a good midwife.


Sjukhuset som vi har valt ligger utanför Prag – det finns minst sju olika förlossningssjukhus som vi hittat i och runt Prag och vissa sjukhus har ett bättre rykte än andra. Från “Expat”-gruppen här i Prag fick vi veta att tre sjukhus stod ut (Rakovnik, Neratovice och Horovice) som de mest kvinnovänliga sjukhusen där en födsel till stor del inte betraktas som ett medicinskt problem och löpandebandprincipen inte tillämpas

En annan viktig sak för Ulrika var att ha sin egen privata barnmorska, som hon kan lära känna innan förlossningen och vara säker på att personen som ska vara ansvarig för födelsen har goda kunskaper om förlossningstekniker, samt har en personlighet som är komplementär till Ulrika. Detta går att hitta i Prag, det finns en stor marknad för privata barnmorskor och doulas här, och vi hade tur att ha kontakter som kunde hjälpa oss att hitta en bra barnmorska.

Marketa is showing us one of two birthing rooms at the hospital.

Marketa is our midwife and she works part time at one of the top ranked hospitals (by the expat community) around Prague, and she was the one who could get us in to the most popular one Rakovnik. All hospitals here works differently, most require you to do a pre-registration at twelve weeks of pregnancy and some as late as week 36. Our hospital was of the first kind, but our midwife works here so we could do the pre-registration at week 28 when we where in Prague last time (in June). We got a guided tour around the hospital and Marketa went through step by step what happens here during birthing and what options Ulrika has.

Ulrika’s Czech midwife has worked 15 years as a midwife in a natural birthing center in Australia so she speaks excellent English and is also very knowledgeable about alternatives to both pharmacological pain relief and routine C-sections due to breech positioning.  In some hospitals in Prague, you’re not even allowed to choose the birthing position, but here you can even choose to give birth in a pool. This hospital suits our midwife the best and we hope that it will suit us too.


Marketa är vår barnmorska och hon arbetar deltid på en av de högst rankade sjukhusen (enligt expatgruppen) runt Prag, och hon var den som kunde ta oss in på det populäraste av dem Rakovnik. Alla sjukhus fungerar olika, de flesta kräver att du gör en förregistrering vid vecka tolv av graviditeten och några så sent som i vecka 36. Vårt sjukhus är av den första sorten, men vår barnmorska jobbar här så vi kunde göra förregistreringen i vecka 28 när vi var i Prag förra gången (i juni). Vi fick en guidad tur runt sjukhuset och Marketa gick igenom steg för steg vad som händer här under födseln och vilka alternativ som Ulrika har.

Ulrikas tjeckiska barnmorska har arbetat 15 år som barnmorska i ett naturligt födelsecenter i Australien så hon talar utmärkt engelska och är också mycket kunnig om alternativ till både farmakologisk smärtlindring och rutin kejsarsnitt på grund av sätesbjudning. På vissa sjukhus i Prag får du inte ens välja födelseposition själv, men här kan du till och med välja att föda i en pool. Detta sjukhus passar vår barnmorska bäst och vi hoppas att det passar oss också.

Our hospital requires a week 36 examination to be completely registered for birth here, so that was why we needed to be in Prague before Ulrika entered week 36. Our midwife met us at the hospital and went through important hospital policy documents and did the CTG-monitoring (a procedure where you monitor the baby’s heartbeat for a longer time). We also did an ultrasound and the last blood work and other tests Ulrika needed to do before the birth. We got to see one of the doctors working at the maternity ward and filling in all the necessary data in Ulrika’s journal.

Our midwife is the one who takes care of Ulrika and all the necessary check ups the last weeks of the pregnancy and she is the one we will call when the delivery starts. She will be the one handling the delivery at the hospital with doctors standing by, if an acute situation would occur, and she will also be handling the postnatal care and do home visits after the birth.


Vår sjukhus kräver en undersökning vid vecka 36 för att man ska vara helt registrerad för födelse här. Därför behövde vi vara i Prag innan Ulrika gick in i vecka 36. Vår barnmorska träffade oss på sjukhuset och gick igenom viktiga policy dokument från sjukhuset och gjorde CTG- mätning (en metod där man övervakar barnets hjärtslag under längre tid). Vi gjorde också ett ultraljud och de sista blodtesterna och andra test som Ulrika behövde göra före födseln. Vi träffade en av de läkare som arbetar på förlossningsavdelningen och fick fylla i alla nödvändiga uppgifter i Ulrikas journal.

Vår barnmorska är den som tar hand om Ulrika, barnet och alla veckokontroller de sista veckorna av graviditeten och hon är den vi ska ringa till när förlossningen startar. Hon kommer att vara den som är ansvarig för förlossningen på sjukhuset där läkare står “stand by”, om en akut situation skulle inträffa, och hon kommer också att hantera eftervården och göra hembesök efter födseln.

Everything looked great and our girl has not been fixated yet, but she is head down at the moment.
A link to the brochure about creating a positive birth experience and knowing your rights in the Czech Republic can be found here. It is a very important document which can also be found in Czech, Russian, Vietnamese and Romani.


Allt såg bra ut och vår flicka har ännu inte fixerat sig, men hon har huvudet nedåt just nu.
En länk till broschyren om att skapa en positiv födelseupplevelse och att veta dina rättigheter i Tjeckien finner du här. Det är ett mycket viktigt dokument som även finns på tjeckiska, ryska, vietnamesiska och romska.

Prague – Křivoklát castle, Libertarians and Bitcoin

We were back in Prague with a busy schedule. It was going to be intensive days with the King family, Křivoklát castle, libertarians, meetings and just enjoying being in a bitcoin-friendly environment
The King family are close friends to us and we enjoy going on adventures with them. This time they showed us the Křivoklát castle located in Křivoklátsko Protected Landscape Area. There is a small bubb.la premium enclave here in Prague so we wanted to meet up with them as well. Our days here in Prague were so busy so Ulrika actually had to make a schedule for our time here so we didn’t double-book anything. 


Vi var tillbaka i Prag med ett ganska fullt schema. Det skulle bli intensiva dagar med Kingfamiljen, slottet Křivoklát, libertarianer, viktiga möten, samt bara njuta av att vara i en bitcoin-vänlig miljö.
Kingfamiljen är nära vänner till oss och vi gillar att komma ut på äventyr med dem. Den här gången visade de oss slottet Křivoklát som ligger i “Křivoklátsko Protected Landscape Area”. Det finns också en liten bubb.la premium-enklav här i Prag så vi ville träffa dem också. Våra dagar här i Prag var faktiskt så intensiva att Ulrika var tvungen att göra ett schema för vår tid här så att vi inte dubbelbokade något.

Prague is a place that we keep returning to. This time around, the King family took us to Křivoklát Castle – a 13th century castle one hour outside of Prague.

The whole crew inside the castle.

They have a medieval setting in the court yard where we could try shooting with crossbows.

We could choose between different crossbows, even modern ones were available.

We took a look around before we went for a trekking in the surrounding landscape. Křivoklát Castle is located in Křivoklátsko Protected Landscape Area, an area with rich biodiversity.

Caroline snapped a pregnancy photo of Ulrika – here just before entering week 29. (Photo by: Caroline King)

Usually we don’t end up in the same picture, so it was nice to have Caroline take one of us! (Photo by: Caroline King)

Near Křivoklát Castle lies Roztoky, a small city surrounded by forrests, rivers and mountains.

Remnants of the Soviet era are still present and it creates a spectacular contrast to the life-fullness of the surrounding nature.

Our goal was to hike to a waterfall that ended up being really small, but we had a fantastic day anyway with the King family.

There are a lot of blood sucking insects in Czech Republic nature, both ticks and deer flies were trying to get a meal from us. Pontus found this tick on him a few days after our hike even though we carefully checked ourselves after the hike.

It is nice that the older King boys feel comfortable enough with both Pontus and Ulrika, so we can look after them. Pontus spent a couple of hours playing with them while we other grown ups had different missions – Thank you Caroline for helping Ulrika with finding appropriate clothes 🙂

Henry has a special taste in clothes and he loves his suit – we think he looks awesome!

It is also interesting to come visit an unschooling family and see what kind of projects they are working on. Arduino is the focus right now and it seems to be a great education tool for children (and adults). Arduino is an open-source electronic prototyping platform and the purpose is to enable users to create interactive electronic objects – robots in other words.

We had a really busy week in Prague, but we could manage to attend a bubb.la meet up while we where here. We invited our newly found Llbertarian Australian friend to join the Swedish enclave here in Prague. (Photo by: Caroline King)

Our main reason for coming back to Prague is the bitcoin-friendly environment and the cryptoanarchy hub found here. This two-way bitcoin ATM was found in one of the local malls here in Prague, so it is so easy to exchange to the local currency here. There are also places in Prague where you can pay with cryptocurrencies directly.

we found this poster at our favorite place in Prague, Parallelni Polis, which shows the organic growth of the Bitcoin and other cryptocurrency communities in the world.

Our time in Prague went really fast so it was a bit sad to say good bye to the King family for this time. Thank you Caroline an Paul for all your help and advice we got from you this week! We are grateful for having you and your children as friends.

We needed to head to Sweden for important family things and celebration of love, so we tried a new way of getting to Sweden. We took the ferry from Rostock to Trelleborg and it was a smooth and cheap way to get from Germany to Sweden. We can really recommend this route!

We found the best slogan ever for an invest company on one of the trucks doing the same journey as us – “Putting capital to work in Southeast Europe”

Hacker’s Congress 2017, Paralelni Polis

Our visit to Prague this time was for the Hacker’s congress at Paralelni Polis, where we also held a presentation at a bitcoin meet up a few days before the conference started. We had really high expectations, because we visited last years version of Hacker’s congress and we had a really interesting and inspiring time, so we didn’t expect less for this year’s version. Hacker’s congress covers more topics than cryptography and programming – it is about finding freedom in an unfree world and how you can hack your life to become the greater you. A few of the talks are available at World Crypto Network if you are interested.


Vårt besök i Prag den här gången var för den årliga “Hacker’s Congress” vid Paralelni Polis, där vi också höll i ett föredrag på ett bitcoinmöte några dagar innan konferensen startade. Vi hade väldigt stora förväntningar, då vi besökte förra årets version av “Hacker’s Congress” som var otroligt bra och inspirerande, så vi förväntade oss inte mindre för årets version. “Hacker’s Congress” täcker fler ämnen än kryptografi och programmering – det handlar om att hitta frihet i en ofri värld och hur du kan hacka ditt liv för att bli ett större du. Några av föreläsningarna finns tillgängliga på World Crypto Network för dig som är intresserad.

It was time for the 2017 version of Hacker’s Congress and these were the topics covered during the Congress.

The Hacker’s Congress was held at our favorite place in Prague, Paralelni Polis which means parallel city in English.

This year 5% of the attendants were Swedish, and we have met many of them before, so we went out for dinner with a few of the Swedes. One of them brought a really nice cap to the table!

Adam Back was one of the speakers talking about Bicoin and he devoted his talk to the scalability and fungibility problems of bitcoin. His talk is one of the recorded talks uploded to the World Crypto Network hosted by Tone Vays.

Tone Vays was another speaker who mainly focused on talking about the history of the Bitcoin price. We’ve heard this before at Anarchapulco 2016 so it was not so much new things for us.

Pamela Morgan made people start thinking about what will happen with your cryptocurrencies when you die.

Peter Todd was here taking about Proof of Work and what a blockchain and mining are trying to prevent. Really good talk.

Giacomo Zucco had a great talk about the antifragility of bitcoin.

Hacker’s Congress is a three day conference and you can only pay for food and beverages in bitcoin and litecoin. No Fiat-money here!

Julia Tourianski a.k.a brave the world, had a talk about what she’s learned about people after she discovered bitcoin.

Jeffrey Tucker had an interesting talk over Skype about bitcoin and Austrian economics, which is in line with how we see bitcoin.

In the breaks, we tested Paralelni Polis own beer.

Our focus was bitcoin, but other topics was also interesting for us. Pavol Luptak talked about the possibilities with the new technologies available.

Paul Rosenberg talked about bio hacking and the CRISPR-technique.

Juraj Bednar had an inspiring talk about positive libertarianism or how to be free in an unfree world.

And Arto Bendiken had a highly interesting talk about anarchy and tribalism – Ulrika thought that this was one of the best speeches at this year’s Hacker’s Congress.

You could try the new fashion make up at the Hacker’s congress so you can avoid the face recognition algorithms in a public space, It is not for avoiding face detection algorithms, for that you need scarf and sunglasses etc to cover up you face.

Panel discussions on different topics were also on the agenda. Here, Smuggler, Frank Braun, Jim Bell. Paul Rosenberg and Joerg Platzer about the impact of cryptoanarchy and decentralization to our future.

Lastly, the crew of Hacker’s Congress said goodbye and welcomed us to the next year’s version of HCPP.

Life nomadic with Bitcoin and an unschooling family

We got invited to hold a lecture about our nomadic lifestyle and why we want to opt out from the current economic system at the Bitcoin meet up here in Prague. We gladly accepted and below you can watch the whole lecture and the Q&A afterwards. It was really fun to see that so many were interested in hearing about the nomadic lifestyle we have and why we want to opt out from the current economic system.

We have also spent time with the King family that uses unschooling to help their kids learn about the world and life, so we also want to show you a few pictures from inside such a cool family. Caroline is also one of the persons behind the Prague Worldschooling-group, so check out what they are up to.


Vi blev inbjudna att hålla en föreläsning om vår nomadiska livsstil och varför vi vill opta ut från det nuvarande ekonomiska systemet på Paralelni Polis här i Prag under ett Bitcoin meetup. Vi accepterade inbjudan gladligen och nedanför kan du titta på hela föreläsningen, samt frågestunden efteråt. Det var jättekul att se att så många var intresserade av att höra om den nomadiska livsstilen vi har och varför vi vill opta ut från det nuvarande ekonomiska systemet i världen.

Vi har också spenderat tid med Kingfamiljen som använder “unschooling” för att hjälpa sina barn att lära sig om världen och livet, så vi vill också visa dig några bilder från insidan av en sådan cool familj. Caroline är också en av personerna bakom Prags “Worldschooling”-grupp, så kika gärna på vad de gör.

 

 

This is a few of the unschooling books that are used to teach the kids. You won’t find these kind of topics in the Swedish state curriculum.

Winston is using these cards to teach his youngest brother the periodic table, but we think that Edward is a little bit to young for that. Also not a thing you would see in a Swedish classroom for 7-year olds.

We also wanted to help to educate the kids and when Henry and Winston showed interest in climbing we brought them to the boulder bar here in Prague.

They advanced quickly so now they are having rope climbing lessons!

We also introduced them to zombie hide and seek so we had to have som breaks just resting on the mattress.

Take every question you get from a child as a learning opportunity. Here Ulrika talks about how animals have different defense systems during our bouldering session.

Virtual reality is another thing we tried with the King children.

And we showed them how to build your own microscope with your smartphone and a laserpointer.

a wasps eye up close

A close up on a human thumb.

the root of a strand of hair

Close up on brave boys sacrifice for science – learning about the blood system.

Through Atlas Obscura, we found an underground alchemy lab that where only re-discovered after a massive flooding 2002. So we thought that this would be an interesting thing for the boys to look at.

Atlas Obscura is a great website that we use to find interesting things to see and do.

The secret alchemy lab is from the 16th century and they were built for the king Rudolf II for the purpose to try to make gold and to make the legendary philosopher’s stone.

They also made different elixirs to prolong life, make you healthy or become more happy. There was a whole room underground dedicated to dry the “magical” herbs.

From the laboratory, there are long, underground tunnels connecting the laboratory to the castle and other places in Prague.

A sign from King Rudolf II where he gives the scientist the approval to run the alchemy lab.

They sell elixirs that are prepared by a local monastery under strict conditions according to their original recipes. More pictures from the lab can be found below.

 

We also went to the Magical cavern in Prague, a painting gallery by the artist Reon Argondian. He turned his home into the Kingdom of Argondia and he also sells the paintings that are on display.

The paintings shows the magical creatures living in the Kingdom of Argondia.

They also have sculptures, who seems to have an apetite for small children :). More pictures from the Magical cavern can be seen below.

 

Waiting for little brother – the King family

The day Edward Satoshi King decided to come out was getting closer and we kept ourselves busy so the days wouldn’t feel so long. The Czech Republic has stupid laws about medically induced birth, so Caroline did everything she could to start the birth  so that Caroline could get the home birth she wanted and had planned for. You can read more about it on their blog “den andra resan”. In the mean time we were just hanging out with the King boys and their parents.


Dagen då Edward Satoshi King bestämde sig för att komma ut kom allt närmare och vi höll oss sysselsatta så att dagarna inte skulle känna så långa. Tjeckien har idiotiska lagar om medicinsk-inducerad födsel, så Caroline gjorde allt hon kunde för att få förlossningen att börja självmant, så att Caroline kunde få hemfödelsen hon ville ha och hade planerat för. Du kan läsa mer om det på deras blogg den andra resan. Under tiden umgicks vi med King-pojkarna och deras föräldrar.

We got to spend a lot of time with the King family, especially Winston and Henry. We took the boys exploring and we first planned to go to the KGB museum, but we changed our minds and started walking towards the Museum of Communism. We think it is important to educate children about the destructive powers of communism and collectivism, so that’s why our theme of exploration  looks like it does.

We walked over the tourist magnet, the Charles bridge in Prague, and luckily for us it wasn’t so crowded as it could be. It was a bit of a walk so Henry got to sit on Pontus shoulders overlooking the people.

The view from Charles Bridge.

We passed a medieval torture museum and suddenly we were looking at what humans are capable of.

The imagination is the only limit.

The King boys are fascinated by different car models, so the walks often take longer than planned when we are with them.

Exploring more vehicles and this one had participated in the Dakar rally, a race that used to go from Paris (France) to Dakar (Senegal), but now the Dakar rally has moved to South America due to terrorist problems.

Breakfast with the King family, probably watching an interesting Youtube-video at the same time! By this time everyone thought that it was time for the fifth member  of the King family to join us.

The morning of August 18th, we finally got the word that something was happening. We went over to the King family at 7am in the morning and helped filling the birthing pool. Then our mission was to be standby in an adjacent room so we could be ready to take care of Winston and Henry if it was needed. It was an amazing experience to be apart of and the delivery went quite fast according to us :).

A few minutes after Edward Satoshi King was born, we were welcomed to join the family and Ulrika got the precious task of being the photographer. We can recommend everyone to read Carolines birth story linked below.

The birth of Edward Satoshi King 

The whole family captured in one photo.

Pontus holding Edward!

And Ulrika holding him!

Baby sleeping on a table! You have to put up with a lot if you’re born into a nomadic family 😉 We have gathered more pictures of the King boys in a slide show below for those who are interested.

 

 

Paralelni Polis, Cryptocurrencies and Steampunk in Prague

Paralelni Polis is a place where we feel comfortable in and it is the center of Bitcoin-activity here in Prague. We spent our days in Prague with the King family or sitting here in this place with our computers. We just let our pictures speak this time, so enjoy the cryptocurrency world in Prague and our visit to a really cool, steampunk-inspired bar!


Paralelni Polis är en plats där vi känner oss hemma och det är centrum för Bitcoinaktiviteten här i Prag. Vi tillbringade våra dagar i Prag med Kingfamiljen eller så satt vi på PP med våra datorer. Vi låter våra bilder tala denna gång, så njut av kryptovalutavärlden i Prag och vårt besök på en riktigt cool, steampunkinspirerad bar!

Paralelni Polis is another reason why we like Prague so much. Here is where the Institute of Cryptoanarchy is located and where the Hacker’s Congress 2017 will be held in a few weeks. We will  be there, will you :)?

Close up on the sign outside the entrace.

Paralelni Polis accepts only bitcoin and litecoin, so you have to hold some cryptocurrency or change fiat money to real money at the atm inside the cafe when you want to buy any food or drinks here.

Coffee, beer and internet access is all we need 🙂

Paralelni Polis hosts regular Bitcoin meet ups, mostly in Czech. Occasionally there are English-speaking meet ups, like this one where a really cool it-woman, named Gili, talked about traveling the world, how to live of only cryptocurrencies while not having any bank accounts. It was awesome to meet and speak with Gili and hope that we will meet somewhere else in the world.
We will also hold an English-speaking Bitcoin meetup here on October 3rd, so come by and say hello to us if your’e in Prague!

Bitcoin is hot in Czech Republic so we got to appear on Czech national TV, in the background (can you spot us?), when they had a half-hour long programme about Bitcoin. They aired live from Paralelni Polis, so they wanted us to look busy meantime 🙂 Thanks Rebecca for the screenshot!

We also met up with Daniel, a fellow Cor.ax-conference attendee. We introduced him to Paralelni Polis, the King family and Bitcoin, and it was nice to get to know each other here in Prague.

Alza.cz is i huge electronic retailer that has just started to accept bitcoin as payment. They even have a Bitcoin atm, so we took Daniel here so he could get his first bitcoins.

At Alza you can buy everything from kitchenware, mobile phones to Tesla cars. If you buy anything with bitcoin, then be aware that you need to wait for one confirmation for smaller cheaper stuff to six confirmations if you purchase more expensive stuff. We can recommend to either buy online first or go to the Vietnamese market next door to have lunch while your’e waiting.

If you’re not into cars, then perhaps electric motorbikes would interest you. They also have a game room and a VR-corner, so there is no problem to spend a few hours inside this store.

Daniel stayed a few days in Prague and we went out for dinner during his last night in Prague and then we thought that we would check out a cool, steampunk-inspired bar here in Holešovice. From the outside the Cross Club (the name of the bar) looks like a tiny bar with a small outdoor seating area, but we were so wrong.

The cross club just blew us away, with its interior design and lightning. It is spread out like a labyrinth on several floors with different dance floors, a pinball room and bars. This is a DJ-booth on one of the dance floors.

One of the bars at Cross Club. This night club is a really cool experience that we can recommend if you come to Prague!

The outdoor area we first saw is just a tiny part of the night club. There is so much to explore here and you find cozy corners everywhere, so Ulrika thought that this night club was well-suited for introverts, not so much open areas and you can easily find a booth or a corner where you can get away from people 🙂 Daniel took a picture of us together (Thank you Daniel for the picture!). More pictures from Cross Club can be found in the slide show below

 

We hanged out with the King boys so that their parents could prepare for the coming birth, and it was Winston and Henry who showed us the way to another cafe in Prague, where they also accept bitcoin as payment.

The boys were eager to show us all the games the cafe have and the cool interior of the place.

We ordered fika and played Monopoly here, but “A Maze in Tchaiovna”-cafe offers a lot of different things from poetry nights, Ted-talk nights, free Language lessons etc to more adults only activities. Just check out their schedule online!

Absolutely love to see this sign! It is also lovely to see how interested Winston and Henry are in crypto-currencies and how much they understand. Henry created his own bitcoin-wallet necklace with his public and private key printed on the back, of course BIP-38 secured 😉 He was so proud of it so Ulrika had to make a short movie of him with his very own bitcoin-wallet. Then it was time for Edward to meet his family, but more of that in our next blog post.

Here are som links, if you want to take a closer look on anything we written about in this blog post:

Back in Prague hanging out with the Kings

We were back in Prague for a special reason and we came here to stay for an unknown length of time, because we waited for a special person to join us. We love to spend time with our friends the King family, their travel and unschooling blog can be found here, and we realized that we’ve only known each other for two years, but it feels way longer. The first time we met each other was in Bali 2015, after we got in contact through the Swedish Bitcoin community on facebook, and we share the same values and thoughts about moral and ethics, so it is nice to hang out with them.   


Vi var tillbaka i Prag av en särskild anledning och vi kom hit på okänd tid eftersom vi väntade på att en speciell person skulle komma till oss. Vi gillar att tillbringa tid med våra vänner King-familjen, deras rese och unschoolingblogg finns här, och vi insåg att vi endast har känt varandra i två år, men att det känns som att vi känt varandra mycket längre. Första gången vi träffade varandra var i Bali år 2015, efter att vi kom i kontakt med varandra i den svenska Bitcoingruppen på Facebook. Vi delar samma värderingar och tankar om moral och etik, så det är trevligt att umgås med dem.

We were now back in Prague, hanging out and helping these guys! How many pregnant, almost 40-weeks, women do you see climbing around in a park?

We went here to take care of Winston and Henry when their little brother would decide to come out.

And to see cool stuff like the Výstaviště (the industrial palace) in Prague, which is an exhibition ground built in 1891 for the World’s fair exhibition.

Out on a walk in the Park Stromovka in the rain with Caroline and the boys in the first half of August.

Stromovka park!

The Czech Republic is not famous for its natural lakes, so Caroline and the boys took us to a nice outdoor pool during the hottest days in August.

Winston and Henry got hold of our hats and sunglasses!

Pontus is useful when you want to be an airplane.

Henry want to compare his tummy with mom, whose is bigger?

We found a child-size motorbike outside a restaurant, so the kids had to try it out.

Henry a.k.a Daredevil, driving with his eyes closed and hands in the air.

Pontus and I also explored Holešovice and surroundings, and found both a small harbor and an allotment garden. This part of Prague is really nice to explore by foot. More pictures can be found in the slideshow below.

 

We found a floating tiny house, built with a container, along the harbor! It looked really nice!

We also had a local pig walking around in the neighborhood with her owner #thingsyouseeinPrague

There are a lot of local pubs and restaurants here in Holešovice, this one stood out, but we didn’t try it.

The public transportation system in Prague is so easy to use. There are subways, trams, buses etc to get around here. There is even a small boat called P7 that you can take, which goes between Holešovice and Karlín.

The P7 boat that took us over the Vltava river. The island Štvanice can be seen in the background.

The King family had described for us how to find the tunnel under the Vítkov hill, and we found it! Now it was exploration time.

The tunnel goes straight through the hill and we wondered if this was some kind of bomb shelter during the wars.

We found the National Monument on top of Vitkov hill and it was an impressive building built between the world wars in honor of the Czechoslovak legionaries. It was then used to promote and glorify the Communist regime after the second world war ended. Since 2009, the building has been reconstructed to be a National memorial site.

We got a great view over Prague from Vitkov park. Below are more pictures from the park and Holešovice. We walked more than 10 km this day, so we got to see a lot of interesting architecture.

 

You’ll find a Vietnamese market in Holešovice where the Vietnamese community have their businesses. Social engineering during the communist years had Vietnam and Czechoslovakia to send people between each other, like a forced cultural exchange. We heard that most Czech people moved back to this part of the world after the communists were removed here, but the Vietnamese decided to stay, go figure! We love Vietnamese food so we loved going here to eat.

We hanged out and did a lot of things during these weeks, but most of the time we were just patiently waiting for the fifth member of the King family to join us. More about that later!

© 2018 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑