Ankor på vift

A freedom-oriented lifestyle blog

The second pregnancy part II – it is a boy and choosing a maternity hospital

I left you in the previous post with a ticking heart in week 9 and a loose plan for this pregnancy. I came back to the obgyn clinic the following week to take a blood sample before the KUB test (combined ultrasound and biochemical test) to see the risk of carrying a child with, among other things, trisomy 21.


Jag lämnade er i förra inlägget med ett tickande hjärta i vecka 9 och en lös plan för graviditeten. Jag kom tillbaka till obgyn-kliniken veckan efter för att ta ett blodprov inför KUB-testet för att se risken för att bära ett barn med bland annat trisomi 21.

Week 12 ultrasound

The week 12 ultrasound went very well and I had an obgyn doctor who was very knowledgeable and thorough. It was also at this ultrasound that we clearly saw that it was a little boy lying in there growing. Let’s just say that we were not able to avoid seeing what gender our baby had.

As I’m 37 years old when I’m expecting child number 2, I had plans to do the Panorama test, an extended genetic test, if the week 12 ultrasound did not look excellent. The calculated risk of trisomy 21 in this case was 1:10 000 (it is 1:190 for my age) and I was also told by my obgyn that he rarely met pregnant women my age who had such good values ​​on all the markers they look at. I felt that the Panorama test was unnecessary after hearing all that. Instead, I would agree to do the triple test through my obgyn clinic to investigate the risks of the other two trisomies (13 and 18), among a few other genetic defects, a few weeks later.

Now that everything looked good, we could also go public with the happy news that we were expecting a little brother to join our family in the spring of 2021.

Little brother at week 12!

Vecka 12 ultraljudet gick väldigt bra och jag hade en obgyn-läkare som var väldigt kunnig och noggrann. Det var även vid detta ultraljud som vi klart och tydligt såg att det var en liten pojke som låg där inne och växte. Låt oss bara säga att vi inte kunde undvika att se vilket kön vår bebis hade.

Då jag är 37 år nu när jag väntar barn nummer 2 så hade jag planer på att göra Panoramatestet, ett utökat genetiskt test, om vecka 12 ultraljudet inte såg utmärkt ut. Jag kände dock att det inte behövdes efter att få reda på att den uppmätta risken för trisomi 21 i detta fall var 1:10 000 (ligger på 1:190 för min ålder) och att jag från min obgyn fick höra att det var sällan han träffade gravida kvinnor i min ålder som hade så bra värden på alla markörer de tittar på. Istället skulle jag acceptera att göra trippeltestet via min obgyn-klinik för att undersöka riskerna för de två andra trisomierna (13 och 18), samt några andra genetiska defekter, några veckor senare. 

Nu när allt såg bra ut så kunde vi även gå ut med den glada nyheten att vi till våren 2021 väntade en liten bror till familjen.

Ulrika’s family came to visit us in late September and Othilia got the honor of telling them that she would become a big sister! Thank you Rebecca for this lovely photo!

My status during the first trimester

Between week 6 and week 12/13 I felt very low. I experienced another type of nausea and aversion that I didn’t experience with my previous pregnancy. With Othilia, I vomited every day and was triggered by many odors, but the nausea was not constant. After vomiting, I usually felt pretty good. This time I didn’t vomit once, but had nausea that was far up my throat all the time. This time I didn’t have a problem with the smell of coffee, however, I could not stand either the smell or taste of red meat. I have had more aversions this time around, but the strongest was the one towards red meat.

The fatigue was not of this world this time either. But now I had a two-year-old as well, so I want to say that I was much more tired this time than when I carried Othilia.
I started to feel better after week 12/13 and I got a few weeks of well-being before the nausea struck again. More about that in the next blog post.

Othilia turned two during those days of nausea and fatigue. We managed to create a lovely birthday party for her even though I wasn’t feeling well. Thank you Caroline for such a lovely photo of our daughter.

Mellan vecka 6 och vecka 12/13 mådde jag väldigt dåligt. Jag upplevde en annan typ av illamående och aversion som jag inte upplevde med förra graviditeten. Med Othilia kräktes jag varje dag och triggades av många lukter, men illamåendet var inte konstant. Efter en kräkning mådde jag rätt så bra. Denna gång kräktes jag inte en enda gång, men hade ett illamående som satt långt upp halsen hela tiden. Denna gång hade jag inte problem med kaffedoften, däremot klarade jag inte av varken lukt eller smak av rött kött. Jag har betydligt fler aversioner denna gång, men den starkaste var den mot rött kött.  

Tröttheten var inte av denna värld heller denna gång. Nu hade jag dock en tvååring också, så jag vill säga att jag var mycket tröttare denna gång än när jag bar på Othilia. 
Jag började må bättre efter vecka 12/13 och jag fick några veckor av välmående innan illamåendet slog till igen. Mer om det i nästa blogginlägg.

Register at a maternity hospital

Depending on where in the Czech Republic the maternity hospital is located, the rules for registration may be different. For all maternity hospitals in Prague, registration opens on the day you enter week 14+0. You can not register earlier. For hospitals outside the Prague area, later registrations apply and I had to make a choice before week 14+0 which hospital I want to give birth to little brother in. I have so far counted 7 maternity hospitals located in or near Prague so I had research to do.

With Othilia, I had chosen Rakovnik, a hospital about an hour from where we live in Prague. Rakovnik is the maternity hospital with the absolute best reputation for what I was looking for. This time Rakovnik must be my second choice as I want to stay at home as long as possible before we go in as we now also have a little Othilia at home. Rakovnik also has a later registration, so depending on what the Corona situation looks like in April, I can always fall back on Rakovnik as a maternity hospital.

What I’m looking for is a place to give birth to a child that feels like a home birth, but that is located in a hospital area. I got that feeling at Rakovnik, but this time I needed to find a place closer to our home to welcome our little brother.

My first choice this time has fallen on Bulovka and their birthing center. There is a newly opened ward in the hospital area where midwives are responsible for the birth. At the same time, you are only a short way from the maternity ward at the hospital, where doctors are responsible for the birth and where you go if your birth suffers from complications. At the maternity center you can rent a maternity apartment and this is where I hope to go if no complications arise. I hope to have as good an experience here as I had at Othilia’s birth at Rakovnik.


Beroende på var i Tjeckien förlossningssjukhuset ligger så kan reglerna för inskrivning vara olika. För alla förlossningssjukhus i Prag så öppnar registreringen den dag du går in i vecka 14+0. Du kan inte skriva in dig tidigare. För sjukhus utanför Pragområdet gäller senare registreringar och jag behövde innan vecka 14+0 göra ett val för vilket sjukhus jag vill föda lillebror i. Jag har hittills räknat till 7 förlossningssjukhus som finns i eller i närheten av Prag så jag hade lite att göra. 

Med Othilia hade jag valt Rakovnik, ett sjukhus cirka en timme från Prag. Rakovnik är det förlossningssjukhus med absolut bäst rykte för vad jag letade efter. Denna gång får Rakovnik vara mitt andrahandsval då jag vill stanna så länge som möjligt hemma innan vi åker in då vi nu även har en liten Othilia hemma. Rakovnik har även en senare registrering så beroende på hur Corona-situationen ser ut i April så kan jag alltid falla tillbaka på Rakovnik som förlossningssjukhus

Det jag letar efter är en plats att föda barn på som känns som en hemförlossning, men som är på ett sjukhusområde. Den känslan fick jag på Rakovnik, men denna gång behövde jag finna en plats närmare vårt hem att välkomna vår lillebror.

Mitt försthandsval denna gång har fallit på Bulovka och deras förlossningscenter (birthing center). Det är en nyöppnad avdelning på sjukhusområdet där det är barnmorskor som är ansvariga för förlossningen. Samtidigt som du är ett stenkast från förlossningsavdelningen på sjukhuset där läkare är ansvariga för förlossningen och dit du kommer om din förlossning drabbas av komplikationer. På förlossningscentret kan man hyra en förlossningslägenhet och det är dit jag hoppas på att få komma om inga komplikationer uppstår. Jag hoppas på att få lika bra upplevelse här som jag hade vid Othilias födelse vid Rakovnik.

Bye for now! During a few weeks in October and beginnning of November I felt good and we could be outdoors exploring rural parts of the Czech Republic.

In order not to make the texts too long, I say goodbye for this post and welcome you to continue reading in part III a little later.


För att inte göra texterna för långa så säger jag hejdå för detta inlägg och välkomnar er att lite senare läsa fortsättningen i del III. 

 

The second pregnancy part I – Finding out and the first weeks of pregnancy

I want to try to document little brother’s pregnancy in the same way I did for Othilia, so I’m going to try my best to dust off our old blog. I’m now in the last days of the second trimester so it is time to write down what has happened in the last 27 weeks. Not easy, but I’ll give it a try.

With Othilia, it was pretty quick to get pregnant once we started trying and the nice plus on the stick came during the Christmas weekend in 2017 when we were in Cyprus and an expectant time began. With little brother it has taken a bit longer to get pregnant. Unfortunately, I had to stop breastfeeding Othilia when she was 19 months in the hope that my monthly cycle would return to normal. This time around, both ovulation tests and temperature measurements were used and they showed that I was on the verge of a too short luteal phase for a pregnancy to start (it was usually only 9 days for me). Even after I stopped breastfeeding, it did not get better, but the same cycle that I decided to support my luteal phase with a progesterone cream, what we wanted to happen would happened.

We were starting to wonder when a sibling would show up during the summer of 2020.

Jag vill försöka dokumentera lillebrors graviditet på samma sätt som jag gjorde för Othilia, så jag ska försöka damma av vår gamla blogg. Jag är nu i de sista dagarna av andra trimestern så det är dags nu att skriva ned vad som har hänt de senaste 27 veckorna. Inte lätt, men jag ska göra ett försök.

Med Othilia gick det rätt så snabbt att bli gravid när vi väl började försöka och det fina plusset på stickan kom under julhelgen 2017 när vi befann oss på Cypern och en förväntansfull tid började. Med lillebror har det tagit lite längre tid, vi fick tyvärr avsluta amningen för Othilia när hon var 19 månader i hopp att min cykel därefter skulle återgå till det normala. Denna gång användes både ägglossningstest och temperaturmätningar och de visade att jag hade på gränsen till för kort lutealfas (den var oftast bara 9 dagar) för att en graviditet skulle ske. Även efter avslutad amning så blev det inte bättre och samma cykel som jag bestämt mig för att hjälpa lutealfasen på traven med progesteronkräm så hände det vi ville skulle hända.

Finding out – August 1st

I had, by mistake, purchased a larger amount of extra sensitive pregnancy tests, so I started testing this cycle already at 8 days after ovulation. I wanted to see if it was the case that I became pregnant, but that it resulted in early miscarriages when my luteal phase was so short that a fertilized egg never had time to attach before it was flushed out with the endometrium (i.e menstruation).

Already in the morning of August 1 and day 9 after ovulation, we saw a faint positive pregnancy test and we were cautiously happy. Now we waited a few hours and then days to see if the “lilla fröet” (little seed) would be able to stay. The days went by and the pregnancy tests became more and more positive. We could breathe out for the moment, we had at least overcome the first obstacle in our way to a baby.

So hopeful, but also so cautious.

Jag hade råkat införskaffa en större mängd extra känsliga graviditetstest och jag började denna cykel testa redan från 8 dagar efter ägglossning. Jag ville se om det var så att jag blev gravid, men att det resulterade i tidiga missfall då min lutealfas var så kort så att ett befruktat ägg aldrig hann fästa innan det spolades ut med endometriet (dvs mens). 

Redan morgonen den 1 augusti och dag 9 efter ägglossning så fick vi se ett mycket svagt positivt graviditetstest och vi blev försiktigt glada. Nu väntade några timmar och sedan dagar för att se om det lilla fröet skulle klara av att stanna kvar. Dagarna gick och graviditetstesten blev bara mer och mer positiva. Vi kunde för tillfället andas ut, vi hade åtminstone klarat det första hindret i vår väg till ett litet barn.

First weeks of pregnancy with “ Lilla fröet” (the little seed)

With Othilia we had a spontaneity when we lived as nomads and we did the week 9 appointment in Athens (Greece) and the week 12 ultrasound in Torrevieja (Spain), but now we live in the Czech Republic so this time I will partly follow the Czech system.
Othilia was born in the Czech Republic and with her I had a wonderful private midwife who helped me through the end of pregnancy, birth and even afterwards with breastfeeding.
This time I wanted her by my side again so the first thing I did, when we could be sure that a pregnancy had started, was to contact and book her.

My first pregnancy-related meeting was with my midwife Marketá and she did go through and tell us what the Czech system looked like and how it worked. With that information, I was then able to make a loose plan on how I wanted the pregnancy to proceed.

Discussing the Czech system and planning my second pregnancy with my midwife.

Med Othilia så hade vi en spontanitet då vi levde som nomader och vi gjorde vecka 9 undersökningen i Athen (Grekland) och vecka 12-undersökningen i Torrevieja (Spanien), men nu bor vi i Tjeckien så denna gång kommer jag delvis följa Tjeckiens system. 
Othilia är född i Tjeckien och med henne så hade jag en underbar privat barnmorska som hjälpte mig igenom hela slutet av graviditeten, förlossningen och även efteråt med amningen.
Denna gång ville jag ha henne vid min sida igen så det första jag gjorde, när vi kunde vara säkra på att en graviditet hade startat, var att kontakta och boka henne.

Mitt första graviditetsrelaterade möte var med min barnmorska Marketá och hon fick gå igenom och berätta för oss hur det tjeckiska systemet såg ut och fungerade. Med den informationen kunde jag sedan göra upp en lös plan för hur jag ville att graviditeten skulle fortskrida. 

Private self-check up

In connection with the meeting with my midwife, I had also gone to a private lab to take an arsenal of tests, where especially vitamin d and thyroid status was most interesting at this point in the pregnancy. I carry a mutation that makes me need extra vitamin D supplement to get optimal blood levels of this vitamin, so it is extra important to review my vitamin D levels now during pregnancy and not just for protection against Corona or general aging.

When you come from Sweden, you appreciate the simplicity here in Prague when it comes to taking blood tests that you can do by yourself. Just print out the price list at the Prevedig website, mark the tests you want to order and then visit one of their blood test facilites during blood collecting hours and take a queue note. No appointment required (required though for Corona tests), it is cheap and you will receive your test result the same day. Some tests require you to be fasting beforehand so that is what you need to keep in mind before going there.

Corona times and blood samples are taken outdoors during the summer months.

I samband med mitt möte med barnmorskan så hade jag även tagit mig till ett privat labb för att ta en arsenal av prover, där speciellt vitamin d och tyreoidea (sköldkörtel) status var intressantast. Jag bär på en mutation som gör att jag behöver extra vitamin d för att få optimala blodnivåer av denna vitamin, så det är extra viktigt att se över mina vitamin d nivåer nu under graviditeten och inte bara för skydd mot corona eller allmänt åldrande. 

När man kommer från Sverige så uppskattar man enkelheten i att ta blodprover som man kan göra här i Prag. Det är bara att skriva ut prislistan hos Prevedig, pricka för de tester du vill beställa och sedan åka dit under deras provtagningstider och ta en kölapp. Ingen tidsbokning krävs (gäller dock ej för Corona-tester), det är billigt och du får ditt provsvar samma dag. Vissa prover kräver att man är fastande så det är det man måste tänka på. 

First Obgyn appointment – week 9

My midwife Marketá could recommend an Obgyn clinic in Prague 1 that had a good reputation and was known for knowing English so I turned to them to book a first meeting in pregnancy week 9 for enrollment and ultrasound to ensure a ticking heart in the right place in the abdomen. It was very quick and easy and since then I have booked one visit at a time with them.

It is normal in the Czech Republic that you have booked examinations every four weeks after pregnancy week 8 until it is time for the birth, then the hospital you have chosen takes over. Below is a chart of how a pregnancy is monitored here in the Czech Republic. However, I have chosen to have some of my check ups with my private midwife instead of my obgyn.

The first look at “lilla fröet” (the little seed) as we started to call our growing life.

Min barnmorska Marketá kunde rekommendera en Obgyn-klinik i Prag 1 som hade gott rykte och var kända för att kunna bra engelska så det var dit jag vände mig för att boka i mig för ett första möte i graviditetsvecka 9 för inskrivning och ultraljud för att säkerställa ett tickande hjärta på rätt plats i buken. Det gick väldigt snabbt och enkelt och därefter har jag bokat in ett besök i taget. 

Normalt i Tjeckien är att man har inbokade undersökningar var fjärde vecka efter graviditetsvecka 8 fram till att det är dags för förlossningen och då tar det sjukhus man har valt över. Nedan finns ett schema över hur en graviditet monitoreras här i Tjeckien. Jag har dock valt att lägga vissa undersökningar med min privata barnmorska istället för min obgyn.

The Czech pregnancy schedule

Week 8/9 Ultrasound, enrollment obgyn
Week 10 Blood test for NIPT-test (trisomy 21 etc)
Week 12 Big routine ultrasound
Week 16 blood test, extended genetic test (trisomy 13, 18, cleft palate, neural tube defect etc)
Week 20 Big anatomy scan, ultrasound
Week 24 Regular standard examination (blood pressure, urine test etc)
Week 28 Glucose challenge test etc
Week 32 Ultrasound appointment, including placenta and umbilical cord examination
Week 36 Enrollment and examination at the maternity hospital. Then check up every week until birth.

Registering at the Obgyn in September 2020

This is part I of my pregnancy follow-up story for 2020/2021. More about how I’ve been feeling, pregnancy insurance, maternity hospital choice, Corona lock-downs and the end of the first trimester will be in part II and other future blog posts.

Detta får bli del I av min graviditetsföljetång anno 2020/2021. Mer om mitt mående, graviditetsförsäkring, sjukhusval, Coronanedstängningar och slutet av första trimestern kommer i del II och andra framtida blogginlägg. 

Looking for our home – Prague

I want to post how we was able to find the home we were dreaming of in Prague so here it goes. It took two and a half week, from the day we arrived to Prague to the day we signed the contract, but we did not know that beforehand, and it felt longer because we were searching intensively. We were prepared for that finding our home would to take time, but in retrospect it could have been even faster to find a home if we had been less discriminating about location, style and neighborhood.

First we started to look at different web pages where rentals are listed. Some of the pages have a realtor as an intermediary (S reality, Expats and Happy house rentals), but we found our home through the website Bez realitky (meaning “without a realtor” in Czech). Be aware that some realtors or landlords can ignore your interest request if you don’t communicate in Czech, so just send your information to several you are interested in at the same time, there will be people that reply in English, often using Google translate.

We were on a few apartment tours during that time, but while we were waiting on replies on our interest requests we were out scouting different areas or just enjoyed that the spring was about to arrive in Prague. The surrounding was important to us and we were not keen on settling down were most other expats do, we wanted to be in the outskirts and feel like we live on the countryside even though we are in a big city. We ended up making Kobylisy our home and this area was where we welcomed our daughter to the world, so we are happy with our choice.


Jag vill berätta hur vi hittade det hem vi drömde om här i Prag så här kommer den berättelsen. Det tog två och en halv vecka, från den dag vi anlände till Prag till den dag då vi tecknade kontraktet, detta visste vi dock inte förväg, och det kändes som att det tog längre tid eftersom vi letade intensivt. Vi var beredda för att de kunde ta tid, men i retrospektiv så kunde det ha gått snabbare att hitta ett hem om vi hade varit mindre noga med plats, stil och stadsdel.

Det första vi gjorde var att undersöka olika webbsidor där hyreslägenheter listas. Några av sidorna har en fastighetsmäklare som mellanhand (S reality, Expats och Happy house rentals), men vi hittade vårt hem via webbplatsen Bez realitky (vilket på tjeckiska betyder “utan fastighetsmäklare”). Var medveten om att fastighetsmäklare eller hyresvärdar kan ignorera din intresseanmälan om du inte kommunicerar på tjeckiska, så skicka din information till flera objekt du är intresserad av samtidigt, det kommer att finnas personer som svarar på engelska och ofta med hjälp av Google translate för översättning.

Vi var på några lägenhetsvisningar under denna tid, men medan vi väntade på svar på våra intresseobjekt var vi ute och tittade på olika områden eller bara njöt av att våren var på väg att anlända till Prag. Omgivningen var viktig för oss och vi var inte angelägna att bosätta oss där de flera andra expats bosätter sig, vi ville vara i utkanten och känna att vi bor på landsbygden även om vi är i en storstad. Nu är Kobylisy vårt hem och det är området där vi välkomnade vår dotter till världen, så vi är nöjda med vårt val.

We were back in Prague again and enjoying familiar grounds, here on a walk in the Stromovka Park.
Beginning of March and we were anticipating spring around the corner. We had a mission this spring, to find our home.
Back in familiar playgrounds.
with familiar faces.
We went to Metrofarm to say hello to the animals.
Othilia in the bunker. It is a stage on Metrofarm where they had a war-inspired show set up.
We also visited the Agricultural museum where they have a lot of stuff for children. Highly recommend a visit.
This is one of the places we would love to open up soon.
So back on the home finding track. We were fortunate to rent a home from friends while we were looking for our own. This was familiar grounds as well and Othilia was happy.
We started to purchase some of our own furniture even though we hadn’t found our own home yet. Othilia got her own bed for the first time in 1.5 years. It doesn’t mean that she will sleep a whole night in her bed, but it is a start to her independence and she will show us the way.
Here we are at IKEA looking at potential furniture to place in our then future home.
There were many areas we were looking at. This one is an example of a place we almost called our home, but in the end it wasn’t our place. Our place was here.

Slottsskogen with family

We planned our journey from Thailand to Prague via Sweden and family. We were only a few days in Sweden, but before we took the ferry to the rest of Europe, we visited Othilia’s cousin Filip. This was before the quarantine days due to the Corona virus, so we were out enjoying the Gothenburg weather in February. One of our favorite parks in Gothenburg is Slottsskogen and we went there with the kids before going to Prague.


Vi planerade vår resa från Thailand till Prag via Sverige och familjen. Vi var bara några dagar i Sverige, men innan vi tog färjan till resten av Europa så besökte vi Othilias kusin Filip. Detta var före karantändagarna på grund av Corona-viruset, så vi var ute och njöt av Göteborgsvädret i februari. En av våra favoritparker i Göteborg är Slottsskogen och vi åkte dit med barnen innan vi åkte till Prag.

These two! It is not easy to get both of them to stick in one picture.
Our Othilia look so big in this outfit, where has our baby gone?
We took our children to Slottskogen to look at the animals, but one had fallen asleep!
He soon woke up and joined the exploration.
Othilia was happy!
We soon came to the playground Plikta (what a name on a playground meaning somewhere close to oblige in English)
Our children were soon running different ways on the playground, while the mothers were occupied (notice Rebecca on the left)
Just happy memories!
So lovely to have these moments together with the cousins. Here Filip is showing his aunts the numbers 1-10. Soon we would say goodbye for this time.
The ferry between Gothenburg and Kiel would bring us closer to Prague and this boat had a play area that Othilia liked.
We fell asleep on a rocking boat not knowing that in a few weeks we would have keys to our own home, the first home for Othilia.

1878 days – a new chapter begins

1878 days are how long we have been voluntarily homeless, but this has now changed. After five years we now have keys and a contract for our own home. Home is no longer Sweden for us, but Prague. There are many reasons behind this, but one reason spells worldschooling, which is not allowed in Sweden. Other reasons we may perhaps share in the future, but for now we will make Prague, the Czech people and their culture our home in the world.
I don’t know how frequent our updates here will be, but we will still update you on Othilia’s development and special occasions.

We hope to see you in Praha!


1878 dagar är hur länge vi har varit frivilligt hemlösa, men detta har nu förändrats. Efter fem år har vi nu nycklar och ett kontrakt för vårt eget hem. Hem är inte längre Sverige för oss, utan Prag. Det finns många orsaker bakom detta, men en anledning stavas världsskolning, vilket inte är tillåtet i Sverige. Det finns också andra skäl, som vi kanske delar med oss till er i framtiden, men för tillfället kommer vi fokusera på att göra Prag, det tjeckiska folket och deras kultur till vårt hem i världen.
Jag vet inte hur ofta vi kommer uppdatera här, men vi kommer fortfarande att uppdatera bloggen om Othilias utveckling och speciella tillfällen.

Vi hoppas på att få träffas i Praha!

The keys to our home – after 1878 days it feels almost surreal.
Our home just after we signed the contract. Our home is on the upper floor.
This is our door. We feel so excited to open this new chapter in our life. We will not call ourselves nomads anymore, our homebase is here behind this door.

Last days on Koh Lanta

We had our last days on Koh Lanta and we took the opportunity to spend time at our closest beach, Long beach, and hang out with our nomad friend Jonas. We have known Jonas since the Corax conference on Malta in 2017 and we usually meet up when we are close to each other. Now Thailand was our latest close encounter.
We also enjoyed our last sunsets on the beach, soon we would go back to much colder weather and darker days so we wanted to enjoy the sun before leaving.


Vi hade våra sista dagar på Koh Lanta och vi tog chansen att spendera denna tid på vår närmaste strand, Long beach, och umgås med vår nomadvän Jonas. Vi har känt Jonas sedan Corax-konferensen på Malta 2017 och vi brukar ses när vi befinner oss nära varandra. Nu var Thailand vår senaste sammanstrålning.
Vi har också njutit av våra sista solnedgångar på stranden, snart skulle vi tillbaka till mycket kallare väder och mörkare dagar så vi ville njuta av solen innan vi åkte.

We found a lovely restaurant/hotel which had a Swedish owner and he let us use their swimming pool in exchange of that we ate at their restaurant, so we did. Papillon Bungalows had lovely food so we would go there anyway.
Othilia and her balls, it is her favorite thing to play with.
She even dared to wet her head in this pool and jump from the edge.
Dad started to be alright again after a developmental leap that Othilia went through.
More things we wanted to do before leaving Koh Lanta. Othilia got to try sitting in the front of the scooter (on a parking lot).
She also got to try our friend Jonas’s upgraded scooter.
Our friend Jonas is a nomad as well. Before we left the island Pontus and Jonas went out on a off-grid dirt bike tour. They had a couple of hours riding a dirt bike around the island and they had a lovely time.
The days were running out so we also spent a few sunsets on the beach.
I will miss this!
Our last evening on Koh Lanta!
Had our last dinner with Jonas for a while and we found a ping pong table that we used. It was 10 to 0 to Ulrika before she let Jonas know that she was left handed. Then he won!
Next evening our view was the mountains in Northern Afghanistan while we were flying back to Europe. It was time for a big change!

Koh Lanta – North and South

We had already traveled from the West to the East coast on Koh Lanta, but we also wanted to see the North and South part of the island. In the South we found Koh Lanta National park and in the North we found a lovely beach.


Vi hade redan åkt från väst- till östkusten på Koh Lanta, men vi ville också se den norra och södra delen av ön. I söder hittade vi Koh Lantas nationalpark och i norra delen hittade vi en härlig strand.

We drove all the way down to the South tip to see the lighthouse.
Othilia walking on the rocks. It was incredibly warm this day, so we didn’t want to be out in the sun to long.
We wanted to get up there!
We reached the lighthouse! Drank a lot of water though. Othilia is happy!
We had a lovely view over the National Park area from the lighthouse.
There was an option to hike around 2 kilometer in the djungle and see animals, but the heat and the fact that Ulrika at the time was the only person allowed to carry Othilia discouraged us to hike this time around.
We took our scooter and visited one of the Northernmost beaches on Koh Lanta, Laem Kho Kwang Beach.
We stayed in the shadow.
Othilia was skeptical towards sand when we first arrived to Koh Lanta, but over the course of days she slowly changed her mind about sand as you will see.
The water left beautiful marks in the sand. It was not all days we went to the beach, we didn’t want to expose ourselves to the sun so much.
It can be tricky with animal sanctuaries, but we found one for cats and dogs run by a Norwegian woman who works on getting her abandoned animals to be internationally adopted. We lived quite near this place so we visited the cat city one day. There is no entrance fee, but donations are most welcome.
We thought Othilia would love to visit the cats, but she was more interested in the balls (the cat’s toys) and the water fountain in the middle, so we didn’t stay so long.

Soon our days here on Koh Lanta would end for this time.

Old town Koh Lanta twice

We like to explore wherever we go so naturally we wanted to see the other side of Koh Lanta and visit Old town which is located there. We took the scooter and traveled over the mountain and came to a different part of Koh Lanta. Old town looks quite different from the towns located on the west side, and has much less tourists.


Vi tycker om att utforska platser vi är på så naturligtvis ville vi se den andra sidan av Koh Lanta och besöka Old town som ligger där. Vi tog mopeden och körde över berget och kom till en annan del av Koh Lanta. Old town ser ganska annorlunda ut än byarna på västsidan och har mycket mindre turister.

On our way to the other side of the island! We went twice to old town so this will be pictures in random order from both times.
Ulrika managed to take a pciture of us three on the scooter. The traffic is so easy here and we take it slowly.
We are driving over a mountain that separates the eat and west coast of Koh Lanta. Here we saw the east side for the first time. So we had to stop and take a picture.
Old town is so cozy and looks a lot different from the other places on Koh Lanta.
The tuk tuks are so beautiful in Old town.
We found a huge lobster at the pier.
We walked all the way out on the pier and realised that we could have taken our scooter out. It was kind of a hot day so our minds weren’t with us at the time.
The view from the pier and a fisherman’s boat.
We had read that there was a playground near the pier in Old town so we wanted to go there with Othilia.
Othilia on her way up to the slide.
Now it is only the down part that can be a little scary and Othilia wants to hold a hand when going down.
Pontus found a playground for adults as well.
Lunch time and we tried two different restaurants next to the pier. The first one we tried was called Fresh and Othilia needed a snack before lunch.
The second time we tried a really cozy restaurant called Pinto. Othilia was fascinated by the tables that were converted sewing machines.
Back at our beach we needed to jump in the water after being out in the sun all day on a scooter. We are both wearing dresses we found in Old town.

I’m so blessed to walk beside you my wonderful daughter and experience the world with you!

Long beach and Worldschooling

Our closest beach is Long beach and this is where we hang out the most of our time here on Koh Lanta. Here, we often meet up with our friends and it was also on this beach that we also wanted to meet up with the Swedish Worldschooling community that is located here this winter.
There are a few Swedish families on Koh Lanta that has taken their children’s well-being and education into their own hands and we managed to meet up with them on Long beach so that the children could play and us adults could talk.


Vår närmaste strand är Long beach och det är här vi tillbringar den mesta av vår tid här på Koh Lanta. Här träffar vi oftast våra vänner och det var på denna strand som vi också ville träffa det svenska “Worldschooling“-gänget som bor här i vinter.
Det finns några svenska familjer på Koh Lanta som har tagit sina barns välbefinnande och utbildning i sina egna händer och vi lyckades träffa dem på Long Beach så att barnen kunde leka och oss vuxna kunde prata.

Long beach at sunset. This was a dream for Ulrika to one day have our own child sitting on white sand during a sunset and taking a photo. Her dream came finally true here on Long beach.
We didn’t bring our best camera so the result was a bit dark, but it didn’t matter to us. We were finally here with our daughter Othilia and captured the moment in our minds instead.
We finally got the time to meet with other Worldschoolers.
Othilia was well taken care of by the other older girls.
Our second meeting with the Worldschoolers at Long beach.
Othilia grew tired of the beach so she soon left the company.
and walked her own way to discover new areas.
and found drums that she was eager to try.
She is not prone to walking our daughter, but a few lamps can get her moving. This is our part of Long beach too.
Our favorite Thai dish is Khao Soi, a Northern Thai dish, and we had a lovely place just next to us that served the most delicious Khao Soi we have eaten so far. The name of the restaurant is Kwan’s cookery 2.
The brisket at the Irish Embassy is usually also a lovely dish we have eaten here.
Thai Cat has ok food, but the good thing about this place is that they have a lot of things for the children to do.
The Fat Turtle at the south part of Long beach is another place we like, both for food and for the view. Here we are eating with our Swedish friends their last night here on Koh Lanta.
Ending this blog post with two different sunsets from long beach.
Enjoy!

A secret beach and a water park – Koh Lanta

After our successful attempt with taking Othilia on a scooter, we now felt confident to explore more parts of Koh Lanta with a toddler. Together with our friends Caroline, David, Oliver and Elvira we explored different ways to cool ourselves in the heat. We followed them to a “secret beach” in the South and to an interesting visit to a water park on the second island, Koh Lanta Noi.


Efter vårt lyckade försök med att ta Othilia på en moped, så kände vi oss redo att utforska fler delar av Koh Lanta med ett småbarn.
Tillsammans med våra vänner Caroline, David, Oliver och Elvira utforskade vi olika sätt att svalka oss i värmen. Vi följde med dem till en “hemlig” strand i södra delen av Koh Lanta och till ett intressant besök i en vattenpark på den andra ön, Koh Lanta Noi.

Arriving to Nui Bay or what we called it, the Secret beach. It was steep stairs down to the small restaurant which was situated next to the beach.
We ate lunch at the small restaurant, Relax Lanta, before we went out in the sun.
On our way with all the kids.
The second part down the hill was even steeper than the stairs.
Just beautiful!
We had three tired children after we had been playing in the water.
The monkeys came visiting and stole coconuts from the restaurants, but our children missed it, they were sleeping through the whole thing.
Another day we took the Scooter to Rattana Waterpark. We came in the morning and we were the only ones here. Felt like we had arrived to an abandoned Water park.
We even got to see the procedure to fill this giant water park attractions with air.
We had a fun day here almost alone in the water park. A few other families came a bit later during the day.
All children dared to go on the giant water slide. Even Othilia, but she was a bit skeptical after coming down. Here is Elvira going down the slide with her dad!
The entrance to the park wasn’t expensive. The open hours was a bit tricky. Google maps and their web page said one thing, but the staff at the entrance said another thing. The attraction looked a bit worn, but the water was clean.
We ended our day at the water park with Thai-Elvis and Othilia wasn’t impressed.
« Older posts

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑