Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Hitting the halfway mark – week 20 ultrasound in Tallinn

One of the reasons we went to Tallinn was to get the week 20 ultrasound done, where you can scan the organs of your fetus etc., for any anomalies. We found a private company, specialized in ultrasounds during pregnancy, in Tallinn and we called them and got an appointment within a week for half the price (100 Euro) we would have paid if we had done it in Sweden.

En av anledningarna till att vi åkte till Tallinn var att få vecka 20 ultraljud gjort, där de scannar fostrets organ m.m för eventuella anomalier. Vi hittade ett privat företag, som specialiserat sig på ultraljud under graviditeten, i Tallinn och vi ringde dem och fick tid inom en vecka till halva priset (100 Euro) jämfört med vad vi skulle ha betalat om vi hade gjort det i Sverige.

This is Ulrika with “det lilla livet” at twenty full weeks in to the pregnancy.  We got a new date of birth and it is now set to 5th of September. This is a correction of six days since the last ultrasound in Torrevieja, but only a two day correction if we calculate the birth date from the first day of the last menstruation cycle Ulrika had.

Detta är Ulrika med “det lilla livet” vid tjugo hela veckor in i graviditeten. Vi har ett nytt födelsedatum och det är nu satt till 5:e september. Detta är en korrigering med sex dagar sedan det sista ultraljudet i Torrevieja, men bara en tvådagarskorrigering om vi beräknar födelsedatumet från den första dagen i den sista menstruationscykel som Ulrika hade.

Loote Ultraheliskriining OÜ is where we did the ultrasound and the company can be found in a large glass building here.  The entrance can be seen in the right corner of the picture and inside their is an information desk where you can ask for directions. It is really easy to get here from old town in Tallinn (buses 5, 17 and 23 are recommended) and the journey takes around 30 minutes and tickets can be bought from the driver (2 Euro per ride) or buy a QR-code ticket here (1 Euro per ride).

Loote Ultraheliskriining OÜ är stället vi gjorde ultraljudet och företaget hittade vi i en stor glasbyggnad här. Ingången kan ses i bildens högra hörn och innanför dörrarna finns en informationsdisk där du kan be om vägbeskrivning till entrén. Det är väldigt lätt att komma hit från Gamla stan i Tallinn (busslinjerna 5, 17 och 23 rekommenderas) och resan tar cirka 30 minuter. Biljetter kan köpas från föraren (2 Euro per tur) eller köpa en QR-kod biljett här (1 Euro per tur).

Loote Ultraheliskriining OÜ are situated at the fourth floor in the same corridor as Nova Vita (an IVF-treatment company) and other companies. Dr. Marek Šois, who is the gynaecologist here, is excellent and very professional, and he is fluent in English, which is exactly what we were looking for here in Tallinn. His receptionist speaks poor to none English, so we did all of our communications through e-mail and it worked really well.

Loote Ultraheliskriining OÜ ligger på den fjärde våningen i samma korridor som Nova Vita (ett IVF-behandlingsföretag) och andra företag. Dr Marek Šois, som är gynekologen här, är utmärkt och mycket professionell, och han talar flytande engelska, vilket är exakt det vi letade efter här i Tallinn. Hans receptionist talar dålig till ingen engelska, så vi skötte all vår kommunikation via e-post och det fungerade väldigt bra.

The waiting room where we could relax after the ultrasound. We are really pleased with all the information we got during the 45-minute long ultrasound and organ screening. Here is a list of the things our doctor examined during the ultrasound:

  • Finger, toes and all the organs in the right place.
  • Measurements of I) the brain: Cerebellum, Falx Cerebri, the Ventricles, Corpus Callossum, the Optic Nerve, Plexus Choroideus, II) the head: Nose bone, distance between the eyes together with checking the lenses and the pupils, and looking for cleft lip and cleft palate, III) The spine and all its segments IV) the heart (the axis, septum, chambers and heart valves), V) other organs: diaphragm, lungs, kidneys, liver, spleen and the femur bone.
  • Blood flow in Willis circle, common carotid arteries, heart, aortic arch with branches, lungs, abdominal aorta, liver, spleen, kidneys and vena cava.
  • Filtration rates in the kidneys, the lung capacity and breathing
  • Esophagus and swallowing function.

Also, the volume of the amniotic sack and fluid, the placenta, the umbilical cord (the blood flow), cervix length and distance between the cervix and placenta were measured.

Väntrummet där vi kunde slappna av efter ultraljudet. Vi är väldigt nöjda med all information vi fick under detta 45-minuters ultraljud och organscreening. Här är en lista över de saker som vår läkare undersökte under ultraljudet:

  • Fingrar, tår och att alla organ är på rätt ställe.
  • Mätningar av I) hjärnan: Cerebellum, Falx Cerebri, Ventriklarna, Corpus Callossum, Optiska nerven, Plexus Choroideus, II) Huvudet: näsbenet, avståndet mellan ögonen och kontroll av linserna och pupillerna, samt tittade efter gom- och läppspalt, III) Ryggraden och alla dess delar IV) Hjärtat (axeln, septum, kamrar och hjärtklaffarna), V) Övriga organ: diafragman, lungor, njurar, lever, mjälte och lårbenet.
  • Blodflöden i Willis cirkel, karotisblodkärlen, hjärta, aortabågen med dess grenar, lungor, aortan, lever, mjälte, njurar och vena cava.
  • Filtreringshastigheter i njurarna, lungkapaciteten och andningen
  • Esofagus och sväljningsfunktion.

Läkaren gjorde även mätningar på volymen på fostersäcken och fostervattnet, placentan, navelsträngen (samt blodflödet), längden på livmoderhalsen och avståndet mellan livmoderhalsen och placentan.

The best things were that everything looked good and that we got to see a 3D picture of our little girl! We paid an extra 15 Euro to get a photo copy of this picture.
She was sleeping and didn’t really want to wake up and change position (she seems to like to snuggle her face in towards Ulrika’s spine), even though the doctor was shaking her. Ulrika had to lie on her side to get “det lilla livet” to turn towards the stomach. She was laying really deep down in the pelvis so the measurements on certain structures in the brain had to be performed using the vaginal ultrasound.

Det bästa var att allt såg bra ut och att vi fick se en 3D-bild av vår lilla tjej! Vi betalade en extra 15 Euro för att få en fotokopia av denna bild.
Hon sov och ville verkligen inte vakna och byta position (hon verkar gilla att gosa in hennes ansikte mot Ulrikas ryggrad), även fast doktorn skakade henne. Ulrika var tvungen att ligga på hennes sida för att få “det lilla livet” att vända sig mot magen. Hon låg riktigt djupt ner i bäckenet så måttet på vissa strukturer i hjärnan behövde utföras med hjälp av ett vaginalt ultraljud.

We can really see whose mouth our girl has inherited when comparing child pictures (Pontus top left and Ulrika bottom right) 🙂

Vi kan verkligen se vems mun vår flicka har ärvt när vi jämför barnbilder (Pontus uppe till vänster och Ulrika längst ner till höger) 🙂

So how is Ulrika feeling? I’m feeling much better comparing to my vomiting and nauseous weeks between week 6-7 and 12, but now I’ve gotten to experience how it feels like when you have low blood pressure. My symptoms now are dizziness, bad head aches, fatigue and feeling weak and like I’m about to faint.
Interestingly, I now have lower blood pressure than when I got dengue fever and had to have two IV-bags of saline to get my blood pressure up. Apparently this is completely normal during the second trimester, so I rest, drink water and take my supplements and add extra magnesium. The lowest point of blood pressure is in the middle of the second trimester, so I’m waiting for the blood pressure to naturally rise during the second half of the pregnancy.

This was the second report of our pregnancy journey, which just hit the halfway mark. The pregnancy feels more real now after this ultrasound, while before it just felt artificial and unreal. It also helps that I’ve started to feel more real kicks than before. So we are just waiting for the autumn and to have her here with us.

Så hur känner sig Ulrika? Jag känner mig mycket bättre jämfört med mina kräknings- och illamåendeveckor mellan vecka 6-7 och 12, men nu har jag fått uppleva hur det känns när man har lågt blodtryck. Mina symtom är nu yrsel, tråkig huvudvärk, trötthet och känsla av svaghet och att jag är på väg att svimma (ser stjärnor).
Intressant är att jag nu har lägre blodtryck än när jag drog på mig denguefeber och var tvungen att ha två IV-påsar saltlösning för att få upp mitt blodtryck. Tydligen är detta helt normalt under andra trimestern, så jag vilar, dricker vatten och tar mina tillskott och lägger till extra magnesium. Den lägsta punkten i blodtrycket är i mitten av andra trimestern, så jag väntar på att blodtrycket kommer att öka naturligt under den andra halvan av graviditeten.

Detta var den andra rapporten från vår graviditetsresa som just träffade halvvägsmilstolpen. Graviditeten känns mer verklig nu efter detta ultraljud, innan kändes det bara artificiellt och overkligt. Det hjälper också att jag nu har börjat känna mer riktiga sparkar än tidigare. Så nu väntar vi bara på hösten och att ha henne här hos oss.

Oldest pharmacy in Europe – visiting Tallinn

We ended up in Tallinn after a short stop in Sweden for family reasons. We went from Barcelona to Sweden and therefore we could take one of the night boats, a.k.a party boats, over to Estonia. We have been in Tallinn before in 2014, before we departed on our big journey, so it was familiar grounds to walk on for us.
We had important things to do here, but we also wanted to explore the city, so we used our favorite web site, Atlas Obscura, to find interesting and unexpected places to see here. That is how we ended up at the oldest pharmacy still operating in Europe. 


Vi hamnade i Tallinn efter ett kort stopp i Sverige av familjeskäl. Vi åkte från Barcelona till Sverige och därför kunde vi ta en av nattbåtarna, a.k.a festbåtarna, till Estland. Vi har varit i Tallinn en gång förut år 2014, innan vi påbörjade vår stora resa, så det var välbekanta marker att promenera på för oss.
Vi hade viktiga saker att göra här, men vi ville också utforska staden, så vi använde vår favoritwebbplats, Atlas Obscura, för att hitta intressanta och oväntade platser att se här. Det var därför vi hamnade på det äldsta apoteket, som fortfarande är öppet, i Europa.

We took the Tallink boat “Baltic Queen” from Stockholm to Tallinn. One night sleeping on the Baltic Sea before arriving to Estonia.

Tallinn greeted us with immense fog and we could barely see land while approaching Tallinn.

We spent our first morning eating breakfast at Reval Café – Reval is the old name of Tallinn.

We walked passed the Opera in Tallinn on our way to our accommodation and they had suitable parking barriers. Ulrika got sick during our travel to Estonia so we didn’t do much the first couple of days here in Tallinn.

A few days later a pregnant Ulrika felt better, and the weather had gone from rain and snow to sunshine, so we took our first short walk around town and visited the oldest pharmacy in Europe and Tallinn’s oldest Café.

We found this sign while walking to old town of Tallinn. There is a public wifi available in town, which only works during certain hours of the day. The public transportation system in Tallinn is easy to figure out and cheap.

We got to old town and now it was time to find the Raeapteek pharmacy museum. We had found the museum through our favorite web site, Atlas Obscura.

The Raeapteek has been in business in the same house located at the corner of the town hall square since the early 15th century.

The oldest records of the Raeapteek found state that the Raeapteek was already on its third owner in 1422 and historians think that the opening year of the pharmacy was around the year 1415.

Today the Pharmacy is still in business, but it is also a museum that you can enter for free to learn about its history.

A movie, English subtitles can be chosen, about its history is well worth your time in the pharmacy.

The Burchart family is the people associated with the pharmacy’s history. The family had the business for over 325 years, spanning over 10 generations, from around 1582 to 1911.
Around 1580, the Hungarian Johann Burchart moved to Tallinn and he got the chance to lease the pharmacy. He started the family tradition of giving the first-born son the name “Johann” and the first-born son was expected to carry on the family business.

Johann Burchart the IV could finally purchase the pharmacy from the city council In 1688. The Burchart’s family pharmacy business came to an end in the 1890 when the last male heir of the family, named Johann X Burchart, died and his sisters sold the pharmacy in 1911 to a C.R. Lehbert.

Sadly for C.R. Lehbert, communists entered Estonia and the pharmacy was nationalized in 1944 when the Soviet Union re-occupied Estonia.

The pharmacy has had a interesting history of products for purchase.
Customer have been able to buy mummy juice (powder made of oversea mummies mixed with liquid), blood-sucking leeches, burnt hedgehogs powder, burnt bees, bat powder, snakeskin potion and unicorn horn powder for treatment of their illnesses through out medieval times.

With “modern” times came modern medicines.

The Raeapteek is conveniently placed right at Town hall Square, where restaurants have their outdoor seating area. Not so much tourists now, which we like.

The town hall in Tallinn was built right next to what was then the market square and the building was completed in 1404. Today the market square is called the town hall square.

We (or Ulrika) had to rest, so we ended up at Tallinn’s oldest operating café, the Maiasmokk café.

The café has been in the same location since 1864 and the interior has remained unchanged for almost a century.

We ended Ulrika’s first day out of the apartment with an estonian cinnamon roll bun and some kind of coffee cake. We were glad that Ulrika now felt better, because we had things to do here in Tallinn.

With Gaudi in Barcelona and friends from Guatemala

Gaudi’s Barcelona was our next stop, and unlike Picasso’s paintings, we really enjoy his imaginative work. We have been to Barcelona before so we first didn’t think of planning to go here, but when it turned out that friends from Guatemala where in town we changed our minds an took the train from Alicante.
We met Anna and Mike in Guatemala two years ago, when we where hiking up to 4000 meters to reach the top of the volcano Acatenango from where you get a great view of the active volcano Fuego, on good days we might add. We weren’t fortunate with the weather that time, but we got two new friends that we now wanted to visit in Barcelona. 


Gaudis Barcelona var vårt nästa stopp och till skillnad från Picassos tavlor så njuter vi verkligen av hans fantasifulla arbete. Vi har varit i Barcelona förut så vi tänkte först inte på att planera att åka hit, men när det visade sig att vänner från Guatemala var i stan så ändrade vi våra planer och tog tåget hit från Alicante.
Vi träffade Anna och Mike i Guatemala för två år sedan när vi vandrade upp till 4000 meter för att nå toppen av vulkanen Acatenango, där man kan få en fantastisk utsikt över den aktiva vulkanen Fuego, på bra dagar kan vi tillägga. Vi hade tyvärr inte tur med vädret den gången, men vi fick två nya vänner som vi nu ville besöka i Barcelona.

Back in Barcelona, a city we like very much because of the architecture you can find all around the city. Most of the spectacular buildings in Barcelona can be attributed to Antonio Gaudi and his patron Eusebi Güell.

We wanted to go to Barcelona to meet up with Anna and Mike, a South African couple we got to know while hiking up the volcano Acatenango in Guatmeala. They have also traveled the world so it was just by chance Ulrika realized that we were only a train ride away from each other. Two weeks later we were sitting together in a restaurant in Barcelona catching up. It was an awesome evening!

We had only two nights here in Barcelona so we wanted to make the most out of it. Enjoying the sun on Las Ramblas with a carrot cake was one of the things we did.

We went to the George Orwell square and had lunch. It felt quite suitable to sit here thinking about where the EU and USA are heading.

Mass surveillance and the restriction of personal integrity are not only happening in other parts of the world, its happening all around us and you have to keep up and stay protected.

We took a long walk through Barcelona and took photos of incredible architecture, like the Cathedral in Barcelona, a gothic church constructed from the 13th to 15th centuries.

We also did some shopping, because Ulrika’s belly popped out this week. She felt that it was time to buy a pair of maternity jeans.

The new pair of jeans felt way better!

We walked passed Casa Batlló (to the right), a house from 1877 that got a total makeover by Gaudi in 1904. Casa Amatller (to the left), originally a a residence for chocolatier Antoni Amatller was redesigned by Josep Puig i Cadafalch.

Casa Milà, also known as the stone quarry, was built between 1906 and 1912, and it was the last private residence designed by Gaudi.

There are a lot more great architecture found in Barcelona, so we like to walk around in this city just looking at builidings. More pictures from Barcelona can be found in the slideshow below.

 

Our mission this day was to see Park Guell and learn more about the relationship between the architect Antonio Gaudi and the entrepreneur Eusebi Güell.

The park houses a small museum where we learned of the important ties that Antonio Gaudi and Eusebi Güell had. Eusebi Güell had profited greatly from the industrial revolution in the late 19th century and it was his respect for Gaudi’s art and his dedication to him that financially could realize all the creative visions that Gaudi had. They met when Gaudi presented his final work for the architecture school he had attended and they worked together to the end. The museum displays pictures from the construction sites in the beginnning of the last century and how Gaudis work progressed, so it was like traveling back in time. We absolutely loved the museum.

Park Guell was the vision of a private city by Eusebi Güell with a residential park intended for sixty single- family residences. It was Antonio Gaudi who was the architect and responsible for the construction of the park from 1900 to 1914.

The residential park was also meant to be as creative as the buildings.

The focal point of the park was suppose to be the main terrace.

Som pillars holding up the terrace are intentionally missing and replaced by mosaic pictures.

The project was unsuccessful as a business enterprise, with only a handful of the residential houses built.

The only residents who lived here were Gaudi and Güell with his family.

Park Guell is only partly closed for the museum part of the park, which has an entrance fee. The rest of the park is open to stroll around in and you get a good view over Barcelona from here.

The Sagrada Familia from Park Guell.

one our way out, we found an interesting formation of nature and immediately thought of a specific unpleasant movie.

We walked to Sagrada Familia to see how the progress has been since we last were here. We were here in 2011 so we did not enter the church this time around. This is the Nativity Façade, which depict the birth of Jesus and it was constructed between 1894 and 1930.

The Glory Façade began construction in 2002 and it was the least finished side of the church when we where here last time and it it still not finished. This Façade is going to be dedicated to the Celestial Glory of Jesus and it represents the road to God: Death, Final Judgment, and Glory.

The roof of the Glory Façade is filled with fruits.

The construction of the Passion Façade in 1954 and it is dedicated to the Passion of Christ and the suffering of Jesus during his crucifixion.

The façade was intended to portray the sins of man and Gaudí wanted to strike fear into whoever was looking at this façade.

In October 2015, it was announced that construction was 70 percent complete and the construction had entered the final phase of raising six immense towers. Construction began in 1882 and most of the Church are to be completed by 2026 (decorative elements should be complete by 2030 or 2032) – a 150 year old construction project.

The pink salt lake, and goodbye Torrevieja!

There is a large pink salt lake just outside the centre of Torrevieja, and we thought that it would be nice to spend a day exploring that part of Torrevieja before we left this place. The pink lake is one of the largest salt lakes in Europe, and people come here to roll in mud and making their own outdoor SPA. It is supposedly very  healthy to take a bath here. However, we did not jump into the lake, especially not after Pontus felt nauseous and dizzy from going near the shore. We heard afterwards that the pink lake is a great source of mosquitoes and that the city of Torrevieja sprays the lake with mosquitoe-killing chemicals a few times a year. So it was probably that Pontus could sense.

The last days in Torrevieja we spent with Pia and Benke going to a market and eating dinner together, and then it was time for us to travel north.


Det finns en stor rosa saltsjö precis utanför Torreviejas centrum och vi tyckte att det skulle vara trevligt att spendera en dag med att utforska den delen av Torrevieja innan vi lämnade denna plats. Den rosa sjön är en av de största saltsjöarna i Europa och människor kommer hit för att rulla i leran och göra sitt eget utomhus-spa. Det sägs vara väldigt hälsosamt att ta ett bad här. Vi hoppade dock inte i sjön, särskilt inte efter att Pontus kände sig illamående och yr av att gå nära strandkanten. Vi hörde efteråt att den rosa sjön är en stor källa till mygg och att staden Torrevieja sprutar ned sjön några gånger per år med mygg-dödande kemikalier. Så det var nog förmodligen det Pontus kunde känna.

De sista dagarna i Torrevieja spenderade vi med Pia och Benke på en marknad och åt mat tillsammans innan det var dags för oss att resa norrut.

The pink lake is pink from pigments produced by a salt-loving bacteria, the Halobacterium bacteria which can sustain itself in extremely salty environments.The pink color is also caused by an algae, Dunadiella Salina. The Flamingos, which stay here parts of the year, turn bright pink because they eat the Artemia Salina brine shrimp, which feed on the bacteria in the lake.

We did not take the common way to the pink lake and its shores, instead we walked through wasteland and got a nice post-apocalyptic game feeling.

When water evaporate in the pink lake, the salt level reaches 300g per litre and crystallisation of salt happens. The salt crystals sink to the bottom and can then be collected and sold.

There are salt boats getting filled in the harbor of Torrevieja and, according to Wikipedia, most of the salt boats are going to Netherlands and Sweden.

Most boats in the Marina of Torrevieja are, however, sail boats.

Walking is easy here in Torrevieja and we can imagine the crowds here in Torrevieja during high season.

The beaches were almost empty now in February.

Except for a few daring people. This is what our conception of life is all about – people helping people without force or threat of violence.

Everything else is mafia-like. Talking about the mafia, apparently Torrevieja had one mafia too and this was the place where unwanted people met the fishes. The local police had to fish up a number of bodys here during the active years of the mafia.

There are a lot of Scandinavian restaurants, and they even have a street named Sweden where you can find Ulrika’s least favorite Danish dish “smörrebröd”.

One of our favorite restaurants in Torrevieja “Salt and Pepper”, serves Greek food and they have live music on Saturdays combining the Greek and Spanish influences. We got to listen to the Greek/Spanish version of O’ sole mio.

We had never tried Churros before even though we have spent a good amount of time in Latin America, so we felt we needed to try it at least once here in Spain. It was to sweet for us, so we will leave the tasting experience to this one time.

We found Mega Man next to a construction site here in Torrevieja, they are building a lot here, mostly condos.

Ulrikas appetite had come back so we mostly cooked our own food, and went out eating if we got company by Pia and Benke. Here is Pontus with our local fruit and vegetable provider.

Pia and Benke took us to a popular market for tourists and it was here we found the bag-in-box wine on tap. We had to take a picture of this, imagine if you could find this kind of trucks on local markets in Sweden. In Sweden you are not even allowed to sell alcohol from your own wine yard, everything has to go through the state monopoly.

Last night in Torrevieja and we ate dinner with Pia and Benke, saying good bye for this time in a Norwegian restaurant with an American 50’s interior.

The next morning Benke drives us to the train station in Alicante just when the sun was about to rise. Next stop Barcelona!

Nomads needing a dentist and wanting Swedish food

Being a nomad means that we are truly responsible for ourselves so when an old tooth filling fell away and a suspected hole, we knew that we needed to find a dentist for Pontus. This is not a problem if you are in a country with a functional market of private dentists and lucky for us we were in Torrevieja. Ulrikas sister’s in-laws live here so they could recommend a dentist to us.

Pia and Benke have been awesome helping us with everything from accommodation and dentist to where we could do a week 12-pregnancy check up and where we could find a supermarket to buy Swedish food. Torrevieja has a large expat community with British, Russian, Swedish and Norwegian people, so there are shops with country-specific items and services.


Att vara nomader betyder att vi verkligen är ansvariga för oss själva, så när en gammal tandfyllning föll bort och ett misstänkt hål dök upp visste vi att vi behövde hitta en tandläkare till Pontus. Detta är inte ett problem om du är i ett land med en funktionell marknad för privata tandläkare och tur för oss var vi i Torrevieja (Spanien). Ulrikas systers svärföräldrar bor här så att de kunde rekommendera en tandläkare till oss.

Pia och Benke har verkligen varit supersnälla och hjälpt oss med allt från boende och tandläkare till var vi kunde göra en vecka 12-graviditetskontroll och vart vi kunde hitta en mataffär för att köpa svensk mat. Torrevieja har ett stort expat community med brittiska, ryska, svenska och norska människor, så här kan man hitta affärer med landspecifika saker och tjänster.

It was easy to get a dentist appointment and a Swedish-speaking dentist was even offered here at Punta Prima Dental Clinic. As suspected, Pontus needed to repair an old filling and take care of a new hole, so two visits were needed to be booked. The price for two visits, examination, x-rays, fixing an old filling+a new hole, and cleaning of teeth was 197 Euro.

Ulrika also got to a price quotation for dental braces. The staff was nice and caring here and we can recommend Punta Prima Dental Clinic if you want to fix your teeths while staying in Torrevieja.

Costablanca supermarket in Punta Prima is the place to go if you want liver pâté (leverpastej), pickled herring (inlagd sill ) blood pudding (blodpudding) och licorice (lakrits).

The treats we brought home the first time around. Liver pâté and blood pudding are great when you are pregnant and in need of eating more iron.

The liver pâté was eaten so fast so we had to go back for more and this time we bought even more treats.

This is a proper lunch we haven’t had in a long time, blood pudding and pickled herring.

Being a pregnant traveler – first 15 weeks

We thought it would be interesting to write a blog post about our experiences being pregnant and nomads traveling the world. We are not doing this pregnancy the traditional way, so at least we can tell you about our pregnancy journey so far.
We are still in the planning stage for the rest of the pregnancy so we will update you about the future when we know more. For now, here is how the first 15 weeks have been for us.

Vi tänkte att det vore intressant att skriva ett blogginlägg om våra erfarenheter av att vara gravid och nomader som reser runt i världen. Vi gör inte denna graviditet på det traditionella sättet, så vi kan åtminstone berätta om vår graviditetsresa hittills.
Vi är fortfarande i planeringsstadiet för resten av graviditeten, så vi kommer att uppdatera er om framtiden när vi vet mer. Just nu kan vi berätta hur de första 15 veckorna har varit för oss.

Ulrika’s belly appeared last week and some days it is bigger than other days (like this day).  The picture is taken around week 15 in sunny Barcelona.

Ulrikas mage visade sig förra veckan och vissa dagar är den större än andra dagar (som denna dag). Bilden är tagen runt vecka 15 i soliga Barcelona.

We got a positive pregnancy test after Christmas while we still where in Paphos (Cyprus) and we were excited to celebrate the new year being three humans in our family team. Just before we left the island Ulrika started bleeding just a little, so we wanted to do a check up to see what was causing the bleeding. It is nice being in countries with easy health care systems, here in Cyprus we went to a  private hospital and got an emergency appointment just one hour after our arrival.

Vi fick ett positivt graviditetstest efter jul medan vi fortfarande var i Paphos (Cypern) och vi var glada över att kunna fira in det nya året som tre människor i vår familj. Strax innan vi lämnade ön började Ulrika blöda lite så vi ville göra en kontroll för att se vad som orsakade blödningen. Det är trevligt att vara i länder med bra vårdsystem, här på Cypern åkte vi till ett privat sjukhus och fick en akuttid bara en timme efter vår ankomst.

We got to see a tiny “worm” with one pixel blinking, confirming that we did have a heart beating inside Ulrika’s uterus, in week 7. The bleeding came from a rupture in the endometrium (black area above the amniotic sac). The doctor prescribed rest and two shots of progesterone, two days apart, and we could move on if no more bleeding occurred. The cost was 84 Euro for everything (emergency-visit, ultrasound, examination and two progesterone shot appointments).

Vi fick se en liten “mask” med en pixel som blinkande, vilket bekräftade att vi hade ett hjärta som slog i Ulrikas livmoder, i vecka 7. Blödningen kom från en bristning i endometriet (svart område ovanför fosterhinnan). Läkaren ordinerade vila och två sprutor progesteron, två dagar mellan sprutorna, och vi kunde resa vidare om ingen mer blödning inträffade. Kostnaden för allt blev 84 Euro (akut-besök, ultraljud, undersökning och progesteron administrerat vid två tillfällen).

Ulrika started feeling nauseous just before we left Cyprus, but the full storm of  nauseousness and vomiting came when we had arrived to Athens (Greece). The first week in Athens was so bad that Ulrika barely could leave the apartment. We had a lovely park with pine trees next door that we could visit those hours when Ulrika felt a little bit better. Most smells of food and drinks were repulsive to Ulrika and Pontus had to be in another room if he wanted to drink coffee. The only things Ulrika could eat were choco pops or strawberries with milk, and raw carrots.

Ulrika började känna sig illamående strax innan vi lämnade Cypern, men den fulla stormen av illamående och kräkningar kom när vi anlänt till Aten (Grekland). Den första veckan i Aten var Ulrika så dålig att hon knappt kunde lämna lägenheten. Vi hade en härlig park med tallar bredvid som vi kunde besöka de timmar när Ulrika kände sig lite bättre. De flesta lukter av mat och drycker var  motbjudande för Ulrika och Pontus var tvungen att vara i ett annat rum om han ville dricka kaffe. Det enda som Ulrika kunde äta var choco pops eller jordgubbar med mjölk, samt råa morötter.

Our great airbnb-hosts in Athens could recommend a gynecologist, so we could do a follow up in week 9 to see if we could actually hear a heart beating this time. The Greek health care system is as dysfunctional as the Swedish health care system, but in one way the Greek system is better. A lot of the Greek doctors have a private practice after the state working hours, where they see patients during evenings and weekends. So if you pay privately, it is quite easy to see a doctor in Athens. The cost was 30 Euro for ultrasound, examination and pictures.

Våra härliga airbnb-värdar i Aten kunde rekommendera en gynekolog, så att vi kunde göra en uppföljning i vecka 9 för att se om vi faktiskt kunde höra ett hjärta som slog den här gången. Det grekiska hälsovårdssystemet är lika dysfunktionellt som det svenska hälsovårdssystemet, men på ett sätt är det grekiska systemet bättre. Många av de grekiska läkarna har en privat mottagning efter de statliga arbetstimmarna där de träffar patienter på kvällar och helger. Om du betalar privat, så är det ganska lätt att träffa en läkare i Aten. Kostnaden var 30 Euro för ultraljud, undersökning och bilder.

Here is the first real picture of “det lilla livet”, 1.4 cm from crown to rump and now we heard a beating heart.
Another thing that we love and that you can’t find in Sweden is private labs where you can go to get your body fluids analysed without having to go through a doctor. Most countries we’ve traveled to has this kind of system. In Athens, the labs have a drop-in system in the morning when they draw your blood and for most analysis you come back in the afternoon to get your result. Ulrika’s gynecologist wanted Ulrika to see how her thyroidea was working, so the morning after we went to one of the labs nearby and got the results back a few hours later. This kind of easy system is what we like. The lab analysis of TSH-levels costed 15 Euro.

Här är den första riktiga bilden av det lilla livet, 1,4 cm från huvud till rumpa och nu hörde vi ett slående hjärta.
En annan sak som vi älskar, och som du inte kan hitta i Sverige, är privata labb dit du kan gå för att få dina kroppsvätskor analyserade utan att behöva träffa en läkare först. De flesta länder som vi har rest till har den typen av system. I Aten har laboratorierna drop-in på morgonen när de drar ditt blod och för de flesta analyser kommer du tillbaka på eftermiddagen för att få ditt resultat. Ulrikas gynekolog ville att Ulrika skulle kolla hur hennes tyroidea (sköldkörtel) fungerade, så morgonen efter åkte vi till ett av laboratorierna i närheten och fick resultatet några timmar senare. Sådana smidiga system gillar vi. Labbanalysen av TSH-nivåer kostade 15 Euro.

The routine check-up around 12 weeks where done in Torrevieja (Spain). Ulrika had been feeling nauseous up to this point, but around week 12 it finally stopped and Ulrika’s “vomiting in restaurant toilets”-tour, which where especially bad in Torremolinos (Spain), went away.
The Quiron Salud private Hospital in Torrevieja is an internationally known hospital and people come here from all over Europe for surgery, cancer treatments, IVF’s etc. It was really easy to get an appointment here and we got to experience a modern, service-minded and customer-centered health care.

Den rutinmässiga vecka 12-kontrollen gjorde vi i Torrevieja (Spanien). Ulrika var illamående fram till denna punkt och omkring vecka 12 slutade det äntligen och Ulrikas “kräkas i restaurangtoaletter”-turné, som var särskilt intensiv i Torremolinos (Spanien), försvann.
Det privata sjukhuset Quiron Salud i Torrevieja är ett internationellt erkänt sjukhus och människor kommer hit från hela Europa för kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar, IVF etc. Det var väldigt enkelt att få en tid här och vi fick uppleva en modern, serviceinriktad och kundcentrerad hälsovård.

We were even asked if we wanted a Swedish or English interpreter with us and we heard Dutch and Norwegian interpreters in the waiting room, so the language barrier isn’t a problem here. We wanted to do a number of different tests, including the NIP-Test where you get to know the risk for a trisomy pregnancy, and it was possible to do here.

Vi blev även tillfrågade om vi ville ha en svensk eller engelsk tolk med oss och vi hörde även holländska och norska tolkar i väntrummet, så språkbarriären är inte ett problem här. Vi ville göra ett antal olika tester, inklusive KUB-testet där man får veta risken för en trisomigraviditet, och det var möjligt att göra här.

They had just gotten a new ultrasound machine, so the details we could see was incredible. Here is “det lilla livet” in week 12 of the pregnancy about 5 cm from rump to crown. She was quite active during this ultrasound so we got to see her ninja skills, her sucking her thumb and some waving of arms.  It was after this ultrasound we could announce to the world that our family now consists of three humans.

De hade precis fått en ny ultraljudsmaskin, så detaljerna vi kunde se var otroliga. Här är “det lilla livet” i vecka 12 av graviditeten, ca 5 cm från huvud till rumpa. Hon var ganska aktiv under detta ultraljud så vi fick se hennes ninjafärdigheter, se henne suga på tummen och lite vevande med armarna. Det var efter detta ultraljud som vi kunde tillkännage för världen att vår familj nu består av tre människor.

In addition to the NIP-Test, Ulrika also got a full body analysis: hematology, microbiology, biochemistry, serology etc. We had to wait for the results so we extended our stay in Torrevieja.

Förutom KUB-testet fick Ulrika också en fullständig kroppsanalys: hematologi, mikrobiologi, biokemi, serologi etc. Vi fick vänta på resultaten så att vi förlängde vår vistelse i Torrevieja.

The nice nurses at the blood analysis station. Ulrika was happy to give away some blood to find out the status of her pregnant body. The vitamin D-concentration is one of the tests she has wanted to do for a long time.
We’ve paid 568 Euro for two doctors visits with English interpreters, two ultrasounds (one with the 3D ultrasound feature), blood and urine work and the NIP-Test. Ulrika has a maternity add-on insurance coupled to her international medicine and accident insurance,  an insurance we recommend to have if you want to live as a nomad.

De snälla sjuksköterskorna vid blodanalysstationen. Ulrika var glad att ge bort lite blod för att få reda på statusen för hennes gravida kropp. Vitamin D-koncentrationen i blodet är en av de tester som hon har velat göra länge.
Vi betalade 568 euro för två doktorsbesök med engelska tolkar, två ultraljud (ett med 3D-ultraljudsfunktion), blod och urinanalyserna, samt KUB-testet. Ulrika har ett graviditetstillägg kopplad till hennes internationella medicin- och olycksfallsförsäkring, en försäkring som vi rekommenderar att ha om du vill leva som nomad.

We came back a few weeks later for the second visit where we got our results and to see our little Gollum using the 3D-feature on the ultrasound machine. Ulrika was now pregnant in week 15 so “det lilla livet” was now 9 cm from crown to rump. She was sleeping with her face towards Ulrika’s spine so we could only see her back and she didn’t move this time around.  We got confirmation that it is a girl we are expecting and everything looked good for both our girl and Ulrika. 
We carry  Ulrika’s own journal with us wherever we go, because our life style doesn’t permit us to stick to one doctor. So this far Ulrika’s journal consists of Greek and Spanish papers, so we will see which other languages will be included in the journal before “det lilla livet” enters the world. We prefer to be in full control ourselves and we don’t want to be dependent on one doctor or health care system, but we are welcome to contact our Greek doctor any time if we have questions. 

Vi återvände några veckor senare för det andra besöket där vi fick våra resultat och möjligheten att se vår lilla Gollum med hjälp av 3D-funktionen på ultraljudsmaskinen. Ulrika var nu i vecka 15 i graviditeten så “det lilla livet” var 9 cm från huvud till rumpa. Hon sov med ansiktet mot Ulrikas ryggrad, så vi kunde bara se hennes baksida och hon rörde sig inte denna gång. Vi har fått bekräftelse på att det är en tjej som vi väntar på och allt såg bra ut för både vår tjej och Ulrika.
Ulrikas egen journal bär vi med oss vart vi än reser för vår nomadiska livsstil tillåter oss inte att hålla oss till en läkare. Ulrikas journal består så här långt av grekiska och spanska papper och vi får se vilka andra språk som kommer att ingå i journalen innan “det lilla livet” kommer till världen. Vi föredrar att själva ha full kontroll och vi vill inte vara beroende av en läkare/vårdcentral eller vårdsystem, men vi är välkomna att kontakta vår grekiska läkare när som helst om vi skulle ha frågor.

 We traveled to Barcelona and Ulrika’s belly just appeared over night so we went to H&M to buy Ulrika’s first set of maternity jeans in week 15 of the pregnancy. Now we are patiently waiting for our girl to grow big enough to come out and join us. 

If you have any questions about pregnancy and nomad life, please feel free to send us a message on our social media accounts or email.

Vi reste till Barcelona och Ulrikas mage visade sig över en natt så vi gick till H&M för att köpa Ulrikas första uppsättning av graviditetsjeans i vecka 15 av graviditeten. Nu väntar vi tålmodigt på att vår tjej ska bli stor nog att komma ut och slå följe med oss.

Har ni några frågor om hur det är att vara gravid och nomad så får ni gärna skicka ett meddelande till oss på på några av våra sociala medier eller maila.

Meeting up with Filip in Torrevieja

Ulrika’s newest family member Filip jumped on an airplane for the first time in his life to visit his best auntie (moster). He brought his mother as well, Ulrika’s sister Rebecca, and we had a lovely week in Torrevieja (Spain) together. Be prepared for cute baby pictures!


Ulrikas nyaste familjemedlem Filip hoppade på ett flyg för första gången i sitt liv för att besöka sin bästa moster. Han tog med sig sin mamma, Ulrikas syster Rebecca, och vi hade en underbar vecka i Torrevieja (Spanien) tillsammans. Var beredd på söta bebisbilder!

This little guy and his mother were the reason we ended up in Spain in the first place. Filip’s first travel abroad at 3.5 months and he came to visit his aunt, uncle and his grandparents (farmor and farfar).

Ulrika and her sister enjoying lunch at La Marina. The first week in Torrevieja was all about hanging out with Ulrika’s sister and nephew.

Selfie-time, most pictures in this blog post will include family members!

We spent our days walking around in Torrevieja and enjoying the sun. We got a lovely view of Torrevieja from the pier in the marina that stretch out 2 km from the coast.

The pier acts like a huge wave breaker for the marina, and protects the ships from nasty weather.

We were fortunate with the weather. It was still cold during the evenings, but warm during most days.

Torrevieja is surrounded by beaches and we actually saw a few people swim in the sea.

Ulrika snuggled with Filip as much as she could during their week together.

Rebecca, Filip ad Ulrika went to Centro Comercial Zenia Boulevard, a big shopping mall 8 km south of Torrevieja. They have a lot of well-known stores and a great play ground for children.

Rebecca loves to visit pharmacies when she is out travelling to see how they work and what products they have. She is a pharmacist herself so that’s why! We love the Spanish pharmacies- they can write prescriptions for you and take several blood tests, like glucose etc. Many pharmacies had a blood pressure machine and we took our blood pressure for 1 Euro per person. Also, it is to a pharmacy you go if you want to weigh your child and measure their height. No need to book appointments here.

Rebecca cooked dinner for us one night and we did a full Swedish taco night with Santa Maria products.

Grandpa (Farfar) fixed a baby chair for Filip so he could join us at the table.

Filip’s grandma and grandpa (farmor och farfar) live here in Torrevieja so they took us to their favorite places to eat. Filip had other ways to eat, so he got some peace and quiet under Rebecca’s poncho. Spanish people and drunk foreigners can get quite loud in small restaurants.

Two of Ulrika’s favorite persons in the world.

Torrevieja’s Carneval was going on so we went to see an incredible street show with people of all ages.

They wore incredible designs with a lot of detail. We only had a mobile phone, so the pictures aren’t so great.

One week with family goes fast, so we said good bye to Rebecca and Filip for this time. We stayed in Torrevieja, because it was time for Ulrika to do the week 12 routine check up.

See you soon Filip!

Gibraltar on a rainy day

Gibraltar is one of many things on our bucket list and now it was time for us to visit this famous rock. Ulrika started to feel better during our last days in Malaga, she was only affected by nausea and vomiting in the evenings, so we took a chance and joined a tourist group to Gibraltar over the day. It was a really nice day, except for the weather, and we are glad that we managed to get here. 


Gibraltar är en av flera saker på vår “bucket list” och nu var det dags för oss att besöka denna berömda klippa. Ulrika började må bättre under våra sista dagar i Malaga, hon blev bara påverkad av illamående och kräkningar på kvällarna, så vi chansade och åkte med en turistgrupp till Gibraltar över dagen. Det var en riktigt trevlig dag, förutom vädret då, och vi är glada över att vi lyckades komma hit.

We were so close to Gibraltar so we just had to tick this place off our bucket list.

It was a really rainy day, so we were glad that we had decided to go with an organised tourist group and not renting a car and go by ourselves, which was what we wanted to do in the first place.

We had to change to a smaller vehicle than a bus when we came to Gibraltar and soon we realised why you need a slimmer car while driving around here.

We went out to the Trinity Lighthouse on the Southern point of Gibraltar.

From here we got a good view of Africa and Morocco on the other side of the strait. You probably get an even better view on sunny days.

Europa Point has been the site of earlier Spanish and Moorish fortifications as well as later British fortifications. Nowadays a restored artillery battery (Harding’s Battery ) is standing here and it is open to the public. Next it was time for us to got up on the rock.

Gibraltar does’nt have a lot of natural resources, but they use large rock water catchments to collect rainwater. Two desalination plants are then used to produce fresh water for the rock inhabitants.

Gibraltar has expanded so the west side (the harbor and the residential area) are standing on man-made ground.

The shipping industry is one of the major employers in Gibraltar.  29 000 people live here and 12 000 people commute to Gibraltar every day for work and they only have 0.5% unemployment rate.

Down in the city you can clearly see where the water line used to end. The wall around the city center was the former barrier between the sea and the city. You still see iron rings high up on the wall where ships visiting Gibraltar used to anchor.

Don’t pet the monkeys sign on the rock.

Most of the upper part of the Rock is covered by a nature park, which is home to around 230 Barbary macaques. They are the only wild monkeys found in Europe and they enjoyed the weather as much as we did this day. They protected their infants between them with their body heat. Most of the Barbary macaques in the world live in the Middle Atlas mountains of Morocco, so researcher think that the ancestors of these monkeys came to Gibraltar during the Islamic (Moorish) period.

We took a car up the mountain, but there is a  also cable car that runs from ground level to the top of the Rock that you can  take.

Remnants from the heavy fortifications and military strategies of Gibraltar can be seen everywhere, some successful others not so much.

We visited St. Michael’s cave, which can be found on the upper part of the rock. There are over 150 limstone caves on the rock, but this one is the most visited. In 1974 a proof of early human settlements have been found here and cave art has dated human presence here as early as 15,000 to 20,000 years ago. Also, two Neanderthal skulls have been found here and it is possible that they were among the first to set foot on Gibraltar around 40,000 BC.

St. Michael’s Cave is believed to have had a military use since the Berber’s conquest in 711 AD. During World War 2 the entire cave was prepared to be used as an emergency military hospital, but it was never used as such. Nowadays, the St. Michael’s Cave is a light show and a concert hall.

Back down after a interesting tour on the rock, we had a few hours exploring Gibraltar by ourselves.

The head of state is the British monarch, who is represented by the Governor of Gibraltar. The Convent has been the official residence of the Governor of Gibraltar since 1728. However, Gibraltar has almost complete internal self-governance.

We went urban exploring on the North side of the Rock with the mission to get up to the Moorish castle.

We found a very intersting placement of an escalator in the middle of nowhere.

The Moorish occupation is by far the longest in Gibraltar’s recorded history. It lasted from 711 to 1309 during the first round and then again from 1350 to 1462.

Moorish castle was built during the first occupation and it had an important part in the Muslim invasion of the Iberian Peninsula, which led to Islamic domination of the Iberian Peninsula for more than seven centuries.
The castle standing here today was rebuilt during the second Moorish occupation in the early 14th century, The first castle was almost completely destroyed after the re-occupation by Spanish forces from 1309 to 1333.

Then it was time for us to leave Gibraltar for this time and we left just in time for the sun to show itself. More pictures from Gibraltar can be found in the slideshow below.

 

Gibraltar airport is the only airport in the world which has a main road crossing the runway. To get to Gibraltar from Spain, you simply have to drive or walk across the runway.

This is how it looks like crossing the runway while traveling on the north-south street, Winston Churchill Avenue.

Back to Spain, just a border control between us and meeting up with family!

Ulrika gästar Radio Frihetligt

Sorry friends, this will mostly be in Swedish! (Ulrika is guest in a Swedish libertarian radio show) 

Ulrika har varit med i Radio Frihetligt och det blev ett 40 minuters samtal med vår vän Simon om hennes syn på frihet, bitcoin, nomadlivet och hur vi vill leva vårt liv.   Det blev ett trevligt samtal även om Ulrikas gravidhjärna ibland ställde till det och  gjorde att hon ibland tappade vad hon ville säga 🙂

Jag hoppas att ni tycker om avsnittet!

Vi vill också tacka våra vänner familjen King för de fina julklapparna. Våra bitcoin-pashminasjalar passar vår livsstil och de har verkligen varit till hjälp under kalla kvällar här i Spanien! Ni kan hitta bitcoinsjalarna i deras webbutik!

We also want to thank our friends the King family for the lovely Christmas gifts. Our bitcoin Pashmina scarfs fit our lifestyle and they have really been helpful during the cold evenings here in Spain! You can find the bitcoin scarfs in their online store!

 

Malaga and the birthplace of Picasso

It was time for us to visit Spain again and this time we came to Malaga on the famous Costa del Sol coast line. We have been to Northern Spain/Catalonia before, but we’ve have never been in the Southern parts before. Ulrika had a rough couple of weeks in Athens, being pregnant and vomiting, so warmer weather was high priority for her and cheap flight tickets made us go to Malaga. It turned out that we had arrived to Pablo Picasso’s birthplace.


Det var dags för oss att besöka Spanien igen och den här gången kom vi till Malaga på den kända Costa del Sol-kustlinjen. Vi har varit i norra Spanien/Katalonien innan, men vi har aldrig varit i södra delarna tidigare. Ulrika hade ett antal tuffa veckor i Aten, med graviditet och kräkningar, så varmare väder var hög prioritet för henne och billiga flygbiljetter gjorde att vi tog oss till Malaga. Väl där så visade det sig att vi hade kommit till Pablo Picassos födelsestad.

The weather was the major reason why we came to Southern Spain. There was almost down to 0 degrees Celsius during the nights in Athens, so adding 10 degrees to our environment was exactly what Ulrika needed.

We really loved the infrastructure in Costa del Sol. We lived in Torremolinos, a small town south of Malaga, and it took 25 minutes to get in to the city center. The train passed the airport so it was super easy to get from the airport cheaply and it went down all the way to Fuengirola.

We wanted to see Malaga so we used the train to get in to the city center.

Malaga is green and smells lovely from all the flowers in the parks and from the flower shops we passed on our way to our first mission of the day.

Pablo Picasso was born on 25th of October 1881 in Malaga, so that is why you can find a Picasso museum here today. We were not allowed to take pictures inside the museum, but we took one sneak picture.

And it was on the only paintings we liked. We did enjoy Picasso’s early work , like the paintings in the picture, and his lithographs, but the rest, his cubism period and sculptures were rubbish. If it was an exhibition created by a five-year old we would have been impressed, now when it was a full-grown man’s paintings on display, a man who had proven he could paint, it was ridiculous. We felt that we where walking around in the story “The Emperor’s New Clothes” by Hans Christian Andersen, because we can’t understand how people not can see how bad it is.

The Cathedral of Málaga, built between 1528 and 1782, was our next visit. We do enjoy walking around in religious buildings to look at the architecture and paintings inside, but we avoid being inside them if there is some kind of ceremony going on. Lucky for us, there was nothing going on here while we were around.

The inside of the Malaga Cathedral was beautiful.

We found interesting sculptures as well.

The Cathedral’s organ was very impressive.

We continued walking and found another church that reminded us of a similar church built in Antigua in Guatemala.

It was also in Antigua where we took Spanish private lessons, so we find it easy to be in Spain, because we understand what people say, we can read most of the signs and we can make ourselves understood when speaking Spanish, even though we lack the grammar skills.  Our adventures in Antigua can be read about here, here and here.

Mount Gibralfaro, a 130 meter high foothill, was our afternoon adventure. We got a great view over Malaga and there is a castle on top of the hill that we wanted to visit.

The view over Malaga! You could see from Malaga’s town hall all the way to to airport, which is near the mountains in the distance.

We also got a good look on Plaza de toros de La Malagueta, where they hold bullfights in September every year.

Gibralfaro has been the site of fortification since 770 BC and the whole top of the hill is closed off by a big wall. Normally, there is an entrance fee to get in, but if you come after 2 pm on a Sunday it is free to just walk in and explore the grounds.

We took the way down the hill with a lot of gardens planted around the pathway, it was beautiful even though we walked here in the middle of the winter.

We walked back to our train following the harbor promenade.

At this time in the pregnancy Ulrika always got nauseous later during the day, so we had to get back to our place before it got so bad that she had to vomit.

The nausea got better here in Spain, so Ulrika could actually eat food during the day. One of the first full lunches she could enjoy after a few weeks of feeling crappy.

Torremolinos was where we were hanging out most of our days.

We started to take long walks up and down the promenade. It was awesome to be able to activate my body again.

No swimming for us here though.

Our favorite place was La Batería Park, where we would take our morning runs to.

There is an observation tower standing in the corner of the park and we got a great view over Torremolinos from there.

Beautiful view of the park and the Sierra de Mijas mountain range.

The skyline of Torremolinos from the observation tower.

A Cañon Schneider stands next to the observation tower.

Then it was time to go North to meet up family, and the Journey from Malaga to Alicante took us really close to two National parks, the Sierra de Huétor Natural Park was on our North side.

An the Sierra Nevada mountain range, which is covered with snow right now. It was a strange, but familiar sight, before coming back to the Spanish coast and 20 degrees Celsius.

« Older posts

© 2018 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑