Den kungliga bärstolen som gärna visades upp när det kom ledare från andra länder! The royal palanquin that was shown off when leaders from other countries came to visit!