A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: history

Topkaki Palace & Islam Medieval Science Museum

The Topkaki Palace was a place we wanted to visit while in Istanbul and we can highly recommend it. We bought a five day Museum pass, for 85 TRY (approximately 21 Euro) and it covers both Hagia Sofia and Topkaki  Palace (and a number of other museums around Istanbul), but it doesn’t cover the entrance to the Harem inside the Topkaki Palace. The entrance fee to the Harem costs 25 TRY (around 6 Euro), but they were renovating a large part of the Harem, so we didn’t think it was worth paying for a visit there after having been inside.  However, the rest of the Topkaki Palace was very interesting. The Museum pass included the Museum of the History of Science and Technology in Islam, which we wanted to visit before we said goodbye to Istanbul. Pictures, videos from both the Topkaki Palace and the museum can be found below.


Topkakipalatset var ett ställe som vi ville besöka i Istanbul och vi kan starkt rekommendera att spendera några timmar där. Vi köpte ett fem dagars museumskort för 85 TRY (ca 21 Euro) och det inkluderar både Hagia Sofia och Topkaki Palace, samt ett antal andra museer runt om i Istanbul, men det täcker inte inträde till haremet på insidan av Topkakipalatset. Entréavgiften till haremet kostar 25 TRY (ca 6 Euro), men de var i färd med att renovera stora delar av haremet, så vi anser inte att det var värt att betala extra för att gå in där nu efter att ha sett vad det har att erbjuda. Men resten av Topkakipalatset var mycket intressant . Museumkortet inkluderade också “Museum of History of Science and Technology in Islam”, som vi ville besöka innan vi sade hejdå till Istanbul. Bilder, videoklipp från både Topkakipalatset och museet finns nedan.

The entrance to Topkaki Palace, built in the 15th century. It was the residence for the Ottoman sultans for almost 400 years, and was home for 4000 people during the golden days of the Ottoman Empire.

A 3D-model of the Palace.

The Palace has 4 courtyards with lovely gardens.

And the insides are beautifully decorated.

The tobacco room with mannequins dressed up according to the fashion at that time.

The last courtyard with a beautiful rose garden. We’ve also made a short movie, which can be seen below, showing the different parts of the palace.

Both the Topkaki Palace and the Museum of the History of Science and Technology in Islam are situated in the Gülhane park.

The world according to the medieval muslim scholars.

Muslim scientist did do a lot of technological and science discoveries involving astronomy, time and navigation.

As well as in Medical technological innovations. Here is devices used by medieval otorhinolaryngologists, or ear-nose-throat doctors.

And these things are for the gynecologists, the bottom ones are specifically used for crushing the fetus head if the fetus was stuck in the birth canal and threatened the woman’s life.

There was also a section about war and defense innovations. This is a battering ram and a illustrated video of how this thing works can be found below.

Gülhane park is also a place to hang out in, so we did what the locals do there laying in the grass and enjoying the sun.

Bangalore walks!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det finns en liten grupp oerhört historieintresserade och kunniga människor som tar ut människor på vandringar i Bangalore och delar med sig av sin historieskatt. De kallar det “Bangalore walks” och det var en av dessa vandringar som vi skrev upp oss på, som kallades “Green Heritage walk”. Vi gick upp klockan halv sex en söndag morgon för att hinna till Lalbagh botaniska trädgård till kl 7 och möta upp vår guide och det var en av de mest intressanta morgnar vi haft på länge. Vår guide delade med sig av sin rika källa av kunskap och hade en genuin berättarglädje. Det första vi fick se var en av världens äldsta stenar. Prover har visat ett denna sten bildades för 3000 miljoner år sedan (jorden är 4500 miljoner år gammal i jämförelse) och den blev sten då jordens flytande yta stelnade. Den botaniska trädgården anlades av en muslimsk kung år 1760 och det var intressant att få höra om trädgårdars heliga betydelse inom islam. Många människor i Bangalore använder sig av parken, speciellt innan kl 9 på morgonen då det är gratis inträde fram till dess. Vi såg många människor meditera, promenera, ta en löptur eller spela badminton i parken och de höga träden stängde effektivt ute ljudet från den tunga trafiken och den smutsiga luften som finns i Bangalore. De mesta av växtligheten i parken är inte ursprungligen från Indien utan är importerad från andra delar av Asien, Afrika och Sydamerika, och det var inte britterna som var ansvarig för det. Södra Indien hade handelsförbindelser med andra världsdelar långt innan britterna invaderade området på 1800-talet.
Det var så trevligt att lyssna på vår guide och han hade en oerhört intressant historia att berätta om varje träd vi stannade vid och vi fick lära oss mycket historia! Vi fick lära oss hur Frankrike lierade sig med kungen av Mysore i Karnataka för att bekämpa britternas framfart i Indien. Det var denna allians som gjorde det möjligt att Frankrike senare kunde byta till sig provinsen Quebec ( i Kanada) från britterna mot några fort i södra Indien.
Vi fick också lära oss hur det kom sig att te började odlas i Indien. Vid den tidpunkten hade britterna koloniserat Indien och blivit stora tekonsumenter genom byteshandel med Kina som hade monopol på te. En dag blev det handelstopp och relationerna med Kina surnade. Inget te kunde importeras till Storbritannien så då skickade de desperata britterna in en spion vid namn Mr Fortune i Kina, som stal en massa frön som han tog till Indien. De första försöken att odla te utanför Calcutta misslyckades, med det visade sig att områdena i Assam, Darjeeling mfl hade utmärkta förhållanden för att odla te. Så man kan säga att britterna var som en drogmissbrukare med svår abstinens som bestämde sig att bryta sig in hos leverantören för att stjäla receptet för att kunna bli självförsörjande. Det var även en annan drog, nämligen opium som gjorde att Storbritannien kom i besittning av Hong Kong. Kina sänkte ett brittiskt fartyg lastat med opium för att de inte gillade att britterna gjorde kineserna till opium-missbrukare. Det fick Kina senare betala dyrt för genom att hyra ut Hong Kong till Storbritannien i 99 år med slutdatum 1997.

Vi fick veta varför sanskritalfabetet som används i Indien och andra delar av världen ser ut som det gör. Det var för att palmblad användes för att skriva på där man skar ut bokstäverna och raka linjer riskerar att göra hål i palmbladen, så snirkliga tecken är mycket skonsammare. Vi fick veta att vid rätt förvarande kan skriften på palmbladen bevaras i 1000 år.

Vi fick till och med lära oss lite om vår egen Carl von Linné och om hans idé om en blomklocka som han designade, men aldrig byggde själv. Varken Pontus eller Ulrika hade hört talas om det så det var kul. Grunden handlar om att många blommor har en dygnsrytm och blommar vissa tider på dygnet. Planterar man dem i 24 olika tårtbitar som representerar dygnets 24 timmar så har man en blomklocka. Många försök har gjorts för att skapa en sådan blomklocka med varierat resultat.

Förutom all historia så fick vi även lära oss en del om vissa träds medicinska egenskaper (den vetenskapliga versionen) och hur evolutionen gjort att de samspelar med djuren i sin omgivning på olika sätt. Det var synd att vi inte kan stanna längre för att gå på flera sådana här vandringar med dem, men vi vill rekommendera “Bangalore walks” för alla som kommer förbi Bangalore! Vi har nu lämnat Bangalore och tagit tåget upp mot den spännande staden Hampi som vi ska berätta mer om i nästa inlägg!

There is a small group of very knowledgeable people interested in history in Bangalore who take people on hikes and share their history treasure. They call it the Bangalore walks and we signed us up on one of those walks, called “Green Heritage Walk”. We got up at half past five on a Sunday morning to get to Lalbagh Botanical Garden at 7 am and meet up with our guide and it was one of the most interesting mornings we’ve had in a long time. Our guide shared his rich source of knowledge and delightful narrative skills. The first thing we saw was one of the world’s oldest rocks. Studies have shown that this stone was formed 3,000 million years ago (Earth is 4,500 million years old in comparison) and it became a stone at the time when the Earth’s liquid surface solidified. The botanical garden was built by a Muslim king in 1760 and it was interesting to hear about the sacred significance of gardens in Islam. Many people in Bangalore use the park, especially before 9 o’clock in the morning because then the entrance is free. We saw people meditate, walk, jogging or play badminton in the park and the high trees effectively shut out the noise of the heavy traffic and the polluted air in Bangalore. Most of the vegetation in the park is not originally from India, but are imported from other parts of Asia, Africa and South America, and it was not the British who were responsible for it. South India have had trade links with other parts of the world long before the British invaded the area in the 1800s.
It was so nice to listen to our guide and he had a very interesting story to tell about every tree we stayed at and we got to learn a lot of history! We learned how France allied itself with the king of Mysore in Karnataka to fight the British rampage in India. It was this alliance that made it possible that France later could exchange some forts in southern India for the province of Quebec (Canada) from the British.
We also got to learn how it came about that tea was first cultivated in India. At the time the British colonized India they had become major tea consumers by barter with China, which had a monopoly on tea. One day, a complete trading stop was introduced and relations with China soured. No tea could be imported to the UK so the desperate Britons sent in a spy by the name of Mr. Fortune into China, who stole a lot of tea seeds and took them back to India. The first attempts to cultivate tea outside Calcutta failed, but it turned out that the areas in Assam, Darjeeling and other areas had excellent conditions for growing tea. So you could say that the British were like a drug addict with severe withdrawal symptoms that decided to break into the supplier to steal the recipe to become self-sufficient. There was also another drug, namely opium, that made it so that Britain got control over Hong Kong. China sank a British ship loaded with opium because they did not like that the British turned Chinese people in to opium addicts. This resulted in that China later had to pay by renting out Hong Kong to Britain for 99 years with end date 1997.

We also got to know why the Sanskrit alphabet, used in India and other parts of the world, looks like it does. It was because of the palm leafs that was used to write on. Straight lines easily makes holes in the palm leafs, but squiggly characters are very gentle to the palm leaf. We were told that with the right storage the writings on a palm leaf can be preserved for 1,000 years.

We even got to learn a little about our Swedish Carl von Linnaeus and his theory of a flower clock that he designed, but never built himself. Neither Pontus nor Ulrika had heard about it so it was fun to learn about it. Basically, many flowers have a circadian rhythm and bloom at certain times during the day. If you plant them in 24 different pieces in a circle that represents the 24 hours of a day, then you have a floral clock. Many attempts have been made to create such a floral clock with varied results.

Besides all history, we also got to learn about certain medicinal properties of different trees (the scientific version) and how evolution has made the trees interact with different animals in different ways. It was a pity we could not stay longer in Bangalore to join other walks with them, but we really want to recommend “Bangalore Walks” for everyone who comes to Bangalore! We have now left Bangalore and took the train up to the interesting city of Hampi, that we’ll tell you more about in the next blog post!

Vid Lalbagh botaniska trädgård kl 06.40 på morgonen! At Lalbagh Botanical Garden at 6:40 in the morning!

Vid Lalbagh botaniska trädgård kl 06.40 på morgonen! At Lalbagh Botanical Garden at 6:40 in the morning!

Lalbagh botaniska trädgård! Lalbagh Botanical Garden

Lalbagh botaniska trädgård! Lalbagh Botanical Garden!

Vår förträffliga guide och en krigssten! Dessa stenar finns överallt i Indien och visar vart ett slag skett där hjälten överlevde och fick ett stenporträtt upprest till minne av slaget! Our excellent guide and a war stone! These stones can be found everywhere in India and shows where a battle occurred in which the hero survived and had a stone portrait erected in memory of the battle!

Vår förträffliga guide och en krigssten! Dessa stenar finns överallt i Indien och visar vart ett slag skett där hjälten överlevde och fick ett stenporträtt upprest till minne av slaget! Our excellent guide and a war stone! These stones can be found everywhere in India and shows where a battle occurred in which the hero survived and had a stone portrait erected in memory of the battle!

Den 3000 miljoner år gamla stenen! The 3,000 million year old stone!

Den 3000 miljoner år gamla stenen! The 3,000 million year old stone!

Färgglada träd från Asien och Sydamerika! Colorful trees from Asia and South America!

Färgglada träd från Asien och Sydamerika! Colorful trees from Asia and South America!

En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!

En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!

En speciell kotte som vi blev visade! A special cone that we were shown!

Ett träd som fäller sylvassa  taggiga grenar! A tree that drops racer sharp spiky branches!

Vår grupp som blev visade ett träd som blev planterad här efter att Mr Fortune tagit med frön under hans stöldturne i Kina! Our group was shown a tree that was planted here after Mr. Fortune brought back seeds from his theft tour in China!

Vår grupp som blev visade ett träd som blev planterad här efter att Mr Fortune tagit med frön under hans stöldturne i Kina! Our group was shown a tree that was planted here after Mr. Fortune brought back seeds from his thieving tour in China!

Honungsbin som tydligen varit orsaken till en flickas död här i parken månaden innan. Någon hade eldat i parken och röken retade upp binen och de attackarade närmaste person som var en liten flicka. Honey bees that apparently were the cause of a girl's death here in the park the previous month. Someone had started a fire in the park and the smoke incensed the bees and they attacked the closest person to them and it happened to be a little girl.

Honungsbin som tydligen varit orsaken till en flickas död här i parken månaden innan. Någon hade eldat i parken och röken retade upp binen och de attackarade närmaste person som var en liten flicka. Honey bees that apparently were the cause of a girl’s death here in the park the previous month. Someone had started a fire in the park and the smoke irritated the bees and they attacked the closest person to them and it happened to be a little girl.

wpid-20151018_095851.jpg

Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!

Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!

Dessa träd har även konstiga kapslar... These trees also have strange capsules ...

Dessa träd har även speciella lövkapslar så de unga löven inte ska ätas upp innan de hårdnar. These trees also have special leaf capsules so they won’t be eaten before they are hardened.

...Vilket visar sig slå ut till silverfärgade blad som bildar en klase. ...Which turns out to be silvery leaves that form a cluster.

De här silverfärgade löven kommer ut ur kapseln. These silvery leaves comes out of the capsul.

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑