A freedom-oriented lifestyle blog

Bra saker att veta inför din resa i centralamerika / What you should now when travelling in Central America

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sedan 2006 har Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua ett gemensamt Visumsystem, kallat CA-4. Det innebär att du får tillgång till de andra tre när du passerar gränsen till någon av dessa länder. Detta gäller dock bara om du rör dig över gränserna landvägen och andra regler gäller om du väljer att flyga mellan dessa länder. CA-4 gäller i 90 dagar totalt och för en del kan detta vara alldeles för kort tid för att hinna utforska dessa fyra länder.

Det finns några sätt att komma runt systemet om man vill stanna längre:

 1. Du kan göra en såkallad “Visa-run” till Mexiko, Belize eller Costa Rica. Det kan vara bra att då åtminstone ta en tredagars utflykt till någon av länderna runt omkring. Guatemala har exempelvis som regel att du ska ha varit ute ur landet i 72 timmar för att får ett nytt CA-4 visum. Det finns dock välbeskrivna vägar runt denna 72-timmars regeln att hitta om du använder dina google-färdigheter. Var också medveten om att Costa Rica kan vara väldigt hård på att du måste kunna visa upp utresedokument därifrån och de har även högst utreseskatt på 29 US Dollar.
 2. Du kan även ansöka om förlängning på dit CA-4 visum. Det är lite olika pris på detta beroende på vilket land du gör det i. I El Salvador kostar det 25 US Dollar för att förlänga visumet och i Nicaragua har jag sett priser på 40 US Dollar. Kom dock ihåg att göra det i god tid då denna process kan ta lite tid.  
 3. Är det bara några dagar som skiljer mellan din utresedag och CA-4, så kan det vara värt att helt enkelt stanna över dessa dagar och sedan betala straffavgiften när du reser därifrån. I Guatemala är denna avgift 1.30 US Dollar per dag och i Nicaragua ligger avgiften på 2 US Dollar per dag.

Så hur enkelt är det nu då att korsa gränserna inom C4-området? Man kan ju tycka att gränskontrollerna borde gå mycket fortare nu då samma visum gäller för alla fyra länder, men så verkar inte vara fallet. Fast vi har ju heller inget att jämföra med då vi inte vet hur det var här tidigare.

Räkna med väntetider, en del längre än andra beroende på vilken gränsövergång du är vid och hur många människor det är som köar med dig. I Honduras får du även gå igenom processen med fingeravtryck och fotografering innan du kommer in i landet. Både Honduras och Nicaragua har inreseskatter/avgifter som måste betalas även fast du redan har ett visum. I Honduras betalar du för närvarande 3 US Dollar och Nicaragua vill ha 12.5 US Dollar innan de släpper in dig i landet.

Slutligen kommer några saker du ska se upp med.

 1. Vid gränsen till Guatemala kan du råka ut för att immigrationspersonalen hävdar att du måste betala en avgift och det är rent nonsens. Guatemala har varken  inrese- eller utreseavgift, så be om kvitto, då brukar de snabbt glömma denna avgift.
 2. Personer har rapporterat att de endast fått 30-dagars visum när Honduras varit det första CA-4 landet de kommit till, så var uppmärksam på detta. Säg till att du vill ha 90 dagar om du planerar att landa i Honduras.
 3. El Salvador och Nicaragua stämplar inte passen, utan ger dig ett utresekvitto när du korsar gränsen. Se till att komma ihåg din inresedag då du sedan inte har någon datumstämpel i ditt pass som kommer ihåg det åt dig. Slarva inte heller bort utresekvittot, annars får du sätta igång processen med att få ett nytt utresekvitto innan du kan lämna El Salvador eller Nicaragua.

Så med denna information får du njuta av din resa i centralamerika.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


Guatemala, El Salvador, Honduras and Nicaragua have a common Visa system since 2006, called CA-4. That means you will have access to the other three countries as soon as you cross the border into any of them. However, this applies only if you are crossing the borders by land, whereas other rules apply if you choose to fly between these countries. The CA-4 Visa is valid for 90 days total and for some this may be way too short a time for exploring all four countries.

There are a few ways to get around the system if you want to stay longer:

 1. You can make a so-called “Visa-run” to either Mexico, Belize or Costa Rica. Take a three day trip to one of the surrounding countries, as Guatemala for example, wants you to have been out of the country for 72 hours to receive a new CA-4 Visa. However, there are well-described ways around this 72-hour rule if you just use your google skills. Be aware that Costa Rica can be very strict on requiring you to show a proof of onward travel and they also have the highest departure tax out of these three countries at 29 US Dollars.
 2. You can also apply for an extension of your CA-4 Visa in any of the countries. The price is different depending on which country you decide to do it in. In El Salvador, the CA-4 extension costs 25 US Dollars and I have seen prices of 40 US dollars in Nicaragua. However, remember to do it in good time, because this process can take some time.
 3. If it is just a few days that distinguishes between your onward travel date and the expire date of your CA-4 Visa, it may be worthwhile to simply overstay these days and then pay the penalty fee when traveling out of the CA-4 area. In Guatemala, this fee is 1.30 US Dollars per day and in Nicaragua it is US $ 2 per day.

So how easy is it actually to cross the borders within the CA-4 area? You might think that the border controls should be much faster now that the Visa is valid for all four countries, but that does not seem to be the case. On the other hand we don’t know how it was here before this system.

Expect delays, some longer than others depending on which border cross you are at and how many people that are queuing with you. In Honduras, you will also go through the process of giving them your  fingerprints and a photo of your face before being allowed into the country. Both Honduras and Nicaragua have entry taxes/fees that must be paid even if you already have a Visa. Currently, you pay 3 US Dollars in Honduras and Nicaragua wants 12.5 US dollars before they let you in.

Finally, some things you should look out for.

 1. At the border to Guatemala, you may find that the immigration office says that you have to pay a fee, and that is a scam. Guatemala has no entry or exit fees, so ask for a receipt and they tend to quickly forget this fee.
 2. People have reported that they only got a 30 day Visa when Honduras was the first CA-4 country they came to, so pay attention to this. Say that you want 90 days if you are planning to land in Honduras.
 3. El Salvador and Nicaragua do not stamp your passport, but gives you an exit receipt when you cross the border. Make sure to remember your date of entry, you will not have a date stamp in your passport that will remember it for you, and do not lose your exit receipt. Otherwise you will have to start the process of getting a new exit receipt before you can leave El Salvador or Nicaragua.

So enjoy your travels in Central America!

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Stämpeln du får vid inträde till Guatemala. Notera antalet dagar som ditt visum gäller. Du vill att det ska stå siffran 90 någonstans på stämpeln. The stamp you receive upon entry to Guatemala. Note the number of days for your visa written on the stamp. You want it to be the number 90.

Stämpeln du får vid inträde till Guatemala. Notera antalet dagar som ditt visum gäller. Du vill att det ska stå siffran 90 någonstans på stämpeln. The stamp you receive upon entry to Guatemala. Note the number of days for your visa written on the stamp. You want it to be the number 90.

Det är väldigt vackert att röra sig runt med bil eller buss i centralamerika! It's very nice to move around by car or bus in central america!

Det är väldigt vackert att röra sig runt med bil eller buss i centralamerika! It’s very nice to move around by car or bus in central america!

Framme vid en artificiell gräns! Arriving to an artificial border!

Framme vid en artificiell gräns! Arriving to an artificial border!

En del gränsövergångar är små och enkla. De hade en tv uppställde vid vår utresa från Guatemala och vi fick en glimt av hur det gick för Sverige i fotbolls-EM i kön till immigrationskontoret. Some border crossings are small and simple. They had a tv outside when we departed from Guatemala and we got a glimpse of what happened to the Swedish team in the Euro Cup while we waited in line to the immigration office.

En del gränsövergångar är små och enkla. De hade en tv uppställde vid vår utresa från Guatemala och vi fick en glimt av hur det gick för Sverige i fotbolls-EM i kön till immigrationskontoret. Some border crossings are small and simple. They had a tv outside when we departed from Guatemala and we got a glimpse of what happened to the Swedish team in the Euro Cup while we waited in line to the immigration office.

Andra gränsövergångar är mer moderna. Här registreras fingeravtryck och foto tas innan du får komma in i Honduras. Other border crossings are more modern. Here, they registered fingerprints and a photo of you are taken before you are allowed to enter Honduras.

Andra gränsövergångar är mer moderna. Här registreras fingeravtryck och foto tas innan du får komma in i Honduras. Other border crossings are more modern. Here, they registered fingerprints and a photo of you are taken before you are allowed to enter Honduras.

Hejdå Guatemala! Vi ses nästa gång! Bye Guatemala! See you next time around!

Hejdå Guatemala! Vi ses nästa gång! Bye Guatemala! See you next time around!

2 Comments

 1. Niklas W

  2013 hade även Honduras lösa lappar som “inresekvitto”, som jag klantigt nog lyckades slänga under tiden jag var där vilket ledde till en oförutsedd utgift i form av “privat avgift” till gränsmannen på ca 500 kr när jag åkte därifrån, för att han skulle släppa ut mig… Vet inte vad han i praktiken hade kunnat göra men att han började snacka om polis och böter på flera hundra dollar gjorde att det kändes enklast att fixa fram en muta!

  Om inte annat blev det en intressant historia och bara det kan ju kanske vara värt 500 kr…

  • Ulrika

   Ah, då är deras system relativt nytt. Skönt att kunna ge lite mutor för att undgå byråkratin, men tråkigt att du slarvade bort lappen och att mutan blev så hög! Du borde ha prutat 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑