A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Valladolid

Kastkriget i Yucatan / Caste War of Yucatan

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Valladolid har en väldigt intressant historia bakom sig. Staden grundades 1540 och namngavs efter Spaniens dåvarande huvudstad, men på grund av en massa mygg beslutades det 1545 att staden skulle flyttas till där staden ligger idag. Där råkade redan Mayastaden Zaci ligga, så Zaci revs ned och byggstenarna användes sedan till att bygga upp den spanska staden istället. Mayaindianernas revolt mot detta bygge slogs effektivt ned av spanska trupperna, men desssa och andra oförrätter mot Mayaindianerna låg och pyrde några hundra år innan det åter blossade upp. Valladolid var startpunkten i vad som skulle komma att kallas kastkriget i Yucatan och som pågick i över 50 år. Ättlingarna till europerna, Yucatecos, hade den ekonomiska och politiska makten på Yucatanhalvön och de var mot dem som Mayaindianerna gjorde revolt år 1849. Detta krig slutade officiellt 1901 då mexikanska trupper gick in i Mayaindianernas högsäte, Santa Cruz. Vissa stammar höll dock stånd och vägrade erkänna den mexikanska staten i ytterligare 32 år.

Idag är Valladolid en blomstrande, liten turiststad och där stannade vi i tre nätter för att både åka ut till Chichen Itza och för att utforska denna stad. I Valladolid besökte vi klostret San Bernardino de Siena som byggdes av missonärer från Franciskanorden mellan åren 1552-1560. Vi badade i Cenoten Zaci där Pontus och Ulrika hoppade i från ca 10 meter och vi har fått uppleva festligheterna inför julen. Den 12:e december firas tydligen Jungfrun av Guadalupe och det är är en populär katolsk högtid som kom till för att en man trodde att han träffat på Jungfru Maria i Mexiko City den 9:e och den 12:e december år 1531. Det var även fest vid stadshuset där det dansades på gatorna, och Maja och Mats satte på sig dansskorna och började dansa!
Därefter var det dags för oss att säga adjö till Valladolid och bege oss tillbaka mot den östra kusten av Yucatanhalvön!

The city Valladolid has a very interesting history behind it. The city was founded in 1540 and was named after Spain’s capital at the time, but it was decided that the city would be moved to the area where it is situated today due to a lot of mosquitoes. It also happened to be where the Mayan city of Zaci was located. Zaci was torn down and the building blocks were then used to build up the Spanish city again. The Mayan’s revolt were effectively put down by the Spanish troops, but the wrongs against the Mayan Indians were just smoldering for a few hundred years before they flared up again. Valladolid was the starting point of what would come to be called the Caste War of Yucatan, which lasted for more than 50 years. The descendants of the Europeans, the Yucatecos, had the economic and political power for a long time, and it was them the Mayan Indians revolted against. The war started 1849 and officially ended in 1901, when Mexican troops went into the Mayan head quarter, Santa Cruz. However, some tribes were able to refuse to acknowledge the Mexican state for another 32 years.

Today the city of Valladolid is a thriving, small tourist town where we stayed for three nights to visit Chichen Itza and to explore the city. In Valladolid, we visited the convent of San Bernardino de Siena, which was built by missionaries from the Franciscan order between the years 1552 and 1560. We bathed in the Cenote Zaci where Pontus and Ulrika jumped from about 10 meters, and we got to experience the festivities before Christmas. The 12th December is apparently the “Virgin of Guadalupe”-day and it’s a popular Catholic feast, because a man believed he met the Virgin Mary in Mexico City on 9th and on December 12th in 1531. It was also celebrations at City Hall during our visit and there was dancing in the streets, so Maja and Mats put on their dancing shoes and joined in the dancing together with everyone else!
Then it was time for us to say goodbye to Valladolid and head back to the east coast of the Yucatan Peninsula!

Cenote Zaci som finns i Valladolid! Cenote Zaci that can be found in Valladolid!

Cenote Zaci som finns i Valladolid! Cenote Zaci that can be found in Valladolid!

Cenote Zaci som är cirka 100 meter djup! The Cenote Zaci which is about 100 meters deep!

Cenote Zaci  är cirka 100 meter djup! The Cenote Zaci is about 100 meters deep!

Ett av få husen från Mayaindianernas tid som står kvar! One of the few houses from the Maya time that still stands!

Ett av få husen från Mayaindianernas tid som står kvar! One of the few houses from the Maya time that still stands!

Mayaindierna gillar skallar och skelett! The Mayans like skulls and skeletons!

Mayaindierna gillar skallar och skelett! The Mayans like skulls and skeletons!

Klostret​ ​San Bernardino de Siena! The convent of San Bernardino de Siena!

Klostret​ ​San Bernardino de Siena! The convent of San Bernardino de Siena!

Kyrkodelen av klostret! The church part of the monastery!

Kyrkodelen av klostret! The church part of the monastery!

En gammal munkkåpa! An old monk hood!

En gammal munkkåpa! An old monk hood!

Vi hittade en riktigt gammal skrivmaskin som klostret fick 1847! We found a really old typewriter which the monastery got in 1847!

Vi hittade en riktigt gammal skrivmaskin som klostret fick 1847! We found a really old typewriter which the monastery got in 1847!

Ett grönt hus i Valladolid! A green house in Valladolid!

Ett grönt hus i Valladolid! A green house in Valladolid!

Befolkningen är betydligt kortare här och parkbänkarna är byggda därefter! The population is much shorter here and the park benches are built accordingly!

Befolkningen är betydligt kortare här och parkbänkarna är byggda därefter! The population is much shorter here and the park benches are built accordingly!

Calle 41A, Valladolid!

Calle 41A, Valladolid!

Ansiktsbeklädnadens olika popularitet sedan början på 1800-talet! The different popular facial hairs since the early 1800s!

Ansiktsbeklädnadens olika popularitet sedan början på 1800-talet! The different popular facial hairs since the early 1800s!

Det finns många BMW-bubblor här i Mexiko! There are many BMW-bubbles here in Mexico!

Det finns många VW-bubblor här i Mexiko! There are many VW-bubbles here in Mexico!

Vi hittade Valladolids pyssel- och julaffär! We found the crafts and christmas shop in Valladolid!

Vi hittade Valladolids pyssel- och julaffär! We found the crafts and christmas shop in Valladolid!

Se en till BMW-bubbla! Look, another BMW bubble!

Se, en till VW-bubbla! Look, another VW bubble!

Gatuförsäljning av grönsaker! Street sale of vegetables!

Gatuförsäljning av grönsaker! Street sale of vegetables!

Maja och Mats med en spöklik gestalt i bakgrunden! Maja and Mats with a ghostly figure in the background!

Maja och Mats med en spöklik gestalt i bakgrunden! Maja and Mats with a ghostly figure in the background!

Katedralen San Gervasio upplyst i mörkret! The Cathedral of San Gervasio illuminated in the dark!

Katedralen San Gervasio upplyst i mörkret! The Cathedral of San Gervasio illuminated in the dark!

Ett av porträtten vi hittade i utställningen om Valladolids historia som fanns i stadshuset i Valladolid. Detta föreställde hur Spanjorerna genom Francisco de Montejo kom och körde över Mayaindianerna! One of the portraits we found in the exhibition picturing Valladolid's history that we found in the city hall of Valladolid. This represented the Spaniards by Francisco de Montejo who came and drove over the Mayans!

Ett av porträtten vi hittade i utställningen om Valladolids historia som fanns i stadshuset i Valladolid. Detta föreställde hur Spanjorerna genom Francisco de Montejo kom och körde över Mayaindianerna! One of the portraits we found in the exhibition picturing Valladolid’s history that we found in the city hall of Valladolid. This represented the Spaniards by Francisco de Montejo who came and drove over the Mayans!

Mexikansk middag i Valladolid! Mexican dinner in Valladolid!

Mexikansk middag i Valladolid! Mexican dinner in Valladolid!

Mums! Yummy!

Mums! Yummy!

Dans på gatan! Dancing in the street!

Dans på gatan! Dancing in the street!

Maja och Mats dansar/Maja and Mats dancing:

Mayafolket! / Mayans!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi tog bussen västerut och kom därmed in i en ny tidzon. Två timmars bussresa resulterade i att tidsskillnaden till Sverige blev 7 timmar istället för 6. Vi valde att åka till Valladolid för att bo i en mer genuin mexikansk miljö och få kortare resväg till Chichen Itza, som var en av de största städerna i Mayariket. Bussar mellan Chichen Itza och Valladolid går flera gånger per dag, med start 07.15 på morgonen. Ett tips är att ta morgonbussen då det inte hunnit bli så varmt, och för att komma före alla turistbussar som kommer från Cancun och Playa del Carmen. Vi hade en väldigt proffsig guide som var Mayaindian och han kunde berätta en hel del om sin kultur och traditioner. Så samla ihop en liten grupp turister för att få ner kostnaden per person och betala för en sådan guide om ni kommer dit!

Vid alla Mayastäder finns så kallade cenoter, slukhål i kalkstenen, som försörjde städerna med färskvatten. Dessa cenoter var väldigt heliga och det skedde även offerritualer där. Chichen Itza var en av de största Mayastäderna mellan 600-1200 talet och visar prov på Mayafolkets stora kunskaper inom astronomi och matematik. Mitt i området står pyramiden “El Castillo” som är byggd på ett sätt så att två gånger per år gör skuggningarna att det ser ut som om en orm slingrar sig ned från pyramiden i riktning mot den heliga cenoten. Detta sker vid vår- och höstdagsjämningen och håller på i cirka 3-7 dagar och lockar horder av turister. Här finns även flera bollplaner och den största av dem mäter 168×70 meter och är väldigt välbevarad. Där fann man hieroglyfer om spelreglerna, vilken klädsel och redskap de använde för bollspelet, samt ringarna där man gjorde poäng, likt basketkorgar. Kaptenen för det förlorande laget blev halshuggen av det vinnande lagets kapten, vilket var en ära då de trodde på reinkarnation. Ingen vet vad som hände med Mayafolket i Chichen Itza, men de lämnade staden på 1200-talet, ca 300 år innan spanjorerna “upptäckte dagens Mexiko. Flera teorier har framförts om varför, men ingen kan med säkerhet säga om det var pga missväxt, sjukdom, orent färskvatten eller någon annan anledning som de övergav staden. Maya-foket finns dock kvar än idag och är utspridda i delar av centralamerika och har blandats med spanjorerna. Det var inte förrän på 1800-talet som Chichen Itza blev känt för världen och arkeologer började inte gräva fram staden förrän på 1920-talet.  

We took the bus towards the west and crossed a magical line into a new time zone. Two hour bus trip resulted in the time difference to Sweden changing to7 hours, instead of 6. We chose to travel to Valladolid to stay in a more authentic Mexican environment and get a shorter route to Chichen Itza, which was one of the largest cities of the Mayan culture. Buses between Valladolid and Chichen Itza goes several times a day, starting 7:15 in the morning. One tip is to take the morning bus before it becomes so warm, and to arrive before all the tourist buses coming from Cancun and Playa del Carmen. We had a very professional guide who was a Maya Indian and he could tell a lot about their culture and traditions. So gather a small group of tourists in order to bring down the cost per person to pay for such a guide if you get there!

There are so-called cenote’s, sinkholes in the limestone, in all Mayan cities, which supplied the cities with fresh water. These cenote’s was very sacred and there was also ritual sacrifices going on there. Chichen Itza was one of the largest Mayan cities between 600-1200 AD and shows the great knowledge in astronomy and mathematics by the Mayans. In the center of the area is the pyramid “El Castillo” which is built in a way so that twice a year, the shading of the pyramid look like a snake winding its way down from the pyramid towards the holy cenote. This occurs during the spring and autumn equinox and lasts for about 3-7 days and attracts hordes of tourists. There are also several ball courts and the biggest of them, measuring 168×70 meters, is very well preserved. They found hieroglyphs describing the rules of the game, the clothes and the tools they used for the ball game, and the rings where they scored, like basketball hoops were well preserved. The captain of the losing team was beheaded by the winning team’s captain, an honor because they believed in reincarnation. No one knows what happened to the Maya of Chichen Itza, but they left the city in the 1200’s, about 300 years before the Spaniards discovered Mexico today. Several theories have been put forward as to why, but no one can say with certainty whether it was due to crop failure, disease, impure fresh water or some other reason why they abandoned the city. Mayan people still exist today and are scattered in parts of Central America and has been mixed with the Spaniards. It was not until the 1800’s that Chichen Itza became known to the world, and archaeologists did not dig up the town until the 1920’s.

Chichen Itza!

Chichen Itza!

Karta över området! Map of the area!

Karta över området! Map of the area!

Vår guide visar oss mayafolkets skriftspråk med symboler! Our guide showed us the Mayans written language made with symbols!

Vår guide visar oss mayafolkets skriftspråk med symboler! Our guide showed us the Mayans written language made with symbols!

Vi var ett gäng europer som fick tillfälle att höra på vår duktiga guide! We were a bunch of Europeans who had the opportunity to listen to our talented guide!

Vi var ett gäng europer som fick tillfälle att höra på vår duktiga guide! We were a bunch of Europeans who had the opportunity to listen to our talented guide!

El Castillo med ormarna som får liv två gånger per år! El Castillo with the snakes that comes to life twice a year!

El Castillo med ormarna som får liv två gånger per år! El Castillo with the snakes that comes to life twice a year!

Chichen Itza!

Chichen Itza!

Ringarna som man fick träffa för att göra poäng i matchen! The rings that you got to hit to score during the game!

Ringarna som man fick träffa för att göra poäng i matchen! The rings that you got to hit to score during the game!

20151213_094714.jpg

Bilden visar hur spelarna var klädda när det var match. Det var sju i varje lag på planen! The picture shows how the players were dressed when it was time for a game. There were seven persons in each team on the field during a game!

Bilden visar hur spelarna var klädda när det var match. Det var sju i varje lag på planen! The picture shows how the players were dressed when it was time for a game. There were seven persons in each team on the field during a game!

Mayafolket var före vår tid när det gäller att smycka tänder! he Mayans were ahead of our time when it comes to decorating the teeth!

Mayafolket var före vår tid när det gäller att smycka tänder! The Mayans were ahead of our time when it comes to decorating the teeth!

En grund av skallar! A foundation of skulls!

En grund av skallar!
A foundation of skulls!

Jaguaren är en viktig gudasymbol för bland annat natten och krig.

Jaguaren är en viktig gudasymbol för bland annat natten och krig. The jaguar is an important deity symbol for the night and war.

Långsmala huvuden är högsta mode inom Mayakulturen, så små barns skallar formades tidigt för att passa in i normen. Även idag så kunde vi urskilja vilka som var Mayaindianer i Valladolid enbart genom att titta på huvudformen. Detta verkar dock vara på utdödende idag då barnen vi såg tillsammans med de vuxna skiljde sig från sina föräldrar i huvudform! Long and narrow heads was the height of fashion in the Mayan culture, so small children's skulls were shaped early in order to fit into the norm. Even today, we could discern which was the Maya Indians in Valladolid just by looking at the form of their skulls. This seems not to be so popular today, because we saw a lot children along with the adults who differed from their parents when it came to the shape of the head!

Långsmala huvuden är högsta mode inom Mayakulturen, så små barns skallar formades tidigt för att passa in i normen. Även idag så kunde vi urskilja vilka som var Mayaindianer i Valladolid enbart genom att titta på huvudformen. Detta verkar dock vara på utdödende idag då barnen vi såg tillsammans med de vuxna skiljde sig från sina föräldrar i huvudform! Long and narrow heads was the height of fashion in the Mayan culture, so small children’s skulls were shaped early in order to fit into the norm. Even today, we could discern which was the Maya Indians in Valladolid just by looking at the form of their skulls. This seems not to be so popular today, because we saw a lot children along with the adults who differed from their parents when it came to the shape of the head!

20151213_101950.jpg

El Castillo!

Observatoriet i Chichen Itza där de studerade och analyserade rörelser av stjärnor, planeter, sol- och månförmörkelser! he observatory in Chichen Itza, where they studied and analyzed the movements of the stars, planets, solar and lunar eclipses!

Observatoriet i Chichen Itza där de studerade och analyserade rörelser av stjärnor, planeter, sol- och månförmörkelser! The observatory in Chichen Itza, where they studied and analyzed the movements of the stars, planets, solar and lunar eclipses!

Den heliga Cenoten i Chichen Itza! The holy Cenote in Cichen Itza!

Den heliga Cenoten i Chichen Itza! The holy Cenote in Cichen Itza!

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑