A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: temple

Ruinstaden Hampi! / The ruin city of Hampi!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rubia, som vi bodde hos i Bangalore, tipsade oss om ruinstaden Hampi så det var på så sätt som vi hamnade här. Från Bangalore till Hospet JN tar det cirka 9 timmar och vi tycker att det är väldigt behagligt att utnyttja det enorma tågnät som finns i Indien, dock behöver man vara ute några dagar i förväg med att boka biljetterna och tågets bekvämlighet avgörs i hög grad av vilken klass man bokar. Vi blev upplockade av Anand (coffee boy) som vi hade stämt träff med i Hospet efter att Rubia varmt rekommenderat honom. Anand är väldigt trevlig och driftig. Han rekryterar nya kunder genom att hoppa på inkommande tåg några kilometer innan Hospet, så om du träffar på honom på ett tåg mot Hospet så ta chansen att anlita honom. Vi delade några öl tillsammans på taket av vårt homestay första kvällen och han har tagit oss runt i Hampi och hjälpt oss med allt från bra och billiga boenden, till tips på vad vi kan utforska själva.
Från Hospet är det bara 13 kilometer till Hampi och det är häftigt att komma åkandes mot den gamla ruinstaden. Bara landskapet omkring Hampi gör det värt att åka hit då det ser ut som om du kommit till jättarnas lekplats eller något ur en Indiana Jones film med alla stenbumlingar som är utspridda i området. Landskapet i Hampi är en av de äldsta exponerade ytorna på jorden och bergen har inte bildats av vulkaner eller landhöjningar som är det vanliga. Istället är bergen egentligen ett enda jätteberg gjord av granit och sedan har hundratals miljoner år av väderlek (sol, vind och vatten) gjort att graniten spruckit och bildat berg av rundade stenbumlingar.  

En gång i tiden var Hampi huvudstaden i det stora kungariket Vijayanagara i södra Indien och under 1400-talet var Hampi världens näst största stad med en halv miljon invånare (0.1% av jordens dåvarande befolkning). Hindusimen är den stora religionen både idag och i det gamla kungariket så du kan hitta många hinduiska tempel här som fortfarande används, men också ruiner från det kungliga palatset, militärförläggningar med elefantstallar, stora basarer och badhus. Kungariket Vijayanagara hade omfattande handel med stora delar av världen och importerade teknologier som exempelvis bevattningssystem. Kungariket Vijayanagara blev kraftigt försvagat efter ett stort nederlag 1565 och såg sig tillslut besegrat av de muslimska sultanerna från norra Indien år 1646. Befolkningen gömde många av de heliga hinduiska avbildningarna i floden för att inte de islamska sultanerna skulle förstöra dem och därför kan du även idag se dem i tempelområdena i Hampi.

Idag bor ca 500 personer i den lilla byn som ligger bland ruinerna från detta forna imperium och nu är den Indiska regeringen och UNESCO ute på korståg i detta världsarvs-område så deras hem kommer nog inte stå kvar här så mycket längre utan flyttas till ett annan plats, men man vet ju vad som brukar hända när staten tvångsförflyttar människor, så det är en situation som bekymrar lokalbefolkningen mycket.
En av dagarna tog vi färjan över den lilla floden och hyrde en gammal moped för att utforska den delen av Hampi. Vi gick upp för 581 trappor (Ulrika räknade) för att besöka vad hinduerna tror är ena av födelseplatserna för deras apgud Hanuman och sedan åkte vi till en stor damm för att bada i en sjö som luktade precis som sjöar gör hemma i Sverige.

Världen är ibland väldigt liten och i denna lilla by mötte vi Linn G och Matilda M från Gävle! De är också ute och reser på obestämd tid och har sålt allt de äger i Sverige. Ni gävle-människor, syskon och yngre kusiner som läser vår blogg kanske känner igen dem? De är 10 år yngre än oss, men vi hade en hel del gemensamma vänner och bekanta och de visste även vem Ulrikas syster Rebecca var. De reste med en jättetrevlig finska (Naomi)  och vi får se om våra vägar korsas igen i framtiden (ha det så kul i Goa tjejer!).

Hampi är fantastiskt, men det tråkiga är att Ulrikas sjukdom tagit om och hon har haft feber och halsont igen, så därför har vi tagit beslutet att åka till ett ställe där vi bara kan ta det lugnt i några dagar så Ulrika kan bli bättre innan vi fortsätter norrut.

Rubia whom we stayed with in Bangalore told us about the ruin city of Hampi so that is why we ended up here. It takes about 9 hours  from Bangalore to Hospet JN and we enjoy the huge train network available here in India, however you need to be out a few days in advance to book tickets and the train comfort is largely determined by the class you book. We were picked up by Anand (coffee boy) who we had arranged a meeting with in Hospet after Rubia warmly recommended him. Anand is very nice and entrepreneurial. He recruits new customers by jumping on inbound trains a few kilometers before Hospet, so if you see him on a train to Hospet take the chance to hire him. We shared a few beers together on the roof of our home stay the first night and he took us around Hampi and helped us with everything from good and cheap places to stay, to explain things we could explore by ourselves.
From Hospet it is just 13 kilometers to Hampi and it’s an awesome sight when you drive towards the old ruin city. To just look at the scenery around Hampi makes it worthwhile to go here. It is as if you have come to the giant’s playground or something out of an Indiana Jones movie, with all the boulders that are scattered in the area. The landscape of Hampi is one of the oldest exposed areas of the earth and the mountains have not been formed by volcanoes or land elevations which is common. Instead, it is one giant mountain made of granite that have burst because of over hundreds of millions of years of weather (sun, wind and water) and formed huge piles of rounded boulders.

At one time, Hampi was the capital of the great kingdom of Vijayanagara in Southern India and in the 1400s Hampi was the world’s second-largest city with half a million inhabitants (0.1% of the earth’s population at that time). Hinduism is the major religion today just as in the old kingdom so you can find many Hindu temples here that are still used, but also the ruins of the royal palace, military barracks with elephant stables, large bazaars, and a bath house. The Vijayanagara kingdom had extensive trade with large parts of the world and imported technologies, such as irrigation systems. The Vijayanagara kingdom was severely weakened after a major defeat in 1565 and was finally defeated by the Muslim sultans from the north of India in the year 1646. The population hid many of the sacred Hindu statues in the river so that the Islamic sultans would not destroy them, and therefore you can still look at them today in the temple areas of Hampi.

Today, about 500 people live in a small village located among the ruins of the ancient empire and now the Indian government and UNESCO is on a crusade in this world heritage area so their home will probably not remain here much longer, but moved to another place. But you know what usually happens when the state forcibly move people, so it is a situation that worries a lot of locals.

One of the days we took the ferry across the small river and rented an old moped to explore that part of Hampi. We went up 581 stairs (Ulrika counted) to visit what Hindus believe is one of the birthplaces of their monkey god Hanuman and afterwards, we went to a big dam to swim in a lake that smelled just like lakes do at home in Sweden.

The world is sometimes very small, and in this small village, we met Linn G and Matilda M from Gävle! They are also traveling for an indefinite time and have sold everything they own in Sweden (or Norway where the lived). You Gävle-people, siblings and younger cousins ​​who read our blog might recognize them? They are 10 years younger than us, but we had a lot of common who we both knew and they did even know who Ulrika’s sister Rebecca was. They traveled with a very nice Finnish girl (Naomi) and we’ll see if our paths cross again in the future (have fun in Goa girls!).

Hampi is amazing, but the sad thing is that Ulrika’s cold has come back and she has had a fever and a sore throat again, so therefore we have taken the decision to go to a place where we can just take it easy for a few days so Ulrika can get better before we continue north.

I väntan på morgontåget mot Hospet! Waiting for the morning train to Hospet!

I väntan på morgontåget mot Hospet! Waiting for the morning train to Hospet!

De har humor i Indien! De lite dyrare tågen är inte så trånga. Värt att veta är att de billigare kallas boskapsvagnarna då de är så fullpackade med människor, så undvik dem! They have humor in India! The slightly more expensive trains are not so cramped. Worth knowing is that the cheaper trains are called cattle wagons becuse they are packed with people, so avoid them!

De har humor i Indien! De lite dyrare tågen är inte så trånga. Värt att veta är att de billigare kallas boskapsvagnarna då de är så fullpackade med människor, så undvik dem! They have humor in India! The slightly more expensive trains are not so cramped. Worth knowing is that the cheaper trains are called cattle wagons because they are packed with people, so avoid them!

Tågen är så otroligt långa i Indien! Detta är bara ena delen av vårt tåg som vi tog till Hospet! The trains are so incredibly long in India! This is just one part of our train we took to Hospet!

Tågen är så otroligt långa i Indien! Detta är bara ena delen av vårt tåg som vi tog till Hospet! The trains are so incredibly long in India! This is just one part of our train we took to Hospet!

Denna lilla tjej fyllde år på tåget så hon gick runt och bjöd alla i vagnen på en bit av hennes födelsedagstårta! This little girl's birthday on the train so she went round and gave everyone in the train wagon a pice of the birthday cake!

Denna lilla tjej fyllde år på tåget så hon gick runt och bjöd alla i vagnen på en bit av hennes födelsedagstårta! This little girl’s birthday on the train so she went round and gave everyone in the train wagon a pice of the birthday cake!

Anand aka Coffee boy! Hälsa från oss om ni möter honom! Anand aka Coffee boy! Say hello from us if you meet him!

Anand aka Coffee boy! Hälsa från oss om ni möter honom! Anand aka Coffee boy! Say hello from us if you meet him!

Det mäktiga Virupaksha templet från Hemakutakullen! The mighty Virupaksha temple from Hemakuta Hill!

Det mäktiga Virupaksha templet från Hemakutakullen! The mighty Virupaksha temple from Hemakuta Hill!

En grön sjö upp på Hemakutakullen! A green lake upon Hemakuta Hill!

En grön sjö upp på Hemakutakullen! A green lake upon Hemakuta Hill!

Hemakutakullen och dess invånare! Hemakuta hill and its inhabitants!

Hemakutakullen och dess invånare! Hemakuta hill and its inhabitants!

FInns många erotiska skulpturer i Hampi så självklart är detta en tidig form av pole dance :) There are many erotic sculptures in Hampi so obviously this is an early form of pole dance :)

FInns många erotiska skulpturer i Hampi så självklart är detta en tidig form av pole dance 🙂 There are many erotic sculptures in Hampi so obviously this is an early form of pole dance 🙂

Häst och juvelbasaren! Horse and jewel bazaar!

Häst och juvelbasaren! Horse and jewel bazaar!

Ingången till Vittala templet! The entrance to the Vittala temple!

Ingången till Vittala templet! The entrance to the Vittala temple!

En häftig skulptur inne i Vittala templet! Det var egentligen hästskulpturer som drog vagnen men de är borta sedan länge. Istället satte indiska regeringen dit ett par elefantskulpturer på 70-talet! A cool sculpture inside the Vittala temple! It was really horse sculptures that pulled the caravan, but they are long gone. Instead, the Indian government put a pair of elephant sculptures in their place in the 70s!

En häftig skulptur inne i Vittala templet! Det var egentligen hästskulpturer som drog vagnen men de är borta sedan länge. Istället satte indiska regeringen dit ett par elefantskulpturer på 70-talet! A cool sculpture inside the Vittala temple! It was really horse sculptures that pulled the caravan, but they are long gone. Instead, the Indian government put a pair of elephant sculptures in their place in the 70s!

Danshallen i Vitala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! Dance Hall in Vital temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!

Danshallen i Vittala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! The Dance Hall in Vittala temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!

Många skulpturer föreställer flera djur på samma gång! Many sculptures representing several animals at the same time!

Många skulpturer föreställer flera djur på samma gång! Many sculptures representing several animals at the same time!

En indisk bison! An Indian bison!

En indisk bison! An Indian bison!

och en elefant! and an elephant!

och en elefant! and an elephant!

Drottningens badhus och man kan klart de islamska influenserna i arkitekturen! Så kultur färdas över landsgränserna! Queen's Bath and the Islamic influences in the architecture can been seen clearly! Culture travels across country borders!

Drottningens badhus och man kan klart se de islamska influenserna i arkitekturen! Så kultur färdas över landsgränserna! Queen’s Bath and the Islamic influences in the architecture can been seen clearly! Culture travels across country borders!

Drottningens badhus! Queen's bath!

Drottningens badhus! Queen’s bath!

Utsikt över ruinerna av det kungliga palatset! Overlooking the ruins of the royal palace!

Utsikt över ruinerna av det kungliga palatset! Overlooking the ruins of the royal palace!

Kraftiga stenportar höll fienden ute! Heavy stone gates kept the enemy out!

Kraftiga stenportar höll fienden ute! Heavy stone gates kept the enemy out!

Resterna av kungliga palatsets pool! The remains of the royal palace pool!

Resterna av kungliga palatsets pool! The remains of the royal palace pool!

Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!

Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!

Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!

Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!

IMG_1618IMG_1620

Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi

Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi!

Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!

Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!

väg fylld med ljus! Road full with light!

väg fylld med ljus! Road full of lights!

Vårat fordon för dagen. Det var inte mopedens fel att vi hamnade på villovägar! Our vehicle for the day. It was not moped's fault that we ended up on the wrong track!

Vårat fordon för dagen. Det var inte mopedens fel att vi hamnade på villovägar! Our vehicle for the day. It was not the moped’s fault that we ended up on the wrong track!

Vart tog vägen vägen? Vi åker ju på en åker ;) Where did the road go? We are driving on a field ;)

Vart tog vägen vägen? Vi åker ju på en åker 😉 Where did the road go? We are driving on a field 😉

IMG_1674

Moped-selfie!

Moped-selfie!

En glimt av akveduktsystemen i forna Hampi! A glimpse of the aqueduct systems in the ancient Hampi!

En glimt av akveduktsystemen i forna Hampi! A glimpse of the aqueduct systems in the ancient Hampi!

En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanuman supposed birthplaces of India!

En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanumans supposed birthplaces in India!

Utsikt från Hanumans tempel! View from the temple for Hanuman !

Utsikt från Hanumans tempel! View from the temple of Hanuman !

Sanapursjön! Sanapur lake!

Sanapursjön! Sanapur lake!

Ulrika vågade hoppa i vattnet den här gången också! Ulrika dared to jump in to the water this time too!

Ulrika vågade hoppa i vattnet den här gången också! Ulrika dared to jump in to the water this time too!

Färjan som tar dig över floden kostar 10 rupee (1.3 SEK)! The ferry that takes you across the river costs 10 Rupees (0.14 EURO)!

Färjan som tar dig över floden kostar 10 rupee (1.3 SEK)! The ferry that takes you across the river costs 10 Rupees (0.14 EURO)!

Naomi med Gävlemänniskorna Matilda och Linn! Naomi with the Gävle people Matilda and Linn!

Naomi med Gävlemänniskorna Matilda och Linn! Naomi with the Gävle people Matilda and Linn!

 

Vandring och den heliga staden Kandy / Hiking and the holy city of Kandy

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Kandy är Sri Lankas näst största stad efter huvudstaden Colombo, men den är också uppsatt på Unescos världsarvslista sedan 1988 och är en av de viktigaste heligaste platserna för buddishmen, då enligt sägnen en av buddhas tänder finns här i tandtemplet (vi valde dock inte att besöka det denna gång). Förutom tandtemplet så finns det även andra viktiga tempel inom buddhismen här som vi dock besökte. Det är viktigt att veta att Sri Lanka en gång i tiden har varit ett kungarike som hade sitt huvudsäte i Kandy och det är dessa kungar som låtit uppföra flera speciella tempel i området. Vi gjorde två vandringar i områdena runt Kandy. Den första var en kortare tur på 4 km i Udawatta Kele skogen som är en naturpark ovanför det kungliga palatset i Kandy. Här finns en rik fauna och flertalet djur. Vi såg både apor, ormar och en armé av iglar när vi gick runt där. Vi fick också se jättelianerna som växer i området!

Vår andra vandring i Kandy gjordes med vår vän Nuwan som guide och han tog oss förbi risfält, genom skog, upp för berg och trappor för att se intressanta buddhistiska tempel som stod färdiga för 700 år sedan. Denna dag vandrade vi 12 km om man räknar med de sista två km som vi gjorde inne i staden Kandy! Det första stoppet var vid Gadaladeniya templet och detta tempel som byggdes år 1344 har tydliga influenser av hinduismen. Det andra templet vi besökte var Lankathilakatemplet som en av öns kungar lät bygga åt sin indiska fru. Det var vanligt att kungarna tog sig fruar från södra indien för undvika dåliga relationer med grannen i nordväst. Det kan också vara därför som buddhismen i Sri Lanka har vissa gudar gemensamma med hinduismen, bland annat Vishnu, Ganesha och Shiva, men de har också egna gudar som Saman vilken är beskyddaren av Sri Lanka och buddhismen i landet. Det tredje templet som vi besökte var Embekke som byggdes under samma århundrade som de tidigare och detta tempel är byggt i trä med en mängd utskurna motiv! Det är också helt byggt utan spikar och visar på en avancerad ingenjörskonst från 1300-talet.

Därefter tog vi bussen till Kandy och promenerade runt sjön i Kandy för att komma till kulturcentrumet där det visades Kandyansk dans på kvällen. Väldigt häftig upplevelse där vi fick se allt från att balansera roterande plattor på pinnar, eldslukning, volter och vandring på glödande och häftigt brinnande kol.

Kandy is Sri Lanka’s second largest city after the capital Colombo. It is also on the UNESCO World Heritage list since 1988, and is one of the most important holy places for buddhism, where according to legend, one of Buddha’s teeth is preserved in the temple of tooth (we chose not to visit it this time). Beside the temple of tooth, there are also other important old temples here that we visited. Sri Lanka was once a kingdom which had its headquarters in Kandy and it is the kings who built (or ordered to build) several special temples in the area. We did two hikes in the areas around Kandy. The first was a short walk of 4 km in Udawatta Kele forest which is a nature sanctuary above the royal palace in Kandy. It has a rich fauna and numerous animals. We saw monkeys, snakes and an army of leeches when we walked around. We also got to see the giant liana that grow in the area !

Our second hike in Kandy was with our friend Nuwan as a guide and he took us past rice fields, through woods, and up hills and stairs to see interesting Buddhist temples that was finished 700 years ago. This day we walked 12 km if we count the last 2 km we walked inside the city of Kandy! The first stop was at Gadaladeniya temple, and this temple built in 1344 has clear influences of Hinduism. The second temple we visited was the Lankathilaka temple that one of the island’s kings had built for his Indian wife. It was common that the kings took their wives from South India to avoid bad relations with the neighbors to the northwest. This may also be why Buddhism in Sri Lanka has some gods in common with Hinduism, including Vishnu, Ganesha and Shiva, but they also have their own god Saman which is the protector of Sri Lanka and Buddhism in the country. The third temple we visited was Embekke built in the same century as the others, and this temple is built of wood with a variety of cut-out motifs! It is also built entirely without nails and show advanced engineering from the 1300s.

Then we took the bus to Kandy and walked around the lake in Kandy to get to the cultural center where we wathed a Kandy dance show in the evening. Very cool experience where we got to see everything from balancing rotating plates on sticks, fire-eating, somersaults and walking on glowing and also fiercely burning, coal.

Kandysjön! Lake Kandy!

Kandysjön! Lake Kandy!

Vattenvaraner finns vid Kandysjön! Vatten monitor lizards can be found at Lake Kandy!

Stora vattenvaraner finns vid Kandysjön! Huge water monitor lizards can be found at Lake Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

En gata i Kandy! A street in Kandy!

Kandy!

Kandy!

Vi hittade jättebambuträd i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo trees in the Udawatta Kele Forest!

Vi hittade jättebambu i Udawatta Kele-skogen! We found giant bamboo in the Udawatta Kele Forest!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! Views of Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Utsikt över Kandy stad som ligger i ett hav av härlig grönska! View over Kandy town located in a sea of beautiful greenery!

Det finns apor i Udawatta Kele-skogen! There are monkeys in Udawatta Kele Forest!

Apor i Udawatta Kele-skogen! Monkeys in Udawatta Kele Forest!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Jättelian som sträcker sig många hundra meter i skogen. Ulrika för skala! A giant liana which extends several hundred meters into the forest. Ulrika for scale!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Henawala järnvägsövergång! Henawala railway crossing!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Nuwan tar med oss på äventyr i skogen! Tack för att du visade oss runt Nuwan! Nuwan takes us on adventures in the forest! Thanks for showing us around Nuwan!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Vårt första stopp för dagen var Gadaladeniyatemplet! Our first stop of the day was the Gadaladeniya temple!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built the year1344!

Gadaladeniyateplet byggdes år 1344! The Gadaladeniya temple was built year 1344!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Den upplysta buddha med ondskan som omringar honom! The enlightened Buddha with the evil that surrounds him!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

Promenera bland risfälten! Stroll among the paddy fields!

VI gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Vi gick förbi en liten skola med glada, lekande barn! We walked past a small school with happy children that were playing!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturers!

Hälsade på hos en oljelampstillverkare! Visited an oil lamp manufacturer!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

En elefant klädd i guld! An elephant dressed in gold!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-huset i Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Dalarna!

Vi hittade ett hus som fick oss att tänka på Karl Larsson-gården i Sundborn, Dalarna! We found a house that reminded us about the Karl Larsson house in Sundborn, Dalarna!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

En man som ser om sitt ris! A man who looks after his rice!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 or the day!

Många trappor för att komma till tempel nr 2 för dagen! Many stairs to climb to reach Temple No. 2 for the day!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Utsikten från toppen! The view from the top!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet! The Lankathilaka temple!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built the year 1344!

Lankathilakatemplet byggdes också år 1344! The Lankathilaka temple was also built year 1344!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Nuwan och Pontus! Nuwan and Pontus!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We went through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Vi gick igenom en muslimsk by och mötte glad barn som var på väg hem från skolan! We walked through a Muslim village and met happy children who were on their way home from school!

Tempelnummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Tempel nummer 3 var Embekke som är byggt i trä helt utan några spikar och byggdes år 1371. Temple No. 3 was Embekke which is built with wood without using any nails and it was built in the year 1371.

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Embekketemplet har många fina träsniderier på pelarna! The Embekke temple has many fine carvings on the pillars!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Templet är dedikerat till guden Kataragama (eller Skanda) som är en kraftfull beskyddare av Sri Lanka och är viktig del av den singalesiska buddhismen! The temple is dedicated to the god Kataragama (or Skanda), and he is a powerful patron of Sri Lanka and is important for the Sinhalese Buddhism!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and frequently visited Kandyan dance!

Den välkända och välbesökta Kandydansen! The well-known and popular Kandyan dance!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Tandtemplet, som vi aldrig var inne i, där en av buddhas tänder sägs finnas! The temple of tooth, we never went in, where a tooth of Buddha is said to be kept!

Kandyansk dans / Kandyan dance:

Världsmetropolen Trincomalee och Tamiler! / World Metropolis Trincomalee and Tamils!

Denna lilla stad med ca 100,000 invånare var vår första anhalt utanför huvudstaden, men den rymmer väldigt mycket historia. Det är en av världens alla naturliga hamnar och har därför varit attraktiv för europeiska kolinisatörer att ha i besittning. Det har varit danskar, portugiser, holländare, fransmän, tyskar och britter som ivrigt slagits med varandra och använt sig av soldater ur ursprungsbefolkningen som aldrig satt sin fot i Europa.

I de norra och östra delarna av Sri Lanka lever de tamilska grupperna som är ett folkslag med indiskt urpsprung. När Sri Lanka blev självständigt 1948 började sprickan mellan singaleserna och tamilerna att bli tydlig (bla infördes en lag att tamilerna inte fick rösta i nationella val), men det var inte förrän i juli 1983 som spänningarna mellan grupperna ledde till ett våldsamt inbördeskrig mellan den singalesiska staten och tamilska separatisterna (tamilska tigrarna) som slutade mycket blodigt 2009. Vi har pratat med några ur den lokala befolkningen och vi uppfattar att det finns en hel del spänningar mellan tamilerna och singaleserna ännu, men det har varit lugnt i norra Sri Lanka sedan 2009.  

Vi stannade bara en dag i Trincomalee, men vi hann utforska stora delar av den lilla staden, samt besöka Fort Frederick och Koneswaramtemplet som finns här. Fort Fredrick byggdes av portugiserna 1624, men fick sitt nuvarande utseende och namn av holländarna som tog över fortet 1639. Sedan dess har fortet bollats mellan olika europeiska stater innan det tillslut blev övertaget av Sri Lanka 1948. Koneswaramtemplet ligger innanför fortet och är ett hinduiskt tempel då största delen av befolkningen har sitt ursprung i Indien. Nuvarande design är från medeltiden, men anteckningar om templets existens finns från några hundra år innan vår tideräkning. Detta tempel har också reparerats flera gånger då krigsglada europeiska stater varit i närheten och förstört delar av templet.  

Pontus har även offentliggjort sin utbildningssida om Bitcoin nu (start using bitcoin) där du bland annat kan läsa om vad Bitcoin är, hur man förvarar bitcoins och hur man köper bitcoins. Den har precis lämnat startgropen så det är meningen att hemsidan ska byggas på med fler artiklar och annat material samt översättas till svenska och andra språk. Vill ni lära er mer om Bitcoin så får ni gärna gå in där och läsa samt även sprida sidan till vänner och bekanta som vill lära sig om Bitcoin.

This small city with about 100,000 inhabitants was our first stop outside the capital of Sri Lanka, but it holds a lot of history. It is one of the world’s natural harbors and it has therefore been very attractive to European colonialists to have this geographical area in their  possession. There have been Danes, Portuguese, Dutch, French, Germans and Britons who eagerly have been fighting with each other and used the indigenous people, who never set foot in Europe, as soldiers.

In the northern and eastern parts of Sri Lanka lives the Tamils who are a people with Indian heritage. The rift between the Sinhalese and Tamils emerged rapidly (the singalese state introduced a law that Tamils were not allowed to vote in national elections etc.) when Sri Lanka became independent in 1948, but it was not until July 1983 that the tensions between the groups led to a violent civil war between the Sinhalese government and Tamil separatists (LTTE) that ended with a very bloody defeat of the LTTE in 2009. We have talked to some of the local people and we understand that there are still a lot of tensions between Tamils ​​and Sinhalese, but it has been calm in northern Sri Lanka since 2009.

We stayed only one day in Trincomalee, but we had time to explore a large part of this small town, and also visit Fort Frederick and the Koneswaram temple that can be found here. Fort Frederick was built by the Portuguese in 1624, but got its present appearance and name after the Dutch took over the fort in 1639. Since then, the fort  has been tossed around between various European states before it was finally taken over by Sri Lanka in 1948. The Koneswaram temple is located inside the fort area and is a Hindu temple. The current design dates from the Middle Ages, but notes from a few hundred years before our era about the temple’s existence has been found. This temple has been repaired several times when European states have been fighting and destroyed parts of the temple.

Pontus has also now published his educational web page about Bitcoin (start using bitcoin), where you can learn about what Bitcoin is, how to store Bitcoins and how to buy Bitcoins. It has just left the starting blocks so the website will be extended with additional articles and other materials, as well as translated into Swedish and other languages. You are welcome to visit the page if you want to learn more about Bitcoin and also share it if you like the content.

Vi utforskade Trincomalee och hittade stället där kråkorna hänger! We explored Trincomalee and found the place where the crows hangs out!

Vi utforskade Trincomalee och hittade stället där kråkorna hänger! We explored Trincomalee and found the place where the crows hangs out!

Trincomalee!

Trincomalee!

Fågelbad! Bird bath!

Fågelbad! Bird bath!

Trincomalee!

Trincomalee!

Fort Frederick!

Fort Frederick!

Ingången till fort Frederick! The entrance to Fort Frederick!

Ingången till fort Frederick! The entrance to Fort Frederick!

Rådjur bor vid fort Frederick! Deers are living on the grounds of fort Frederick!

Rådjur bor vid fort Frederick! Deers are living on the grounds of fort Frederick!

Koneswaramtemplet! The Koneswaram temple!

Koneswaramtemplet! The Koneswaram temple!

Ingången till Koneswaramtemplet! The entrance to the Koneswaram temple!

Ingången till Koneswaramtemplet! The entrance to the Koneswaram temple!

VI fick se en cricketmatch utanför fort Frederick! We got to watch a game of cricket outside fort Frederick!

VI fick se en cricketmatch utanför fort Frederick! We got to watch a game of cricket outside fort Frederick!

Många skönspelande glassbilar finns här! There are many ice cream trucks here!

Många skönspelande (för att lura till sig barnen) glassbilar finns här! There are many ice cream trucks here playing happy songs to lure children to the truck!

HIttade ett mysigt ställe som sålde väldigt god glass! Found a cozy place that sold very good ice cream!

HIttade ett mysigt ställe som sålde väldigt god glass! Found a cozy place that sold very good ice cream!

Samling vid vattnet på eftermiddagen! People gathering at the waterfront in the afternoon!

Samling vid vattnet på eftermiddagen! People gathering at the waterfront in the afternoon!

Bussarna på Sri Lankas vägar! Man får verlkigen hålla i sig när man åker med dem för det går fort och inbromsningen är våldsam! The buses on roads of Sri Lanka! You really need to hold on when going with them, because it goes fast and the bus often brakes violently!

Lokalbussarna som du kan åka med på Sri Lankas vägar! Man får verlkigen hålla i sig när man åker med dem för det går fort och inbromsningen är våldsam! The local busses that you can travel with in Sri Lanka! You really need to hold on when going with them, because it goes fast and the bus often brakes violently!

Vänner som fiskar tillsammans! Friends who fish together!

Vänner som fiskar tillsammans! Friends who fish together!

Trincomalee!

Trincomalee!

Vacker solnedgång i Trincomalee! Beautiful sunset in Trincomalee!

Vacker solnedgång i Trincomalee! Beautiful sunset in Trincomalee!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑