A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Sipadan

Sipadan en kärlekshistoria, säkerhetsläget och grattis Bubb.la 1 år!

Vi har äntligen fått uppleva Sipadan och vi kunde inte föreställa oss innan vad vi skulle få vara med om, men vi kan säga att våra förväntningar definitivt infriades! Sipadan har blivit utnämnd till en av världens vackraste dykplatser just för sin mångfald av marint liv och det klara vattnet. Det är en liten vulkanö där korallrevet stupar rakt ner 600 meter en liten bit utanför strandkanten innan det når sjöbotten. Det är som om man dyker vid en jättehög korallvägg! Djurlivet är fantastiskt här och vi har fått sett hajar, jättesköldpaddor, barracudor, skorpionfiskar, muränor, bläckfiskar och en massa färgglada fiskar (stora som små), sniglar och koraller i alla dess former och färger. Det är som om alla fiskar som samlas vid Sipadan går på steroider, då de är väldigt stora jämfört med andra ställen vi dykt vid tidigare.  Vi gjorde tre dyk vid Sipadan, “South point”, “Barracuda point” och “Midreef” och även om alla dykplatserna var fantastiska så var höjdpunkten  “Barracuda point” då vi hamnade i ett stim av jättebarracudor och där hajarna och sköldpaddorna var överallt! Vi lyckades också dyka ned till 31 meter då vi jagade efter en haj för att få med den på film. Vi kommer lägga upp ihopsatta filmklipp ifrån dyken nedan, så ni kan få en aning om vad som väntar er om ni dyker här, dock ser man mycket mer färger själv än vad kameran snappar upp.

Vad gäller säkerheten här så finns det militärbaser på varje ö (de som tillhör Malaysia) och vi kände oss väldigt trygga av att se militärer med maskingevär på ryggen på Sipadan och bra att veta är att delar av ön är avstängd för turister just på grund av den militära närvaron. Vi har även sett militärbåtar ute på havet och säkerhetsvakter med maskingevär patrullerandes inne i Semporna. Det sistnämnda är på grund av den ökade säkerhetsrisken efter kidnappningen i staden Sandakan (ligger en bit norr om Semporna) för några veckor sedan. Tydligen är rika kinesiska turister måltavlor (enligt rykten) och det allmäna rådet är att turister inte ska röra sig utanför turistområdena i mörkret och inte heller promenera på stranden när det är mörkt.

Nu blir det lite information om själva resan till Semporna från Kota Kinabalu. Vi tog bussen från bussterminalen i Inanam som ligger cirka 10 km utanför KK. Bästa sättet att ta sig från KK till Inanam är med buss som kostar 1.5 ringgit (om man inte vill betala för taxi). Det ska gå flera bussar dit från centrala KK, men vi tyckte att det var lite krångligt att hitta till rätt busshållsplats. Vi hittade iallafall buss nr 4 och den utgår från Jalan Tunku Abdul Rahman (södergående riktning, efter rondellen nära hotellet Shangri-La) och tipset är att vara ute i god tid då det är mycket trafik (det tog 50 minuter för oss ut till Inanam). Nattbussen från Inanam till Semporna var inte världens bekvämaste sätt att färdas på och vi fick inte mycket sömn, särskilt inte då polisen klev på bussen kvart i tre på morgonen och kollade identitshandlingarna, men vi kom till rätt ställe och var framme i Semporna halv sex på morgonen.

Vi vill också tipsa om en jättebra nyhetsajt som plockar ut de libertarianska russinen ur nyhetsflödet både i Sverige och utomlands. Bubb.la har nu funnits i ett år  (grattis!) och startade som ett crowdfunding-projekt av Martin Eriksson och Sofia Arkestål som vi naturligtvis var med och stöttade! Vi har även bidragit som medredaktörer med att välja ut nyheter, sätta rubriker och rösta upp olika medredaktörers bidrag (medans vi var kvar i Sverige). Så om du är trött på statlig socialist-propaganda genom “oberoende” media så tycker vi definitivt att du ska spana in bubb.la:s hemsida, facebook och twitter! Men det bästa sättet är nog att följa Bubb.la nyhetsflödet via valfri RSS-läsare. Redaktörerna gör ett väldigt bra jobb med att sätta egna rubriker med libertariansk infallsvinkel till nyheterna och det kan bli riktigt dråpliga rubriker emellanåt 🙂

We finally got to experience Sipadan and we couldn’t imagine beforehand what to expect, but we can say that our high expectations were certainly fulfilled! Sipadan has been appointed as one of the most beautiful dive sites in the world for its diversity of marine life and the clear water. Sipadan is a small volcanic island and just off shore the coral reef drops 600 metres before reaching the ocean bottom. You are diving next to a huge coral wall! The wildlife is amazing here and we have seen sharks, giant turtles, barracudas, scorpion fish, moray eels, octopuses and a lot of different colorful fishes (large and small), snails and corals in all forms and colors. It is as if all the fish in Sipadan is on steroids, because they are very large compared to fishes in other places we’ve been diving in the past. We did three dives at Sipadan, “South Point”, “Barracuda Point” and “Midreef”, and although all the dive sites were amazing, the highlight was “Barracuda Point” where we ended up in a school of  big barracudas and where sharks and turtles showed up everywhere! We also managed to dive down to 31 meters when we chased after a shark to catch it swimming with our GoPro camera. We’ll post the assembled videos from the dives below, so you can get an idea of ​​what awaits you if you dive here, however, you’ll see much more colors yourself than what our camera could pick up.

As for security here, there are military bases on each island (those belonging to Malaysia) and we felt very safe when seeing soldiers with machine guns on their backs when we were on Sipadan and good to know is that parts of the island is off-limits to tourists because of the military presence. We have also seen military boats at sea and security guards with machine guns that patrols the streets of Semporna. The latter is due to the increased security risks following the kidnapping in the town of Sandakan (located a bit north of Semporna) a few weeks ago. Apparently, wealthy Chinese tourists  are the targets (according to rumors) and the general advice is that tourists should neither move outside the tourist areas in the darkness, nor walk on the beach after dark.

Here is a little more information about the actual trip to Semporna from Kota Kinabalu. We took the bus from the bus terminal in Inanam located about 10 km outside KK. The best way to get from KK to Inanam is by bus which cost 1.5 ringgit (if you do not want to pay for the taxi). There are several buses that goes from the center of KK to Inanam, but we found it a bit tricky to find the right bus stop. Hovewer, we found bus No. 4 and it starts from Jalan Tunku Abdul Rahman (southbound direction, after the roundabout near the hotel Shangri-La) and a tip is to be out in time when there is much traffic (it took 50 minutes for us to get out to Inanam). Night bus from Inanam to Semporna was not the most comfortable way to travel and we did not get much sleep especially since the police got on the bus quarter to three in the morning and checked everybody’s identity documents, but we came to the right place and arrived in Semporna half past five in the morning.

We also want to promote a great news site (mostly in swedish) that picks out the libertarian cherries in the news flow both in Sweden and abroad. Bubb.la has now existed for one year (congratulations!) and it started as a crowdfunding project by Martin Eriksson and Sofia Arkestål and we of course gave our support! We have also contributed as co-editors by selecting news, adding headers and voting up different co-editors contributions (while we were still in Sweden). So if you’re tired of the states socialist propaganda by “independent” media we think that you definitely should check out bubb.la:s website, facebook and twitter! But the best way is probably to follow the Bubb.la newsfeed through your choise of RSS reader. The editors do a very good job of making their own headlines with an libertarian touch to the news, and it can be really hilarious headlines from time to time 🙂

Pontus står i busskön för att åka ut till Inaman och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inaman and the bus terminal in KK!

Pontus står i busskön för att åka ut till Inanam och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inanam and the bus terminal in KK!

Trött Pontus lyckas sova på bordet i fyra timmar efter en resenatt med lite sömn! Tired Pontus manage to fall asleep on the table for four hours after a travel night with little sleep!

Trött Pontus lyckas sova på bordet i fyra timmar efter en resenatt med lite sömn! Tired Pontus managed to sleep on the table for four hours after a travel night with little sleep!

På väg ut mot Sipadan och hittade lite seasteading hus ;)! We found seasteading houses on the way out to Sipadan ;)!

På väg ut mot Sipadan och hittade lite seasteading hus ;)! We found seasteading houses on the way out to Sipadan ;)!

Dykinstruktör Simon (från Jönköping) passar på att vila inför kommande dyk Diving instructor Simon (from Jönköping) took the opportunity to rest before the dives!

Dykinstruktör Simon (från Jönköping) passar på att vila inför kommande dyk Diving instructor Simon (from Jönköping) took the opportunity to rest before the dives!

Pontus passade på att vila också! Pontus took the opportunity to rest too!

Pontus passade på att vila också! Pontus took the opportunity to rest too!

Selina och Tong (från Kina) tillsammans med vår divemaster Couscous (eller Cooze som han egentligen heter)! Selina and Tong (from China), together with our divemaster Couscous (his real name is Cooze)!

Selina och Tong (från Kina) tillsammans med vår divemaster Couscous (eller Cooze som han egentligen heter)! Selina and Tong (from China), together with our divemaster Couscous (his real name is Cooze)!

Militärbasen på Sipadan! The military base on Sipadan!

Militärbasen på Sipadan! The military base on Sipadan!

Pontus och SIpadan! Pontus and Sipadan!

Pontus och Sipadan! Pontus and Sipadan!

Ulrika står på huvudet på Sipadan! Ulrika standing on her head on Sipadan Island!

Ulrika står på huvudet på Sipadan! Ulrika standing on her head on Sipadan Island!

Lunchpaus! Lunch break!

Lunchpaus! Lunch break!

Smygfotade militärerna som vaktar ön! Took pictures (paparazzi-style) on the soldiers that is guarding the island!

Smygfotade militärerna som vaktar ön! Took pictures (paparazzi-style) on the soldiers that is guarding the island!

Precis vid det mörka vattnet så droppar väggen 600 meter ned! The wall drops 600 meters down where the dark water starts in the picture!

Precis vid det mörka vattnet så droppar väggen 600 meter ned! The wall drops 600 metres down where the dark water starts in the picture!

SIpadan!

Sipadan!

Hajar / Sharks:

Dyk #1 och #2 / Dive #1 and #2:

Barracudor / Barracudas:

Dyk #3 / Dive  #3:

Sköldpaddor / Turtles:

Galen natt i KK och fixardagar (vi ska till Sipadan!!!)

Första kvällen i Kota Kinabalu bjöd på allt och det blev roligt! Vi hade precis hittat ett hostel som vi trivdes i och var på väg för att hitta något ställe att äta på då vi blev inbjudna till ett bord där Djungle Jack, David och Chony satt och drack öl. Det var en väldigt spontan inbjudan, så vi tackade ja med glädje och det visade sig snart att vi fick följa efterdyningarna av jordbävningen här på ön vid sidlinjen (med arresteringar av turister, domstolsutslag, lokal vidskepelse, samt ha en brittisk journalist uppdykandes mitt öldrickandet) och prata om väldigt intressanta ämnen som ekonomi, hemskolning, etatism och propganda i media. Djungle Jack är en riktig personlighet och det var kul att få uppleva Kota Kinabalu med honom, och med David och Chony (från England och Nya Zeeland) kändes det som om vi hittat själsfränder trots att vi bara hann umgås en kväll innan de skulle åka vidare. Vi hoppas verkligen att vi kan ses igen i vida världen! Kvällen slutade med att Djungle Jack visade oss Kota Kinabalu och bjöd oss på krabba och fisk på ett lokalt ställe (Tack Jack!).

Därefter har dagarna bestått i att fixa saker och det har varit allt från blogginlägg, redigera videoklipp, samt planera sammanstrålningen med Ulrikas syster Rebecca i Indonesien och dyka i Sipadan (och nu ska ni få höra hela historien om Sipadan). När vi bestämde oss för att åka till Malaysia bestämde vi oss också för att vi ville dyka vid en av världens vackraste dykplatser, nämligen Sipadan. Vi kom till Malaysia och det var då vi började höra saker som “bli inte kidnappade av piraterna bara” så fort vi nämnde att vår plan var Sipadan och detta kom både från dykare och människor från Malaysia. Vi läste på och det visar sig att östra delen av Borneo (den delen närmast Fillipinerna) är utsatta för attacker från islamister som kommer från de södra öarna av Filippinerna och kidnappar människor för att sedan begära lösensumma. År 2000 kidnappades 13 turister när de dök vid Sipadan och senaste gången en kidnappning hände vid Sipadan var förra året. Det skedde en kidnappning i Sandakan bara för några veckor sedan, så när det väl var dags för oss att åka över till Borneo var vi inte lika sugna på att åka till Sipadan längre. Vi hade då fått tips om Mulu nationalpark och vi lade om våra planer för att åka dit istället. Lyckligtvis mötte vi Craig i Mulu som precis kommit från Sipadan och kunde rapportera om hur det var där och när vi kom till Kota Kinabalu så mötte vi David och Chony som också precis varit där och dykt. Alla tre kunde berätta om hur avslappnade människorna är där (de var inte rädda för att dyka där) och att militärer patrullerar runt Sipadan med båtar på dagarna för att skydda dykare och båtbesättningen från attacker.

Från att helt avskrivit Sipadan, så blev det plötsligt febril verksamhet hos oss för att planera in dyk i Sipadan innan vi ska möta upp Rebecca nästa vecka. Det som gör det hela lite svårare är att den Malaysiska regeringen bestämt att endast 120 personer får dyka vid Sipadan per dag och detta är en väldigt attraktiv plats att dyka på, så  det betyder att dessa platser fylls upp rätt så snabbt. David och Chony berättade att de hade fått platser först en vecka efter att de ringde för att boka in sig (och då är högsäsongen precis runt knuten), så vi fick lite bråttom för att alla våra pusselbitar skulle falla på plats. Vi ville hitta någonstans att sova på fastlandet på Borneo i Semporna (och inte ute på någon ö) i och med det osäkra läget i området, samt hitta en dykklubb som har platser till Sipadan med relativt kort varsel, inte så dyra och har hyfsade recensioner på nätet. Alla kriterier har vi lyckats uppfylla och snart får vi se om dykningen i Sipadan lever upp till våra höga förväntningar! Mer om detta i ett senare inlägg =)

The first night in Kota Kinabalu offered everything but a calm evening and an early night! We had just found a hostel which we enjoyed and were going to find some place to eat when we were invited to a table where Djungle Jack, David and Chony sat and drank beer. It was very spontaneous, so we accepted with pleasure and it soon became clear that we got to follow the aftermath of the earthquake on the island on the sidelines (with the arrests of tourists, court rulings, local superstition, and a British journalist showing up to our table) and discussing interesting topics such as economics, homeschooling, statism and propganda in media. Djungle Jack is a real personality and it was fun to experience Kota Kinabalu with him, David and Chony (from England and New Zealand respectively), it felt like we found soul mates even though we only had time to hang out for a night before they would move on. We really hope we can meet again somewhere in the world! The evening ended with Djungle Jack showing us Kota Kinabalu and invited us to crab and fish  at a local place (Thanks Jack!).

The next few days have consisted of fixing things such as blog posts, edit videos, and plan the meetup with Ulrika’s sister Rebecca in Indonesia, as well as a diving trip to Sipadan (and here follows the whole story about our Sipadan plans). When we decided to go to Malaysia, we also decided that we wanted to dive at one of the world’s most beautiful diving spots, namely Sipadan. We came to Malaysia and then we started to hear things like “don’t get kidnapped by pirates” as soon as we mentioned Sipadan, and this came from both divers and local people. We read up on it and it turns out that the eastern part of Borneo (the part closest to the Philippines) are vulnerable to attacks by Islamists who comes from the southern islands of the Philippines and kidnap people and then ask for ransom. Thirteen tourists got kidnapped in year 2000 at Sipadan and the last time a kidnapping happened there was last year. A tourist kidnapping happened in Sandakan just a few weeks ago, so when it was time for us to go over to Borneo, we were not as eager to go to Sipadan any longer. We had received tips about Mulu National Park so we changed our plans to go there instead. Fortunately, we met Craig in Mulu who just arrived from Sipadan and could report on how it was there and when we got to Kota Kinabalu we met David and Chony that also just been in Sipadan diving. All three could tell us how relaxed the people are there (they were not afraid to dive there) and that the military patrol around Sipadan by boats during the day to protect divers from attacks.

From being completely written off, we decided to go to Sipadan, and with this change of plans it suddenly became a feverish activity when we needed to schedule the diving in Sipadan before we meet up with Rebecca next week. What makes it a bit more difficult is that the Malaysian government decided that only 120 people are allowed to dive at Sipadan per day and this is a very attractive place to dive in, so that means these 120 daily permits are filled up pretty quickly. David and Chony told us that they had got diving permits a week after they phoned to book it (with the peak season just around the corner), so we had to hurry to get all our pieces into place. We wanted to find somewhere to sleep on the mainland of Borneo in Semporna (and not out on any island) due to the uncertain situation in this area, and to find a diving club that has available diving permits to Sipadan at relatively short notice, not being to expensive and that has decent reviews online . We managed to meet all the criterias and soon we will see if the diving in Sipadan can meet our high expectations! More about that in a later blog post =)

Vårt kamerabatteri var helt urladdat när vi kom till KK, så vi har endast några halvtaskiga mobilbilder från den härliga kvällen! Men här är vi på väg till det lokala matstället i KK! Our camera battery was fully discharged when we came to KK, so we only have a few rather bad quality mobile pictures from this evening! But here we are on our way to the local dinner place in KK!

Vårt kamerabatteri var helt urladdat när vi kom till KK, så vi har endast några halvtaskiga mobilbilder från den härliga kvällen! Men här är vi på väg till det lokala matstället i KK! Our camera battery was fully discharged when we came to KK, so we only have a few rather bad quality mobile pictures from this evening! But here we are on our way to the local dinner place in KK!

Pontus tillsammans med Djungle Jack, Chony och David medan vi väntar på maten. Pontus together with Djungle Jack, Chony and David while we were waiting for the food!

Pontus tillsammans med Djungle Jack, Chony och David. Pontus together with Djungle Jack, Chony and David!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑