A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: science

Topkaki Palace & Islam Medieval Science Museum

The Topkaki Palace was a place we wanted to visit while in Istanbul and we can highly recommend it. We bought a five day Museum pass, for 85 TRY (approximately 21 Euro) and it covers both Hagia Sofia and Topkaki  Palace (and a number of other museums around Istanbul), but it doesn’t cover the entrance to the Harem inside the Topkaki Palace. The entrance fee to the Harem costs 25 TRY (around 6 Euro), but they were renovating a large part of the Harem, so we didn’t think it was worth paying for a visit there after having been inside.  However, the rest of the Topkaki Palace was very interesting. The Museum pass included the Museum of the History of Science and Technology in Islam, which we wanted to visit before we said goodbye to Istanbul. Pictures, videos from both the Topkaki Palace and the museum can be found below.


Topkakipalatset var ett ställe som vi ville besöka i Istanbul och vi kan starkt rekommendera att spendera några timmar där. Vi köpte ett fem dagars museumskort för 85 TRY (ca 21 Euro) och det inkluderar både Hagia Sofia och Topkaki Palace, samt ett antal andra museer runt om i Istanbul, men det täcker inte inträde till haremet på insidan av Topkakipalatset. Entréavgiften till haremet kostar 25 TRY (ca 6 Euro), men de var i färd med att renovera stora delar av haremet, så vi anser inte att det var värt att betala extra för att gå in där nu efter att ha sett vad det har att erbjuda. Men resten av Topkakipalatset var mycket intressant . Museumkortet inkluderade också “Museum of History of Science and Technology in Islam”, som vi ville besöka innan vi sade hejdå till Istanbul. Bilder, videoklipp från både Topkakipalatset och museet finns nedan.

The entrance to Topkaki Palace, built in the 15th century. It was the residence for the Ottoman sultans for almost 400 years, and was home for 4000 people during the golden days of the Ottoman Empire.

A 3D-model of the Palace.

The Palace has 4 courtyards with lovely gardens.

And the insides are beautifully decorated.

The tobacco room with mannequins dressed up according to the fashion at that time.

The last courtyard with a beautiful rose garden. We’ve also made a short movie, which can be seen below, showing the different parts of the palace.

Both the Topkaki Palace and the Museum of the History of Science and Technology in Islam are situated in the Gülhane park.

The world according to the medieval muslim scholars.

Muslim scientist did do a lot of technological and science discoveries involving astronomy, time and navigation.

As well as in Medical technological innovations. Here is devices used by medieval otorhinolaryngologists, or ear-nose-throat doctors.

And these things are for the gynecologists, the bottom ones are specifically used for crushing the fetus head if the fetus was stuck in the birth canal and threatened the woman’s life.

There was also a section about war and defense innovations. This is a battering ram and a illustrated video of how this thing works can be found below.

Gülhane park is also a place to hang out in, so we did what the locals do there laying in the grass and enjoying the sun.

Grå starr-behandling med stamceller och vetenskapshackare / Cataract treatment with stem cells and science hackers

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Eftersom vi har blivit tillfälligt stationerade i Mexiko, så tänkte vi blanda in mer saker som intresserar oss i vår reseblogg och vi hoppas att ni kommer gilla dessa inlägg också 🙂

Det har kommit ut en oerhört intressant studie i Nature som visar att det kan vara möjligt att behandla grå starr hos spädbarn genom att låta barnets egna stamceller göra jobbet. Den största orsaken till blindhet i världen är grå starr och det betyder att ögonlinsen blir grumlig av att cellerna i linsen dör och de döda cellerna blockerar ljuset från att nå näthinnan. Det är vanligast bland äldre, men det förekommer också att barn föds med grå starr och det är dessa som denna studie handlar om. Den normala behandlingen av grå starr är att man plockar ut den skadade linsen genom ett snitt i hornhinnan och linssäcken innan man sätter in en konstgjord lins. Det finns många biverkningar av denna operation som exempelvis inflammation, högt tryck i ögat, ödem etc, men vanligare är att det fläckvis bildas områden där stamceller i linssäcken har generat ny linsvävnad och dessa måste då tas bort med laser. Vad denna studie visar är att dessa linsstamceller kan återbilda en ny lins på bara några månader hos småbarn som opererats för grå starr om man låter linssäcken, där linsstamcellerna finns, till största delen vara intakt genom att ta bort den grumliga linsen genom ett oerhört litet hål. Vid 8 månader efter operationen var tjockleken på den återbildade linsen lika som för en vanlig lins. Risken för vanliga och ovanligare biverkningar, som uppstår med den vanliga metoden, minskar signifikant. Det ska bli spännande att följa fortsättningen på denna forskning då denna studie endast inkluderade  tolv barn och uppföljningen sträckte sig enbart till 8 månader efter operationen. Det skulle vara intressant att se hur synen för dessa barn utvecklas i takt med att de blir äldre och det vore också intressant att se om denna behandling även fungerar på äldre personer där grå starr är vanligare.

En annan sak som vi skulle vilja tipsa alla om är en oerhört cool kvinnlig vetenskapshackare från Kazakstan. Alexandra Elbakyan är en mjukvarutvecklare och forskare inom neuroteknologi som tröttnade på att så mycket av dagens akademiska forskning inte är publik och att det kostar väldigt mycket för att få tillgång till vetenskapliga rapporter. Det hon gjorde vara att skapa en hemsida där människor hjälper varandra att komma runt betalväggarna hos vetenskapliga tidsskrifter och gör open source av vetenskap!


Since we have been temporarily stationed in Mexico, we thought to include more things that interest us in our travel blog and we hope you will like these posts too 🙂

An extremely interesting study has been published in Nature showing that it may be possible to treat cataracts in babies by allowing the child’s own stem cells to do the job. Cataract is the major cause of blindness worldwide and cataract means that the lens of the eye becomes cloudy by the dead cells in the lens, where the dead cells blocks the light from reaching the retina. Cataract is most common among the elderly people, but there is also babies who are born with cataract and it is about them that this study is about.

The normal treatment of cataract is to suck out the damaged lens through an incision in the cornea and the lens capsule before inserting an artificial lens. There are many side effects associated with this surgery, such as inflammation, high eye pressure, edema, etc., but more common is that areas are formed on the lens where stem cells that are left in the lens capsule has regenerated new lens tissue, and these tissues must then be removed with a laser. What this study shows is that these lens-stem cells can regenerate a new lens in just a few months in infants undergoing surgery for cataract, if the lens capsule, where the lens stem cells are, are kept mostly intact by removing the cloudy lens through an extremely small hole. At 8 months after surgery, the thickness of the re-formed lens is the same as for a standard lens. The risk of common and rare side effects, which occur with the usual method today, are significantly reduced. It will be interesting to follow the continuation of this research. This study included only twelve children and the follow-up only continued to 8 months after the surgery. It would be interesting to see how the sight of these children develop as they get older and it would also be interesting to see whether this treatment also works on older people where cataract is more common.

Another thing we’d like to endorse is an incredibly cool female science hackers from Kazakhstan. Alexandra Elbakyan is a software developer and a researcher in neurotechnology, who became tired of that so much of today’s academic research is not public and that the cost to get access to scientific reports is very high. What she did was to create a website where people help each other to get around the pay walls of scientific journals and create open source science!

leka_lite_med_kameran

Ulrika ser solen gå ned i Prag, juli 2013! Ulrika watching the sunset in Prague, July 2013!

 

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑