A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: resa

Roliga nyheter och ett samtal med en man! / Fun news and a conversation with a man!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

De roliga nyheterna är att jag, Ulrika, ska börja publicera inlägg på hemsidan “Ett annat liv“, som är en jättetrevlig hemsida för oss som väljer bort Svensson-livet och vill dela med oss av våra tankar och resetips! Denna text som kommer nedanför är mitt första bidrag till hemsidan!

Vårt val i livet har flera orsaker, där ideologiska orsaker är en av de starkaste drivkrafterna för oss att lära känna världen, men det finns ännu en anledning för mig att leta alternativa sätt att leva och som jag gärna vill dela med mig av.

För mer än tio år sedan sommarjobbade jag på hemtjänsten där jag ofta träffade många äldre och trevliga människor, men en av somrarna anlände jag till första dagen på sommarvikariatet och fick höra om en riktigt otrevlig man som just blivit kund hos det kommunala hemtjänstbolaget. Mannens hemtjänstbesök var bland annat inskrivet på mitt schema och redan första dagen så skulle jag få stifta bekantskap med honom och jag såg inte framemot detta möte.

Det var en riktigt ilsk och otrevlig gubbe som jag mötte när jag klev in i hans spartanskt inredda lägenhet och jag visste på en gång att det inte skulle bli lätt att försöka hjälpa honom i hans svåra situation. Vårt första möte blev kort och jag gjorde det jag skulle, men jag lämnade lägenheten efter att fått höra ett antal glåpord om allt från hemtjänstpersonal till läkare. Jag hade dock lagt märke till ett par besynnerliga, väldigt dekorativa, masker som hängde på väggen i den annars kala lägenheten, så vid mitt nästa besök hos den ilskna mannen frågade jag varifrån dessa masker kom och hur han fått tag på dem. Jag vet inte varför han valde att öppna upp sig för mig, men frågan om maskerna fick honom att sakta öppna sig och under de kommande veckorna så skulle vi samtala rätt mycket om hur hans liv hade varit, men speciellt om hans drömmar.

Det var en arg och frustrerad man som berättade för mig hur hans liv hade gestaltat sig på grund av de val han hade gjort i livet. Han hade haft ett väldigt fint jobb, där han arbetade väldigt mycket på bekostnad av att spendera tid med sin familj, speciellt med sina barn, och att upptäcka världen. Hans arbete hade gjort det möjligt för honom att resa runt i världen, men han hade inte sett så mycket mer än vad han kunde se från något av alla hotellrum han besökt i världen. Han hade skjutit upp alla sina drömmar till efter pensionsdagen och ett kraschat äktenskap och dålig kontakt med sina barn hade gjort att hans mål efter pensionen var att äntligen få se världen på riktigt. Det var nu vid 65 års ålder han skulle skörda frukterna för sitt slit under alla dessa år, så hemmet var sålt, reskassan gedigen och flygbiljetterna bokade för en jorden runt resa när signaler från hans kropp gjorde att han veckorna innan resan uppsökte sjukvården. Diagnosen var en långt framskriden cancer.

Istället för att sitta på ett plan för att påbörja sin drömresa runt jorden, så blev han nu satt under den palliativa svenska sjukvården. Istället för att vandra upp på Kilimanjaro, så fick han nu gå upp för några trappor i ett cementhus och sitta i en lägenhet med saker inköpta i panik enkom för att leva i några få månader till. Det var en mycket arg och ledsen man som längtansfullt berättade om sina drömmar och vad han borde gjort med sitt liv istället. Det enda jag kunde göra var att sitta på hans köksstol, lyssna på honom och lära mig av hans historia.

Mitt sommarvikariat på hemtjänsten avslutades och jag tog med våra samtal tillbaka till studierna i Linköping, men nu med nya ögon på livet. Några veckor senare såg jag hans dödsannons i den lokala tidningen och jag visste då att jag inte ville leva mitt liv som han hade gjort.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


The fun news is that I, Ulrika, will start to publish stories on the website “Ett annat liv“, which is a very nice trevel site for us who opt the regular life style and want to share our thoughts and travel tips! The text below is my first contribution to the website!

There are multiple reasons behind our life choice, where ideological reasons is one of the strongest driving forces for us to get to know the world, but there is also another reason to find alternative ways of living for me and I would like to share it with you.

More than ten years ago, I worked at a home service for elderly during the summers. Through this work I met many nice old people. However, one summer I heard about a really unpleasant man who had just become a customer of this municipal home care company. The man’s visits from the home care were on my schedule and I would get acquainted with him on my first day, which I didn’t look forward to.

It was a really angry and rude man I met when I stepped in to his spartan-furnished apartment and I knew at once that it would not be an easy task to try to help him in his plight. Our first meeting was short and I did what I could. I left the apartment after hearing a number of taunts about everything from the home care staff to medical doctors. However, I had noticed a few strange, very decorative masks hanging on the wall in the otherwise bare apartment, On my next visit to the angry man I asked him where these masks was coming from and how he got them in his possession. I do not know why he chose to open up to me, but my question got him to slowly open up and over the coming weeks we would talk a lot about how his life had been, but especially about his dreams.

It was an angry and frustrated man who told me how his life had taken shape because of the choices he made in his life. He had a very nice job, where he spent a lot of time working at the expense of spending time with his family, especially his children, and exploring the world. His work had made it possible for him to travel around the world, but he had not seen much more than what he could see from any of the hotel rooms he visited. He had postponed all his dreams to after his retirement. After a failed marriage and poor contact with his children his goal for the pension was to finally travel and see the world. It was now at the age of 65 that he would get the reward of all these hard years. His home was sold, he had an extensive travel fund and the flight tickets was booked for a trip around the world. A few weeks before the planned departure, signals from his body made him seek medical care. The diagnosis was a late stage terminal cancer.

Instead of sitting on a plane to begin his journey of his dream, he was now sitting with the Swedish palliative care. Instead of walking up on Kilimanjaro, he now had to go up some stairs in an apartment complex and sit in an apartment with some things bought in panic to solely live for a few more months. It was a very angry and sad man who wistfully told me of his dreams and what he should have done with his life instead. The only thing I could do was sit on his kitchen chair, listen to him and learn from his story.

My summer job at the home service ended and I brought the conversations with the man back with me to my studies in Linköping, but now I had new eyes on life. Three weeks later I saw his obituary in the local newspaper and I knew then that I didn’t want to live my life like his.

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Vi blickar ut över världen! Foto från Munnar, Indien, 2015! We look out over the world! Photo from Munnar, India, 2015!

Vi blickar ut över världen! Foto från Munnar, Indien, 2015! We look out over the world! Photo from Munnar, India, 2015!

Tipsa oss om ditt Latinamerika! / Tell us about your Latin America!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi håller på att fundera på vart vi ska åka efter Acapulco och det finns många funderingar och alternativ, så vi kände att vi ville se efter om någon av er kunde tänka sig ge lite tips om olika platser i central- och sydamerika som är något utöver det vanliga. Vi älskar natur, dykning, klättring, arkitektur, historia, frihetliga människor och bitcoingrupper. Så kommer ni på något får ni gärna skriva en kommentar eller skicka ett mail! Vi kommer att behöva åka tillbaka till Sverige i Augusti så vi skulle vilja planera lite längre fram än vad vi brukar då central- och sydamerika är oerhört stort.
Vi funderar just nu på Belize, Guatemala, Costa Rica, Colombia eller Peru, men har ni något häftigt ställe i ett annat land så får ni jättegärna tipsa om det! Vi önskar oss också rekommendationer på platser att besöka i de länder vi redan nu tänker på!
Funderingarna just nu är att antingen ta landvägen söderut från Mexiko eller kosta på oss att flyga längre söderut och utgå därifrån för vår fortsatta utforskning av latinamerika.

Så vilka pärlor har ni här i latinamerika?


We are thinking about where to go after Acapulco, and there are many choices, so we felt that we wanted to see if any of you would like to give some tips on different places in Central and South America that is something of the extraordinary. We love nature, diving, climbing, architecture, history, libertarian people and bitcoin communities. So if you know of a special place that you love, you are most welcome to write a comment or send an email to us! We will need to go back to Sweden in August so we would like to plan a little further ahead than we usually do, because Central and South America is huge.
We are now thinking of Belize, Guatemala, Costa Rica, Colombia or Peru, but do tell us about other countries if you have a cool place place there! We also would like recommendations of places to visit in the countries we’re currently thinking of!
Our thoughts right now is to either take the country road south from Mexico or fly further south, from where we can proceed with our exploration of Latin America from that point.

So where are your gems here in Latin America?

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑