Vi försöker blanda dagar med turistande och sightseeing med dagar då vi gör saker som vi länge har velat ha tid att ägna oss åt. Det innebär i huvudsak studerande av olika slag. Pontus studerar fortsatt i huvudsak olika saker relaterade till Bitcoin (liksom de senaste 4 åren!). Ulrika har börjat lära sig programmering i Python och hon tycker det är väldigt intressant och kul! Kursen hon följer är lpthw. Det är verkligen en “hands on”-kurs som du inte får mycket gratis ifrån. Kan även inflika att en av övningarna var att lyckas installera spelet Zork på linux och spela det. Sedan kodar hon småpogram som Pontus får prova!

Vissa dagar spenderar vi alltså den mesta tiden framför våra datorer förutom pauser för mat och dryck =)

Vi läser också en del böcker. Av böcker som Pontus nyligen läst så skulle han vilja rekommendera böckerna nedan och Ulrika inflikar att hon håller på med flera böcker samtidigt så recensioner av dem kommer när de är utlästa!

Freedom” – Adam Kokesh
En oerhört bra, kort och kristallklart skriven bok som jag rekommenderar alla att läsa! I 10 korta kapitel förklaras frihetens filosofi, en kortfattad historik om makt, samt staters skadliga inverkan i människors liv gällande krig, personlig säkerhet, beskattning, ekonomi, arbete, skola, sjukvård, välfärd, förbudspolitik, miljöskydd, Intellektuell äganderätt, kärlek, familj, barns rättigheter, och racism. Boken ger en mestadels positiv bild över utvecklingen senaste åren och en hoppfull bild över framtiden. Boken finns att ladda ner gratis här både i text och som ljudbok, endast 3h kort som ljudbok! Jag köpte den på Amazon till Kindle för $1. Mycket prisvärt! =)

The 4-hour workweek” – Timothy Ferris
En intressant bok fullspäckad med kloka råd som handlar om att arbeta så effektivt som möjligt och vara så produktiv som möjligt. Tim ger många verktyg och tips för att arbeta så effektivt som möjligt och att slösa så lite som möjligt av sin egen och andras tid. Den stora boven som beskrivs är arbete för arbetes skull, att fokusera på att vara sysselsatt istället för att vara produktiv. Istället bör man fokusera och prioritera, framförallt bortprioritera allt som inte gör dig lycklig och ger resultat. Vilka 20% av dina arbetsuppgifter orsakar 80% av din olycka? Vilka 20% av ditt arbete bidrar till 80% av resultatet och gör dig mest lycklig. Hur kan du göra för att slippa de första arbetsuppgifterna och kan du koncentrera mer av din arbetstid på de senare? Koncentrera dig på det som du gör bäst och som endast du kan göra och eliminera eller delegera allt annat. I boken beskrivs hur man kan starta ett eget företag steg för steg och successivt delegera ut alla arbetsuppgifter och ta bort sig själv som flaskhals för företagets expansion. Boken är skriven både för anställda som vill öka sin produktivitet och fria tid och för egna företagare.

Defending the undefendable” – Walter Block
Genom att analysera och försvara hur de mest avskydda och utstötta i samhället agerar utan att initiera våld så visar Walter Block vilka viktiga produktiva ekonomiska bidrag alla aktörer i en fri marknad ger och vilken skada det gör att förbjuda dessa aktiviteter. En bok som på ett nyttigt sätt får en att ifrågasätta förutfattade meningar och känslomässiga reaktioner på företelser som de flesta ser med avsky på.

We try to mix days with tourist stuff and sightseeing with days when we do things that we have long wanted to have time to devote ourselves to. It essentially means studies of various kinds. Pontus studies things related to Bitcoin (as the past 4 years!). Ulrika has started to learn programming in Python, and she thinks it is very interesting and fun! The course she follows is lpthw. It really is a ‘hands on’ course you do not get much free from. One of the exercises was to install the game Zork on linux and play it. Then she codes small pograms that Pontus then get to try!

So some days we spend most of the time in front of our computers, besides breaks for food and drink =)

We also read some books. Of the books that Pontus recently read he would like to recommend the ones reviewed below. Ulrika is reading multiple books simultaneously so reviews of them will come when they are finished!

Freedom” – Adam Kokesh
An extremely good, short and clear written book that I recommend everyone to read! 10 short chapters explaining the philosophy of freedom, a brief history of power, as well as the States adverse impact in people’s lives regarding war, personal security, taxation, economics, work, school, medical care, welfare, prohibition policy, environmental protection, intellectual property rights, love, family, children’s rights, and racism. The book offers a mostly positive picture of the development in recent years and a hopeful view of the future. The book is available to download here both in text and audio book, only 3h short audiobook! I bought it on Amazon for the Kindle for $ 1. Great Value! =)

The 4-hour workweek” – Timothy Ferris
A very interesting book packed with advice that is all about working as efficiently as possible and be as productive as possible. Tim provides many tools and tips to work as efficiently as possible and to waste as little as possible of your own and others’ time. The big culprit that is described is work for labor’s sake, to focus on being busy instead of being productive. Instead you should focus and prioritize, especially prioritize away everything that does not make you happy and gives results. Which 20% of your tasks causes 80% of your unhappiness? Which 20% of your work contributes to 80% of income and makes you happiest. How can you do to avoid the first tasks and concentrate more of your work on the latter? Concentrate on what you do best that only you can do and eliminate or delegate everything else. The book describes how to start your own business step by step and gradually delegate all duties and remove yourself as a bottleneck for the company’s expansion. The book is written both for employees who want to increase their productivity and free time and for entrepeneurs.

Defending the undefendable” – Walter Block
By analyzing and defending the most despised and outcast of society acting without initiating violence, Walter Block shows the important productive economic contribution of all participants in a free market and what harm it does to prohibit such activities. This book makes you really question the preconceptions and emotional responses to behaviours that most people look with indignation at.

wpid-20150410_124428.jpg

Pontus djupt försjunken i information om Bitcoin. Pontus deeply concentraded on information about Bitcoin.

wpid-img_20150409_155831.jpg

Ulrika spelar det textbaserade gamla spelet Zork. Ulrika playing the old text based game Zork.

wpid-img_20150411_134503.jpg

Ett av Ulrikas programeringsövningar. One of Ulrikas programing excercises.