(please scroll down to the orange text for the English version)

Hur Piggelinglassen smält i våra händer sedan 1972

Troligtvis njöt du någon gång av en god glass i somras och det har nog någon gång slagit dig att allt verkar bli dyrare och dyrare med tiden när du stod där och kollade in glasspriserna. Jag vill dock visa att du har fel i den frågan och hävda att de flesta saker inte blir dyrare med tiden. Jag vill tala om pengar i den här fjärde delen i min serie om anarkokapitalism (här hittar du del I, II och III) och berätta varför dagens form av statskontrollerade pengar är dåliga och orättvisa, samt vad det finns för alternativ.

Jag nämnde pengar lite kort i del III  i denna serie, men huvudpoängen är att pengar är oerhört viktiga som bytesmedel i byteshandel. För att individerna i en byteshandel ska känna sig nöjda efter bytet är gjort så måste bytesmedlet som används, dvs vanligtvis pengarna, vara något som individerna kan lita på och som inte bör kunna korrumperas av utomstående parter.

Så hur ser dagens pengasystem ut? För att illustrera dagens system så har jag gjort en graf över glassen Piggelins pris i kronor respektive guld sedan glassen kom ut på marknaden 1972 fram till 2010 (se Figur 1). Det som visas är hur priset på Piggelin har förändrats sedan 1972 och om du bara ser till hur mycket Piggelin kostar i kronor så har priset ökat 16 gånger (från 50 öre till 8 kr) sedan 1972 (Figur 1, röd linje). Det kan naturligtvis finnas flera anledningar till att Piggelin blivit dyrare sedan 1972 såsom införandet av kostsamma statliga regleringar eller att företaget kan ha minskat glassens storlek, vilket hände 1995 då Piggelinglassen blev 11% mindre, från 54 g till 48 g. Piggelinälskande internetaktivister vid internets barndom gick dock ihop för att protestera och sedan 1998 är det åter 54 gram glass som sitter på träpinnen. Man kan kanske tro att det är företaget eller återförsäljare av glassen som ökar priset på Piggelin för att öka sin vinst, men det intressanta är att om du hade betalat din Piggelin med guld så har inte priset ökat sedan 1972 (Figur 1, blå linje)! Tvärtom fick du dubbelt så mycket Piggelin per gram guld år 2010 som du kunde få 1972! Priset på Piggelin har alltså inte blivit dyrare sedan 1972 på grund av företagets eller återförsäljarnas önskan om ökade vinstmarginaler, utan det är värdet på den svenska kronan som minskat till mindre än en sextondel på endast 40 år! Dessutom kan kostnadseffektiviseringar i produktionsledet för Piggelin ha mildrat ökningen av Piggelinpriset mätt i svenska kronor, så värdeminskningen av den svenska kronan kan faktiskt vara ännu större!

Figur 1. Prisförändring i SEK (röd) och guld (blå) per gram Piggelin jämfört med priset på Piggelin (per gram) år 1972.

Så varför krävs det 16 gånger mer kronor idag, men inte mer guld för att köpa en Piggelin? Det beror på inflation orsakad av att staten och riksbanken skapar massor med nya pengar ur tomma intet som gör att dina intjänade 100 kronor 1972 är värda mycket mindre idag.  Idag är inflationen av penningmängden, dvs det som gör att dina pengar minskar i värde, väldigt stor oavsett vad som sägs i svensk media (du kan läsa mer om detta i ett tidigare inlägg som du hittar här). En annan artikel som beskrivit värdeminskningen på dagens pengar riktigt bra är Martin Moraeus (bonde på riktigt) och det inlägget kan du läsa här

Så vart hamnar då alla dessa nyskapade pengar? Merparten kommer ut i vår statsreglerade svenska marknad genom att individer och företag tar lån och skuldsätter sig till banker. Dessa nyskapade pengar är alltså egentligen inte riktiga pengar utan krediter, men de flesta människor ser dessa krediter som pengar vilket gör att de behandlas som om de vore pengar. Dessa krediter hamnar i huvudsak inte på var mans lönekonto eller i plånboken, utan huvudsakligen på bostads- och aktiemarknaden. Att pengar kan skapas ur tomma intet är ett fruktansvärt orättvist ekonomiskt system och jag ska strax förklara närmare varför.

Människor som kan ta ett banklån (de som anses vara kreditvärdiga) kan åtnjuta fördelarna av de nyskapade pengarna genom att köpa varor och tjänster innan priset på dessa höjs (för att det finns mer pengar i systemet). I ett svensk perspektiv handlar det om att de människor som inte har råd (liten eller ingen inkomst), inte har möjlighet (betalningsanmärkningar) eller är sparsamma och inte vill skuldsätta sig till banker, endast får känna av den negativa effekten av att värdet på deras pengar minskas, genom att priserna på varor och tjänster höjs när den totala penningmängden ökar. I ett globalt perspektiv så har de flesta människor i världen inte ens ett bankkonto och har inte möjlighet att skydda sig mot pengarnas ständiga värdeminskning. Så dagens valutor som vi använder som bytesmedel är i grunden ett oerhört korrupt och orättvist system som framförallt drabbar de fattigaste i samhället, men även de människor som är sparsamma och inte vill skuldsätta sig och delta i lånekarusellen.

Vad finns det då för alternativ? Fysiska bytesmedel som exempelvis guld kan än så länge inte skapas ur tomma intet, då alkemister och vetenskapsmän hittills inte hittat ett sätt att massproducera guld. Köper du fysiskt guld så handlar det inte om att du vill bli rik för att värdet på guld ökar i förhållande till dollar eller kronor, utan fysiskt guld är först och främst ett skydd mot staters manipulation och minskning av pengarnas värde genom “sedelpressen” vilket man tydligt kan se med Piggelinexemplet ovan. Idag finns även den globala digitala valutan bitcoin som ett lovande alternativ. Bitcoin skyddas av matematiska algoritmer och kan inte korrumperas av politiker, centralbanker eller enskilda särintressen. Bitcoin har även flera andra fördelar och vill du veta mer om bitcoin så rekommenderar jag att du läser vidare på Pontus utbildningssida om bitcoin. 

När individer idkar byteshandel med varandra så vill båda parter att det ska ske med ärliga bytesmedel. Prisökningen på Piggelinglassen visar tydligt hur mycket värdet på den svenska kronan urholkats och hur korrupt, oärligt och kortsiktigt det nuvarande systemet är (det är likadant i alla länder i världen). Guld och andra metaller, samt bitcoin som finns i begränsad mängd kan ses som ärliga pengar och även som ett motgift till dagens värdeminskning av de statskontrollerade valutorna i världen.

Signerat: Ulrika

Referenser:
Priset på Piggelin 1972-2010 här och här
Guldpris i US dollar, 1972-2010
Växlingskursen för US dollar mot SEK 1972-1992
Växlingskursen för US dollar mot SEK 1993-2010
Rådata Figur 1 


English version

How the Piggelin ice cream have been melting in our hands since 1972

Most likely you have enjoyed a good ice cream this summer, and it has probably occurred to you that everything seems to be getting more and more expensive over time as you stood there and looked at the ice cream prices. However, I want to show that you are wrong on that issue and argue that most things do not become more expensive over time. I want to talk about money in this fourth blog post in my series on anarcho-capitalism (here you can find part I, II and III) and tell you why today’s form of government-controlled money is bad and unfair, and what the alternatives are.

I mentioned money in part III of this series, but the main point is that money is extremely important as a medium of exchange in barter. For individuals to feel satisfied after the barter is made, they must use a medium of exchange, i.e. usually money, that the individuals can rely on and which should not be possible to corrupt by third parties.

So what does the monetary system look like today? I have made a graph of how the price on a popular swedish ice cream, called Piggelin, has changed in Swedish krona (SEK) and against gold since the ice cream was introduced to the Swedish market in 1972, and until 2010, to illustrate the current monetary system in the world (see Figure 1). What is shown is that the price of Piggelin has changed dramatically since 1972 and if you look at the cost of Piggelin in SEK ( Figure 1, red line), the price has increased 16 times (from 0.5 to 8 SEK) since 1972. There can of course be several reasons for why Piggelin has become more expensive since 1972, such as the introduction of costly government regulations or that the producing company has decreased the size of the ice cream, which actually happened in 1995 when the size of a Piggelin ice cream was decreased 11%, from 54 g to 48 g. However, Piggelin-loving internet activists in the early days of the internet united to protest, and since 1998 it is again 54 grams of ice cream on the wooden stick. You might think that it’s the company or the retailers that increase the price of Piggelin to increase their profits, but the interesting thing is that if you had paid your Piggelin with gold, the price would not have increased since 1972 (Figure 1, blue line)! On the contrary, you got twice as much Piggelin per gram of gold in 2010 compared to 1972! The price of Piggelin has not become more expensive since 1972 because the producer wants to increase its profit margin on Piggelin, but instead because the value of the Swedish krona has been reduced to a sixteenth in only 40 years! In addition, a more cost efficient production of Piggelin might have mitigated the increase in the Piggelin price, as measured in SEK, so the decrease in the value of the Swedish krona can actually be even more!

Figure 1. Change of price in SEK (red) and gold (blue) per gram Piggelin compared to the price of per gram Piggelin in 1972.

So why do you need 16 times more SEK in 2010, but not more gold to buy a Piggelin? It is because of the inflation caused by the government and the central bank that creates lots of new money out of thin air that makes your 100 SEK earned in 1972 worth much less today. A blogger who has described the decline in value of today’s money really good is Martin Moraeus (farmer for real) and you can read his text here (in Swedish).

So where does all this newly created money go? Most of it will come out on the state-regulated Swedish market when individuals and companies are taking loans and incurring debts to banks. The newly created money is therefore not really real money, but actually credits. Most people see these credits as money, which means that the credits are treated as if they were actual money. Most of these credits does not end up in every man’s checking account or wallet, but instead mainly in the housing and stock markets. Today, the inflation of the money supply, i.e. what makes your money decrease in value, is very large no matter what you hear in the mainstream media (you can read more about this in a previous post that you can find here). Money that can be created out of nothing is a terribly unjust economic system and I will explain in more detail why.

People who can take a bank loan (those considered to be credit-worthy) can enjoy the benefits of the newly created money by purchasing goods and services before the prices are raised (because there is more money in the system). In a Swedish perspective, the people who can not afford (little or  no income), do not get the opportunity (poor credit history), or are frugal and do not want to incur debt to banks, they only get to feel the negative impact when the value of their money is reduced by the increase of prices on goods and services when the total money supply increases. In a global perspective, most people in the world do not even have a bank account, and they have no ability to protect themselves against the value of their money continuously decreasing. So today’s currencies, which we use as a medium of exchange, is an incredibly corrupt and unjust system. This system especially harms the poorest in society, but also the people who are frugal and do not want to incur debt and participate in the loan carousel.

So what are the alternatives? Physical mediums of exchange, such as gold, can not yet be created out of nothing as alchemists and scientists have not yet found a way to mass produce gold. You do not buy physical gold because you want to get rich from the value of gold rising in relation to dollar or SEK. Instead physical gold is primarily a safeguard against government manipulation and reduction of the value of money by “printing new money”, which you clearly can see in the Piggelin example above. Today, the global digital currency bitcoin is also a promising alternative. Bitcoin is protected by mathematical algorithms and can not be corrupted by politicians, central banks or other special interests. Bitcoin also has several other benefits and if you want to know more about bitcoin I recommend you read further on Pontus educational website about bitcoin.

When individuals engage in barter with each other, both parties want the barter to be made with an honest medium of exchange. The price increase of the Piggelin ice cream clearly shows how much the value of the Swedish krona has eroded and how corrupt, dishonest and short sighted the current monetary system is (it is the same in every country in the world). Gold, other metals and bitcoin that have a limited supply can be seen as honest money and also as an antidote to today’s decline in value of the state-controlled currencies in the world.

Signed: Ulrika

References:
The price of Piggelin 1972-2010 here and here
The gold price in US dollar, 1972-2010
The exchange rate for the US dollar against the Swedish krona, 1972-1992
The exchange rate for the US dollar against the Swedish krona, 1993-2010
Raw data Figure 1