A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Maya

En tub i Tulum! A tube in Tulum!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi åkte med Maja och Mats till nästa Mayaruin som ligger vid Tulum på östkusten. Mayastaden hette Zama, som betyder gryningsstaden, och staden är speciell på flera sätt. Zama var en av de sista städerna som Mayaindianerna byggde, därför är den mest välbevarad också, och den är tydligen den enda Mayastaden som ligger vid kusten. Zama är strategiskt placerad vid en naturlig öppning i det stora barriärrevet, det andra största i världen efter Australien, som löper längs med östkusten på Yucatanhalvön. Det var också en av de få Mayastäderna som fortfarande var bebodda av Mayaindianer när spanjorerna kom till Yucatanhalvön. Det verkar också vara sjukdomarna som spanjorerna tog med sig som gjorde att Mayaindierna inte längre fanns kvar i Zama 70 år efter spanjorernas första landsstigning.

Vi bodde inte i Zama, utan i någta betongtuber som var inredda med säng och luftkonditionering och var placerade mellan kusten och centrala Tulum. De hade jättefina cykel- och gångbanor i Tulum, så vi hyrde cyklar för att ta oss runt i området. Vi hann både med att utforska Zama, samt Tulum och bada i havet innan vi fortsatte vidare till nästa ställe. Vi stannade inte så länge i Tulum, då priser på  boende och mat var rätt så höga och vi ville vidare till Playa del Carmen för lite dykning!

We went with Maja and Mats to the next Mayan ruin, located in Tulum on the east coast. The Maya city was called Zama, meaning city of dawn, and the city is special in several ways. Zama was one of the last cities that the Mayans built, therefore Zama is the most well-preserved of the Maya ruins, and it is apparently the only Mayan city situated on the coast. Zama is strategically located at a natural opening in the Great Barrier Reef, the second largest in the world after Australia, that runs along the east coast of the Yucatan Peninsula. It was also one of the few Mayan cities still inhabited by Maya Indians when the Spaniards came to the Yucatan Peninsula. There seems to be the diseases that the Spaniards brought with them, that was responsible for why the Mayan indians no longer remained in Zama 70 years after the Spaniards first came to the country.

We did not live in Zama, instead we lived in some concrete tubes, that were furnished with bed and air conditioning, and they were located between the coast and downtown Tulum. There are nice bicycle and pedestrian paths in Tulum, so we rented bikes to take us around the area. We managed to both explore Zama, Tulum and swim in the sea before we continued on to the next place. We did not stay as long in Tulum, the prices of accommodation and food were quite high there, and we wanted to continue to Playa del Carmen for some diving!

Detta blev vårt boende i Tulum och Maja var överlycklig :)! This was our accommodation in Tulum and Maja was overjoyed :)!

Detta blev vårt boende i Tulum och Maja var överlycklig :)! This was our accommodation in Tulum and Maja was overjoyed :)!

Vår tub! Our tube!

Vår tub! Our tube!

Vi spanade in stranden i Tulum! We checked out the beach in Tulum!

Vi spanade in stranden i Tulum! We checked out the beach in Tulum!

Stranden i Tulum! The beach in Tulum!

Stranden i Tulum! The beach in Tulum!

Dags för cykeläventyr! Time for a bike adventure!

Dags för cykeläventyr! Time for a bike adventure!

Det fanns fyra små ingångar till Zama genom stadsmuren och de visar på hur korta Mayaindianerna faktiskt var/är! There were four small entrances to Zama thrrough the city wall and they show how short the Mayans actually was/is!

Det fanns fyra små ingångar till Zama genom stadsmuren och de visar på hur korta Mayaindianerna faktiskt var/är! There were four small entrances to Zama through the city wall and they show how short the Mayans actually were/are!

En ritning på hur staden kunde ha sett ut! A drawing of how the town might have looked like!

En ritning på hur staden kunde ha sett ut! A drawing of how the town might have looked like!

Zama!

Zama!

Byggnaderna är oerhört välbevarade och de har inte behövts återuppbyggas! The buildings are extremely well preserved and there was no need to rebuild them!

Byggnaderna är oerhört välbevarade och de har inte behövts återuppbyggas! The buildings are extremely well preserved and there was no need to rebuild them!

Zamaruiner! Ruins in Zama!

Zamaruiner! Ruins in Zama!

Det fanns ett tempel för vindguden här! There was a temple for the wind god here!

Det fanns ett tempel för vindguden här! There was a temple for the wind god here!

Den stora pyramiden i Zama till höger, samt den dykande/nedstigande gudens tempel längst till vänster! The great pyramid of Zama to the right, and the diving/ descending god's temple to the far left!

Den stora pyramiden i Zama till höger, samt den dykande/nedstigande gudens tempel längst till vänster! The great pyramid of Zama to the right, and the diving/ descending god’s temple to the far left!

Nuförtiden lever endast stora ödlor här! Nowadays only large lizards lives here!

Nuförtiden lever endast stora ödlor här! Nowadays only large lizards lives here!

Det måste varit en imponerande syn för spanjorerna när de kom seglande längs Yucatankusten från Kuba! It must have been an impressive sight for the Spaniards as they sailed along the coast om Yucatan from Cuba!

Det måste varit en imponerande syn för spanjorerna när de kom seglande längs Yucatankusten från Kuba! It must have been an impressive sight for the Spaniards as they sailed along the coast of Yucatan from Cuba!

Det fanns en liten strand som turisterna slängde sig i för att svalka sig! There was a small beach there that tourists threw themselves in to cool off!

Det fanns en liten strand som turisterna slängde sig i för att svalka sig! There was a small beach there that tourists threw themselves in to cool off!

20151216_100615.jpg

Vi hittade stora mårddjur som levde i nationalparken som finns här i Tulum! We found large mustelids that lived in the park that are available here in Tulum!

Vi hittade stora mårddjur som levde i nationalparken som finns här i Tulum! We found large mustelids that lived in the national park here in Tulum!

Mats skyddar sig mot solen! Mats protects himself against the sun!

Mats skyddar sig mot solen! Mats protects himself against the sun!

Det blev en italiensk middag en av kvällarna! An Italian dinner was on our menu one of the evenings!

Det blev en italiensk middag en av kvällarna! An Italian dinner was on our menu one of the evenings!

Vi hade väldigt fina tubkatter som ägarna hade! We had very cute tube cats that the owners of the tubes had!

Vi hade väldigt söta tubkatter som ägarna till tuberna hade! We had very cute tube cats that the owners of the tubes had!

Mayafolket! / Mayans!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi tog bussen västerut och kom därmed in i en ny tidzon. Två timmars bussresa resulterade i att tidsskillnaden till Sverige blev 7 timmar istället för 6. Vi valde att åka till Valladolid för att bo i en mer genuin mexikansk miljö och få kortare resväg till Chichen Itza, som var en av de största städerna i Mayariket. Bussar mellan Chichen Itza och Valladolid går flera gånger per dag, med start 07.15 på morgonen. Ett tips är att ta morgonbussen då det inte hunnit bli så varmt, och för att komma före alla turistbussar som kommer från Cancun och Playa del Carmen. Vi hade en väldigt proffsig guide som var Mayaindian och han kunde berätta en hel del om sin kultur och traditioner. Så samla ihop en liten grupp turister för att få ner kostnaden per person och betala för en sådan guide om ni kommer dit!

Vid alla Mayastäder finns så kallade cenoter, slukhål i kalkstenen, som försörjde städerna med färskvatten. Dessa cenoter var väldigt heliga och det skedde även offerritualer där. Chichen Itza var en av de största Mayastäderna mellan 600-1200 talet och visar prov på Mayafolkets stora kunskaper inom astronomi och matematik. Mitt i området står pyramiden “El Castillo” som är byggd på ett sätt så att två gånger per år gör skuggningarna att det ser ut som om en orm slingrar sig ned från pyramiden i riktning mot den heliga cenoten. Detta sker vid vår- och höstdagsjämningen och håller på i cirka 3-7 dagar och lockar horder av turister. Här finns även flera bollplaner och den största av dem mäter 168×70 meter och är väldigt välbevarad. Där fann man hieroglyfer om spelreglerna, vilken klädsel och redskap de använde för bollspelet, samt ringarna där man gjorde poäng, likt basketkorgar. Kaptenen för det förlorande laget blev halshuggen av det vinnande lagets kapten, vilket var en ära då de trodde på reinkarnation. Ingen vet vad som hände med Mayafolket i Chichen Itza, men de lämnade staden på 1200-talet, ca 300 år innan spanjorerna “upptäckte dagens Mexiko. Flera teorier har framförts om varför, men ingen kan med säkerhet säga om det var pga missväxt, sjukdom, orent färskvatten eller någon annan anledning som de övergav staden. Maya-foket finns dock kvar än idag och är utspridda i delar av centralamerika och har blandats med spanjorerna. Det var inte förrän på 1800-talet som Chichen Itza blev känt för världen och arkeologer började inte gräva fram staden förrän på 1920-talet.  

We took the bus towards the west and crossed a magical line into a new time zone. Two hour bus trip resulted in the time difference to Sweden changing to7 hours, instead of 6. We chose to travel to Valladolid to stay in a more authentic Mexican environment and get a shorter route to Chichen Itza, which was one of the largest cities of the Mayan culture. Buses between Valladolid and Chichen Itza goes several times a day, starting 7:15 in the morning. One tip is to take the morning bus before it becomes so warm, and to arrive before all the tourist buses coming from Cancun and Playa del Carmen. We had a very professional guide who was a Maya Indian and he could tell a lot about their culture and traditions. So gather a small group of tourists in order to bring down the cost per person to pay for such a guide if you get there!

There are so-called cenote’s, sinkholes in the limestone, in all Mayan cities, which supplied the cities with fresh water. These cenote’s was very sacred and there was also ritual sacrifices going on there. Chichen Itza was one of the largest Mayan cities between 600-1200 AD and shows the great knowledge in astronomy and mathematics by the Mayans. In the center of the area is the pyramid “El Castillo” which is built in a way so that twice a year, the shading of the pyramid look like a snake winding its way down from the pyramid towards the holy cenote. This occurs during the spring and autumn equinox and lasts for about 3-7 days and attracts hordes of tourists. There are also several ball courts and the biggest of them, measuring 168×70 meters, is very well preserved. They found hieroglyphs describing the rules of the game, the clothes and the tools they used for the ball game, and the rings where they scored, like basketball hoops were well preserved. The captain of the losing team was beheaded by the winning team’s captain, an honor because they believed in reincarnation. No one knows what happened to the Maya of Chichen Itza, but they left the city in the 1200’s, about 300 years before the Spaniards discovered Mexico today. Several theories have been put forward as to why, but no one can say with certainty whether it was due to crop failure, disease, impure fresh water or some other reason why they abandoned the city. Mayan people still exist today and are scattered in parts of Central America and has been mixed with the Spaniards. It was not until the 1800’s that Chichen Itza became known to the world, and archaeologists did not dig up the town until the 1920’s.

Chichen Itza!

Chichen Itza!

Karta över området! Map of the area!

Karta över området! Map of the area!

Vår guide visar oss mayafolkets skriftspråk med symboler! Our guide showed us the Mayans written language made with symbols!

Vår guide visar oss mayafolkets skriftspråk med symboler! Our guide showed us the Mayans written language made with symbols!

Vi var ett gäng europer som fick tillfälle att höra på vår duktiga guide! We were a bunch of Europeans who had the opportunity to listen to our talented guide!

Vi var ett gäng europer som fick tillfälle att höra på vår duktiga guide! We were a bunch of Europeans who had the opportunity to listen to our talented guide!

El Castillo med ormarna som får liv två gånger per år! El Castillo with the snakes that comes to life twice a year!

El Castillo med ormarna som får liv två gånger per år! El Castillo with the snakes that comes to life twice a year!

Chichen Itza!

Chichen Itza!

Ringarna som man fick träffa för att göra poäng i matchen! The rings that you got to hit to score during the game!

Ringarna som man fick träffa för att göra poäng i matchen! The rings that you got to hit to score during the game!

20151213_094714.jpg

Bilden visar hur spelarna var klädda när det var match. Det var sju i varje lag på planen! The picture shows how the players were dressed when it was time for a game. There were seven persons in each team on the field during a game!

Bilden visar hur spelarna var klädda när det var match. Det var sju i varje lag på planen! The picture shows how the players were dressed when it was time for a game. There were seven persons in each team on the field during a game!

Mayafolket var före vår tid när det gäller att smycka tänder! he Mayans were ahead of our time when it comes to decorating the teeth!

Mayafolket var före vår tid när det gäller att smycka tänder! The Mayans were ahead of our time when it comes to decorating the teeth!

En grund av skallar! A foundation of skulls!

En grund av skallar!
A foundation of skulls!

Jaguaren är en viktig gudasymbol för bland annat natten och krig.

Jaguaren är en viktig gudasymbol för bland annat natten och krig. The jaguar is an important deity symbol for the night and war.

Långsmala huvuden är högsta mode inom Mayakulturen, så små barns skallar formades tidigt för att passa in i normen. Även idag så kunde vi urskilja vilka som var Mayaindianer i Valladolid enbart genom att titta på huvudformen. Detta verkar dock vara på utdödende idag då barnen vi såg tillsammans med de vuxna skiljde sig från sina föräldrar i huvudform! Long and narrow heads was the height of fashion in the Mayan culture, so small children's skulls were shaped early in order to fit into the norm. Even today, we could discern which was the Maya Indians in Valladolid just by looking at the form of their skulls. This seems not to be so popular today, because we saw a lot children along with the adults who differed from their parents when it came to the shape of the head!

Långsmala huvuden är högsta mode inom Mayakulturen, så små barns skallar formades tidigt för att passa in i normen. Även idag så kunde vi urskilja vilka som var Mayaindianer i Valladolid enbart genom att titta på huvudformen. Detta verkar dock vara på utdödende idag då barnen vi såg tillsammans med de vuxna skiljde sig från sina föräldrar i huvudform! Long and narrow heads was the height of fashion in the Mayan culture, so small children’s skulls were shaped early in order to fit into the norm. Even today, we could discern which was the Maya Indians in Valladolid just by looking at the form of their skulls. This seems not to be so popular today, because we saw a lot children along with the adults who differed from their parents when it came to the shape of the head!

20151213_101950.jpg

El Castillo!

Observatoriet i Chichen Itza där de studerade och analyserade rörelser av stjärnor, planeter, sol- och månförmörkelser! he observatory in Chichen Itza, where they studied and analyzed the movements of the stars, planets, solar and lunar eclipses!

Observatoriet i Chichen Itza där de studerade och analyserade rörelser av stjärnor, planeter, sol- och månförmörkelser! The observatory in Chichen Itza, where they studied and analyzed the movements of the stars, planets, solar and lunar eclipses!

Den heliga Cenoten i Chichen Itza! The holy Cenote in Cichen Itza!

Den heliga Cenoten i Chichen Itza! The holy Cenote in Cichen Itza!

 

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑