Nu kommer några inlägg på kort tid efter varandra, så ni får lite att läsa! Vi har även hunnit läsa en del böcker och här kommer två recensioner av väldigt intressanta böcker! Ulrika har hunnit läsa båda två och Pontus hälsar att han är snart klar med The Code av Thomas Singh!

“No Treason: The Constitution of No Authority”, by Lysander Spooner

Lysander Spooner är en berömd anarkistisk tänkare och han är också känd för att ha konkurrerat med den amerikanska staten om postutdelning, där staten ville ha monopol på det, så de tvingade honom i konkurs (även om han levererade post mycket snabbare och billigare än staten!). Tyngdpunkten i boken är hur konstitutionen i USA är ett illegitimt kontrakt som inte kan tvingas på människor som aldrig undertecknat det. Detta innebär att du är en slav under konstitutionen och har ingen frihet! Han likställer också stater med rövare och mördare, och att det inte är skillnad mellan en rånare som tar dina pengar direkt från dig genom pistolhot och människor som  röstar på politiker som sedan tar dina pengar genom beskattning. “No Treason” skrevs för nästan 150 år sedan, men den är minst lika relevant i dag, så läs den!

“The Code: How to make it, break it, hack it, crack it”, av Thomas Singh

Thomas Singh är också författare till “Fermats sista sats” som vi har recenserat tidigare. Denna bok handlar om kryptografi och konkurrensen genom historien mellan de som vill utveckla koder för att dölja information och de som vill knäcka koder för att få tag på information. Boken går igenom antikens kodersystem, komplotten att mörda Elizabeth I av England konstruerad av bla Maria Stuart av Skottland, till byggandet av Enigma-maskinen och hur polska (och senare brittiska) kodknäckare kunde lösa koden under andra världskriget. Den tar också upp födelsen av asymmetrisk kryptering (RSA) med privata och publika nycklar som numera tillåter oss att skicka information och göra säkra betalningar över internet utan av att på förhand distribuera nycklar, genom att använda matematiska funktioner med primtal och faktorisering. Kryptering spelar nu en viktig roll i kampen för personlig frihet och denna bok är en väldigt bra introduktion till detta fascinerande område.

Here comes a few blog posts after each other during a short period of time, so you get alot to read! We have had time to read some books and here are two reviews of very interesting books! Ulrika has had time to read both and Pontus greets that he’s almost done with The Code of Thomas Singh!

“No Treason: The Constitution of No Authority”, by Lysander Spooner

Lysander Spooner is a famous anarchist thinker and he is also known for competing with the US post office, where the state wanted monopoly on that so they forced him out of business (even though he delivered mail much faster and cheaper than the state!). The main focus of the book is how the Constitution in the US are illegitimate as a contract and can’t be forced upon people who never signed it. This means that your are a slave under the constitution and have no freedom! He also states that the government are robbers and murderers and that is no different between a robber who take your money directly from gunpoint and people voting on politicians who then take your money through taxation. “No Treason”  was written almost 150 years ago, but it is still relevant today, so read it!

“The Code: How to make it, break it, hack it, crack it”, by Thomas Singh

Thomas Singh is also the author of “Fermats last theorem that we have reviewed earlier. This book is all about cryptography and the competition throughout history between those who want to develop codes to hide information and those who want to break the code to get hold of information.  The book goes through ancient coding system, the plot drawn by Mary of Scotland to assain Elizabeth I of England and the construction of the enigma machine and how the polish (and later british) cryptoanalysts could break it during the second world war. It also takes up the birth of asymmetric cryptography (RSA) with private and public keys that nowadays allows us to send information and do safe payments over the internet without the need for prior key distribution, relaying on one way mathematical functions with primes and factorisation. Cryptography is now playing a vital role in the fight for freedom and personal liberty and this book is a great introduction to this fascinating field.