A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: inflation

Del IV. Vad Piggelin säger om dagens pengasystem / Part IV. What ice cream tells you about todays monetary system

(please scroll down to the orange text for the English version)

Hur Piggelinglassen smält i våra händer sedan 1972

Troligtvis njöt du någon gång av en god glass i somras och det har nog någon gång slagit dig att allt verkar bli dyrare och dyrare med tiden när du stod där och kollade in glasspriserna. Jag vill dock visa att du har fel i den frågan och hävda att de flesta saker inte blir dyrare med tiden. Jag vill tala om pengar i den här fjärde delen i min serie om anarkokapitalism (här hittar du del I, II och III) och berätta varför dagens form av statskontrollerade pengar är dåliga och orättvisa, samt vad det finns för alternativ.

Jag nämnde pengar lite kort i del III  i denna serie, men huvudpoängen är att pengar är oerhört viktiga som bytesmedel i byteshandel. För att individerna i en byteshandel ska känna sig nöjda efter bytet är gjort så måste bytesmedlet som används, dvs vanligtvis pengarna, vara något som individerna kan lita på och som inte bör kunna korrumperas av utomstående parter.

Så hur ser dagens pengasystem ut? För att illustrera dagens system så har jag gjort en graf över glassen Piggelins pris i kronor respektive guld sedan glassen kom ut på marknaden 1972 fram till 2010 (se Figur 1). Det som visas är hur priset på Piggelin har förändrats sedan 1972 och om du bara ser till hur mycket Piggelin kostar i kronor så har priset ökat 16 gånger (från 50 öre till 8 kr) sedan 1972 (Figur 1, röd linje). Det kan naturligtvis finnas flera anledningar till att Piggelin blivit dyrare sedan 1972 såsom införandet av kostsamma statliga regleringar eller att företaget kan ha minskat glassens storlek, vilket hände 1995 då Piggelinglassen blev 11% mindre, från 54 g till 48 g. Piggelinälskande internetaktivister vid internets barndom gick dock ihop för att protestera och sedan 1998 är det åter 54 gram glass som sitter på träpinnen. Man kan kanske tro att det är företaget eller återförsäljare av glassen som ökar priset på Piggelin för att öka sin vinst, men det intressanta är att om du hade betalat din Piggelin med guld så har inte priset ökat sedan 1972 (Figur 1, blå linje)! Tvärtom fick du dubbelt så mycket Piggelin per gram guld år 2010 som du kunde få 1972! Priset på Piggelin har alltså inte blivit dyrare sedan 1972 på grund av företagets eller återförsäljarnas önskan om ökade vinstmarginaler, utan det är värdet på den svenska kronan som minskat till mindre än en sextondel på endast 40 år! Dessutom kan kostnadseffektiviseringar i produktionsledet för Piggelin ha mildrat ökningen av Piggelinpriset mätt i svenska kronor, så värdeminskningen av den svenska kronan kan faktiskt vara ännu större!

Figur 1. Prisförändring i SEK (röd) och guld (blå) per gram Piggelin jämfört med priset på Piggelin (per gram) år 1972.

Så varför krävs det 16 gånger mer kronor idag, men inte mer guld för att köpa en Piggelin? Det beror på inflation orsakad av att staten och riksbanken skapar massor med nya pengar ur tomma intet som gör att dina intjänade 100 kronor 1972 är värda mycket mindre idag.  Idag är inflationen av penningmängden, dvs det som gör att dina pengar minskar i värde, väldigt stor oavsett vad som sägs i svensk media (du kan läsa mer om detta i ett tidigare inlägg som du hittar här). En annan artikel som beskrivit värdeminskningen på dagens pengar riktigt bra är Martin Moraeus (bonde på riktigt) och det inlägget kan du läsa här

Så vart hamnar då alla dessa nyskapade pengar? Merparten kommer ut i vår statsreglerade svenska marknad genom att individer och företag tar lån och skuldsätter sig till banker. Dessa nyskapade pengar är alltså egentligen inte riktiga pengar utan krediter, men de flesta människor ser dessa krediter som pengar vilket gör att de behandlas som om de vore pengar. Dessa krediter hamnar i huvudsak inte på var mans lönekonto eller i plånboken, utan huvudsakligen på bostads- och aktiemarknaden. Att pengar kan skapas ur tomma intet är ett fruktansvärt orättvist ekonomiskt system och jag ska strax förklara närmare varför.

Människor som kan ta ett banklån (de som anses vara kreditvärdiga) kan åtnjuta fördelarna av de nyskapade pengarna genom att köpa varor och tjänster innan priset på dessa höjs (för att det finns mer pengar i systemet). I ett svensk perspektiv handlar det om att de människor som inte har råd (liten eller ingen inkomst), inte har möjlighet (betalningsanmärkningar) eller är sparsamma och inte vill skuldsätta sig till banker, endast får känna av den negativa effekten av att värdet på deras pengar minskas, genom att priserna på varor och tjänster höjs när den totala penningmängden ökar. I ett globalt perspektiv så har de flesta människor i världen inte ens ett bankkonto och har inte möjlighet att skydda sig mot pengarnas ständiga värdeminskning. Så dagens valutor som vi använder som bytesmedel är i grunden ett oerhört korrupt och orättvist system som framförallt drabbar de fattigaste i samhället, men även de människor som är sparsamma och inte vill skuldsätta sig och delta i lånekarusellen.

Vad finns det då för alternativ? Fysiska bytesmedel som exempelvis guld kan än så länge inte skapas ur tomma intet, då alkemister och vetenskapsmän hittills inte hittat ett sätt att massproducera guld. Köper du fysiskt guld så handlar det inte om att du vill bli rik för att värdet på guld ökar i förhållande till dollar eller kronor, utan fysiskt guld är först och främst ett skydd mot staters manipulation och minskning av pengarnas värde genom “sedelpressen” vilket man tydligt kan se med Piggelinexemplet ovan. Idag finns även den globala digitala valutan bitcoin som ett lovande alternativ. Bitcoin skyddas av matematiska algoritmer och kan inte korrumperas av politiker, centralbanker eller enskilda särintressen. Bitcoin har även flera andra fördelar och vill du veta mer om bitcoin så rekommenderar jag att du läser vidare på Pontus utbildningssida om bitcoin. 

När individer idkar byteshandel med varandra så vill båda parter att det ska ske med ärliga bytesmedel. Prisökningen på Piggelinglassen visar tydligt hur mycket värdet på den svenska kronan urholkats och hur korrupt, oärligt och kortsiktigt det nuvarande systemet är (det är likadant i alla länder i världen). Guld och andra metaller, samt bitcoin som finns i begränsad mängd kan ses som ärliga pengar och även som ett motgift till dagens värdeminskning av de statskontrollerade valutorna i världen.

Signerat: Ulrika

Referenser:
Priset på Piggelin 1972-2010 här och här
Guldpris i US dollar, 1972-2010
Växlingskursen för US dollar mot SEK 1972-1992
Växlingskursen för US dollar mot SEK 1993-2010
Rådata Figur 1 


English version

How the Piggelin ice cream have been melting in our hands since 1972

Most likely you have enjoyed a good ice cream this summer, and it has probably occurred to you that everything seems to be getting more and more expensive over time as you stood there and looked at the ice cream prices. However, I want to show that you are wrong on that issue and argue that most things do not become more expensive over time. I want to talk about money in this fourth blog post in my series on anarcho-capitalism (here you can find part I, II and III) and tell you why today’s form of government-controlled money is bad and unfair, and what the alternatives are.

I mentioned money in part III of this series, but the main point is that money is extremely important as a medium of exchange in barter. For individuals to feel satisfied after the barter is made, they must use a medium of exchange, i.e. usually money, that the individuals can rely on and which should not be possible to corrupt by third parties.

So what does the monetary system look like today? I have made a graph of how the price on a popular swedish ice cream, called Piggelin, has changed in Swedish krona (SEK) and against gold since the ice cream was introduced to the Swedish market in 1972, and until 2010, to illustrate the current monetary system in the world (see Figure 1). What is shown is that the price of Piggelin has changed dramatically since 1972 and if you look at the cost of Piggelin in SEK ( Figure 1, red line), the price has increased 16 times (from 0.5 to 8 SEK) since 1972. There can of course be several reasons for why Piggelin has become more expensive since 1972, such as the introduction of costly government regulations or that the producing company has decreased the size of the ice cream, which actually happened in 1995 when the size of a Piggelin ice cream was decreased 11%, from 54 g to 48 g. However, Piggelin-loving internet activists in the early days of the internet united to protest, and since 1998 it is again 54 grams of ice cream on the wooden stick. You might think that it’s the company or the retailers that increase the price of Piggelin to increase their profits, but the interesting thing is that if you had paid your Piggelin with gold, the price would not have increased since 1972 (Figure 1, blue line)! On the contrary, you got twice as much Piggelin per gram of gold in 2010 compared to 1972! The price of Piggelin has not become more expensive since 1972 because the producer wants to increase its profit margin on Piggelin, but instead because the value of the Swedish krona has been reduced to a sixteenth in only 40 years! In addition, a more cost efficient production of Piggelin might have mitigated the increase in the Piggelin price, as measured in SEK, so the decrease in the value of the Swedish krona can actually be even more!

Figure 1. Change of price in SEK (red) and gold (blue) per gram Piggelin compared to the price of per gram Piggelin in 1972.

So why do you need 16 times more SEK in 2010, but not more gold to buy a Piggelin? It is because of the inflation caused by the government and the central bank that creates lots of new money out of thin air that makes your 100 SEK earned in 1972 worth much less today. A blogger who has described the decline in value of today’s money really good is Martin Moraeus (farmer for real) and you can read his text here (in Swedish).

So where does all this newly created money go? Most of it will come out on the state-regulated Swedish market when individuals and companies are taking loans and incurring debts to banks. The newly created money is therefore not really real money, but actually credits. Most people see these credits as money, which means that the credits are treated as if they were actual money. Most of these credits does not end up in every man’s checking account or wallet, but instead mainly in the housing and stock markets. Today, the inflation of the money supply, i.e. what makes your money decrease in value, is very large no matter what you hear in the mainstream media (you can read more about this in a previous post that you can find here). Money that can be created out of nothing is a terribly unjust economic system and I will explain in more detail why.

People who can take a bank loan (those considered to be credit-worthy) can enjoy the benefits of the newly created money by purchasing goods and services before the prices are raised (because there is more money in the system). In a Swedish perspective, the people who can not afford (little or  no income), do not get the opportunity (poor credit history), or are frugal and do not want to incur debt to banks, they only get to feel the negative impact when the value of their money is reduced by the increase of prices on goods and services when the total money supply increases. In a global perspective, most people in the world do not even have a bank account, and they have no ability to protect themselves against the value of their money continuously decreasing. So today’s currencies, which we use as a medium of exchange, is an incredibly corrupt and unjust system. This system especially harms the poorest in society, but also the people who are frugal and do not want to incur debt and participate in the loan carousel.

So what are the alternatives? Physical mediums of exchange, such as gold, can not yet be created out of nothing as alchemists and scientists have not yet found a way to mass produce gold. You do not buy physical gold because you want to get rich from the value of gold rising in relation to dollar or SEK. Instead physical gold is primarily a safeguard against government manipulation and reduction of the value of money by “printing new money”, which you clearly can see in the Piggelin example above. Today, the global digital currency bitcoin is also a promising alternative. Bitcoin is protected by mathematical algorithms and can not be corrupted by politicians, central banks or other special interests. Bitcoin also has several other benefits and if you want to know more about bitcoin I recommend you read further on Pontus educational website about bitcoin.

When individuals engage in barter with each other, both parties want the barter to be made with an honest medium of exchange. The price increase of the Piggelin ice cream clearly shows how much the value of the Swedish krona has eroded and how corrupt, dishonest and short sighted the current monetary system is (it is the same in every country in the world). Gold, other metals and bitcoin that have a limited supply can be seen as honest money and also as an antidote to today’s decline in value of the state-controlled currencies in the world.

Signed: Ulrika

References:
The price of Piggelin 1972-2010 here and here
The gold price in US dollar, 1972-2010
The exchange rate for the US dollar against the Swedish krona, 1972-1992
The exchange rate for the US dollar against the Swedish krona, 1993-2010
Raw data Figure 1 

Ta sig runt i Vietnam och viktigt om inflation

Pontus och jag har hamnat i Da Nang idag som är Vietnams fjärde största stad. Lite information om hur man tar sig runt i Vietnam kommer här. Busstation heter “Ben Xe” och tågstation heter “Ga” i Vietnam, så har man google maps tillgängligt så är det bara att söka ex. “Ben Xe, Hoi an” och då ser man var busstationen ligger i Hoi An och även vilka linjer som stannar där. Då kan man åka runt billigare i Vietnam än om man köper biljetter med olika “travel agencies”. Bussarna mellan Hoi An och Da Nang är gula (med stor skylt där det står Hoi An-Da Nang, se bild nedan) och det är bara att vinka till dem att stanna när man vill åka med dem. Det ska kosta 18,000 VND (7 SEK)  mellan dessa två platser, men som turist får man betala 50,000 VND (20 SEK).

Nu vill vi byta ämne och prata inflation (eller var är den?)! Vi läser en del svensk media om riksbankens härjningar för att vi har för “låg” inflation och hur “viktigt” det är att få upp inflationen  till den magiska 2 procent nivån och det som rapporteras är tyvärr felaktigt. Svenska kronan är i en stor inflationskarusell idag (högre än 2%) i penningmängd räknat och det gör oss som har svenska kronor väldigt utsatta (detta gäller för alla människor med pengar i någon fiat-valuta, oavsett om det är i dollar, euro, yen eller baht). De 100 kr som du tjänar idag är värda mindre än 100 kr imorgon på grund av att riksbanken bokstavligen pumpar ut pengar skapade från ingenting. Det riksbanken mäter inflationen i är konsumentprisindex (kan ses som en varukorg med varor från olika marknader) och den är oerhört snedvriden. Exempelvis är de två största marknaderna där främst alla “nytryckta” riksbanks-pengar hamnar först inte ens med i denna varukorg. Dessa två marknader är aktiemarknaden och bostadsmarknaden och där har vi väldigt hög inflation istället, så att skrika att “inflationen är så låg” är felaktigt. Det som bland annat kan hända är när väl dessa nya pengar når de andra marknaderna, så kommer konsumentprisindex-”inflationen” (såsom riksbanken mäter inflation) stiga mycket snabbt och då är det inte roligt för människor som har stora lån eftersom centralbanken kommer att behöva höja styrräntan och priset på mat och dagliga konsumentprodukter kommer att stiga. Mycket mer om detta kan du höra Klas och Hans från Mises-institutet prata om i deras podcast nr 43 “Var är inflationen?” (på svenska!). Vi hoppas att människor som är intresserade av sin vardagsekonomi lyssnar på detta podcast-avsnitt!

Vi vill även tipsa om FreedomFest som går av stapeln 23:e maj i stockholm i år  som Klaus och Hans är inblandade i. Det är en oerhört intressant dag med väldigt trevliga människor och intressanta föreläsningar. Villl man lära sig mer om detta och t.ex. varför man inte ska använda SVT, kvällstidningar etc som sin främsta nyhetskälla så borde ni gå på detta! Vi har varit på detta seminarium tre år i rad och vi tycker att det är synd att vi missar det i år.

Pontus and I have traveled to Da Nang today, Vietnam’s fourth largest city. Here is some information about how to move around in Vietnam. Bus stations are named “Ben Xe” and train stations are called “Ga” in Vietnam. So if you have Google maps available, you can just search for e.g “Ben Xe, Hoi An,”. You will now see where the different bus stations are located in Ho An and also the routes that stop there. You can travel around cheaper in Vietnam with local buses and trains than if you buy tickets with various travel agencies. The buses between Hoi An and Da Nang are yellow (with a big sign that says Hoi An Da Nang, see picture below). Just wave your hand to make them stop and pick you up when you want to go with them. It costs 18,000 VND (7 SEK) between these two places for locals, but tourists pay 50,000 VND (20 SEK).

Now we want to change the subject and talk about inflation (or where is it?)! We read some Swedish media about the Swedish national bank’s ravages that Sweden has  “low” inflation and how “important” it is to get inflation up to the magical 2 percent level, and what is reported is unfortunately incorrect. Swedish krona is currently in a major inflationary carousel (higher than 2%) in money supply and it makes us who have Swedish kronor very exposed (this applies to all people with money in any fiat currency, whether it is in dollars, euros , Yen or Baht). The 100 SEK you earn today is worth less than 100 SEK tomorrow because the Swedish national bank is literally pumping out money created from nothing. The Swedish national bank measures inflation in the consumer price index (can be seen as a cart with products from different markets) and it is extremely distorted. For example, the two major markets where all the “newly printed” national bank-money goes to first are not even included in this consumer price index-cart. These two markets are the stock market and the housing market, and the inflation is high in these markets. So the scream about “inflation is so low” is incorrect. One of the things that can happen is once these new money reaches the other markets, the consumer price index-“inflation” (as how the Swedish national bank measures inflation) will rise very quickly and then it is not fun for people who have large loans, as the consumer price of food and every day household products will go up, and the central bank will need to raise interest rates. You can hear much more about this if you listen to Klaus and Hans from the Swedish Mises institute in their podcast #43 “Var är inflationen?” (in Swedish!). We hope that people who are interested in their everyday economy will listen to this podcast episode!

We would also  like to spread information about “FreedomFest”, which takes place on May 23 in Stockholm this year, and both Klaus and Hans are involved in arranging it. It is an extremely interesting day with very nice people and interesting lectures. If you like to learn more about this and, for example, why you should not use SVT, tabloids, etc. as your primary source of news, you should attend this seminar day! We have been at this seminar three years in a row and we think it’s a shame that we miss it this year.

IMG_7722

Bussen som går mellan Hoi An och Da Nang. The bus between Hoi An and Da Nang

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑