A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: homeschooling

Worldschoolers of Prague and Edward’s first birthday

We have been meeting up with the Worldschoolers of Prague during our first month here. Our friend Caroline is one of the organizers so that is how we knew that worldschoolers even exist. Below is a quote from their homepage about what the term worldschooler means and we think that it fits our family’s description well and how we think of “homeschooling”,  a word that doesn’t give the meaning of the term justice.

“Worldschooling is basically to learn from the world. The whole world is your classroom! We dont believe that learning occurs by being forced to stay inside of a classroom. We believe in natural learning, from the world around you, together as a family.

Worldschooling is a form of “home-schooling” but doesn´t often occur in the home. Worldschoolers can or cannot follow a curriculum. Worldschoolers can be many kinds from homeschoolers that follow curriculums to radical unschoolers. It is up to the families what they do.

Worldschoolers are often travelling families that travel for a longer or shorter time. They can also be families that don´t travel but are eager to explore the world from their homes.”

We have also celebrated Edward King’s first birthday and it is interesting how much has happened during a year. We came to Prague in August last year to assist the King family during the arrival of Edward. They had planned a home birth and we where there to take care of the older brothers if they decided that they didn’t want to be there during the birth. Everything went well and Ulrika even got to be the birth photographer capturing this special moment for the King family.

Being part of and experiencing the birth of Edward was especially precious to Ulrika, who before the birth of Edward was absolutely terrified of ever giving birth to a child. After this experience, Ulrika now feel totally calm and are not afraid anymore of the thought of giving birth. It has helped a lot for the coming birth of our child, which can happen any day now.


Vi har träffat “Worldschoolers” i Prag under vår första månad här. Vår vän Caroline är en av arrangörerna, så det är på den vägen vi lärt oss att “Worldschoolers” ens existerar. Nedan följer ett översatt citat från deras hemsida om vad begreppet “Worldschooler” betyder och vi tycker att det passar vår familjs beskrivning bra och hur vi tänker på “hemskolning”, ett ord som inte ger begreppet rättvisa.

“Världsskolare (Worldschoolers) är i princip att lära av världen. Hela världen är ditt klassrum! Vi tror inte att lärande sker genom att vara tvungen att stanna inne i ett klassrum. Vi tror på naturligt lärande, från världen runt omkring dig, tillsammans som en familj.

Världsskolning är en form av “hemskolning”, men det förekommer inte ofta i hemmet. Världsskolare kan både följa en viss läroplan eller göra det helt utan någon form av läroplan. Världsskolare kan vara många typer, från hemskolare som följer läroplaner till radikala “unschoolers”. Det är upp till familjerna vad de gör.

Världsskolare är ofta familjer som reser för en längre eller en kortare tid. De kan också vara familjer som inte reser, men är angelägna om att utforska världen från sina hem.”

Vi har också firat Edward Kings första födelsedag och det är intressant hur mycket som har hänt det senaste året. Vi kom till Prag i augusti förra året för att hjälpa Kingfamiljen vid ankomsten av Edward. De hade planerat en hemfödsel och vi var där för att ta hand om de äldre bröderna utifall de bestämde sig för att inte vilja vara där under födseln. Allt gick bra och Ulrika fick till och med agera förlossningsfotograf som fångade detta speciella ögonblick för familjen.

Att vara en del av och uppleva Edwards födelse var särskilt värdefullt för Ulrika, som före Edwards födelse var jätterädd för att någonsin föda ett barn. Efter denna erfarenhet känner Ulrika sig nu helt lugn och känner sig inte längre rädd inför tanken på att föda. Det har verkligen hjälpt oss mycket inför vårt barns kommande födelse, vilket kan hända vilken dag som helst nu.

Meeting up with a bunch of Worldschoolers for the first time. (Photo by: Caroline King)

Ulrika and our child got an examination by a possible future midwife, who had brought her own midwife equipment, during week 37 of pregnancy. (Photo by: Caroline King)

August has been incredible hot here in Prague so the meetings have mostly involved playing in water, here in Park Stromovka. (Photo by: Caroline King)

The worldschooler meet up at lake Džbán, a really kid-friendly facility where the adults pay an entrance fee (90 CZK) and the kids go in for free. (Photo by: Caroline King)

There are a lot of things to do here for both kids and adults.

They even have a small baby pool. (Photo by: Caroline King)

We have also been involved in science projects indoors – here separating oxygen and hydrogen by electrolysis with excited kids watching the tubes filling with gas.

Prague is a great place for worldschoolers. There are so much things you and your kids can do from Science and sports to arts and crafts. There are events and workshops happening all the time here in Prague, so it is just up to what your child is interested in.

Edward’s first birthday was coming up so we where invited to a small birthday picnic to celebrate that Edward has been around for one year. The place was going to be Park Stromovka, which is an awesome park to spend a day in. especially when you are in week 38 of pregnancy.

Caroline had prepared a birthday cake.

And Edward got a lot of help blowing out his candle from his older brothers Winston and Henry.

Edward also got help to open his birthday gifts.

A few friends came to celebrate Edward. Suzanna has experience giving birth at the hospital we finally chose and we met with them the last time we where here to get information about Rakovnik hospital. It helped us hearing about her experiences, which in the end convinced us to choose Rakonvik. It was nice meeting them again on Edward’s birthday picnic to be able to update them on how we have solved our birthing plans. Now it is just about waiting for our child to enter the world.

Expats, hemskolning, minimera statligt tvång och kryptering

För att fira att detta blogginlägg blir vårt 50:e, så vi skulle vilja dela med oss av olika saker vi vill tipsa om, samt reflektioner över vår resa och planer för framtiden. Det första vi vill göra är att tipsa om bloggen “den andra resan” som vi även har lagt in som länk under intressanta bloggar här i högerspalten. Vi fick kontakt med Caroline (som driver bloggen) via facebookgruppen Bitcoin Sverige och bloggen handlar om en expat-familjs vardag med småbarn på resande fot och som i skrivande stund befinner sig på Bali (expat är en förkortning och betyder att personen/personerna ifråga frivilligt lämnat sitt hemland permanent eller på obestämd tid). Denna blogg är mycket intressant för oss då vi tänker i samma banor som dem och dessa tankar är en anledning till att vi gör vår resa! För inte alltför länge sedan bestämde vi att vi i framtiden skulle vilja skaffa barn och vi är båda eniga om att den svenska skolan, den obligatoriska skolplikten och det svenska politiska landskapet inte är ett bra alternativ för oss att uppfostra några barn i. Skolplikten betyder att barnet måste närvara i den statligt reglerade skolan under den enda statliga läraoplanen, men lägger ingen som helst vikt vid att barnet ska lära sig något (tillskillnad mot till exempel Finland som har läroplikt och sedan hur barnet lär sig är irrelevant). Vi är bland annat öppna för att kunna hemskola på heltid eller deltid och ta in hjälp utifrån när det behövs, men detta är olagligt i Sverige sedan 2010 och skickar du inte iväg barnen till indoktrineringsinstitutet (svenska skolan) så tar staten fram sina tvångsmedel och kan helt sonika ta barnen ifrån dig och din familj blir ett fall för socialen. Detta händer i Sverige idag och om man är intresserad att veta mer så kommer en länk till en föreläsning av Jonas Himmelstrand som emigrerat till Åland för att kunna hemskola sina barn (här är en länk till en föreläsning av Jonas som vi närvarade vid). Han är ordförande för Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (ROHUS) som arbetar för att FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna när det gäller föräldrarnas rätt att välja utbildning för sina barn, efterlevs av beslutsfattare och myndigheter i Sverige.

Vi ogillar även det kraftiga statliga tvånget i Sverige och de höga skatterna som stjäls (ja, är det inte frivilligt så är det stulna pengar) och famlas bort i sann byråkratisk anda och på bästa sändningstid långt innan du som individ får se skymten av dem och de som drabbas värst är alltid de fattigaste i samhället eftersom de har minst ekonomiska resurser och inflytande för att påverka makthavarna! Det jobbiga med Sverige är att se hur mycket man får lov att trampa på de svagaste i samhället bara för att man kommer med goda (men orealistiska) intentioner, och där dessa personer (eller grupper) i maktpositioner i samhället glömmer bort att vi är alla unika individer. Tyvärr kan man inte komma undan statligt tvång (idag), men om man lever som en nomad så kan man iallafall minska det och det är det som vi hoppas kunna göra! Alternativet är att hitta en plats som känns friare och sedan prova att bo där eller växla boendet mellan vissa länder.

Så man kan säga att vi gör detta både får oss själva och för våra framtida barn, så därför är det extra roligt att läsa om andra människors resa som redan gjort detta! Vi tycker att det ska bli väldigt kul att åka till Bali för att träffa dem och andra expats! Tydligen finns det en ganska stor bitcoin/expat community i Ubud (Bali) som verkar väldigt intressant och det vore roligt att träffa människorna där!

En annan sak som vi vill tipsa om och som anknyter till föregående stycke är att intrången i våra privatliv är väldigt stora och ökande där olika företag och stater kartlägger både egna och andra länders invånare in i minsta detalj och avlyssnar alla kommunikationer. Det bästa sättet att skydda sig är att kryptera alla kommunikationer så att endast avsändare och mottagare kan se informationen. Både Ulrika och Pontus har börjat använda ett plugin till webbläsaren (mailvelope) som gör det väldigt enkelt att kryptera både mail och andra texter så att varken stater, google eller facebook ska kunna läsa vad vi skriver. Vi gillar att få krypterade meddelanden så här kan du hitta Ulrikas publika nyckel och här Pontus publika nyckel så ni kan kryptera meddelanden till oss med valfritt program som stödjer PGP (Pretty Good Privacy).

To celebrate that this will be our 50th blog post, we would like to share some recommendations to our readers and some reflections on our trip and plans for the future. The first thing we want to do is recommend the blog “the second trip” (in Swedish) we have also added this blog as a link under interesting blogs in the right panel of the blog. We got in touch with Caroline (who runs the blog) via the facebook group Bitcoin Sweden. The blog is about an expat family living and travelling with young children (an expat is a person who have voluntarily left their country for an indefinite period or permanently). Caroline’s blog is very interesting for us because our thoughts about our future is in line with Carolines and her family’s present journey and these thoughts is one reason that we do our trip! Not too long ago, we decided that in the future we would like to have children and one thing we both agree on is that the Swedish compulsory school system, and the political landscape is not an good option for us to race any children. The compulsory schooling means that the child must attend the state-controlled school under the one and only state curriculum, while no weight is put on the child actually learning something (as opposed to, for example, Finland that has an obligation that the children learn, but how they do it is irrelevant). We are open to homeschool full time or part time and take in outside help when needed, but this is illegal in Sweden since 2010 and if you do not send away the children to the indoctrination institute (the Swedish school) the state will use it’s coercive force and can simply take the children away from you and the family becomes a case for the social services. This is happening in Sweden today and if you are interested to know more, here is a link to a lecture by Jonas Himmelstrand (in swedish) who emigrated with his family to Åland to homeschool their children. Jonas is president of the National Organization for homeschooling in Sweden (ROHUS, in swedish) that works to implement the UN Declaration of Human Rights regarding the right of parents to choose education for their children and make this recogniced by the decision-makers and authorities in Sweden.

We also very much dislike the heavy state compulsion in Sweden and the high taxes that are stolen (yes, it is not optional, so taxation is theft) and which are recklessly spent in a true bureaucratic spirit long before you as an individual get a glimpse of them and those who suffer the worst are always the poorest in society because they have the least financial resources and leverage to influence those in power! The hard part about Sweden is to see how much you are allowed to tread on the weakest in society just because it comes with good (but unrealistic) intentions, and where these people (or groups) in positions of power in society forgets that we are all unique individuals. Unfortunately, one can not escape state coercion (today), but if you live like a nomad, you can at least reduce it and that is what we hope to do! The alternative is to find a place that feels freer and then try to stay there or switch homes between certain countries.

So you could say that we do this both for ourselves and our future children, so it is really interesting and extra fun for us to read about other people’s journeys who are already in the progress of doing this! Caroline and her family are currently in Bali and we look forward to going there to meet them and other expats! Apparently there is a fairly large bitcoin / expat community in Ubud (Bali) which seems very interesting and it would be fun to meet these people!

Another thing that we want to bring up in relation to the previous subjects is that the incursions into our private lives are very large and increasing, where different companies and states collect huge amounts of information on both their own and other countries citizens and intercept all communications. The best way to protect yourself is to encrypt all communications so that only the sender and the recipient can see the information. Both Ulrika and Pontus have begun using a plugin for the browser (mailvelope) which makes it very easy to encrypt both mail and other documents so that neither States, Google or Facebook will be able to read your communications. We like to get encrypted messages so you can find Ulrika’s public key here and Pontus public key here and you can encrypt messages to us with any application that supports the PGP (Pretty Good Privacy).

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑