A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Copan

Ett Copan i ruiner / A Copan in ruins

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Under vår resa har vi besökt ett antal ruiner och kvarlämningar, så vi är ärligt talat rätt trötta på att vandra runt bland religiösa stenhögar. Vi har också redan varit till några Mayaruiner i Mexiko, så vi har hoppat över de flesta ruiner som vi kommit i närheten av och fokuserat på att uppleva andra saker. Ryktet om denna Mayaruin gjorde att vi ändå bestämde oss för att betala för en guidad tur här och vi är otroligt glada över att vi gjorde det. Den guidade delen är väldigt innehållsrik och guiderna är kända för att ge levande beskrivningar av platsen och vår guide Marwin var inget undantag. Han tog oss med till det gamla Copan där han målade upp en mäktig och livlig stad i det gamla Mayariket som hade sina glansdagar under 400 år i början av vår tideräkning. Vi filmade delar av turen så vi har klippt ihop en några filmer med Marwin som ni kan se nedanför bilderna.

Copan låg längst ut i den sydöstra delen av det gamla Mayariket och var under sin storhetstid nästan helt omringad av andra befolkningsgrupper. Det var inga problem för det starka Mayasamhället, som snabbt expanderade Copan i den bördiga dalen vid Mayarikets gräns. Deras imponerande bygge av infrastruktur och förkärlek för utsmyckning av staden gjorde att resurserna i dalen förbrukades i allt snabbare takt. Stadens invånarantal var också imponerande med tanke på att den då bördiga dalen inte var så stor. Man har räknat ut att minst 20 000 personer levde i staden under dess glansdagar, men man vet också om att staden övergavs under 800-talet och då var dalen i ett helt annat skick än vad vi ser idag. Hela dalen hade tömts på träd och annan växtlighet, så det enda man såg var ett kalt, bergigt landskap utanför stadsgränsen. Den en gång bördiga jorden, som tidigare hade varit skyddad av växtlighet, hade nu ingen chans att motstå solens hetta och kunde inte längre livnära stadens befolkning. Staden avfolkades och under de kommande århundradena så hade dalens växtlighet en chans till att återhämta sig.

Idag håller man på med utgrävningar här och ruinerna står fortfarande delvis bland träd och växtlighet som bidrar till den genuina känslan av att stiga in i en annan tidsålder. Vi gillar denna Tomb Raider-känsla av ruiner vi besöker till skillnad från andra utgrävningar vi varit på där de skövlat bort en massa träd till förmån för turismen.

Har du möjlighet att utforska Honduras så skulle jag rekommendera att komma hit enbart för guiderna vid mayaruinerna, men också för den vackra naturens skull!  

Text och bilder hittar du även på Ett annat liv.


We have visited a number of ruins and relics during our journey and we are honestly rather tired of wandering around among religious stone piles. We have also already been to a few Mayan ruins in Mexico, so we have skipped most of the ruins that we come close to in Central America, and focused on experiencing other things. The reputation of this Mayan Ruin was very good so we decided to pay for a guided tour here and we are very glad that we did. The guided part is very rich and full of life, and the guides are known to provide vivid descriptions of this place, and our guide Marwin was no exception. He took us to the ancient Copan, where he painted a vivid picture of a powerful and lively city in the ancient Mayan empire that had its heyday during 400 years in the beginning of our era. We filmed parts of the tour and we’ve put together a few films with Marwin that you can see below the photos!

Copan was far out in the southeastern part of the ancient Mayan empire and was during its heyday almost completely surrounded by other communities. It was no problem for the strong Mayan society, which quickly expanded Copan in this fertile valley at the border of the Mayan Empire. Their impressive building of infrastructure and fondness for embellishments of the city  drained the resources in the valley. The city’s population was also impressive considering that the then fertile valley was small. It has been calculated that at least 20 000 people lived in the city during its heyday. It is also known that the city was abandoned in the 800s and by then the valley was in a completely different shape than what you can see today. The entire valley had been cleared of trees and other vegetation, so the only thing you saw was a bleak landscape outside the city limits. The once fertile land, that had previously been protected by vegetation, now had no chance to withstand the heat of the sun and could no longer feed the city’s population. The city was depopulated and in the coming centuries the valley’s vegetation had a chance to recover.

Today, excavations are ongoing and the ruins are still partly among trees and vegetation that contributes to the genuine feeling of stepping into another era. We like the Tomb Raider feeling, unlike some other excavations we’ve been to where they have removed a lot of trees for the benefit of the tourism.

I would recommend a visit to Copan Ruinas just for the excellent guides at the Mayan ruins, but also for the beautiful nature here, if you have the opportunity to explore Honduras.

Text and pictures are also published at “Ett annat liv“.

20160711_113844

Tomb raider-känslan i Copan gillas mycket! We like the Tomb Raider- feeling in Copan very much!

Jaguartorget i det forna Copan. Jaguar Plaza in the former Copan city.

Jaguartorget i det forna Copan. Jaguar Plaza in the former Copan city.

20160711_112248

En illustration över hur Copan troligtvis såg ut. An illustration of how Copan probably looked like.

En illustration över hur Copan troligtvis såg ut. An illustration of how Copan probably looked like.

Arkeologerna håller fortfarande på att gräva ut och lägga tillbaka stenarna där de troligtvis var placerade. The archaeologists are still digging out and putting back the stones where they probably once were placed.

Arkeologerna håller fortfarande på att gräva ut och lägga tillbaka stenarna där de troligtvis var placerade. The archaeologists are still digging out and putting back the stones where they probably once were placed.

Den röda aran är Honduras nationalfågel och den lever fritt här bland ruinerna i Copan. The scarlet macaw is the national bird of Honduras and they live freely here among the ruins in Copan.

Den röda aran är Honduras nationalfågel och den lever fritt här bland ruinerna i Copan. The scarlet macaw is the national bird of Honduras and they live freely here among the ruins in Copan.

IMG_3604

IMG_3601

 

Den vackra byn Copan Ruinas och åka lokalbuss i Honduras / The beautiful village of Copan Ruinas and using public transportation in Honduras

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter att ha spenderat två veckor på Utila så ville upp i bergen för att undkomma den förlamande hettan. Därför åkte vi till Copan Ruinas som ligger uppe i bergen några kilometer från gränsen till Guatemala. Det finns turistbussar (shuttle buses) till Copan Ruinas från både El Salvador och Guatemala, men inte från La Ceiba där vi hoppade av färjan från Utila. Då fick vi istället åka med lokalbussarna och det funkade också jättebra, men Ulrika hade betänksamheter då det skulle krävas att vi bytte buss i San Pedro Sula, en av världens farligaste städer enligt ryktet. Vi har också träffat en del backpackers här i Latinamerika, som berättat illavarslande anekdoter om personliga erfarenheter i San Pedro Sula. Vi hittade ett bussbolag som erbjöd biljetter till Copan Ruinas med byte i San Pedro Sula där vi inte behövde byta bussterminal och det kändes bättre för oss. Vi var de enda icke-spansktalande personerna på bussen och vi var lite spända när bussen svängde in i San Pedro Sula. Vi behövde dock inte vara oroliga då vi möttes av personal så fort vi hoppade av bussen som lotsade oss direkt till deras väntsal. Bussen som gick till Copan Ruinas åkte från dess ordinarie busshållplats i bussterminalen och hämtade upp oss direkt utanför väntsalen, så vi kände oss väl omhändertagna i San Pedro Sula. De flesta historier som vi hört om San Pedro Sula har handlat om bussbyten på kvällar och vi gjorde bussbytet mitt på dagen och det kan ju ha gjort att det inte kändes farligt för oss. Efter denna erfarenhet landade vi i Copan Ruinas på eftermiddagen.

Copan Ruinas åker de som vill besöka den gamla Mayastaden Copan. Det kan vara lite förvirrande att ruinerna heter Copan och staden där befolkningen bor idag heter Copan Ruinas, men så är det. Copan Ruinas är en väldigt turistvänlig liten by och det finns gott om hostel, hotell och restauranger där. Vi hade väldigt lugna dagar där och njöt av regnet och åskan som ofta kom rullande in över bergen på kvällarna. Klimatet passade oss också mycket bra och vi kunde till och med starta dagen med en löptur runt byn, så vi bestämde oss rätt så omgående att stanna här ett tag. Vi hade flera stora beslut att ta och i detta läge visste vi inte om vi skulle behöva röra oss åt öst eller väst, så då passade det bra att stanna kvar i mitten. Copan Ruinas är också väldigt vackert så det gjorde inte saken sämre!


 After having spent two weeks on Utila we wanted to go up in the mountains to escape the crippling heat. That is why we ended up in Copan Ruinas, a village located in the mountains just a few kilometers from the border to Guatemala. There are a few shuttle buses to Copan Ruinas from both El Salvador and Guatemala, but not from La Ceiba where we jumped off the ferry from Utila. Using the public transportation in Central America works great, but Ulrika had some concerns this time, because using the public transportation meant that we would be required to change buses in San Pedro Sula, one of the world’s most dangerous cities according to the rumors. We’ve also met backpackers here in Latin America that had told us ominous stories about their personal experiences in San Pedro Sula and now it was time for us to go there. We found a bus company that offered bus tickets to Copan Ruinas with bus change in San Pedro Sula where you don’t have to change bus terminal and it felt better for us. We were the only non-Spanish speaking people on the bus and we were a little tense when the bus pulled up in San Pedro Sula. However, there was no need for us to be concerned about it, because we were greeted by staff as soon as we jumped off the bus and they guided us directly to their waiting room. The bus that was going to Copan Ruinas went from it’s regular bus stop at the bus terminal and picked us up right outside the waiting area, so we felt well taken care of in San Pedro Sula. Most of the stories we heard about San Pedro Sula has been about bus changes in the evenings and we made the bus change at midday and this could be the reason why it didn’t feel dangerous for us. After this experience, our bus dropped us off at Copan Ruinas later in the afternoon.

Most people who come to Copan Ruinas wants to visit the ancient Mayan city of Copan. It can be a bit confusing that the ruins are called Copan and the village where people live now is called Copan Ruinas, but that is how it is. Copan Ruinas is a tourist friendly little village and there are plenty of hostels, hotels and restaurants there. We had quiet days there and enjoyed the rain and the thunder that often came rolling in over the mountains in the evenings. The climate also suited us very well and we could even start our day with a run around the village, so we decided to stay here for a while. We had several big decision to make, and at this point we did not know if we would have to move to the east or west from Honduras, so it suited us well to stay in the middle for now. Copan Ruinas is also very beautiful so it was really pleasant to stay here!

Copan Ruinas blev vårt nästa resmål i Honduras! Copan Ruinas was our next destination in Honduras!

Copan Ruinas blev vårt nästa resmål i Honduras! Copan Ruinas became our next destination in Honduras!

Vi köpte våra biljetter av Diana Express. De tog väl hand om oss och biljetterna till Copan Ruinas var en tredjedel av priset jämfört med det dyrare bussbolaget. VI betalade 265 Lempiras per person ( Ca 99 SEK) från La Ceiba till Copan Ruinas. We bought our tickets with Diana Express. They took good care of us and the tickets to Copan Ruinas was a third of the price compared to the more expensive bus company. We paid 265 Lempiras per person (around 10.4 Euro) from La Ceiba to Copan Ruinas.

Vi köpte våra biljetter av Diana Express. De tog väl hand om oss och biljetterna till Copan Ruinas var en tredjedel av priset jämfört med det dyrare bussbolaget. Vi betalade 265 Lempiras per person ( Ca 99 SEK) från La Ceiba till Copan Ruinas. We bought our tickets with Diana Express. They took good care of us and the tickets to Copan Ruinas was a third of the price compared to the more expensive bus company. We paid 265 Lempiras per person (around 10.4 Euro) from La Ceiba to Copan Ruinas.

Frukost köptes genom fönsterrutan vid en busshållsplats. Breakfast was purchased through the bus window at a bus stop.

Frukost köptes genom fönsterrutan vid en busshållsplats. Breakfast was purchased through the bus window at a bus stop.

Diana Express väntsal i San Pedro Sula. The Diana Express waiting room in San Pedro Sula.

Diana Express väntsal i San Pedro Sula. The Diana Express waiting room in San Pedro Sula.

I slutet av dagen så hade vi kommit till Copan Ruinas. At the end of the day we had arrived to Copan Ruinas.

I slutet av dagen så hade vi kommit till Copan Ruinas. At the end of the day we had arrived to Copan Ruinas.

Vi utforskade byn och hittade väldigt fina platser. We explored the village and found very nice places.

Vi utforskade byn och hittade väldigt fina platser. We explored the village and found very nice places.

IMG_3555

Den centrala parken i Copan Ruinas! The central park in Copan Ruinas!

Blommande träd. Flowering trees.

Blommande träd. Flowering trees.

IMG_3558

20160710_093858

En mysigt inredd restaurang! A cozy decorated restaurant!

En mysigt inredd restaurang! A cozy decorated restaurant!

Den godaste köttbit vi ätit i världen kan hittas på restaurangen Los Asodos i Copan Ruinas. The tastiest steak we've eaten in the world can be found at the Los Asodos restaurant in Copan Ruinas.

Den godaste köttbit vi ätit i världen kan hittas på restaurangen Los Asodos i Copan Ruinas. The tastiest steak we’ve eaten in the world can be found at the Los Asodos restaurant in Copan Ruinas.

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑