A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Colombo

Tillbaka i Colombo för indiskt visum / Back in Colombo for Indian visa

Vi tog farväl av vår bonusfamilj och lämnade Kandy med tåg. Att färdas med tåg mellan Kandy och Colombo ska vara en av höjdpunkterna i Sri Lanka, så vi satte oss tillrätta i den lyxiga observationsvagnen och såg ut över landskapet som susade förbi. Det var riktigt häftigt med skog, berg och tågräls som tog oss nära raviner som stupade rakt ned och igenom korta och långa tunnlar, så det var väl värt pengarna (900 rupee per biljett, ca 55 SEK). Vi åkte tillbaka till Colombo för att fortsätta med vår ansökan om indiskt visum och denna gång hann vi även med att se mer av Colombo än förra gången. Vi har promenerat längs vattnet och sett hamnen i Colombo och pussats på Slave Island som nu är ett tillhåll för kärlekspar. Det finns även många pelikaner och det var första gången vi fick se fria pelikaner, så det var roligt! Vi har gått mycket i regn då monsunregnet härjar här de flesta av dagarna och fått fina skavsår på fötterna. Vi har även besökt Nationalmuseumet och naturhistoriska museét här i Colombo. De ligger bredvid varandra så man betalar inträde till båda på en gång (600 rupee, ca 40 SEK) och biljetten är bara giltig för en dag. Vi glömde vår kamera denna dag och batterierna på mobilen var nästan urladdade så vi har tyvärr inte så mycket bilder därifrån. Det bästa med nationalmuseumet var målningarna av en irländsk konstnär (Andrew Nicholls) som målade ögonblickbilder av hur vardagen såg ut i Sri Lanka på 1840-talet. Riktigt vackra målningar där man fick en liten inblick av Sri Lanka för 170 år sedan.  Det som saknades var ungefär hela 1900-talets historia om hur Sri Lanka blev självständigt och inbördeskriget, men vi misstänker att såren ännu inte är läkta efter det, så från den perioden var det knäpptyst inne i nationalmuseumet. Därefter blev det naturhistoriska museumet och trots att vi varit på många naturhistoriska museum innan (bland annat New York, London och Göteborg), så var det här ändå lite roligt. Vi hittade en bild som var helt uppåt väggarna fel, som ni kan se nedan. Vi hade gått hela dagen så vi fick kämpa oss igenom de sista rummen med mycket trötta fötter innan vi tog en tuk tuk tillbaka till vårt boende. Vi har annars blivit mycket duktiga på att använda de lokala bussarna då vi lärt oss hur det fungerar här i Sri Lanka, de är mycket billiga (ca 20 – 40 rupee = 1,3 – 2,6 SEK) men fungerar bra, det är bara att hoppa på och vänta tills någon kommer och tar betalt. Ibland får man sittplats och ibland är bussen knökfull med stående passagerare så att man får tränga sig igenom när man ska in och ut och stå väldigt tätt.  

Nu när vi äntligen fått vårt visum till Indien så vill vi göra en kort beskrivning av hur det går till när man ansöker om visum till Indien från Colombo, i Sri Lanka. Vi följde beskrivningen från en bloggpost från 2014 och tyvärr funkar inte webbsidan längre, men här är en cachad version som fungerar. Vi satt och försökte fylla i alla formulär själva, men det tar oerhört lång tid och det är svårt att veta hur detaljerad man behöver vara och vad man ska svara i vissa fält. Den officiella hemsidan gillar också att krascha och det går inte att spara, så det är bara att börjar om igen om detta händer. Efter 6 timmars försök gav vi upp och bestämde oss för att åka till ett företag som gör detta åt dig väldigt snabbt och smidigt visade det sig för endast 400 rupee (ca 25 SEK) och de finns bekvämt nog på samma lilla gata där indiska ambassaden (IVS) ligger. Det är smidigt att ta sig till indiska ambassaden (IVS) med buss nr 101 från framsidan av tågstationen (Fort Colombo, vid Pettah) och hoppa av vid Bambalapitiya junction och sedan är det bara ca 250 meters promenad till IVS. Vi var där 15 minuter innan IVS öppnade och en timme senare kom vi ut från företaget med alla papper ifyllda och kunde fortsätta med ansökan inne på ambassaden. Viktigt är att ha fyllt i det komplementerande formuläret som ska faxas till din “hemambassad” (i vårt fall är det Stockholm) för att på ett byråkratiskt vis kolla att du inte är svartlistad av den indiska staten. Detta tar en vecka så du får tidigast komma tillbaka till IVS en vecka efteråt och då lämna in ditt pass och vänta 1,5 dag innan du kan få tillbaka det, med ett indiskt visum inklistrat. Det går att lämna in ditt pass senare om du liksom vi vill åka runt i Sri Lanka först innan du kommer tillbaka till Colombo. Det är också mycket viktigt att du är vid IVS på rätt tid för de olika stegen (se tiderna för de olika delarna här), annars kommer de neka dig och be dig återkomma nästa arbetsdag.

Så nu kan vi åka till Indien, Yay!  =)

We said goodbye to our bonus family and left Kandy by train. Travel by train between Kandy and Colombo is suppose to be one of the highlights when travelling in Sri Lanka, so we sat down in the luxurious observation wagon and saw the landscape swish by looking out the window. The landscape was really cool with forests, mountains and railroad tracks that took us near gorges that fell straight down and through short and long tunnels, so it was well worth the money (900 rupee per ticket, about 6 EUR). We went back to Colombo to continue with our application for the Indian visa, and this time we also had time to see more of Colombo than the last time. We have walked along the water,  seen the port of Colombo and kissed at Slave Island which is now a spot where lovers gather to make out. There are many pelicans here and it is the first time we see pelicans in the wild, so it was fun! We have walked a lot in rain as the monsoon rain is raging here most days and gotten nice blisters on our feet. We also visited the National museum and Natural History museum here in Colombo. They are located next to each other so you pay admission to both at once (600 rupees = 4 EUR) and the ticket is only valid for one day. We forgot our camera this day and the batteries on our mobile phones were almost empty so unfortunately we do not have so much pictures from this day. The best part of the national museum were the paintings by an Irish artists (Andrew Nicholls) who painted snapshots of what everyday life looked like in Sri Lanka in the 1840s. Really beautiful paintings where we got a small glimpse of Sri Lanka 170 years ago. What we felt was missing was the entire 1900s history of how Sri Lanka became independent and the Civil War, but we suspect that the wounds are still open after that. It was absolutely silent inside the National museum about that important period. After that, we went in to the natural history museum, and although we have been to many natural history museums before (including New York, London and Gothenburg), this version was still fun to explore. We found a picture that was completely wrong and we think you can spot it if you just check out the pictures below. We were walking all day so we struggled our way through the last rooms in the Natural History museum with very tired feet before we took a tuk-tuk back to our homestay. We have otherwise become very skilled at using the local buses as we learned how it works here in Sri Lanka. The local traffic is very cheap (about 20-40 rupees = 0.12-0.25 EUR) but works well and you just jump on and wait for a guy to come around and collect the fee. Sometimes you get a seat and sometimes the bus is full to the brim with standing passengers so that you need to push yourself through when jumping on and off the buss.

We want to make a brief description of how to apply for a visa to India from Colombo, Sri Lanka, now that we finally got our visa! We followed the description from a blog post from 2014, that unfortunately does not have a working webpage anymore, but here’s a cached version that works. We sat down and tried to fill in all the forms ourselves, but it takes a very long time and it is difficult to know how detailed you need to be and what to respond in certain fields. The official website also like to crash and you can’t save your progress, so it is just to start over again if this happens.  We gave up after 6 hours of attempts and decided to go to a company that does this for you. They did it very quickly and smoothly for just 400 rupees (approximately 2.5 EUR) and they are situated on the same small street where the Indian visa embassy (IVS) is . A easy way to get to the IVS is to take bus No. 101 from the front of the train station (Fort Colombo, at Pettah) and hop off at Bambalapitiya junction, and from there it is only about a 250 meters walk to the IVS. We were there 15 minutes before the IVS opened and the companies that help you prepare the visa application is open at that time. So one hour later we came out from the company with all the paperwork filled out and could proceed with the application inside the ISV. It is important to have filled in the complementary form that will be faxed to your “home embassy” (in our case it’s Stockholm) for a bureaucratic way to check that you are not blacklisted by the Indian State. This takes a week so the earliest time to come back to the IVS for handing in your passport is a week later. After that you will get your passport back 1.5 day later with an Indian visa in your passport. You can hand in your passport later than a week after your initiation of the application if you want to travel around in Sri Lanka before you return to Colombo. It is also very important that you are at the IVS at the right time for the different stages (see the times for the different stages here), otherwise they will deny you and ask you to come back the next day.

So now we can go to India, Yay! =)

Observationsvagnen som vi skulle åka med från Kandy till Colombo! The observation wagon that we would sit in from Kandy to Colombo!

Observationsvagnen som vi skulle åka med från Kandy till Colombo! The observation wagon that we would sit in from Kandy to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

På tåget mot Colombo! On the train to Colombo!

Promenerar omkring i Colombo! Walking around in Colombo!

Promenerar omkring i Colombo! Walking around in Colombo!

Hamnen i Colombo! The port of Colombo!

Hamnen i Colombo! The port of Colombo!

Vi hittade några fina byggnader på vår promenad! We found some nice buildings on our walk!

Vi hittade några fina byggnader på vår promenad! We found some nice buildings on our walk!

Köpa snabbluncher i små stånd rekommenderas! Dessa är fyllda med fisk eller grönsaker och är väldigt goda och billiga! Buy quick- lunch in small stalls is highly recommended! These are stuffed with either fish or vegetables and are very good and cheap!

Köpa snabbluncher i små stånd rekommenderas! Dessa är fyllda med fisk eller grönsaker och är väldigt goda och billiga! Buy quick- lunch in small stalls is highly recommended! These are stuffed with either fish or vegetables and are very good and cheap!

Vi köpte ett paraply för att det regnar så mycket här just nu! We bought an umbrella because it rains so much here right now!

Vi köpte ett paraply för att det regnar så mycket här just nu! We bought an umbrella because it rains so much here right now!

En häftig militärbyggnad som man antagligen inte får ta kort på! A cool military building that you are probably not allowed to take pictures on!

En häftig militärbyggnad som man antagligen inte får ta kort på! A cool military building that you are probably not allowed to take pictures off!

Bryggan till Slavön! The bridge to Slave island!

Gångbron till Slavön! The bridge to Slave island!

Vår första livslevande pelikan som vi sett! Our first real live pelican that we have seen!

Vår första vilda pelikan som vi sett! Our first wild pelican that we have seen!

Stadshuset i Colombo! The town hall in Colombo!

Stadshuset i Colombo! The town hall in Colombo!

Hittade vi i den naturhistoriska museet Finn ett fel :)! We found this in the natural history museum. Spot an incorrect thing in this picture:)!

Hittade vi i det naturhistoriska museet Finn ett fel =) We found this in the natural history museum. Spot the error =)

I Colombo på en buss i skymningen. In Colombo on a bus during the twilight.

I Colombo på en buss i skymningen. In Colombo on a bus during the twilight.

Köpa jättegoda kikärtor med chili och kokos till middag! Buy yummy chickpeas with chilli and coconut for dinner!

Köper jättegoda kikärtor med chili och kokos till middag! Buying yummy chickpeas with chilli and coconut for dinner!

Denna spindel var riktigt stor som vi hittade på toaletten en kväll! This spider was really big that we found in the bathroom one evening!

Denna spindel var riktigt stor som vi hittade på toaletten en kväll! This spider was really big that we found in the bathroom one evening!

Här kan du få hjälp med att fylla i alla papper inför VISA-ansökan! You can get help here with filling out all the paperwork for the VISA application!

Här kan du få hjälp med att fylla i alla papper inför visum-ansökan! You can get help here with filling out all the paperwork for the visa application!

Väntar på vår tur under VISA-ansökningsprocessen! Waiting for our turn in the VISA application process!

Väntar på vår tur under visum-ansökningsprocessen! Waiting for our turn in the visa application process!

Vi får åka till Indien! We are allowed to enter India!

Vi får nu åka till Indien! We are now allowed to enter India!

Några dagar i Colombo! / A few days in Colombo

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu är vi i Sri Lanka och med det kommer en helt annan kultur och andra folkslag än vad vi har stött på hittills. Det är 80% procent buddhister i Sri Lanka och vi har fått lära oss att i deras form av buddhism dyrkas flera gudar genom av influenser från hinduism. Maten är härligt stark och vi älskar den kryddiga smaken och vi har även fått lära oss att skakningar på huvudet betyder ja och nickande betyder nej så det får vi vara uppmärksamma med!

Vårt första stopp blev huvudstaden Colombo och där möttes vi av långa människor som gjorde att vi inte längre kände oss som jättar, till skillnad från sydostasien då Ulrika ofta var lika lång som männen. Vi hade fyra intensiva dagar i Colombo och vi fick umgås med mycket trevliga människor. Vi hittade Sajana som vi bodde hos via airbnb och första kvällen fick vi följa med honom till en bar på ett hotelltak där hans band “Foreplay” spelade covers för kvällen (blandat med egna låtar). Vi fick träffa de andra medlemmarna i bandet, Sherry och Germaine, och vi fem satt och pratade massor när de inte spelade. Dagen efter mötte vi upp en indisk kille, Vats, som vi träffade i toalettkön under föregående kvällen för lite öl, shisha, och väldigt intressanta och djupa diskussioner och massor med tips om Indien. Vi har även lagt ned väldigt mycket tid under dessa dagar för att förbereda VISA-ansökan till Indien som man kan ansöka om från Colombo. Vi har nu klarat av den första delen (av tre) så vi återkommer med beskrivning hur man går till väga när vi har blivit godkända, men ett hett tips är att anlita ett företag som hjälper dig med ansökan (de ligger på samma gata som Indiens ambassad och kostar bara 400 rupee = 26 kr). Vi hittade också ett ställe där Pontus kunde trycka upp sina Bitcoin-visitkort. Vi har även blivit påhoppade av en massa bedragare. De försöker lura dig att betala massor för tuk-tuk och hävda att olika saker som ex. tågstationen är stängd för lunch (det är den inte).

Det är regnperiod på västkusten med mycket intensiva regnskurar, så vi bestämde oss för att åka över till östra sidan som har torrperiod nu och riktigt varmt. Vi valde att ta nattbussen från Colombo till Trincomalee och vi åkte med superline travels som har riktigt sköna fotöljer, samt att det är väldigt enkelt att köpa biljetter online med företaget “the bus” eller helt enkelt ringa dem. Det mindre roliga var att få se en trafikolycka involverandes en tuk-tuk och en buss på vägen under natten och tyvärr såg det inte ut att ha slutat väl för en av personerna i tuk-tuken.
Nu är vi iallafall på östra sidan och går på marken där delar av det 30-åriga kriget på 1600-talet utspelade sig, långt från europeisk mark. Mer om det i kommande blogginlägg.

We have now come to Sri Lanka and with that comes a whole different culture than what we have encountered so far. There are 80% percent Buddhists in Sri Lanka and in the form of buddhism practiced here they worship several gods due to influences from hinduism. The food is strong and we love the taste of spices, and we have also learned that we must pay attention to that shaking the head means ‘yes’ and nodding means ‘no’!

Our first stop was the capital, Colombo, where we were met by tall people and we no longer feel like giants, as opposed to Southeast Asia where Ulrika often was as tall or taller than the men. We had four intense days in Colombo and we got to hang out with very nice people. We found Sajana, whom we stayed with through airbnb, and the first night he took us to a bar on a hotel roof where his band, “Foreplay”, played covers during the evening (mixed with their own songs). We got to meet the other members of the band, Sherry and Germaine, and the five of us had very interesting discussions when they’re were not playing. The day after we met an Indian guy, Vats, that we met in the bathroom queue the previous evening. We went out in the evening for a few beers and some shisha, and we had very interesting and deep discussions and got a lot of tips about India. We also spent a lot of time during these days to prepare the VISA application to India which we needed to apply for in Colombo. We’ve completed the first part (of three) so we will give you a longer description of how to proceed when we have been approved, but a hot tip is to hire a company to help you with the first part of the application (they can be found on the same street as the Indian Embassy and costs just 400 rupees = €3). We also found a place where Pontus could print his Bitcoin business cards. We have also experienced a lot of scammers. They are trying to trick you into paying a lot for tuk-tuk’s and claim different things that isn’t true. The train station is not closed for lunch between 1-3 pm for instance.

It is the rainy season on the west coast with short, intense rainfalls, so we decided to go over to the east coast that has the dry season now and is really hot. We chose to take the night bus from Colombo to Trincomalee and we went with superline travels that have really comfortable armchairs, and it is very easy to buy tickets online with a compay called “the bus” or you can simply call them to book tickets. It was less fun to see a traffic accident during the night, where a tuk-tuk and a bus collided and it did not look to have ended well for one of the people in the tuk-tuk unfortunately.
We are  hanging out on the east side now and we’re walking around on the ground where parts of the 30-year war in the 1600’s took place far from the European soil. More on that in a future blog post.

En av de första sakerna vi gör i ett nyttland. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

En av de första sakerna vi gör i ett nytt land. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Sajana, Sherry och Germaine spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine playing at cloud café in Colombo!

Sajana, Sherry och Germaine (bandet heter foreplay) spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine (their band is called foreplay) playing at cloud café in Colombo!

Delar på en Shiska med vår nya vän Vats! Sharing a Shiska with our new friend Vats!

Delar på en Shisha med vår nya vän Vats! Sharing a Shisha with our new friend Vats!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside continent's coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside a continent’s coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑