A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: bus

Den vackra byn Copan Ruinas och åka lokalbuss i Honduras / The beautiful village of Copan Ruinas and using public transportation in Honduras

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Efter att ha spenderat två veckor på Utila så ville upp i bergen för att undkomma den förlamande hettan. Därför åkte vi till Copan Ruinas som ligger uppe i bergen några kilometer från gränsen till Guatemala. Det finns turistbussar (shuttle buses) till Copan Ruinas från både El Salvador och Guatemala, men inte från La Ceiba där vi hoppade av färjan från Utila. Då fick vi istället åka med lokalbussarna och det funkade också jättebra, men Ulrika hade betänksamheter då det skulle krävas att vi bytte buss i San Pedro Sula, en av världens farligaste städer enligt ryktet. Vi har också träffat en del backpackers här i Latinamerika, som berättat illavarslande anekdoter om personliga erfarenheter i San Pedro Sula. Vi hittade ett bussbolag som erbjöd biljetter till Copan Ruinas med byte i San Pedro Sula där vi inte behövde byta bussterminal och det kändes bättre för oss. Vi var de enda icke-spansktalande personerna på bussen och vi var lite spända när bussen svängde in i San Pedro Sula. Vi behövde dock inte vara oroliga då vi möttes av personal så fort vi hoppade av bussen som lotsade oss direkt till deras väntsal. Bussen som gick till Copan Ruinas åkte från dess ordinarie busshållplats i bussterminalen och hämtade upp oss direkt utanför väntsalen, så vi kände oss väl omhändertagna i San Pedro Sula. De flesta historier som vi hört om San Pedro Sula har handlat om bussbyten på kvällar och vi gjorde bussbytet mitt på dagen och det kan ju ha gjort att det inte kändes farligt för oss. Efter denna erfarenhet landade vi i Copan Ruinas på eftermiddagen.

Copan Ruinas åker de som vill besöka den gamla Mayastaden Copan. Det kan vara lite förvirrande att ruinerna heter Copan och staden där befolkningen bor idag heter Copan Ruinas, men så är det. Copan Ruinas är en väldigt turistvänlig liten by och det finns gott om hostel, hotell och restauranger där. Vi hade väldigt lugna dagar där och njöt av regnet och åskan som ofta kom rullande in över bergen på kvällarna. Klimatet passade oss också mycket bra och vi kunde till och med starta dagen med en löptur runt byn, så vi bestämde oss rätt så omgående att stanna här ett tag. Vi hade flera stora beslut att ta och i detta läge visste vi inte om vi skulle behöva röra oss åt öst eller väst, så då passade det bra att stanna kvar i mitten. Copan Ruinas är också väldigt vackert så det gjorde inte saken sämre!


 After having spent two weeks on Utila we wanted to go up in the mountains to escape the crippling heat. That is why we ended up in Copan Ruinas, a village located in the mountains just a few kilometers from the border to Guatemala. There are a few shuttle buses to Copan Ruinas from both El Salvador and Guatemala, but not from La Ceiba where we jumped off the ferry from Utila. Using the public transportation in Central America works great, but Ulrika had some concerns this time, because using the public transportation meant that we would be required to change buses in San Pedro Sula, one of the world’s most dangerous cities according to the rumors. We’ve also met backpackers here in Latin America that had told us ominous stories about their personal experiences in San Pedro Sula and now it was time for us to go there. We found a bus company that offered bus tickets to Copan Ruinas with bus change in San Pedro Sula where you don’t have to change bus terminal and it felt better for us. We were the only non-Spanish speaking people on the bus and we were a little tense when the bus pulled up in San Pedro Sula. However, there was no need for us to be concerned about it, because we were greeted by staff as soon as we jumped off the bus and they guided us directly to their waiting room. The bus that was going to Copan Ruinas went from it’s regular bus stop at the bus terminal and picked us up right outside the waiting area, so we felt well taken care of in San Pedro Sula. Most of the stories we heard about San Pedro Sula has been about bus changes in the evenings and we made the bus change at midday and this could be the reason why it didn’t feel dangerous for us. After this experience, our bus dropped us off at Copan Ruinas later in the afternoon.

Most people who come to Copan Ruinas wants to visit the ancient Mayan city of Copan. It can be a bit confusing that the ruins are called Copan and the village where people live now is called Copan Ruinas, but that is how it is. Copan Ruinas is a tourist friendly little village and there are plenty of hostels, hotels and restaurants there. We had quiet days there and enjoyed the rain and the thunder that often came rolling in over the mountains in the evenings. The climate also suited us very well and we could even start our day with a run around the village, so we decided to stay here for a while. We had several big decision to make, and at this point we did not know if we would have to move to the east or west from Honduras, so it suited us well to stay in the middle for now. Copan Ruinas is also very beautiful so it was really pleasant to stay here!

Copan Ruinas blev vårt nästa resmål i Honduras! Copan Ruinas was our next destination in Honduras!

Copan Ruinas blev vårt nästa resmål i Honduras! Copan Ruinas became our next destination in Honduras!

Vi köpte våra biljetter av Diana Express. De tog väl hand om oss och biljetterna till Copan Ruinas var en tredjedel av priset jämfört med det dyrare bussbolaget. VI betalade 265 Lempiras per person ( Ca 99 SEK) från La Ceiba till Copan Ruinas. We bought our tickets with Diana Express. They took good care of us and the tickets to Copan Ruinas was a third of the price compared to the more expensive bus company. We paid 265 Lempiras per person (around 10.4 Euro) from La Ceiba to Copan Ruinas.

Vi köpte våra biljetter av Diana Express. De tog väl hand om oss och biljetterna till Copan Ruinas var en tredjedel av priset jämfört med det dyrare bussbolaget. Vi betalade 265 Lempiras per person ( Ca 99 SEK) från La Ceiba till Copan Ruinas. We bought our tickets with Diana Express. They took good care of us and the tickets to Copan Ruinas was a third of the price compared to the more expensive bus company. We paid 265 Lempiras per person (around 10.4 Euro) from La Ceiba to Copan Ruinas.

Frukost köptes genom fönsterrutan vid en busshållsplats. Breakfast was purchased through the bus window at a bus stop.

Frukost köptes genom fönsterrutan vid en busshållsplats. Breakfast was purchased through the bus window at a bus stop.

Diana Express väntsal i San Pedro Sula. The Diana Express waiting room in San Pedro Sula.

Diana Express väntsal i San Pedro Sula. The Diana Express waiting room in San Pedro Sula.

I slutet av dagen så hade vi kommit till Copan Ruinas. At the end of the day we had arrived to Copan Ruinas.

I slutet av dagen så hade vi kommit till Copan Ruinas. At the end of the day we had arrived to Copan Ruinas.

Vi utforskade byn och hittade väldigt fina platser. We explored the village and found very nice places.

Vi utforskade byn och hittade väldigt fina platser. We explored the village and found very nice places.

IMG_3555

Den centrala parken i Copan Ruinas! The central park in Copan Ruinas!

Blommande träd. Flowering trees.

Blommande träd. Flowering trees.

IMG_3558

20160710_093858

En mysigt inredd restaurang! A cozy decorated restaurant!

En mysigt inredd restaurang! A cozy decorated restaurant!

Den godaste köttbit vi ätit i världen kan hittas på restaurangen Los Asodos i Copan Ruinas. The tastiest steak we've eaten in the world can be found at the Los Asodos restaurant in Copan Ruinas.

Den godaste köttbit vi ätit i världen kan hittas på restaurangen Los Asodos i Copan Ruinas. The tastiest steak we’ve eaten in the world can be found at the Los Asodos restaurant in Copan Ruinas.

Mayafolket! / Mayans!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi tog bussen västerut och kom därmed in i en ny tidzon. Två timmars bussresa resulterade i att tidsskillnaden till Sverige blev 7 timmar istället för 6. Vi valde att åka till Valladolid för att bo i en mer genuin mexikansk miljö och få kortare resväg till Chichen Itza, som var en av de största städerna i Mayariket. Bussar mellan Chichen Itza och Valladolid går flera gånger per dag, med start 07.15 på morgonen. Ett tips är att ta morgonbussen då det inte hunnit bli så varmt, och för att komma före alla turistbussar som kommer från Cancun och Playa del Carmen. Vi hade en väldigt proffsig guide som var Mayaindian och han kunde berätta en hel del om sin kultur och traditioner. Så samla ihop en liten grupp turister för att få ner kostnaden per person och betala för en sådan guide om ni kommer dit!

Vid alla Mayastäder finns så kallade cenoter, slukhål i kalkstenen, som försörjde städerna med färskvatten. Dessa cenoter var väldigt heliga och det skedde även offerritualer där. Chichen Itza var en av de största Mayastäderna mellan 600-1200 talet och visar prov på Mayafolkets stora kunskaper inom astronomi och matematik. Mitt i området står pyramiden “El Castillo” som är byggd på ett sätt så att två gånger per år gör skuggningarna att det ser ut som om en orm slingrar sig ned från pyramiden i riktning mot den heliga cenoten. Detta sker vid vår- och höstdagsjämningen och håller på i cirka 3-7 dagar och lockar horder av turister. Här finns även flera bollplaner och den största av dem mäter 168×70 meter och är väldigt välbevarad. Där fann man hieroglyfer om spelreglerna, vilken klädsel och redskap de använde för bollspelet, samt ringarna där man gjorde poäng, likt basketkorgar. Kaptenen för det förlorande laget blev halshuggen av det vinnande lagets kapten, vilket var en ära då de trodde på reinkarnation. Ingen vet vad som hände med Mayafolket i Chichen Itza, men de lämnade staden på 1200-talet, ca 300 år innan spanjorerna “upptäckte dagens Mexiko. Flera teorier har framförts om varför, men ingen kan med säkerhet säga om det var pga missväxt, sjukdom, orent färskvatten eller någon annan anledning som de övergav staden. Maya-foket finns dock kvar än idag och är utspridda i delar av centralamerika och har blandats med spanjorerna. Det var inte förrän på 1800-talet som Chichen Itza blev känt för världen och arkeologer började inte gräva fram staden förrän på 1920-talet.  

We took the bus towards the west and crossed a magical line into a new time zone. Two hour bus trip resulted in the time difference to Sweden changing to7 hours, instead of 6. We chose to travel to Valladolid to stay in a more authentic Mexican environment and get a shorter route to Chichen Itza, which was one of the largest cities of the Mayan culture. Buses between Valladolid and Chichen Itza goes several times a day, starting 7:15 in the morning. One tip is to take the morning bus before it becomes so warm, and to arrive before all the tourist buses coming from Cancun and Playa del Carmen. We had a very professional guide who was a Maya Indian and he could tell a lot about their culture and traditions. So gather a small group of tourists in order to bring down the cost per person to pay for such a guide if you get there!

There are so-called cenote’s, sinkholes in the limestone, in all Mayan cities, which supplied the cities with fresh water. These cenote’s was very sacred and there was also ritual sacrifices going on there. Chichen Itza was one of the largest Mayan cities between 600-1200 AD and shows the great knowledge in astronomy and mathematics by the Mayans. In the center of the area is the pyramid “El Castillo” which is built in a way so that twice a year, the shading of the pyramid look like a snake winding its way down from the pyramid towards the holy cenote. This occurs during the spring and autumn equinox and lasts for about 3-7 days and attracts hordes of tourists. There are also several ball courts and the biggest of them, measuring 168×70 meters, is very well preserved. They found hieroglyphs describing the rules of the game, the clothes and the tools they used for the ball game, and the rings where they scored, like basketball hoops were well preserved. The captain of the losing team was beheaded by the winning team’s captain, an honor because they believed in reincarnation. No one knows what happened to the Maya of Chichen Itza, but they left the city in the 1200’s, about 300 years before the Spaniards discovered Mexico today. Several theories have been put forward as to why, but no one can say with certainty whether it was due to crop failure, disease, impure fresh water or some other reason why they abandoned the city. Mayan people still exist today and are scattered in parts of Central America and has been mixed with the Spaniards. It was not until the 1800’s that Chichen Itza became known to the world, and archaeologists did not dig up the town until the 1920’s.

Chichen Itza!

Chichen Itza!

Karta över området! Map of the area!

Karta över området! Map of the area!

Vår guide visar oss mayafolkets skriftspråk med symboler! Our guide showed us the Mayans written language made with symbols!

Vår guide visar oss mayafolkets skriftspråk med symboler! Our guide showed us the Mayans written language made with symbols!

Vi var ett gäng europer som fick tillfälle att höra på vår duktiga guide! We were a bunch of Europeans who had the opportunity to listen to our talented guide!

Vi var ett gäng europer som fick tillfälle att höra på vår duktiga guide! We were a bunch of Europeans who had the opportunity to listen to our talented guide!

El Castillo med ormarna som får liv två gånger per år! El Castillo with the snakes that comes to life twice a year!

El Castillo med ormarna som får liv två gånger per år! El Castillo with the snakes that comes to life twice a year!

Chichen Itza!

Chichen Itza!

Ringarna som man fick träffa för att göra poäng i matchen! The rings that you got to hit to score during the game!

Ringarna som man fick träffa för att göra poäng i matchen! The rings that you got to hit to score during the game!

20151213_094714.jpg

Bilden visar hur spelarna var klädda när det var match. Det var sju i varje lag på planen! The picture shows how the players were dressed when it was time for a game. There were seven persons in each team on the field during a game!

Bilden visar hur spelarna var klädda när det var match. Det var sju i varje lag på planen! The picture shows how the players were dressed when it was time for a game. There were seven persons in each team on the field during a game!

Mayafolket var före vår tid när det gäller att smycka tänder! he Mayans were ahead of our time when it comes to decorating the teeth!

Mayafolket var före vår tid när det gäller att smycka tänder! The Mayans were ahead of our time when it comes to decorating the teeth!

En grund av skallar! A foundation of skulls!

En grund av skallar!
A foundation of skulls!

Jaguaren är en viktig gudasymbol för bland annat natten och krig.

Jaguaren är en viktig gudasymbol för bland annat natten och krig. The jaguar is an important deity symbol for the night and war.

Långsmala huvuden är högsta mode inom Mayakulturen, så små barns skallar formades tidigt för att passa in i normen. Även idag så kunde vi urskilja vilka som var Mayaindianer i Valladolid enbart genom att titta på huvudformen. Detta verkar dock vara på utdödende idag då barnen vi såg tillsammans med de vuxna skiljde sig från sina föräldrar i huvudform! Long and narrow heads was the height of fashion in the Mayan culture, so small children's skulls were shaped early in order to fit into the norm. Even today, we could discern which was the Maya Indians in Valladolid just by looking at the form of their skulls. This seems not to be so popular today, because we saw a lot children along with the adults who differed from their parents when it came to the shape of the head!

Långsmala huvuden är högsta mode inom Mayakulturen, så små barns skallar formades tidigt för att passa in i normen. Även idag så kunde vi urskilja vilka som var Mayaindianer i Valladolid enbart genom att titta på huvudformen. Detta verkar dock vara på utdödende idag då barnen vi såg tillsammans med de vuxna skiljde sig från sina föräldrar i huvudform! Long and narrow heads was the height of fashion in the Mayan culture, so small children’s skulls were shaped early in order to fit into the norm. Even today, we could discern which was the Maya Indians in Valladolid just by looking at the form of their skulls. This seems not to be so popular today, because we saw a lot children along with the adults who differed from their parents when it came to the shape of the head!

20151213_101950.jpg

El Castillo!

Observatoriet i Chichen Itza där de studerade och analyserade rörelser av stjärnor, planeter, sol- och månförmörkelser! he observatory in Chichen Itza, where they studied and analyzed the movements of the stars, planets, solar and lunar eclipses!

Observatoriet i Chichen Itza där de studerade och analyserade rörelser av stjärnor, planeter, sol- och månförmörkelser! The observatory in Chichen Itza, where they studied and analyzed the movements of the stars, planets, solar and lunar eclipses!

Den heliga Cenoten i Chichen Itza! The holy Cenote in Cichen Itza!

Den heliga Cenoten i Chichen Itza! The holy Cenote in Cichen Itza!

 

Några dagar i Colombo! / A few days in Colombo

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu är vi i Sri Lanka och med det kommer en helt annan kultur och andra folkslag än vad vi har stött på hittills. Det är 80% procent buddhister i Sri Lanka och vi har fått lära oss att i deras form av buddhism dyrkas flera gudar genom av influenser från hinduism. Maten är härligt stark och vi älskar den kryddiga smaken och vi har även fått lära oss att skakningar på huvudet betyder ja och nickande betyder nej så det får vi vara uppmärksamma med!

Vårt första stopp blev huvudstaden Colombo och där möttes vi av långa människor som gjorde att vi inte längre kände oss som jättar, till skillnad från sydostasien då Ulrika ofta var lika lång som männen. Vi hade fyra intensiva dagar i Colombo och vi fick umgås med mycket trevliga människor. Vi hittade Sajana som vi bodde hos via airbnb och första kvällen fick vi följa med honom till en bar på ett hotelltak där hans band “Foreplay” spelade covers för kvällen (blandat med egna låtar). Vi fick träffa de andra medlemmarna i bandet, Sherry och Germaine, och vi fem satt och pratade massor när de inte spelade. Dagen efter mötte vi upp en indisk kille, Vats, som vi träffade i toalettkön under föregående kvällen för lite öl, shisha, och väldigt intressanta och djupa diskussioner och massor med tips om Indien. Vi har även lagt ned väldigt mycket tid under dessa dagar för att förbereda VISA-ansökan till Indien som man kan ansöka om från Colombo. Vi har nu klarat av den första delen (av tre) så vi återkommer med beskrivning hur man går till väga när vi har blivit godkända, men ett hett tips är att anlita ett företag som hjälper dig med ansökan (de ligger på samma gata som Indiens ambassad och kostar bara 400 rupee = 26 kr). Vi hittade också ett ställe där Pontus kunde trycka upp sina Bitcoin-visitkort. Vi har även blivit påhoppade av en massa bedragare. De försöker lura dig att betala massor för tuk-tuk och hävda att olika saker som ex. tågstationen är stängd för lunch (det är den inte).

Det är regnperiod på västkusten med mycket intensiva regnskurar, så vi bestämde oss för att åka över till östra sidan som har torrperiod nu och riktigt varmt. Vi valde att ta nattbussen från Colombo till Trincomalee och vi åkte med superline travels som har riktigt sköna fotöljer, samt att det är väldigt enkelt att köpa biljetter online med företaget “the bus” eller helt enkelt ringa dem. Det mindre roliga var att få se en trafikolycka involverandes en tuk-tuk och en buss på vägen under natten och tyvärr såg det inte ut att ha slutat väl för en av personerna i tuk-tuken.
Nu är vi iallafall på östra sidan och går på marken där delar av det 30-åriga kriget på 1600-talet utspelade sig, långt från europeisk mark. Mer om det i kommande blogginlägg.

We have now come to Sri Lanka and with that comes a whole different culture than what we have encountered so far. There are 80% percent Buddhists in Sri Lanka and in the form of buddhism practiced here they worship several gods due to influences from hinduism. The food is strong and we love the taste of spices, and we have also learned that we must pay attention to that shaking the head means ‘yes’ and nodding means ‘no’!

Our first stop was the capital, Colombo, where we were met by tall people and we no longer feel like giants, as opposed to Southeast Asia where Ulrika often was as tall or taller than the men. We had four intense days in Colombo and we got to hang out with very nice people. We found Sajana, whom we stayed with through airbnb, and the first night he took us to a bar on a hotel roof where his band, “Foreplay”, played covers during the evening (mixed with their own songs). We got to meet the other members of the band, Sherry and Germaine, and the five of us had very interesting discussions when they’re were not playing. The day after we met an Indian guy, Vats, that we met in the bathroom queue the previous evening. We went out in the evening for a few beers and some shisha, and we had very interesting and deep discussions and got a lot of tips about India. We also spent a lot of time during these days to prepare the VISA application to India which we needed to apply for in Colombo. We’ve completed the first part (of three) so we will give you a longer description of how to proceed when we have been approved, but a hot tip is to hire a company to help you with the first part of the application (they can be found on the same street as the Indian Embassy and costs just 400 rupees = €3). We also found a place where Pontus could print his Bitcoin business cards. We have also experienced a lot of scammers. They are trying to trick you into paying a lot for tuk-tuk’s and claim different things that isn’t true. The train station is not closed for lunch between 1-3 pm for instance.

It is the rainy season on the west coast with short, intense rainfalls, so we decided to go over to the east coast that has the dry season now and is really hot. We chose to take the night bus from Colombo to Trincomalee and we went with superline travels that have really comfortable armchairs, and it is very easy to buy tickets online with a compay called “the bus” or you can simply call them to book tickets. It was less fun to see a traffic accident during the night, where a tuk-tuk and a bus collided and it did not look to have ended well for one of the people in the tuk-tuk unfortunately.
We are  hanging out on the east side now and we’re walking around on the ground where parts of the 30-year war in the 1600’s took place far from the European soil. More on that in a future blog post.

En av de första sakerna vi gör i ett nyttland. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

En av de första sakerna vi gör i ett nytt land. Skaffar kontantkort och 3g! One of the first things we do in a new country. Fixing prepaid phone number and 3G!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Marknad i Colombo precis bredvid busstationen! Market in Colombo, just next to the bus station!

Sajana, Sherry och Germaine spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine playing at cloud café in Colombo!

Sajana, Sherry och Germaine (bandet heter foreplay) spelar på på Cloud Café i Colombo! Sajana, Sherry and Germaine (their band is called foreplay) playing at cloud café in Colombo!

Delar på en Shiska med vår nya vän Vats! Sharing a Shiska with our new friend Vats!

Delar på en Shisha med vår nya vän Vats! Sharing a Shisha with our new friend Vats!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside continent's coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Vi hittade lackadivsjön, som är ett randhav utanför Sri Lankas kust. Randhav är ett havsområde vid kontinenters kuster som avgränsas från öppna havet av exempelvis öar och skärgårdar (för att citera wikipedia)! We found the Laccadive Sea that is a marginal sea outside the west coast of Sri Lanka. A marginal sea is a sea area outside a continent’s coasts that is partially enclosed by islands, archipelagos and peninsulas (to quote wikipedia)!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Pontus fixar visitkort! Pontus is fixing his business card!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Maten är mycket godare än det ser ut! Om vegetarisk mat alltid smakade så här så vore det inga problem att äta vegetariskt hela tiden! The food is much tastier than it looks! it would be no problem to eat vegetarian all the time, if vegetarian food always tasted like this!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Det är en buddhistisk festival i landet för att ära gudarna! It is a Buddhist festival in the country to honor the gods!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

Tågstationen i Colombo! VI gillar bilden och den känns ganska spöklik! The train station in Colombo! We like this picture and it feels kind of spooky!

Sipadan en kärlekshistoria, säkerhetsläget och grattis Bubb.la 1 år!

Vi har äntligen fått uppleva Sipadan och vi kunde inte föreställa oss innan vad vi skulle få vara med om, men vi kan säga att våra förväntningar definitivt infriades! Sipadan har blivit utnämnd till en av världens vackraste dykplatser just för sin mångfald av marint liv och det klara vattnet. Det är en liten vulkanö där korallrevet stupar rakt ner 600 meter en liten bit utanför strandkanten innan det når sjöbotten. Det är som om man dyker vid en jättehög korallvägg! Djurlivet är fantastiskt här och vi har fått sett hajar, jättesköldpaddor, barracudor, skorpionfiskar, muränor, bläckfiskar och en massa färgglada fiskar (stora som små), sniglar och koraller i alla dess former och färger. Det är som om alla fiskar som samlas vid Sipadan går på steroider, då de är väldigt stora jämfört med andra ställen vi dykt vid tidigare.  Vi gjorde tre dyk vid Sipadan, “South point”, “Barracuda point” och “Midreef” och även om alla dykplatserna var fantastiska så var höjdpunkten  “Barracuda point” då vi hamnade i ett stim av jättebarracudor och där hajarna och sköldpaddorna var överallt! Vi lyckades också dyka ned till 31 meter då vi jagade efter en haj för att få med den på film. Vi kommer lägga upp ihopsatta filmklipp ifrån dyken nedan, så ni kan få en aning om vad som väntar er om ni dyker här, dock ser man mycket mer färger själv än vad kameran snappar upp.

Vad gäller säkerheten här så finns det militärbaser på varje ö (de som tillhör Malaysia) och vi kände oss väldigt trygga av att se militärer med maskingevär på ryggen på Sipadan och bra att veta är att delar av ön är avstängd för turister just på grund av den militära närvaron. Vi har även sett militärbåtar ute på havet och säkerhetsvakter med maskingevär patrullerandes inne i Semporna. Det sistnämnda är på grund av den ökade säkerhetsrisken efter kidnappningen i staden Sandakan (ligger en bit norr om Semporna) för några veckor sedan. Tydligen är rika kinesiska turister måltavlor (enligt rykten) och det allmäna rådet är att turister inte ska röra sig utanför turistområdena i mörkret och inte heller promenera på stranden när det är mörkt.

Nu blir det lite information om själva resan till Semporna från Kota Kinabalu. Vi tog bussen från bussterminalen i Inanam som ligger cirka 10 km utanför KK. Bästa sättet att ta sig från KK till Inanam är med buss som kostar 1.5 ringgit (om man inte vill betala för taxi). Det ska gå flera bussar dit från centrala KK, men vi tyckte att det var lite krångligt att hitta till rätt busshållsplats. Vi hittade iallafall buss nr 4 och den utgår från Jalan Tunku Abdul Rahman (södergående riktning, efter rondellen nära hotellet Shangri-La) och tipset är att vara ute i god tid då det är mycket trafik (det tog 50 minuter för oss ut till Inanam). Nattbussen från Inanam till Semporna var inte världens bekvämaste sätt att färdas på och vi fick inte mycket sömn, särskilt inte då polisen klev på bussen kvart i tre på morgonen och kollade identitshandlingarna, men vi kom till rätt ställe och var framme i Semporna halv sex på morgonen.

Vi vill också tipsa om en jättebra nyhetsajt som plockar ut de libertarianska russinen ur nyhetsflödet både i Sverige och utomlands. Bubb.la har nu funnits i ett år  (grattis!) och startade som ett crowdfunding-projekt av Martin Eriksson och Sofia Arkestål som vi naturligtvis var med och stöttade! Vi har även bidragit som medredaktörer med att välja ut nyheter, sätta rubriker och rösta upp olika medredaktörers bidrag (medans vi var kvar i Sverige). Så om du är trött på statlig socialist-propaganda genom “oberoende” media så tycker vi definitivt att du ska spana in bubb.la:s hemsida, facebook och twitter! Men det bästa sättet är nog att följa Bubb.la nyhetsflödet via valfri RSS-läsare. Redaktörerna gör ett väldigt bra jobb med att sätta egna rubriker med libertariansk infallsvinkel till nyheterna och det kan bli riktigt dråpliga rubriker emellanåt 🙂

We finally got to experience Sipadan and we couldn’t imagine beforehand what to expect, but we can say that our high expectations were certainly fulfilled! Sipadan has been appointed as one of the most beautiful dive sites in the world for its diversity of marine life and the clear water. Sipadan is a small volcanic island and just off shore the coral reef drops 600 metres before reaching the ocean bottom. You are diving next to a huge coral wall! The wildlife is amazing here and we have seen sharks, giant turtles, barracudas, scorpion fish, moray eels, octopuses and a lot of different colorful fishes (large and small), snails and corals in all forms and colors. It is as if all the fish in Sipadan is on steroids, because they are very large compared to fishes in other places we’ve been diving in the past. We did three dives at Sipadan, “South Point”, “Barracuda Point” and “Midreef”, and although all the dive sites were amazing, the highlight was “Barracuda Point” where we ended up in a school of  big barracudas and where sharks and turtles showed up everywhere! We also managed to dive down to 31 meters when we chased after a shark to catch it swimming with our GoPro camera. We’ll post the assembled videos from the dives below, so you can get an idea of ​​what awaits you if you dive here, however, you’ll see much more colors yourself than what our camera could pick up.

As for security here, there are military bases on each island (those belonging to Malaysia) and we felt very safe when seeing soldiers with machine guns on their backs when we were on Sipadan and good to know is that parts of the island is off-limits to tourists because of the military presence. We have also seen military boats at sea and security guards with machine guns that patrols the streets of Semporna. The latter is due to the increased security risks following the kidnapping in the town of Sandakan (located a bit north of Semporna) a few weeks ago. Apparently, wealthy Chinese tourists  are the targets (according to rumors) and the general advice is that tourists should neither move outside the tourist areas in the darkness, nor walk on the beach after dark.

Here is a little more information about the actual trip to Semporna from Kota Kinabalu. We took the bus from the bus terminal in Inanam located about 10 km outside KK. The best way to get from KK to Inanam is by bus which cost 1.5 ringgit (if you do not want to pay for the taxi). There are several buses that goes from the center of KK to Inanam, but we found it a bit tricky to find the right bus stop. Hovewer, we found bus No. 4 and it starts from Jalan Tunku Abdul Rahman (southbound direction, after the roundabout near the hotel Shangri-La) and a tip is to be out in time when there is much traffic (it took 50 minutes for us to get out to Inanam). Night bus from Inanam to Semporna was not the most comfortable way to travel and we did not get much sleep especially since the police got on the bus quarter to three in the morning and checked everybody’s identity documents, but we came to the right place and arrived in Semporna half past five in the morning.

We also want to promote a great news site (mostly in swedish) that picks out the libertarian cherries in the news flow both in Sweden and abroad. Bubb.la has now existed for one year (congratulations!) and it started as a crowdfunding project by Martin Eriksson and Sofia Arkestål and we of course gave our support! We have also contributed as co-editors by selecting news, adding headers and voting up different co-editors contributions (while we were still in Sweden). So if you’re tired of the states socialist propaganda by “independent” media we think that you definitely should check out bubb.la:s website, facebook and twitter! But the best way is probably to follow the Bubb.la newsfeed through your choise of RSS reader. The editors do a very good job of making their own headlines with an libertarian touch to the news, and it can be really hilarious headlines from time to time 🙂

Pontus står i busskön för att åka ut till Inaman och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inaman and the bus terminal in KK!

Pontus står i busskön för att åka ut till Inanam och bussterminalen i KK! Pontus standing in the queue to go out to Inanam and the bus terminal in KK!

Trött Pontus lyckas sova på bordet i fyra timmar efter en resenatt med lite sömn! Tired Pontus manage to fall asleep on the table for four hours after a travel night with little sleep!

Trött Pontus lyckas sova på bordet i fyra timmar efter en resenatt med lite sömn! Tired Pontus managed to sleep on the table for four hours after a travel night with little sleep!

På väg ut mot Sipadan och hittade lite seasteading hus ;)! We found seasteading houses on the way out to Sipadan ;)!

På väg ut mot Sipadan och hittade lite seasteading hus ;)! We found seasteading houses on the way out to Sipadan ;)!

Dykinstruktör Simon (från Jönköping) passar på att vila inför kommande dyk Diving instructor Simon (from Jönköping) took the opportunity to rest before the dives!

Dykinstruktör Simon (från Jönköping) passar på att vila inför kommande dyk Diving instructor Simon (from Jönköping) took the opportunity to rest before the dives!

Pontus passade på att vila också! Pontus took the opportunity to rest too!

Pontus passade på att vila också! Pontus took the opportunity to rest too!

Selina och Tong (från Kina) tillsammans med vår divemaster Couscous (eller Cooze som han egentligen heter)! Selina and Tong (from China), together with our divemaster Couscous (his real name is Cooze)!

Selina och Tong (från Kina) tillsammans med vår divemaster Couscous (eller Cooze som han egentligen heter)! Selina and Tong (from China), together with our divemaster Couscous (his real name is Cooze)!

Militärbasen på Sipadan! The military base on Sipadan!

Militärbasen på Sipadan! The military base on Sipadan!

Pontus och SIpadan! Pontus and Sipadan!

Pontus och Sipadan! Pontus and Sipadan!

Ulrika står på huvudet på Sipadan! Ulrika standing on her head on Sipadan Island!

Ulrika står på huvudet på Sipadan! Ulrika standing on her head on Sipadan Island!

Lunchpaus! Lunch break!

Lunchpaus! Lunch break!

Smygfotade militärerna som vaktar ön! Took pictures (paparazzi-style) on the soldiers that is guarding the island!

Smygfotade militärerna som vaktar ön! Took pictures (paparazzi-style) on the soldiers that is guarding the island!

Precis vid det mörka vattnet så droppar väggen 600 meter ned! The wall drops 600 meters down where the dark water starts in the picture!

Precis vid det mörka vattnet så droppar väggen 600 meter ned! The wall drops 600 metres down where the dark water starts in the picture!

SIpadan!

Sipadan!

Hajar / Sharks:

Dyk #1 och #2 / Dive #1 and #2:

Barracudor / Barracudas:

Dyk #3 / Dive  #3:

Sköldpaddor / Turtles:

Hej då Kuala Lumpur och hej Borneo!

Sista kvällen i Kuala Lumpur tog vi en promenad till självständighetstorget (Dataran Merdeka) för att se Sultan Abdul Samad-byggnaden som har en väldigt vacker ljussättning när solen gått ned. Det var även vid Merdekatorget där Malaysiska flaggan för första gången hissades den 31 Augusti 1957 då landet bröt sig loss från Storbritannien.

Morgonen efter tog vi vår packning och begav oss mot KLIA2 (Kuala Lumpur International airport terminal 2) och här kommer ett viktigt meddelande till alla som letar på nätet efter hur man på ett billigt sätt tar sig till KLIA och KLIA2 utan att behöva betala 35 ringgit per person med expresståget. Vi fick tips att det går bussar från Chinatown till båda flygplatserna och här kan vi meddela att det gör det (detta gäller för juni 2015)! 12 ringgit per person kostar det om du åker med “Star shuttle”-bussen som går från korsningen Jalan Tun Perak/ Jalan Pudu (Star shuttle-anställda sitter under ett stort träd mittemot Starbucks) och dessa bussar går en gång i halvtimmen (15 och 45) från tidigt på morgonen fram till midnatt. Bussen tar 1 timme och 20 minuter, men vi misstänker att detta gäller när det är rusningstrafik. Om man inte räknar med att bussen är sen (vilken den var för oss) så tog resan till KLIA2 (vilket är första stoppet) en timme.

Ulrika hade ångest dagarna innan vi skulle flyga (hon är bara flygrädd om hon ska flyga över vatten, vilket är konstigt) och vi skulle flyga med AirAsia som kraschade i december. Vi köpte även flygbiljetter med Malaysian Airlines på samma gång och det var också första gången som vi behövt fylla i kontaktuppgifter till anhöriga så att flygbolaget kan kontakta dem vid händelse av olycka (vi fick göra det både för AirAsia och Malaysia Airlines). Det var så skönt när vi landade på flygplatsen i Miri, som ligger nära gränsen till Brunei på den Malaysiska delen av Borneo. Här fick vi en överraskning då Borneo-delarna av Malaysia  (Sabah, Sarawak och Labuan) tydligen är mer autonoma än vad vi visste, så det blev ny passkontroll (för alla, även malaysier) och vi utlänningar fick en stämpel i passet och visum för ca 2 månader i Sarawak! Nu är vi på Borneo iallafall! =)

We took a walk to the Independence Square (Dataran Merdeka) to see the Sultan Abdul Samad building that has a very beautiful light setting when the sun goes down during our last night in Kuala Lumpur. It was also at the Merdeka Square where the Malaysian flag was hoisted for the first time August 31, 1957 when the country became independant from Britain.

The morning after we took our luggage and headed toward KLIA2 (Kuala Lumpur International Airport Terminal 2) and here comes an important message to all who are looking online for how to get to KLIA and KLIA2 without having to pay 35 ringgit per person with the express train. We got a tip that there are buses from Chinatown to both of the airports (this applies for June 2015)! It costs 12 ringgit per person to go with “Star Shuttle” bus that runs from the intersection of Jalan Tun Perak / Jalan Pudu (Star shuttle-workers are sitting under a big tree opposite Starbucks) and these buses run every half hour (15 and 45) from early morning until midnight. The bus takes 1 hour and 20 minutes in heavy traffic. If you do not count that the bus was 15 min late the trip to KLIA2 (which is the first stop) took us one hour.

Ulrika felt anxiety the days before our flight (she’s just afraid of flying if she will fly over water, which is weird) and we would fly with AirAsia which crashed in December. We also bought flight tickets with Malaysian Airlines at the same time and it was also the first time that we had to fill in contact information to family members so that the airline can contact them in the event of an accident (we had to do it for both AirAsia and Malaysia Airlines). It was nice when we landed at the airport in Miri, which is located near the border of Brunei, in the Malaysian part of Borneo. Here we got a surprise when we found out that the Borneo parts of Malaysia (Sabah, Sarawak and Labuan) are apparently more autonomous than we thought. The result was a new passport control (for everyone, even the Malaysians) and we foreigners were given a stamp in our passport for a 2 months visa for Sarawak! Now we are finally in Borneo! =)

Fint vattenfall vid självständighetstorget (Dataran Merdeka). Nice waterfall at the indendence square  (Dataran Merdeka)

Fint vattenfall vid självständighetstorget (Dataran Merdeka). Nice waterfall at the indendence square (Dataran Merdeka)

Dataran Merdeka!

Dataran Merdeka!

Sultan Abdul Samad-byggnaden i mörket! The Sultan Abdul Samad building in the dark!

Sultan Abdul Samad-byggnaden i mörket! The Sultan Abdul Samad building in the dark!

En upplyst moské! An illuminated mosque!

En upplyst moské! Känns lite som tusen och en natt! An illuminated mosque! Feels like a thousand and one night!

Här är platsen dör man kan köpa billiga bussbiljetter till KLIA och KLIA2 från CHinatown! This is the place to buy cheap bus tickets to get to KLIA and KLIA2 from Chinatown!

Här är platsen där man kan köpa billiga bussbiljetter till KLIA och KLIA2 från Chinatown! This is the place to buy cheap bus tickets to get to KLIA and KLIA2 from Chinatown!

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑