A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Border crossing

From Zagreb to Ljubljana

Ljubljana, the origin of the city’s name is unclear and debated.  In the middle ages, the German name of the area was Laibach and in the Italian langugage the town is called Lubiana. Also, the original name of the river that runs through Ljubljana is Ljubija, where the old slavic word Ljub  means “to love” or “like”, and the old Slavic male name Ljubovid means “the one of a lovely appearance”. Somewhere in there the name of the town became Ljubljana and is now the capital of Slovenia. 
We spent a few days in this beautiful city, but we also had time for a short stop in Zagreb, the capital Croatia, before we crossed the border to Slovenia. Interestingly, the border control was really strict even though we went from one EU state to another – so much for the freedom of travel within the demokratur  (Swedish for democracy + dictatorship) of the European Union.


Ljubljana, ursprunget till namnet på staden är oklart och debatterat. Under medeltiden var det tyska namnet på området Laibach och i det italienska språket kallas staden för Lubiana. Det ursprungliga namnet på floden som rinner genom Ljubljana var Ljubija, där det gamla slaviska ordet Ljub betyder “att älska” eller “tycka om”,  och där det gamla slaviska mansnamnet Ljubovid betyder “den med ett vackert utseende”. Någonstans ur detta blev stadens namn Ljubljana och är nu Sloveniens huvudstad.
Vi tillbringade några dagar i denna vackra stad, men vi hade också tid för ett kort stopp i Zagreb, huvudstaden i Kroatien, innan vi korsade gränsen till Slovenien. Intressant var att gränskontrollen mellan länderna var verkligen strikt, även om vi gick från en EU-stat till en annan – så mycket för friheten att färdas inom demokraturen Europeiska Unionen.

It’s so nice to travel by train again. This time we went over the Dinaric Alps , a mountain chain that spans from Italy to Albania, which separates the Croatian coast and inland.

Our goal was Ljubljana in Slovenia, but we had a couple of hours in Zagreb and we used that time to explore this city. The Art Pavilion in Zagreb is there to greet you when you step of the train.

We just walked around randomly in the city and we found the Croatian National theater, which was built in 1895. Zagreb feels like a combination of Gävle and Copenhagen for those of you who know which cities we’re talking about.

The brown tourist signs are everywhere, so it easy to find touristy things to do. For instance, you can visit the museum of broken relationships here in Zagreb and they also have a mushroom museum, if you’re interested in that.

A statue of Nikola Tesla can be seen in Zagreb. Their is an argument between Croatia and Serbia of who get to “claim” Nikola Tesla as their national treasure.

The Kaptol is the historic part of Zagreb, where the Roman Catholics settled and built this Cathedral in the beginning of the 13th century. However, not long after the consecration the Mongol invasion came and destroyed the Cathedral, so in 1263 the Cathedral was rebuilt and restored.

The defensive walls and towers around Kaptol were built between 1469 and 1473 and parts of the wall and towers still stands today.

The pedestrian streets in the city center of Zagreb are filled with small restaurants and narrow alleys. The atmosphere is really lovely and the city is filled with historical pieces, so next time we’ll definitely make a longer stop here.

We enjoyed our last Croatian beer at one of the pubs in the pedestrian zone, before we caught our train to Slovenia.

Ljubljana, the Capitol of Slovenia! We stayed a few days here and just relaxed in this beautiful city.  Ljubljana is one of Europe’s smallest capital cities with only 280 000 inhabitants, and it is the largest city in Slovenia.

It is so easy to walk around and explore, but you have to watch your head if you take the tunnel under the rail way.

You’ll find a lot of people bicycling here, so this art work really represents the atmosphere in Ljubljana.

Ljubljana is also a green city, trees make up a large amount of the city center.

Even the Ljubljanica river, the river that runs through Ljubljana, is green. You can jump on a tour boat for €8 to see the city from the river and that was exactly what we did.

You’ll find small, cozy restaurants here in Ljubljana as well.

We tried a Slovenian dessert which was delicious, and not to sweet. We have unfortunately forgot the name of the dessert, but the meaning was something like “cake in a jar”.

The city is also counting down to the next European championship in football, which Slovenia will host.

The Ljubljana castle is the landmark of the city and was built in the 11th century, but the area around the castle has probably been settled continuously since 1200 BC.

The University of Ljubljana is an impressive building. The whole town looks really old, but actually is quite new. A major earthquake destroyed much of the city center in 1895 and the city has then been restored and renovated.

We found a small shop with female clothes where Ulrika could shop a few items for the Malta conference in a month.

We also explored one of Ljubljana’s parks, the Tivoli City Park.

The Tivoli Pond, which is one of Ljubljana’s two major ponds.

The last thing we saw before leaving Ljubljana was an outdoor library set up in the Tivoli Park. It looked so peaceful and we wanted to stay here, but we had a train to catch, so we have to save this until next time.

Bra saker att veta inför din resa i centralamerika / What you should now when travelling in Central America

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sedan 2006 har Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua ett gemensamt Visumsystem, kallat CA-4. Det innebär att du får tillgång till de andra tre när du passerar gränsen till någon av dessa länder. Detta gäller dock bara om du rör dig över gränserna landvägen och andra regler gäller om du väljer att flyga mellan dessa länder. CA-4 gäller i 90 dagar totalt och för en del kan detta vara alldeles för kort tid för att hinna utforska dessa fyra länder.

Det finns några sätt att komma runt systemet om man vill stanna längre:

 1. Du kan göra en såkallad “Visa-run” till Mexiko, Belize eller Costa Rica. Det kan vara bra att då åtminstone ta en tredagars utflykt till någon av länderna runt omkring. Guatemala har exempelvis som regel att du ska ha varit ute ur landet i 72 timmar för att får ett nytt CA-4 visum. Det finns dock välbeskrivna vägar runt denna 72-timmars regeln att hitta om du använder dina google-färdigheter. Var också medveten om att Costa Rica kan vara väldigt hård på att du måste kunna visa upp utresedokument därifrån och de har även högst utreseskatt på 29 US Dollar.
 2. Du kan även ansöka om förlängning på dit CA-4 visum. Det är lite olika pris på detta beroende på vilket land du gör det i. I El Salvador kostar det 25 US Dollar för att förlänga visumet och i Nicaragua har jag sett priser på 40 US Dollar. Kom dock ihåg att göra det i god tid då denna process kan ta lite tid.  
 3. Är det bara några dagar som skiljer mellan din utresedag och CA-4, så kan det vara värt att helt enkelt stanna över dessa dagar och sedan betala straffavgiften när du reser därifrån. I Guatemala är denna avgift 1.30 US Dollar per dag och i Nicaragua ligger avgiften på 2 US Dollar per dag.

Så hur enkelt är det nu då att korsa gränserna inom C4-området? Man kan ju tycka att gränskontrollerna borde gå mycket fortare nu då samma visum gäller för alla fyra länder, men så verkar inte vara fallet. Fast vi har ju heller inget att jämföra med då vi inte vet hur det var här tidigare.

Räkna med väntetider, en del längre än andra beroende på vilken gränsövergång du är vid och hur många människor det är som köar med dig. I Honduras får du även gå igenom processen med fingeravtryck och fotografering innan du kommer in i landet. Både Honduras och Nicaragua har inreseskatter/avgifter som måste betalas även fast du redan har ett visum. I Honduras betalar du för närvarande 3 US Dollar och Nicaragua vill ha 12.5 US Dollar innan de släpper in dig i landet.

Slutligen kommer några saker du ska se upp med.

 1. Vid gränsen till Guatemala kan du råka ut för att immigrationspersonalen hävdar att du måste betala en avgift och det är rent nonsens. Guatemala har varken  inrese- eller utreseavgift, så be om kvitto, då brukar de snabbt glömma denna avgift.
 2. Personer har rapporterat att de endast fått 30-dagars visum när Honduras varit det första CA-4 landet de kommit till, så var uppmärksam på detta. Säg till att du vill ha 90 dagar om du planerar att landa i Honduras.
 3. El Salvador och Nicaragua stämplar inte passen, utan ger dig ett utresekvitto när du korsar gränsen. Se till att komma ihåg din inresedag då du sedan inte har någon datumstämpel i ditt pass som kommer ihåg det åt dig. Slarva inte heller bort utresekvittot, annars får du sätta igång processen med att få ett nytt utresekvitto innan du kan lämna El Salvador eller Nicaragua.

Så med denna information får du njuta av din resa i centralamerika.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


Guatemala, El Salvador, Honduras and Nicaragua have a common Visa system since 2006, called CA-4. That means you will have access to the other three countries as soon as you cross the border into any of them. However, this applies only if you are crossing the borders by land, whereas other rules apply if you choose to fly between these countries. The CA-4 Visa is valid for 90 days total and for some this may be way too short a time for exploring all four countries.

There are a few ways to get around the system if you want to stay longer:

 1. You can make a so-called “Visa-run” to either Mexico, Belize or Costa Rica. Take a three day trip to one of the surrounding countries, as Guatemala for example, wants you to have been out of the country for 72 hours to receive a new CA-4 Visa. However, there are well-described ways around this 72-hour rule if you just use your google skills. Be aware that Costa Rica can be very strict on requiring you to show a proof of onward travel and they also have the highest departure tax out of these three countries at 29 US Dollars.
 2. You can also apply for an extension of your CA-4 Visa in any of the countries. The price is different depending on which country you decide to do it in. In El Salvador, the CA-4 extension costs 25 US Dollars and I have seen prices of 40 US dollars in Nicaragua. However, remember to do it in good time, because this process can take some time.
 3. If it is just a few days that distinguishes between your onward travel date and the expire date of your CA-4 Visa, it may be worthwhile to simply overstay these days and then pay the penalty fee when traveling out of the CA-4 area. In Guatemala, this fee is 1.30 US Dollars per day and in Nicaragua it is US $ 2 per day.

So how easy is it actually to cross the borders within the CA-4 area? You might think that the border controls should be much faster now that the Visa is valid for all four countries, but that does not seem to be the case. On the other hand we don’t know how it was here before this system.

Expect delays, some longer than others depending on which border cross you are at and how many people that are queuing with you. In Honduras, you will also go through the process of giving them your  fingerprints and a photo of your face before being allowed into the country. Both Honduras and Nicaragua have entry taxes/fees that must be paid even if you already have a Visa. Currently, you pay 3 US Dollars in Honduras and Nicaragua wants 12.5 US dollars before they let you in.

Finally, some things you should look out for.

 1. At the border to Guatemala, you may find that the immigration office says that you have to pay a fee, and that is a scam. Guatemala has no entry or exit fees, so ask for a receipt and they tend to quickly forget this fee.
 2. People have reported that they only got a 30 day Visa when Honduras was the first CA-4 country they came to, so pay attention to this. Say that you want 90 days if you are planning to land in Honduras.
 3. El Salvador and Nicaragua do not stamp your passport, but gives you an exit receipt when you cross the border. Make sure to remember your date of entry, you will not have a date stamp in your passport that will remember it for you, and do not lose your exit receipt. Otherwise you will have to start the process of getting a new exit receipt before you can leave El Salvador or Nicaragua.

So enjoy your travels in Central America!

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Stämpeln du får vid inträde till Guatemala. Notera antalet dagar som ditt visum gäller. Du vill att det ska stå siffran 90 någonstans på stämpeln. The stamp you receive upon entry to Guatemala. Note the number of days for your visa written on the stamp. You want it to be the number 90.

Stämpeln du får vid inträde till Guatemala. Notera antalet dagar som ditt visum gäller. Du vill att det ska stå siffran 90 någonstans på stämpeln. The stamp you receive upon entry to Guatemala. Note the number of days for your visa written on the stamp. You want it to be the number 90.

Det är väldigt vackert att röra sig runt med bil eller buss i centralamerika! It's very nice to move around by car or bus in central america!

Det är väldigt vackert att röra sig runt med bil eller buss i centralamerika! It’s very nice to move around by car or bus in central america!

Framme vid en artificiell gräns! Arriving to an artificial border!

Framme vid en artificiell gräns! Arriving to an artificial border!

En del gränsövergångar är små och enkla. De hade en tv uppställde vid vår utresa från Guatemala och vi fick en glimt av hur det gick för Sverige i fotbolls-EM i kön till immigrationskontoret. Some border crossings are small and simple. They had a tv outside when we departed from Guatemala and we got a glimpse of what happened to the Swedish team in the Euro Cup while we waited in line to the immigration office.

En del gränsövergångar är små och enkla. De hade en tv uppställde vid vår utresa från Guatemala och vi fick en glimt av hur det gick för Sverige i fotbolls-EM i kön till immigrationskontoret. Some border crossings are small and simple. They had a tv outside when we departed from Guatemala and we got a glimpse of what happened to the Swedish team in the Euro Cup while we waited in line to the immigration office.

Andra gränsövergångar är mer moderna. Här registreras fingeravtryck och foto tas innan du får komma in i Honduras. Other border crossings are more modern. Here, they registered fingerprints and a photo of you are taken before you are allowed to enter Honduras.

Andra gränsövergångar är mer moderna. Här registreras fingeravtryck och foto tas innan du får komma in i Honduras. Other border crossings are more modern. Here, they registered fingerprints and a photo of you are taken before you are allowed to enter Honduras.

Hejdå Guatemala! Vi ses nästa gång! Bye Guatemala! See you next time around!

Hejdå Guatemala! Vi ses nästa gång! Bye Guatemala! See you next time around!

Shopping i San Cristobal! / Shopping in San Cristobal!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi valde att åka tillbaka till San Cristobal för att därifrån ta oss till Guatemala och en av anledningarna till beslutet var att vi fick höra att det finns en förhöjd risk att stöta på banditer både före och efter gränsövergången vid Tapachula i sydvästra Mexico. Med tanke på att några av våra vänner stötte på banditer veckan innan då de tog bussen från Puerto Escondido till Acapulco, så kände vi båda att vi inte ville ta den vägen till Guatemala. En annan anledning till vårt beslut var också att vägen över bergen ska vara otroligt vacker att åka igenom. Det är långt mellan Puerto Escondido och Guatemala, så därför fick det först bli en nattbuss till San Cristobal del Las Casas, som vi tidigare besökte i januari i år, och sov några nätter där innan vi korsade gränsen. Vi har också upptäckt att Ulrikas kropp är lite känslig för höjdskillnader och inte uppskattar att gå från havsnivå till 2100 meter under en natt. Symtom på höjdsjuka brukar inte manifestera sig under 2500 meter, så vi tror att Ulrika bara är lite känslig. Hennes symtom var en tryckande huvudvärk från temporalloberna över frontalloben, samt en extrem trötthet. Hon sov 18 timmar under våra första 24 timmar på hög höjd, eller vad säger ni Sandra och Markus? Samma sak skedde förra gången vi åkte från havsnivå till San Cristobal, men som tur är så acklimatiserar hon sig snabbt och symtomen var borta efter 48 timmar.

I San Cristobal behövde vi bland annat uppdatera vår garderob, då några av våra kläder är trasiga, och förutom att San Cristobal är en fin kulturstad, så hittar man många klädaffärer, marknader och second hand-butiker i staden. Sedan påbörjade vi äventyret att ta oss över till Guatemala, men det finns så mycket att berätta om den resan så vi får göra ett eget inlägg om det!


We chose to go back to San Cristobal and travel to Guatemala from there. One of the reasons for this decision was that we were told that there is an increased risk of encountering bandits before and after the border crossing near Tapachula in southwestern Mexico. Given that a few of our friends encountered bandits the week before when they took the bus from Puerto Escondido to Acapulco, we both felt that we did not want to take that route in to Guatemala. Another reason for our decision was that the road over the mountains is said to be incredibly beautiful to travel on. It is far between Puerto Escondido and Guatemala, so that was why we first first took a night bus to San Cristobal del las Casas, which we visited earlier this year in January, and slept a few nights  there before we crossed the border. We have also discovered that Ulrika’s body is a little sensitive to rapid differences in altitude and does not appreciate going from sea level to 2100 meters in one night. Symptoms of altitude sickness usually does not manifest itself below 2500 meters, so we believe that Ulrika is just a bit sensitive. Her symptoms were a strong headache from the temporal lobes over the frontal lobe, and an extreme fatigue. She slept 18 hours during our first 24 hours at this altitude, or what do you think Sandra and Markus? The same thing happened last time we went from sea level to San Cristobal, but fortunately she acclimated quickly and all symptoms were gone after 48 hours.
In San Cristobal we needed to update our wardrobe, because some of our clothes had non-reparable holes. Beside being a nice, cultural city, you also find a lot of clothes shops, markets, and second-hand shops in San Cristobal.  After that we began the adventure to travel to Guatemala, but there is so much to tell about that journey so we’ll do it in a separate blog post!

Tillbaka i San Cristobal! Back in San Cristobal!

Tillbaka i San Cristobal! Back in San Cristobal!

Vi träffade Julia och Simon som vi hängde lite med i Puerto Escondido! We met Julia and Simon who we hung out with in Puerto Escondido!

Vi stötte på Julia och Simon som vi hängt lite med i Puerto Escondido! We met Julia and Simon, who we had hung out with in Puerto Escondido!

Det regnade och haglade en del under tiden vi var i San Cristobal. Det var dock varmare här nu än när vi var här i januari. It rained and hail came down from the clouds during our time in San Cristobal. However, it was warmer here now than when we were here in January.

Det regnade och haglade en del under tiden vi var i San Cristobal. Det var dock varmare här nu än när vi var här i januari. It rained and hail hit the streets during our time in San Cristobal. However, it was warmer here now than when we were here in January.

Vi har även hittat vår nya favoritglass med det roliga namnet mordisko! We also found our new favorite ice cream with the funny name mordisko, or "murder in a shoe" in Swedish!

Vi har även hittat vår nya favoritglass med det roliga namnet mord-i-sko! We also found our new favorite ice cream with the funny name mord-i-sko or “murder in a shoe” in Swedish!

Tänk er en kombination av Magnum mandel, 88:an och GB Sandwich :)! Imagine a combination of Magnum Almond, 88:an and GB Sandwich :)!

Tänk er en kombination av Magnum mandel, 88:an och GB Sandwich :)! Imagine a combination of Magnum Almond, 88:an and GB Sandwich :)!

Det finns allt från lågprisbutiker... You can find everything from discount stores ...

Det finns allt från lågprisbutiker… You can find everything from discount stores …

marknader.. markets...

marknader… markets…

till dyrare butiker här! to more expensive shops here!

…till dyrare butiker här! …to more expensive shops here!

IMG_3067

Indianinspirerade höga klackar! Indian-inspired high heels!

Burger King hittar man också inhyst bland de äldre byggnaderna! Burger King is also find inside the older buildings here!

Burger King hittar man också inhyst bland de äldre byggnaderna! Burger King is also in the older buildings here!

Pontus var den som hittade flera nya klädesplagg här! Pontus was the one who found several new clothes here!

Pontus var den som hittade nya klädesplagg här! Pontus was the one who found new clothes here!

Nya jeans och t-shirt till en nyrakad Pontus! New jeans and T-shirt to a newly shaved Pontus!

Nya jeans för 140 SEK och en t-shirt för 35 SEK till en nyrakad Pontus! New jeans for 13.5 Euro and a T-shirt for 3.3 EURO to a newly shaved Pontus!

Vi hittade även en cool bil i San Cristobal som vi tog en bild på! We even found a cool car in San Cristobal and we took a picture of!

Vi hittade även en cool bil i San Cristobal som vi tog en bild på! We also found a cool car in San Cristobal that we took a picture of!

Vi besökte även vår favoritrestaurang här i San Cristobal, Maya Pakal! Jättegod mat och rött vin till rimliga priser! We also visited our favorite restaurant here in San Cristobal, Maya Pakal! Great food and red wine to reasonable prices!

Vi besökte även vår favoritrestaurang här i San Cristobal, Maya Pakal! Jättegod mat och rött vin till rimliga priser! We also visited our favorite restaurant here in San Cristobal, Maya Pakal! Great food and red wine at reasonable prices!

Välkommen till Laos!

Nu har vi kommit in i land nummer tre på vår resa och vi befinner oss nu i Savannakhet, Laos. Resan från Huê till Savannakhet tog 10 timmar och det involverade en gränskorsning vid Dansavanh. Allt som allt gick bussresan väldigt smidigt och det följde vad tidigare back packers har rapporterat om (till och med den delen om att bussen kör iväg till lunchstoppet medan personer blev lämnade kvar vid gränskontrollen. Detta hände nu en backpacker från Ukraina, men vi hade pratat lite med henne innan om att detta kunde ske, så hon kom promenerande till lunchstoppet efter ett tag).  Visa on arrival kan fixas vid denna gränskontroll och kostar 35 US dollar för svenskar (och ukrainare). Det är lite fix med att kunna växla till sig dollar i vietnam, men vi hittade en bank i Huê som var villig att göra det (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam Huê, 78 Hun Vuong). Det du behöver kunna visa upp är pass, biljett till destination (vi visade upp biljetten till Laos och sade att vi ville ha dollar för visa), samt kvitto från en uttagsautomat (för att visa vart dina vietnamesiska dong kommer ifrån).

Vi vill också säga att maten har varit oerhört god i Vietnam, men stället som toppar vår lista måste bli Phuong Nam Café i Huê! Otroligt god och billig mat där!

Tillbaka till Laos. Det som slagit oss är att överallt där vi varit hittills så hittar man den franska stilen på byggnader och Savannakhet är inget undantag. Detta är kanske inte någon överraskning egentligen då detta område varit en koloni under franskt styre i många år. Det är en sömnig liten stad (med ett dinosaurie-museum!) vid Mekongfloden och rakt över floden ser vi Thailand.  Vi får även se solen igen och det kan bli rätt så varmt här om dagarna tillskillnad mot Huê där regnmolnen skymde himlen för det mesta.

Ulrikas favoritöl är BeerLao som hon fick smaka på redan i Kambodja och nu har vi äntligen kommit till Laos där man kan få en stor BeerLao på 640 ml för 12,000 kip (ca 13 kr) i turistområdena.

We have now entered country number three on our trip and we are now in Savannakhet, Laos. The trip from Hue to Savannakhet took 10 hours and it involved a border crossing at Dansavanh. All in all, the bus ride was very smooth and the bus trip followed what previous back packers have reported (even the part about the bus driving off to a lunch stop while people were left behind at the border crossing control. This time it happened to a backpacker from Ukraine, but we had spoken a little with her before this incident  that this could happen, so she came walking to the lunch stop after a while. Visa on arrival can be fixed at this border and costs 35 US dollars for Swedes (and Ukrainian!). It’s a small struggle to be able to change money into dollars in Vietnam, but we found a bank in Huê who was willing to do it (JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, Huê, 78 Hung Vuong). You need to be able to show your passport, ticket to your destination (we showed the ticket to Laos and said we wanted dollars for Visa), and a receipt from an ATM (to show where your vietnamese dong comes from).

We also want to say that the food has been very good in Vietnam, but the place that tops our list must be Phuong Nam Café in Huê! Incredibly good and cheap food there!

So back to Laos. The thing that struck us is that wherever we have been so far, you find the French style on the architecture and Savannakhet is no exception. This is perhaps not surprising due to the fact that this area was a colony under French rule for many years. It is a sleepy little town (with a dinosaur museum!) at the Mekong River and Thailand can be seen just across the river. We enjoy seeing the sun again and it can get pretty hot here during the day as opposed to Huê where rain clouds darkened the skies most of the time.

Ulrika’s favorite beer is BeerLao  (she got to taste the beer already in Cambodia) and now we have finally come to Laos where you can get a BeerLao of 640 ml for 12,000 kip (about 13 SEK) in tourist areas. 

IMG_7831

Södra busstationen i Huê! The southern bus station in Huê!

IMG_7834

Vi hýrde cyklar för att utforska Laos andra största stad på 120,000 invånare! We rented bikes to explore Laos’s second largest city of 120, 000 inhabitants!

IMG_7840

IMG_7838

Thailand är bara en simtur över Mekongfloden! Thailand is just a swim across the Mekong River!

wpid-img_20150331_123615.jpg

Favoritölen hittills! Favourite beer so far!

IMG_7844

Detta är soptunnorna i Savannakhet! This is the garbage bins in Savannakhet!

IMG_7839

IMG_7847

Första intrycket av maten är god! Här smakar maten som en blandning av vietnamesisk och thailändsk mat! First impression of the food is good! The food tastes like a mix of Vietnamese and Thai food!

IMG_7842

Dinosaurier! Dinosaurs! 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑