A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Bangalore

Bangalore walks!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det finns en liten grupp oerhört historieintresserade och kunniga människor som tar ut människor på vandringar i Bangalore och delar med sig av sin historieskatt. De kallar det “Bangalore walks” och det var en av dessa vandringar som vi skrev upp oss på, som kallades “Green Heritage walk”. Vi gick upp klockan halv sex en söndag morgon för att hinna till Lalbagh botaniska trädgård till kl 7 och möta upp vår guide och det var en av de mest intressanta morgnar vi haft på länge. Vår guide delade med sig av sin rika källa av kunskap och hade en genuin berättarglädje. Det första vi fick se var en av världens äldsta stenar. Prover har visat ett denna sten bildades för 3000 miljoner år sedan (jorden är 4500 miljoner år gammal i jämförelse) och den blev sten då jordens flytande yta stelnade. Den botaniska trädgården anlades av en muslimsk kung år 1760 och det var intressant att få höra om trädgårdars heliga betydelse inom islam. Många människor i Bangalore använder sig av parken, speciellt innan kl 9 på morgonen då det är gratis inträde fram till dess. Vi såg många människor meditera, promenera, ta en löptur eller spela badminton i parken och de höga träden stängde effektivt ute ljudet från den tunga trafiken och den smutsiga luften som finns i Bangalore. De mesta av växtligheten i parken är inte ursprungligen från Indien utan är importerad från andra delar av Asien, Afrika och Sydamerika, och det var inte britterna som var ansvarig för det. Södra Indien hade handelsförbindelser med andra världsdelar långt innan britterna invaderade området på 1800-talet.
Det var så trevligt att lyssna på vår guide och han hade en oerhört intressant historia att berätta om varje träd vi stannade vid och vi fick lära oss mycket historia! Vi fick lära oss hur Frankrike lierade sig med kungen av Mysore i Karnataka för att bekämpa britternas framfart i Indien. Det var denna allians som gjorde det möjligt att Frankrike senare kunde byta till sig provinsen Quebec ( i Kanada) från britterna mot några fort i södra Indien.
Vi fick också lära oss hur det kom sig att te började odlas i Indien. Vid den tidpunkten hade britterna koloniserat Indien och blivit stora tekonsumenter genom byteshandel med Kina som hade monopol på te. En dag blev det handelstopp och relationerna med Kina surnade. Inget te kunde importeras till Storbritannien så då skickade de desperata britterna in en spion vid namn Mr Fortune i Kina, som stal en massa frön som han tog till Indien. De första försöken att odla te utanför Calcutta misslyckades, med det visade sig att områdena i Assam, Darjeeling mfl hade utmärkta förhållanden för att odla te. Så man kan säga att britterna var som en drogmissbrukare med svår abstinens som bestämde sig att bryta sig in hos leverantören för att stjäla receptet för att kunna bli självförsörjande. Det var även en annan drog, nämligen opium som gjorde att Storbritannien kom i besittning av Hong Kong. Kina sänkte ett brittiskt fartyg lastat med opium för att de inte gillade att britterna gjorde kineserna till opium-missbrukare. Det fick Kina senare betala dyrt för genom att hyra ut Hong Kong till Storbritannien i 99 år med slutdatum 1997.

Vi fick veta varför sanskritalfabetet som används i Indien och andra delar av världen ser ut som det gör. Det var för att palmblad användes för att skriva på där man skar ut bokstäverna och raka linjer riskerar att göra hål i palmbladen, så snirkliga tecken är mycket skonsammare. Vi fick veta att vid rätt förvarande kan skriften på palmbladen bevaras i 1000 år.

Vi fick till och med lära oss lite om vår egen Carl von Linné och om hans idé om en blomklocka som han designade, men aldrig byggde själv. Varken Pontus eller Ulrika hade hört talas om det så det var kul. Grunden handlar om att många blommor har en dygnsrytm och blommar vissa tider på dygnet. Planterar man dem i 24 olika tårtbitar som representerar dygnets 24 timmar så har man en blomklocka. Många försök har gjorts för att skapa en sådan blomklocka med varierat resultat.

Förutom all historia så fick vi även lära oss en del om vissa träds medicinska egenskaper (den vetenskapliga versionen) och hur evolutionen gjort att de samspelar med djuren i sin omgivning på olika sätt. Det var synd att vi inte kan stanna längre för att gå på flera sådana här vandringar med dem, men vi vill rekommendera “Bangalore walks” för alla som kommer förbi Bangalore! Vi har nu lämnat Bangalore och tagit tåget upp mot den spännande staden Hampi som vi ska berätta mer om i nästa inlägg!

There is a small group of very knowledgeable people interested in history in Bangalore who take people on hikes and share their history treasure. They call it the Bangalore walks and we signed us up on one of those walks, called “Green Heritage Walk”. We got up at half past five on a Sunday morning to get to Lalbagh Botanical Garden at 7 am and meet up with our guide and it was one of the most interesting mornings we’ve had in a long time. Our guide shared his rich source of knowledge and delightful narrative skills. The first thing we saw was one of the world’s oldest rocks. Studies have shown that this stone was formed 3,000 million years ago (Earth is 4,500 million years old in comparison) and it became a stone at the time when the Earth’s liquid surface solidified. The botanical garden was built by a Muslim king in 1760 and it was interesting to hear about the sacred significance of gardens in Islam. Many people in Bangalore use the park, especially before 9 o’clock in the morning because then the entrance is free. We saw people meditate, walk, jogging or play badminton in the park and the high trees effectively shut out the noise of the heavy traffic and the polluted air in Bangalore. Most of the vegetation in the park is not originally from India, but are imported from other parts of Asia, Africa and South America, and it was not the British who were responsible for it. South India have had trade links with other parts of the world long before the British invaded the area in the 1800s.
It was so nice to listen to our guide and he had a very interesting story to tell about every tree we stayed at and we got to learn a lot of history! We learned how France allied itself with the king of Mysore in Karnataka to fight the British rampage in India. It was this alliance that made it possible that France later could exchange some forts in southern India for the province of Quebec (Canada) from the British.
We also got to learn how it came about that tea was first cultivated in India. At the time the British colonized India they had become major tea consumers by barter with China, which had a monopoly on tea. One day, a complete trading stop was introduced and relations with China soured. No tea could be imported to the UK so the desperate Britons sent in a spy by the name of Mr. Fortune into China, who stole a lot of tea seeds and took them back to India. The first attempts to cultivate tea outside Calcutta failed, but it turned out that the areas in Assam, Darjeeling and other areas had excellent conditions for growing tea. So you could say that the British were like a drug addict with severe withdrawal symptoms that decided to break into the supplier to steal the recipe to become self-sufficient. There was also another drug, namely opium, that made it so that Britain got control over Hong Kong. China sank a British ship loaded with opium because they did not like that the British turned Chinese people in to opium addicts. This resulted in that China later had to pay by renting out Hong Kong to Britain for 99 years with end date 1997.

We also got to know why the Sanskrit alphabet, used in India and other parts of the world, looks like it does. It was because of the palm leafs that was used to write on. Straight lines easily makes holes in the palm leafs, but squiggly characters are very gentle to the palm leaf. We were told that with the right storage the writings on a palm leaf can be preserved for 1,000 years.

We even got to learn a little about our Swedish Carl von Linnaeus and his theory of a flower clock that he designed, but never built himself. Neither Pontus nor Ulrika had heard about it so it was fun to learn about it. Basically, many flowers have a circadian rhythm and bloom at certain times during the day. If you plant them in 24 different pieces in a circle that represents the 24 hours of a day, then you have a floral clock. Many attempts have been made to create such a floral clock with varied results.

Besides all history, we also got to learn about certain medicinal properties of different trees (the scientific version) and how evolution has made the trees interact with different animals in different ways. It was a pity we could not stay longer in Bangalore to join other walks with them, but we really want to recommend “Bangalore Walks” for everyone who comes to Bangalore! We have now left Bangalore and took the train up to the interesting city of Hampi, that we’ll tell you more about in the next blog post!

Vid Lalbagh botaniska trädgård kl 06.40 på morgonen! At Lalbagh Botanical Garden at 6:40 in the morning!

Vid Lalbagh botaniska trädgård kl 06.40 på morgonen! At Lalbagh Botanical Garden at 6:40 in the morning!

Lalbagh botaniska trädgård! Lalbagh Botanical Garden

Lalbagh botaniska trädgård! Lalbagh Botanical Garden!

Vår förträffliga guide och en krigssten! Dessa stenar finns överallt i Indien och visar vart ett slag skett där hjälten överlevde och fick ett stenporträtt upprest till minne av slaget! Our excellent guide and a war stone! These stones can be found everywhere in India and shows where a battle occurred in which the hero survived and had a stone portrait erected in memory of the battle!

Vår förträffliga guide och en krigssten! Dessa stenar finns överallt i Indien och visar vart ett slag skett där hjälten överlevde och fick ett stenporträtt upprest till minne av slaget! Our excellent guide and a war stone! These stones can be found everywhere in India and shows where a battle occurred in which the hero survived and had a stone portrait erected in memory of the battle!

Den 3000 miljoner år gamla stenen! The 3,000 million year old stone!

Den 3000 miljoner år gamla stenen! The 3,000 million year old stone!

Färgglada träd från Asien och Sydamerika! Colorful trees from Asia and South America!

Färgglada träd från Asien och Sydamerika! Colorful trees from Asia and South America!

En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!

En av flera badmintonmatcher som pågick under söndagsmorgonen! One of several badminton matches that took place during the Sunday morning!

En speciell kotte som vi blev visade! A special cone that we were shown!

Ett träd som fäller sylvassa  taggiga grenar! A tree that drops racer sharp spiky branches!

Vår grupp som blev visade ett träd som blev planterad här efter att Mr Fortune tagit med frön under hans stöldturne i Kina! Our group was shown a tree that was planted here after Mr. Fortune brought back seeds from his theft tour in China!

Vår grupp som blev visade ett träd som blev planterad här efter att Mr Fortune tagit med frön under hans stöldturne i Kina! Our group was shown a tree that was planted here after Mr. Fortune brought back seeds from his thieving tour in China!

Honungsbin som tydligen varit orsaken till en flickas död här i parken månaden innan. Någon hade eldat i parken och röken retade upp binen och de attackarade närmaste person som var en liten flicka. Honey bees that apparently were the cause of a girl's death here in the park the previous month. Someone had started a fire in the park and the smoke incensed the bees and they attacked the closest person to them and it happened to be a little girl.

Honungsbin som tydligen varit orsaken till en flickas död här i parken månaden innan. Någon hade eldat i parken och röken retade upp binen och de attackarade närmaste person som var en liten flicka. Honey bees that apparently were the cause of a girl’s death here in the park the previous month. Someone had started a fire in the park and the smoke irritated the bees and they attacked the closest person to them and it happened to be a little girl.

wpid-20151018_095851.jpg

Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!

Blommande träd från Sydamerika som gömmer härligt färgglada blommor i grönskan! Flowering trees from South America which hide wonderfully colorful flowers in its greenery!

Dessa träd har även konstiga kapslar... These trees also have strange capsules ...

Dessa träd har även speciella lövkapslar så de unga löven inte ska ätas upp innan de hårdnar. These trees also have special leaf capsules so they won’t be eaten before they are hardened.

...Vilket visar sig slå ut till silverfärgade blad som bildar en klase. ...Which turns out to be silvery leaves that form a cluster.

De här silverfärgade löven kommer ut ur kapseln. These silvery leaves comes out of the capsul.

Libertarianer och bitcoins i Bangalore! / Libertarians and bitcoins in Bangalore!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vår nästa destination i Indien valdes genom att Ulrika googlade “bitcoin India” och upp kom artiklar om Bangalore (även kallat Indiens Silicon Valley), så vi bestämde oss för att åka dit! Ulrika hittade även en libertariansk diskussionsgrupp på facebook och fick kontakt med flera libertarianer i Bangalore och vi blev inbjudna att få komma och bo hos en av dem. Vi hann inte mer än att komma innanför dörren till Sumantras och Rubias lägenhet innan Ulrika kände sig dålig och efter en vilopaus konstaterade vi att Pontus förkylning som han hade i Alleppey nu hoppat över till Ulrika fast värre. Med mycket sömn och starka piller lyckades Ulrika ändå vara med på äventyren vi hade planerat i Bangalore. Vi hade stämt träff med ett gäng libertarianer (både minarkister och en anarkokapitalist) på det första växlingskontoret för bitcoin i Indien. Där fick vi lära känna det driftiga entrepenörsparet Benson och Jincy som sa upp sig på sina välbetalda jobb för att starta företaget Coinsecure för 3 år sedan, samt några av deras anställda och en oerhört duktig teoretiker om anarkokapitalism, Shashank. Vi hade oerhört trevligt och vi diskuterade allt från bitcoin, nattväktarstat vs anakokapitalism, till hur det ser ut i dagens Indien och Sverige. Vi fick krossa en hel del myter om den svenska välfärden! Det största samtalsämnet var dock bitcoin och det var intressant att få höra hur det går för bitcoin i Bangalore och Indien. Benson har gjort ett bra jobb med att hindra statliga myndigheter från att sätta käppar i hjulen för bitcoin i Indien. Ölen var inte dålig den heller så den natten smög vi in hos vårt värdpar, Sumantra och Rubias lägenhet väldigt sent och det var väl tur att Ulrika kunde fungera hyfsat med febernedsättande dunderpiller och nässpray!

Vi har även haft nöjet att umgås och diskutera på kvällarna med Sumantra som är libertarian och Rubia som inte är libertarian, men väldigt öppen för frihetliga argument. Stort tack för att vi har fått bo hos er och att ni tagit hand om Ulrika när hon var riktigt dålig! Vår framtida dörr står alltid öppen för er och alla ni andra häftiga människor vi har mött i Bangalore!

Bangalore var också första gången som vi provade Uber och vi kan verkligen rekommendera det! Helt plötsligt slipper man tjafsa om priser, du blir aldrig lurad att betala överpris bara för att du är turist och du blir inte tagen på omvägar för att priset ska bli högre! Det är också säkert att hoppa in i bilen då du har identiteten på den som kör bilen (både namn och bild, samt registreringsnummer) och ett betyg från tidigare kunder som gör att du kan undvika att ha dåliga förare och som ger incitament till att alltid ge god service. När man beställer en Uber så brukar föraren ringa upp för att bekräfta var man vill bli upphämtad, trots att man tydligt specifiecerar det i Uber appen,  så det är väldigt bra att ha någon från lokalbefolkningen i närheten som kan hjälpa till att förklara, för det är svårt att göra det själv.
Det som är svårare att råda bot på är trafiken i övrigt. Bangalore är Indiens 3:e största stad och trafiken är därefter. Vi bodde längs med Bangalores ytterring i närheten av alla teknikparker som finns i Bangalore och det gjorde att trafiken stockade sig vissa tider på dygnet när alla skulle röra sig till och från arbetet samtidigt.

Vi har också utforskat i centrala Bangalore och gått runt på SP Road, där du kan köpa allt som har med mobiler och datorer att göra, samt få dem reparerade. Vi gick också till Cubbon Park vi besökte det statliga biblioteket. Vi hittade många olika områden av böcker allt från religion till teknik och vi upptäckte flera böcker om homeopati i hyllan för medicinsk vetenskap som vi inte tyckte platsade under den sektionen. Många av böckerna inom medicin utgavs mellan 1970 och 1990 och på tekniksektionen kunde böckerna vara ännu äldre och de var väldigt intressanta att bläddra i. Det var en speciell känsla att stå i ett gammalt bibliotek och känna doften av gamla böcker.

Our next destination in India was chosen by Ulrika googled “bitcoin India” and up came articles about Bangalore (also known as India’s Silicon Valley) so we decided to go there! Ulrika also found an Indian libertarian discussion group on Facebook and got in contact with several libertarians in Bangalore and we were invited to come and stay with one of them. We had barely entered Sumantras and Rubias apartment before Ulrika was starting to feel bad and after a rest she noted that Pontus cold that he had in Alleppey now had jumped over to Ulrika, but worse. With a lot of sleep and strong pills, Ulrika managed to join the adventures that we had planned in Bangalore. We had a meeting with a bunch of libertarians (both minarchists and anarcho-capitalists) at the office of the first bitcoin exchange in India. We got to meet the entrepreneurial couple Benson and Jincy that started Coinsecure 3 years ago, their employees and an extremely good theorists of anarcho-capitalism, Shashank. They were extremely nice and we discussed everything from bitcoin to night-watchmen state vs anarcho-capitalism, and how today’s India and Sweden works. We got to dispel a lot of myths about the Swedish welfare state. The main topic of conversation was bitcoin and it was interesting to hear how it goes for bitcoin in Bangalore and India. Benson have done a good job of keeping the government from harming the progress of bitcoin in India. The beer was not bad either, so that night we snuck into Sumantra and Rubias apartment very late and it was good that Ulrika could function reasonably well with the help of pills and nasal sprays!

We also had the pleasure to hang out and discuss in the evenings with Sumantra who is a libertarian and Rubia who is not a libertarian, but very open minded. Many thanks that we could come and live with you and that you have taken care of Ulrika when she was really bad! Our future door is always open for you, and all of you other cool people we had the fortunate to meet in Bangalore!

Bangalore was also the first time we used Uber and we can really recommend it. Suddenly you don’t need to argue about prices, you never get cheated into paying a lot more for a trip just because you are a tourist and you will not be taken on a longer trip so that the price will become higher! It is also safe to get in the car when you have the identity of the person driving the car (both name and image, and the cars registration number) and ratings from other Uber-users that enable you to avoid having bad drivers and it gives incentives to always provide good service. What we can suggest is that it can be good to have someone nearby who can help you to describe where you want to be picked up, as not all drivers here are accustomed to read a map and use GPS and the drivers usually call to ask you where you want to be picked up even though you specify that very clearly in the Uber app.
What is more difficult to overcome is traffic in general. Bangalore is India’s 3rd largest city and the traffic is intense. We lived along the Bangalore outer ring near all the IT- parks and it makes the traffic almost stand still certain times of the day when everyone move to and from work at the same time.

We also walked around in the center of Bangalore and saw their computer market street SP Road where you can buy everything related to mobiles and computers or get them repaired. We also went to Cubbon park where we visited the state public library. We found many different sections of books, everything from religion to art, and we discovered several books on homeopathy in the section of medical science and we do not think that should be placed under that section. Many of the books in medicine were issued between 1970 and 1990, and the books could be even older in the technology section, but they were very interesting to browse through. It was a special feeling to stand in an old library and be surrounded by the smell of old books.

Tågen var verkligen jättelånga många många vagnar! Detta är knappt ena halvan av vårt tåg till Bangalore! The trains were really long with many many wagons! This is barely one half off our train to Bangalore!

Tågen var verkligen jättelånga med många vagnar! Detta är knappt ena halvan av vårt tåg till Bangalore! The trains were really long with many wagons! This is barely one half off our train to Bangalore!

Vi fick uppleva ett "gated community" i Indien och det var kul. We got to experience a gated community in India and it was fun

Vi fick uppleva ett “gated community” i Indien och det var kul. We got to experience a gated community in India and it was fun.

En klättringsvägg för barnen! Climbing wall for the kids!

En klättringsvägg för barnen! A climbing wall for the kids!

Det var jätteroligt att få se oss omkring hos Coinsecure! It was great to have a look around at Coinsecure!

Det var jätteroligt att få se oss omkring hos Coinsecure! It was great to have a look around at Coinsecure!

Coinsecure!

Coinsecure!

Delar pizza med libertarianer! Sharing pizza with libertarians!

Delar pizza med libertarianer! Sharing pizza with libertarians!

Vi älskar Uber! We love Uber!

Vi älskar Uber! We love Uber!

SP vägen där du kan finna allt för din dator eller telefon! SP road where you can find everything for your computer or phone!

SP vägen där du kan finna allt för din dator eller telefon! SP road where you can find everything for your computer or phone!

Supergott filtrerat kaffe hos MTR! Great filtered coffee at the MTR!

Supergott filtrerat kaffe hos MTR! Great filtered coffee at the MTR!

Kaffe serverat i två silvermuggar. Man hällde kaffet mellan dem för att kaffet skulle svalna fortare! Coffee served in two silver cups. You pour the coffee between them to cool down the coffee faster!

Kaffe serverat i två silvermuggar. Man hällde kaffet mellan dem för att kaffet skulle svalna fortare! Coffee served in two silver cups. You pour the coffee between them to cool down the coffee faster!

Det pågick ett marathon i Bangalore denna dag och vi gillade de uppmuntrande orden vid varje kilometer-märke! It was a marathon in Bangalore this day and we liked the encouraging words at each kilometer mark!

Det pågick ett marathon i Bangalore denna dag och vi gillade de uppmuntrande orden vid varje kilometer-märke! It was a marathon in Bangalore this day and we liked the encouraging words at each kilometer mark!

Stadsbiblioteket i Bangalore! The public library in Bangalore!

Stadsbiblioteket i Bangalore! The public library in Bangalore!

Pontus spanar in teknologihyllorna! Pontus checking in the technology shelfs!

Pontus spanar in teknologihyllorna! Pontus checking in the technology shelfs!

Hittas under sektionen för medicinsk vetenskap. Found under the section for medical science.

Hittas under sektionen för medicinsk vetenskap. Found under the section for medical science.

I Bangalore hymlar de iallafall inte. Vid ingången på Karnatakas parlament finner man inskriften "Government work is god's work". Håller helt med, en stat är samma sak som religion... at least in Bangalore the don't try to hide anything. At the entrance of the parliament in Karnataka you find the inscription "Government Work is God's work". Could not agree more, a state is the same thing as a religion ...

I Bangalore hymlar de iallafall inte. Vid ingången på Karnatakas parlament finner man inskriften “Government work is god’s work”. Håller helt med, en stat är samma sak som religion. At least in Bangalore they don’t try to hide anything. At the entrance of the parliament in Karnataka you find the inscription “Government Work is God’s work”. Could not agree more, a state is the same thing as a religion.

 

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑