A freedom-oriented lifestyle blog

Tag: Antigua

En språkkollision i hjärnan / A language collision in the brain

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi hade rest runt i Centralamerika i nästan fem månader och våra spanskakunskaper var riktigt bedrövliga för att ha spenderat så mycket tid i spansktalande länder, så vi bestämde oss för att ändra på detta när vi kom till Antigua i Guatemala. Genom att skriva upp oss på en intensivkurs i spanska, åtta dagar och fem timmar per dag, så borde de spanska orden börja flöda över våra läppar tänkte vi. Jag tänkte också att det inte kommer bli så lätt att trycka in allt från ord och meningsuppbyggnad till grammatik och uttal på bara åtta dagar.

Jag kunde dock aldrig föreställa mig att spanskalektionerna skulle släppa lös min gamla skoltyska i full kraft. Tyska ord jag inte ens visste att jag kunde började tävla med de spanska orden om att vara först över läpparna och jag fick bita mig i läppen för att inte börja rappa “durch für, gegen, ohne, um” under lektionerna! Det blev nästan komiskt när jag ofta sade “aber” istället för “pero” när jag ville använda det spanska ordet för “men”.

Vad är det som egentligen händer i hjärnan när skoltyskan envisas med att dyka upp under mina spanskalektioner?

Neurobiologi är ett stort intresse för mig, så jag bestämde mig för att att börja gräva i forskningsfältet neurolinguistik och flerspråkighet för att ta reda på hur nätverket för flerspråkighet är ordnat i hjärnan.

Det generella språknätverket i hjärnan är väldigt lika för olika typer av språk, till exempel engelska och mandarin, och involverar många olika delar av hjärnan beroende på vilket sätt du använder språket och hur språket presenteras för dig. Även hos en flerspråkig individ är det generella språknätverket detsamma, men det verkar finnas flera varianter på hur olika delar i nätverket är ihopkopplade med varandra och hur aktiva dessa kopplingar är. Dessa variationer i kopplingar i det generella språknätverket verkar påverka det sätt som två eller flera språk hanteras hos en individ. Hur lika språken är verkar ha betydelse, men ålder vid inlärning verkar vara den största faktorn som påverkar om dessa kopplingar överlappar med varandra eller om de olika språken har separata kopplingar i hjärnan. Det innebär att språkinlärning kan ändras neurofysiologiskt över tid.

Hos mig verkar det som att spanskan, som jag lär mig nu vid 32 års ålder, delar flera kopplingar och delar av språknätverket i hjärnan med tyskan, som jag studerade under högstadiet och gymnasiet. Tyskan är det senaste språket jag lärde mig och det är troligen därför spanskan överlappar med tyskan, men jag har också märkt under åren att engelska och svenska lätt blandas samman för mig. Spenderar jag tid i en miljö där det bara talas engelska och sedan kommer tillbaka till en svenskspråkig miljö, så är det lätt att engelska ord flyger över läpparna och att jag tillfälligt tappar svenska ord i en konversation, trots att svenskan är mitt modersmål. Det kan då vara att nätverkskopplingar för engelskan, som jag exponerats för ända från barnsben via musik och tv-program, men också senare i skolan, överlappar med nätverkskopplingar för svenskan. Så nästa gång Victoria Silverstedt eller någon annan kändis börjar prata svengelska i tv-rutan så kan ni tänka att det är deras kopplingar för det svenska och engelska språket som överlappar i hjärnan!  

Det var den övergripande, något förenklade förklaringen om flerspråkighet och det finns massor att läsa om det här. Är du intresserad av att gräva djupare i hjärnan om språk och har en del bakgrundskunskaper om neurobiologi, så kan jag rekommendera att läsa denna review-artikel från i år: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain”. 

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


We had now traveled around in Central America for nearly five months and our Spanish skills were really miserable considering that we’ve spent so long time in Spanish-speaking countries. We decided to do something about that when we arrived in Antigua in Guatemala by signing up on an intensive course in Spanish. Eight days and five hours per day should get Spanish words to begin to flow over our lips, right? I had some doubts about the possibility to squeeze in everything from words and sentence structure to grammar and pronunciation in just eight days.

What I never could have imagined was that the Spanish lessons would unleash my old school German in full force. German words I did not even know that I knew began competing with the Spanish words for being first over my lips. and I had to bite my lips to keep myself from rapping “durch für, gegen, ohne, um” during class! It was almost comical how often I said “aber” instead of “pero” when I wanted to use the Spanish word for “but”.

What is actually happening in the brain when the German language keeps showing up during my Spanish lessons?

Neurobiology is a major area of interest for me, so I decided to start digging into the research fields of neurolinguistics and multilingualism to find out how the multilingualistic network is organized in the brain.

The general language network in the brain is similar even for very different types of languages, such as English and Mandarin, and involves many different parts of the brain depending on the way you use the language and how the language is presented to you. Even in a multilingual individual the general language network is the same, but there seem to be several variations on how different parts of the network are connected with each other and how active these connections are. These variations of connections in the network appears to affect the way that two or more languages are handled in an individual. How similar the languages are seem to be significant, but your age when you learn a language seems to be the biggest factor affecting if these connections overlap with each other, or if the languages have separate connections in the brain. This means that language learning neurophysiologically can change over time.

It seems that my Spanish, which I’m learning now at the age of 32, shares several connections and parts of the language network in the brain with my German, which I studied for six years in high school. German is the last language I learned and that is probably why my Spanish now overlaps with my German, but I’ve also noticed over the years that English and Swedish easily gets mixed for me. If I spend time in an environment where only English is spoken and I go back to a Swedish-speaking environment, it is easy for English words to come cross my lips and I can temporarily lose Swedish words in a conversation, despite the fact that Swedish is my native language. The explanation may be that English, which I have been exposed to from childhood through music and television programs, but also later in school, overlap in the language network of my brain with the Swedish language. So next time Victoria Silverstedt or any other celebrity starts talking Swenglish on the TV, you can assume that their connections for the Swedish and English languages in their brain actually overlap!

This was an somewhat simplified explanation of multilingualism and there is plenty to read about it. If you are interested in digging deeper into the brain for language and have some background knowledge of neurobiology, I recommend reading this review article published this year: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain“. 

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Max undervisar tålmodigt Pontus! Max teaches patiently Pontus!

Max undervisar tålmodigt Pontus! Max teaches patiently Pontus!

Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time!

Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time!

Medan Manuel fick stå ut med en del tyska när han undervisade Ulrika! While Manuel got to put up with some German as he taught Ulrika!

Medan Manuel fick stå ut med en del tyska när han undervisade Ulrika! While Manuel had to put up with some German as he taught Ulrika!

Sista kvällen i Antigua och vi bjöd ut våra lärare på middag för att fira avslutad spanskakurs! Last night in Antigua and we invited our teachers out for dinner to celebrate the completion of the Spanish course!

Sista kvällen i Antigua och vi bjöd ut våra lärare på middag för att fira avslutad spanskakurs! Last night in Antigua and we invited our teachers out for dinner to celebrate the completion of the Spanish course!

Vi åt middag på en otroligt mysig restaurang inredd med en massa gamla teknikprylar! We ate dinner at an incredibly cozy restaurant decorated with a lot of old tech gadgets!

Vi åt middag på en otroligt mysig restaurang inredd med en massa gamla teknikprylar! We ate dinner at an incredibly cozy restaurant decorated with a lot of old tech gadgets!

 

 

Vattenrevolutionen i Guatemala / The water revolution in Guatemala

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rent vatten skulle de allra flesta hävda är skillnaden mellan liv och död, men på många ställen i världen är tillgången till rent vatten starkt begränsad. På vår resa har vi har med oss vattenfilter av typen Life Straw. Denna vattenfiltrerande tub har släckt vår törst i grottor på Borneo, en liten ö i Laos och efter stängningsdags i Mexiko. Problemet med Life Straw är att de är ganska dyra (~ 200 kr) och de räcker inte så länge om man använder dem varje dag. De som vi använder kan bara filtrera 1000 liter vatten innan du behöver byta ut dem. Vi har köpt väldigt många plastflaskor fyllda med vatten och vi har försökt att återanvända dem på platser där vi kan fylla på flaskorna, men jag vågar inte räkna på hur mycket plast som vi förbrukat under våra 15 månader på resande fot bara för att inte bli sjuka när vi dricker vatten.

Så kommer vi till Guatemala, ett otroligt vackert land där nästan 60 % av befolkningen är klassade som fattiga av världsbanken. Här hittar vi en helt genialisk konstruktion i köket på vårt vandrarhem som ger rent vatten till många personer i världen för cirka 200 kronor per år. Det är en stor plasthink med en keramikkruka, som till utseendet inte ser ut att göra mycket för världen, men som filtrerar en till två liter vatten per timme och förser familjer och skolklasser med rent vatten i Guatemala. Många restauranger och butiker i Antigua ställer ut dessa och ger förbipasserande möjlighet att släcka sin törst och fylla på sin vattenflaska gratis. Keramikkrukan består av tre lager: lera, sågspån och kolloidalt silver, som renar vattnet och tar bort dåliga lukter och smaker. Filtret behöver bara tvättas med rent vatten var tredje månad och laboratorietester visar att den är säker att användas i minst två år innan man eventuellt behöver byta ut vattenfiltret. Vår vattenflaskkonsumtion gick ned till nära noll under vårt tid i Guatemala och vi kan bekräfta att det renade kranvattnet smakade riktigt gott.

Personen bakom denna innovation är den guatemaltesiska uppfinnaren Fernando Mazariegos som utvecklade detta billiga alternativ för vattenreningsteknik till de guatemaltesiska hemmen i början av 1980-talet. Under 30 år som tekniken funnits så har Ecofiltro, företaget bakom lågkostnadsfiltret, lyckats sprida sig till 53 andra länder och det är denna information som överraskar oss mest. Vi har varit i några av länderna där produktion och försäljning finns, bland annat Indonesien, Sri Lanka och Kambodja, och vi har inte stött på denna teknik förrän här i Guatemala. Är det någon av er läsare som sett denna smarta och billiga uppfinning tidigare? Det vore väldigt roligt att få veta.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!  


Clean water most people would agree, is the difference between life and death, but access to clean water is severely limited in many places in the world. We bring water filters from Life Straw with us during our journey and this water filtering tube has quenched our thirst in caves on Borneo, a small island in Laos and at times after the stores have closed in Mexico. The problem with the Life Straw is that they are quite expensive (~ 20 EUR) and they do not last long if you use them every day. The ones we use can only filter 1000 liters of water before you need to replace them.
We have bought so many plastic bottles filled with water and we have tried to re-use them in places where we can refill the bottles, but I do not dare to count how much plastic we have consumed during our 15 month of traveling just to avoid getting sick from drinking water.

Then we arrived to Guatemala, an incredibly beautiful country where almost 60% of the population is classified as poor by the World Bank. Here we find a completely ingenious construction in our hostel kitchen that provides clean water to many people around the world for about 20 EUR/year. It is a large plastic bucket with a ceramic pot in it that filters one to two liters of water per hour and provides families and school classes with pure water in Guatemala. Many restaurants and shops in Antigua place them at their entrances and give passersby the opportunity to quench their thirst and fill up their water bottles for free. The ceramic pot consists of three layers: clay, sawdust and colloidal silver, which cleans the water and removes bad smells and tastes. The filter needs only to be washed with clean water every three months and laboratory tests show that it is safe to use for at least two years before you may need to replace the ceramic pot. Our water bottle consumption went down to close to zero during our time in Guatemala and we can confirm that the purified tap water tasted really good.

The person behind this innovation is the Guatemalan inventor Fernando Mazariegos, who developed this inexpensive alternative for water purification technology to the Guatemalan homes in the early 1980s. During the last 30 years that the technology has been around, Ecofiltro, the company behind this low cost water filter, has managed to spread to 53 other countries. It was this information that surprises us the most. We have been in some of the countries where production and sales are ongoing, such as Indonesia, Sri Lanka and Cambodia, and we have not encountered this technology before coming to Guatemala. Are there any of our readers who have seen this smart and inexpensive invention before? It would be very nice to know.

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Fortsätter där vi slutade, nämligen i Antigua! / Continuing where we left off, namely in Antigua!

(Please scroll down to the orange text for the English version) 

Nu ligger vi riktigt långt efter tidsmässigt i bloggen och Ulrika ska försöka hinna ikapp bloggmässigt den närmaste veckan för vi har så mycket att berätta. Förutom rapportskrivning om Bitcoin och blockkedjeteknik, samt vulkanvandring, så har vi hunnit med en intensivkurs i spanska, korsat gränsen till Honduras, blivit certifierade räddningsdykare och Ulrika har blivit skribent på Ett annat liv“. Vi kommer till allt detta så småningom, men vi har inte hunnit lägga upp alla fina bilder vi samlat på oss ännu, så vi börjar där vi slutade sist, nämligen i Antigua. Ingen kan väl ha undgått att vi älskar Guatemala, och Antigua är en jättefin stad att stanna en liten tid i om man är i närheten! Missa inte vårat tidigare blogginlägg om när vi utforskade Antigua!


We are really far behind in time now in our travel blog and Ulrika will try to catch up here during the next week, because we have so much to tell you guys. In addition to writing a blockchain/Bitcoin report and hiking up a volcano, we have been taking a crash course in Spanish, crossed the border to Honduras, become certified rescue divers and Ulrika has become a writer on the web page “A different life“. We will get to all this eventually, but we haven’t had time to upload all the nice pictures we have accumulated, so we’ll start where we left off, namely in Antigua. No one can have missed that we love Guatemala, and Antigua is a really nice city to stay in for a while if you are nearby! Do not miss our earlier blog post about when we explored Antigua!

2 Vi kunde se flera vulkanutbrott av vulkanen Fuego från vårt hostel i Antigua! We could see several eruptions by the volcano Fuego from our hostel in Antigua!

Vi kunde se flera vulkanutbrott av vulkanen Fuego från vårt hostel i Antigua! We could see several eruptions by the volcano Fuego from our hostel in Antigua!

VI hade en liten tjej vid namn Diana som sprang omkring på vårt hostel om dagarna. Hennes mamma arbetade där och på eftermiddagarna kom pappan dit och aktiverade henne med diverse lekar. Här spelar de fotboll på gatan utanför! We had a little girl, named Diana, who ran around our hostel during the days. Her mother worked there and, in the afternoons, her father came from work and played with her. Here, they play football in the street outside!

Vi hade en liten tjej vid namn Diana som sprang omkring på vårt hostel om dagarna. Hennes mamma arbetade där och på eftermiddagarna kom pappan dit och aktiverade henne med diverse lekar. Här spelar de fotboll på gatan utanför! We had a little girl, named Diana, who ran around in our hostel during the days. Her mother worked there, and in the afternoons her father came from work and played with her. Here they play football in the street outside!

2 Pontus födelsedag startade i en storm på toppen av vulkanen Acatenango, men avslutades med FIlé Mignon och ett glas rödvin i Antigua! Tack Rebecca för födelsedagspresenten! Pontus birthday started in a storm on top of the volcano Acatenango, but ended with fillet mignon and a glass of red wine in Antigua! Thanks Rebecca for the birthday present!

Pontus födelsedag startade med en storm på toppen av vulkanen Acatenango, men avslutades med filé Mignon och ett glas rödvin i Antigua! Tack Rebecca för födelsedagspresenten! Pontus birthday started with a storm on top of the volcano Acatenango, but ended with fillet Mignon and a glass of red wine in Antigua! Thanks Rebecca for the birthday present!

2 I Antigua fick vi nöjet att träffa vår vän Adam som cyklar långa sträckor över jordklotet. 2011 cyklade Adam från London till Nya Zeeland och 2015 startade hans cykeläventyr i Philadelphia där han via Alaska ska ta sig ända ned till sydspetsen på Argentina! Spana in hans blogg här! We had the pleasure of meeting our friend Adam in Antigua, who cycle long distances across the globe. In 2011, Adam cycled from London to New Zealand and in 2015, he started his cycling adventures in Philadelphia from where went to Alaska and is biking all the way down to the southern tip of Argentina! Check out his blog here!

I Antigua fick vi nöjet att träffa vår vän Adam som cyklar långa sträckor över jordklotet. 2011 cyklade Adam från London till Nya Zeeland och 2015 startade hans cykeläventyr i Philadelphia där han via Alaska ska ta sig ända ned till sydspetsen på Argentina! Spana in hans blogg nummer två här! We had the pleasure of meeting our friend Adam in Antigua, who cycle long distances across the globe. In 2011 Adam cycled from London to New Zealand and in 2015 he started his cycling adventures in Philadelphia from where he went to Alaska to start  biking all the way down to the southern tip of Argentina! Check out his second blog here!

2 I Antigua var det första gången vi hittade korv som var enskilt inpackade i plast trots att de låg i samma stora plastpaket. in Antigua it was the first time we found sausages, which were individually packaged in plastic even though they were in the same large plastic package.

Det är första gången vi hittade korv som var enskilt inpackade i plast trots att de låg i samma stora plastpaket. It was the first time we found sausages, which were individually packaged in plastic, even though they were in the same large plastic package.

2 Antigua är en riktigt vacker stad omgiven av vulkaner! Antigua is a beautiful city surrounded by volcanoes!

Antigua är en riktigt vacker stad omgiven av vulkaner! Antigua is a beautiful city surrounded by volcanoes!

2 Antigua är en oerhört fin stad att vandra runt i! Antigua is a very nice city to walk around in!

Antigua är en fin stad att vandra runt i! Antigua is a nice city to walk around in!

2 Avtryck från naturkatastroferna som har drabbat Antigua hittar du runt omkring i staden! you can find imprints from the natural disasters that have hit Antigua all around the city!

Avtryck från naturkatastroferna som har drabbat Antigua hittar du runt omkring i staden! You can find imprints from the natural disasters that have hit Antigua all around the city!

2 Vi passade även på att äta lite glass medan vi promenerade runt i staden! We also took the opportunity to eat some ice cream while we walked around the city!

Vi passade även på att äta lite glass medan vi promenerade runt i staden! We also took the opportunity to eat some ice cream while we walked around the city!

2 En röd VW-buss passar utmärkt in i grönskan! A red VW-bus fits perfectly into the greenery!

En röd VW-buss passar utmärkt in i grönskan! A red VW-bus fits perfectly into the greenery!

2 Det var ett riktigt oväder som passerade Antigua en av dagarna vi var där. Vi åt lunch på Rainbow cafe, vårat favoritcafe, och såg hur det regnade in! A big storm passed Antigua one of the days we were there. We were enjoying our lunch at rainbow cafe, our favorite cafe in Antigua, and watched how it rained in!

Det var ett riktigt oväder som passerade Antigua en av dagarna vi var där. Vi åt lunch på Rainbow cafe, vårat favoritcafé i Antigua, och såg hur det regnade in! A big storm passed Antigua one of the days we were there. We were enjoying our lunch at Rainbow cafe, our favorite cafe in Antigua, and watched how it rained in!

2 Här finns även en väldigt innovativ, hemmagjord motionscykel med tillhörande askfat och plats för ölglaset! Here you will also find a very innovative, homemade exercise bike with an ashtray and place to put your beer glass!

Här finns även en väldigt innovativ, hemmagjord motionscykel med tillhörande askfat och plats för ölglaset! Here you will also find a very innovative, homemade exercise bike with an ashtray and place to put your beer glass!

Utforskar Antigua / Exploring Antigua

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Antigua är en väldigt vacker stad omgiven av 3 stora vulkaner som alla sträcker sig 2000 meter över Antigua och ramar in staden i en grön dal. Antigua grundades på 1500-talet av spanska erövrare, så Antigua är uppbyggd på samma sätt som de flesta centralamerikanska städerna vi hittills besökt. Här finns ännu ett gatusystem i rutmönster med en central del där man finner en park och en kyrka och låga fyrkantiga lådor till byggnader, vilket är jättetråkigt enligt oss. Antigua är dock ett undantag och det beror nog på de breda kullerstensgatorna, ruiner efter naturkatastrofer och de många gröna delarna i och runtomkring staden.
Antigua ligger i ett seismiskt aktivt område, vi fick känna på en jordbävning på 5.7 på richterskalan under vår tid i Antigua och det gungade på bra i 15-20 sekunder, så man får räkna med både vulkanutbrott och jordbävningar när man är här. Vulkanutbrotten kommer från vulkanen Fuego och är riktigt häftiga att uppleva, vilket vi gjorde när Pontus fyllde år! Antigua var huvudstaden för Guatemala i mer än 200 år, men efter flera kraftiga jordbävningar och vulkanutbrott under 1600- och 1700-talet, speciellt Santa Marta jordbävningen 1773, beslutade Spanjorerna för att flytta huvudstaden till där Guatemala City ligger idag.
Det finns flera byggnader kvar som vittnar om stadens utsatthet inför naturen, försök till restaurering har dock gjorts på vissa av byggnaderna, så vi tog vår kamera och promenerade runt och dokumenterade alla intressanta platser i Antigua som vi kunde hitta.


Antigua is a beautiful city surrounded by three large volcanoes that all stretches 2,000 meters above Antigua and frames the city in a green valley. Antigua was founded in the 1500s by Spanish conquerors, so Antigua is constructed in the same way as most Central American cities we visited so far. Here you will find a street grid system in a chessboard pattern with a central part where you will find a park and a church and low square boxes to buildings, which is really boring according to us. However, Antigua is an exception and it probably depends on the wide cobblestone streets, ruins after natural disasters and the many green elements in and around the city.
Antigua is located in a seismically active area, we got to experience an 5.7 earthquake on the Richter scale during our time in Antigua and we rocked for a good 15-20 seconds, so you can experience both volcanic eruptions and earthquakes when you are here. Nowadays, Volcanic eruptions comes from the volcano Fuego and it is really cool to experience, which we did when Pontus had his birthday :)! Antigua was the capital of Guatemala for more than 200 years, but after several strong earthquakes and volcanic eruptions during the 1600s and 1700s, especially the Santa Marta earthquake in 1773, the Spaniards decided to move the capital to where Guatemala City is located today.
There are several buildings left as evidence of the city’s vulnerability before nature, attempts at restoration has been made on some of the buildings, so we took our camera and walked around and documented all the interesting places in Antigua that we could find.

En av de små parkerna du hittar runt om i staden! One of the small parks located around the city!

En av de små parkerna du hittar runt om i staden! One of the small parks located around the city!

 La Merced-kyrkan i norra Antigua! La Merched church in the northern part of Antigua!

La Merced-kyrkan i norra Antigua! La Merched church in the northern part of Antigua!

Vi kom in på 5:e avenyn som tar dig mot centrum och Plaza Mayor! We came in on the 5th Avenue that takes you to the center and the Plaza Mayor!

Vi kom in på 5:e avenyn som tar dig mot centrum och Plaza Mayor! We came in on the 5th Avenue that takes you to the center and the Plaza Mayor!

Santa Catalina-bågen som man också hitta på 5:e avenyn! The Santa Catalina Arch can also be found on 5th Avenue!

Santa Catalina-bågen som man också hittar på 5:e avenyn! The Santa Catalina Arch can also be found on 5th Avenue!

IMG_3414

2

Vulkanen Agua är gömd bakom molnen! The volcano Agua is hidden behind the clouds!

Det här skulle man aldrig hitta i socialist-Sverige! You would never find this in socialist Sweden!

Det här skulle man aldrig hitta i socialist-Sverige! You would never find this in socialist Sweden!

Plaza Mayor!

Plaza Mayor!

Sjöjungrufontänen hittar man i PLaza Mayor! Byggd 1737. the Mermaid Fountain can be found in the Plaza Mayor! Built in 1737.

Sjöjungfrufontänen hittar man i PLaza Mayor, byggd år 1737! The Mermaid Fountain can be found in the Plaza Mayor, built in 1737.

En sjöjungfru med sprutande bröst i närbild! A mermaid with squirting breasts in close-up!

En sjöjungfru med sprutande bröst i närbild! A mermaid with squirting breasts in close-up!

IMG_3422

Tanque La Union i Antigua! Tanque La Union in Antigua!

Tanque La Union i Antigua! Tanque La Union in Antigua!

Hoppas att hon hittas vid liv! Hope that she is found alive!

Hoppas att hon hittas vid liv! Hope that she is found alive!

Sedan hittade vi San Franciscokyrkan/klostret, som började byggas på under 1500-talet. Jordbävningar, speciellt den år 1565, har raserat klostret och delar av fasaden på kyrkan. Dock har vissa delar restaurerats under 1900-talet! Then we found the San Francisco church/monastery, which was built in the 1500s. Earthquakes, especially one in the year 1565, destroyed the monastery and parts of the facade of the church. However, some parts havebeen restored during the 1900s!

Sedan hittade vi San Franciscokyrkan/klostret, som började byggas på under 1500-talet. Jordbävningar, speciellt den år 1565, har raserat klostret och delar av fasaden på kyrkan. Dock har vissa delar restaurerats under 1900-talet! Then we found the San Francisco church/monastery, which was built in the 1500s. Earthquakes, especially one in the year 1565, destroyed the monastery and parts of the facade of the church. However, some parts have been restored during the 1900s!

Till vänster om kyrkan kan man lösa en biljett in till biblioteksmuseét (7 Quetzales, ca 8 Sek), som ligger i den gamla klosterdelen av kyrkan. Du får även tillgång till trädgården och det är ett fantastiskt litet krypin i Antigua! To the left of the church you can buy a ticket (7 Quetzales, approximately 0.9 Euro) for the library museum located in the old convent of the church. You also get access to the garden and great little place in Antigua!

Till höger om kyrkan kan man lösa en biljett in till biblioteksmuseét (7 Quetzales, ca 8 Sek), som ligger i den gamla klosterdelen av kyrkan. Du får även tillgång till trädgården och det är ett fantastiskt litet krypin i Antigua! To the right of the church you can buy a ticket (7 Quetzales, approximately 0.9 Euro) for the library museum located in the old convent of the church. You also get access to the garden, a great little place in Antigua!

2

2

2

IMG_3439

2

Vi såg fler ruiner på vår väg upp mot den norra utsiktplatsen i Antigua! We saw more ruins on our way up to the northern view point in Antigua!

Vi såg fler ruiner på vår väg upp mot den norra utsiktplatsen i Antigua! We saw more ruins on our way up to the northern view point in Antigua!

Ulrika på väg upp mot Cerro de la Cruz! Ulrika heading up to Cerro de la Cruz!

Ulrika på väg upp mot Cerro de la Cruz! Ulrika heading up to Cerro de la Cruz!

Cerro de la cruz!

Cerro de la cruz!

Jättefin utsikt över Antigua, men regnovädret var på väg in så vi fick skynda oss tillbaka till Antigua! Really nice views of Antigua, but the rain storm was coming in so we had to hurry back to Antigua!

Jättefin utsikt över Antigua, men regnovädret var på väg in så vi fick skynda oss tillbaka till Antigua! Really nice view over Antigua from here, but a rain storm was coming in so we had to hurry back to Antigua!

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑