Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Category: Våra reflektioner (page 1 of 2)

Bra saker att veta inför din resa i centralamerika / What you should now when travelling in Central America

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Sedan 2006 har Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua ett gemensamt Visumsystem, kallat CA-4. Det innebär att du får tillgång till de andra tre när du passerar gränsen till någon av dessa länder. Detta gäller dock bara om du rör dig över gränserna landvägen och andra regler gäller om du väljer att flyga mellan dessa länder. CA-4 gäller i 90 dagar totalt och för en del kan detta vara alldeles för kort tid för att hinna utforska dessa fyra länder.

Det finns några sätt att komma runt systemet om man vill stanna längre:

 1. Du kan göra en såkallad “Visa-run” till Mexiko, Belize eller Costa Rica. Det kan vara bra att då åtminstone ta en tredagars utflykt till någon av länderna runt omkring. Guatemala har exempelvis som regel att du ska ha varit ute ur landet i 72 timmar för att får ett nytt CA-4 visum. Det finns dock välbeskrivna vägar runt denna 72-timmars regeln att hitta om du använder dina google-färdigheter. Var också medveten om att Costa Rica kan vara väldigt hård på att du måste kunna visa upp utresedokument därifrån och de har även högst utreseskatt på 29 US Dollar.
 2. Du kan även ansöka om förlängning på dit CA-4 visum. Det är lite olika pris på detta beroende på vilket land du gör det i. I El Salvador kostar det 25 US Dollar för att förlänga visumet och i Nicaragua har jag sett priser på 40 US Dollar. Kom dock ihåg att göra det i god tid då denna process kan ta lite tid.  
 3. Är det bara några dagar som skiljer mellan din utresedag och CA-4, så kan det vara värt att helt enkelt stanna över dessa dagar och sedan betala straffavgiften när du reser därifrån. I Guatemala är denna avgift 1.30 US Dollar per dag och i Nicaragua ligger avgiften på 2 US Dollar per dag.

Så hur enkelt är det nu då att korsa gränserna inom C4-området? Man kan ju tycka att gränskontrollerna borde gå mycket fortare nu då samma visum gäller för alla fyra länder, men så verkar inte vara fallet. Fast vi har ju heller inget att jämföra med då vi inte vet hur det var här tidigare.

Räkna med väntetider, en del längre än andra beroende på vilken gränsövergång du är vid och hur många människor det är som köar med dig. I Honduras får du även gå igenom processen med fingeravtryck och fotografering innan du kommer in i landet. Både Honduras och Nicaragua har inreseskatter/avgifter som måste betalas även fast du redan har ett visum. I Honduras betalar du för närvarande 3 US Dollar och Nicaragua vill ha 12.5 US Dollar innan de släpper in dig i landet.

Slutligen kommer några saker du ska se upp med.

 1. Vid gränsen till Guatemala kan du råka ut för att immigrationspersonalen hävdar att du måste betala en avgift och det är rent nonsens. Guatemala har varken  inrese- eller utreseavgift, så be om kvitto, då brukar de snabbt glömma denna avgift.
 2. Personer har rapporterat att de endast fått 30-dagars visum när Honduras varit det första CA-4 landet de kommit till, så var uppmärksam på detta. Säg till att du vill ha 90 dagar om du planerar att landa i Honduras.
 3. El Salvador och Nicaragua stämplar inte passen, utan ger dig ett utresekvitto när du korsar gränsen. Se till att komma ihåg din inresedag då du sedan inte har någon datumstämpel i ditt pass som kommer ihåg det åt dig. Slarva inte heller bort utresekvittot, annars får du sätta igång processen med att få ett nytt utresekvitto innan du kan lämna El Salvador eller Nicaragua.

Så med denna information får du njuta av din resa i centralamerika.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


Guatemala, El Salvador, Honduras and Nicaragua have a common Visa system since 2006, called CA-4. That means you will have access to the other three countries as soon as you cross the border into any of them. However, this applies only if you are crossing the borders by land, whereas other rules apply if you choose to fly between these countries. The CA-4 Visa is valid for 90 days total and for some this may be way too short a time for exploring all four countries.

There are a few ways to get around the system if you want to stay longer:

 1. You can make a so-called “Visa-run” to either Mexico, Belize or Costa Rica. Take a three day trip to one of the surrounding countries, as Guatemala for example, wants you to have been out of the country for 72 hours to receive a new CA-4 Visa. However, there are well-described ways around this 72-hour rule if you just use your google skills. Be aware that Costa Rica can be very strict on requiring you to show a proof of onward travel and they also have the highest departure tax out of these three countries at 29 US Dollars.
 2. You can also apply for an extension of your CA-4 Visa in any of the countries. The price is different depending on which country you decide to do it in. In El Salvador, the CA-4 extension costs 25 US Dollars and I have seen prices of 40 US dollars in Nicaragua. However, remember to do it in good time, because this process can take some time.
 3. If it is just a few days that distinguishes between your onward travel date and the expire date of your CA-4 Visa, it may be worthwhile to simply overstay these days and then pay the penalty fee when traveling out of the CA-4 area. In Guatemala, this fee is 1.30 US Dollars per day and in Nicaragua it is US $ 2 per day.

So how easy is it actually to cross the borders within the CA-4 area? You might think that the border controls should be much faster now that the Visa is valid for all four countries, but that does not seem to be the case. On the other hand we don’t know how it was here before this system.

Expect delays, some longer than others depending on which border cross you are at and how many people that are queuing with you. In Honduras, you will also go through the process of giving them your  fingerprints and a photo of your face before being allowed into the country. Both Honduras and Nicaragua have entry taxes/fees that must be paid even if you already have a Visa. Currently, you pay 3 US Dollars in Honduras and Nicaragua wants 12.5 US dollars before they let you in.

Finally, some things you should look out for.

 1. At the border to Guatemala, you may find that the immigration office says that you have to pay a fee, and that is a scam. Guatemala has no entry or exit fees, so ask for a receipt and they tend to quickly forget this fee.
 2. People have reported that they only got a 30 day Visa when Honduras was the first CA-4 country they came to, so pay attention to this. Say that you want 90 days if you are planning to land in Honduras.
 3. El Salvador and Nicaragua do not stamp your passport, but gives you an exit receipt when you cross the border. Make sure to remember your date of entry, you will not have a date stamp in your passport that will remember it for you, and do not lose your exit receipt. Otherwise you will have to start the process of getting a new exit receipt before you can leave El Salvador or Nicaragua.

So enjoy your travels in Central America!

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Stämpeln du får vid inträde till Guatemala. Notera antalet dagar som ditt visum gäller. Du vill att det ska stå siffran 90 någonstans på stämpeln. The stamp you receive upon entry to Guatemala. Note the number of days for your visa written on the stamp. You want it to be the number 90.

Stämpeln du får vid inträde till Guatemala. Notera antalet dagar som ditt visum gäller. Du vill att det ska stå siffran 90 någonstans på stämpeln. The stamp you receive upon entry to Guatemala. Note the number of days for your visa written on the stamp. You want it to be the number 90.

Det är väldigt vackert att röra sig runt med bil eller buss i centralamerika! It's very nice to move around by car or bus in central america!

Det är väldigt vackert att röra sig runt med bil eller buss i centralamerika! It’s very nice to move around by car or bus in central america!

Framme vid en artificiell gräns! Arriving to an artificial border!

Framme vid en artificiell gräns! Arriving to an artificial border!

En del gränsövergångar är små och enkla. De hade en tv uppställde vid vår utresa från Guatemala och vi fick en glimt av hur det gick för Sverige i fotbolls-EM i kön till immigrationskontoret. Some border crossings are small and simple. They had a tv outside when we departed from Guatemala and we got a glimpse of what happened to the Swedish team in the Euro Cup while we waited in line to the immigration office.

En del gränsövergångar är små och enkla. De hade en tv uppställde vid vår utresa från Guatemala och vi fick en glimt av hur det gick för Sverige i fotbolls-EM i kön till immigrationskontoret. Some border crossings are small and simple. They had a tv outside when we departed from Guatemala and we got a glimpse of what happened to the Swedish team in the Euro Cup while we waited in line to the immigration office.

Andra gränsövergångar är mer moderna. Här registreras fingeravtryck och foto tas innan du får komma in i Honduras. Other border crossings are more modern. Here, they registered fingerprints and a photo of you are taken before you are allowed to enter Honduras.

Andra gränsövergångar är mer moderna. Här registreras fingeravtryck och foto tas innan du får komma in i Honduras. Other border crossings are more modern. Here, they registered fingerprints and a photo of you are taken before you are allowed to enter Honduras.

Hejdå Guatemala! Vi ses nästa gång! Bye Guatemala! See you next time around!

Hejdå Guatemala! Vi ses nästa gång! Bye Guatemala! See you next time around!

Vattenrevolutionen i Guatemala / The water revolution in Guatemala

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rent vatten skulle de allra flesta hävda är skillnaden mellan liv och död, men på många ställen i världen är tillgången till rent vatten starkt begränsad. På vår resa har vi har med oss vattenfilter av typen Life Straw. Denna vattenfiltrerande tub har släckt vår törst i grottor på Borneo, en liten ö i Laos och efter stängningsdags i Mexiko. Problemet med Life Straw är att de är ganska dyra (~ 200 kr) och de räcker inte så länge om man använder dem varje dag. De som vi använder kan bara filtrera 1000 liter vatten innan du behöver byta ut dem. Vi har köpt väldigt många plastflaskor fyllda med vatten och vi har försökt att återanvända dem på platser där vi kan fylla på flaskorna, men jag vågar inte räkna på hur mycket plast som vi förbrukat under våra 15 månader på resande fot bara för att inte bli sjuka när vi dricker vatten.

Så kommer vi till Guatemala, ett otroligt vackert land där nästan 60 % av befolkningen är klassade som fattiga av världsbanken. Här hittar vi en helt genialisk konstruktion i köket på vårt vandrarhem som ger rent vatten till många personer i världen för cirka 200 kronor per år. Det är en stor plasthink med en keramikkruka, som till utseendet inte ser ut att göra mycket för världen, men som filtrerar en till två liter vatten per timme och förser familjer och skolklasser med rent vatten i Guatemala. Många restauranger och butiker i Antigua ställer ut dessa och ger förbipasserande möjlighet att släcka sin törst och fylla på sin vattenflaska gratis. Keramikkrukan består av tre lager: lera, sågspån och kolloidalt silver, som renar vattnet och tar bort dåliga lukter och smaker. Filtret behöver bara tvättas med rent vatten var tredje månad och laboratorietester visar att den är säker att användas i minst två år innan man eventuellt behöver byta ut vattenfiltret. Vår vattenflaskkonsumtion gick ned till nära noll under vårt tid i Guatemala och vi kan bekräfta att det renade kranvattnet smakade riktigt gott.

Personen bakom denna innovation är den guatemaltesiska uppfinnaren Fernando Mazariegos som utvecklade detta billiga alternativ för vattenreningsteknik till de guatemaltesiska hemmen i början av 1980-talet. Under 30 år som tekniken funnits så har Ecofiltro, företaget bakom lågkostnadsfiltret, lyckats sprida sig till 53 andra länder och det är denna information som överraskar oss mest. Vi har varit i några av länderna där produktion och försäljning finns, bland annat Indonesien, Sri Lanka och Kambodja, och vi har inte stött på denna teknik förrän här i Guatemala. Är det någon av er läsare som sett denna smarta och billiga uppfinning tidigare? Det vore väldigt roligt att få veta.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!  


Clean water most people would agree, is the difference between life and death, but access to clean water is severely limited in many places in the world. We bring water filters from Life Straw with us during our journey and this water filtering tube has quenched our thirst in caves on Borneo, a small island in Laos and at times after the stores have closed in Mexico. The problem with the Life Straw is that they are quite expensive (~ 20 EUR) and they do not last long if you use them every day. The ones we use can only filter 1000 liters of water before you need to replace them.
We have bought so many plastic bottles filled with water and we have tried to re-use them in places where we can refill the bottles, but I do not dare to count how much plastic we have consumed during our 15 month of traveling just to avoid getting sick from drinking water.

Then we arrived to Guatemala, an incredibly beautiful country where almost 60% of the population is classified as poor by the World Bank. Here we find a completely ingenious construction in our hostel kitchen that provides clean water to many people around the world for about 20 EUR/year. It is a large plastic bucket with a ceramic pot in it that filters one to two liters of water per hour and provides families and school classes with pure water in Guatemala. Many restaurants and shops in Antigua place them at their entrances and give passersby the opportunity to quench their thirst and fill up their water bottles for free. The ceramic pot consists of three layers: clay, sawdust and colloidal silver, which cleans the water and removes bad smells and tastes. The filter needs only to be washed with clean water every three months and laboratory tests show that it is safe to use for at least two years before you may need to replace the ceramic pot. Our water bottle consumption went down to close to zero during our time in Guatemala and we can confirm that the purified tap water tasted really good.

The person behind this innovation is the Guatemalan inventor Fernando Mazariegos, who developed this inexpensive alternative for water purification technology to the Guatemalan homes in the early 1980s. During the last 30 years that the technology has been around, Ecofiltro, the company behind this low cost water filter, has managed to spread to 53 other countries. It was this information that surprises us the most. We have been in some of the countries where production and sales are ongoing, such as Indonesia, Sri Lanka and Cambodia, and we have not encountered this technology before coming to Guatemala. Are there any of our readers who have seen this smart and inexpensive invention before? It would be very nice to know.

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Roliga nyheter och ett samtal med en man! / Fun news and a conversation with a man!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

De roliga nyheterna är att jag, Ulrika, ska börja publicera inlägg på hemsidan “Ett annat liv“, som är en jättetrevlig hemsida för oss som väljer bort Svensson-livet och vill dela med oss av våra tankar och resetips! Denna text som kommer nedanför är mitt första bidrag till hemsidan!

Vårt val i livet har flera orsaker, där ideologiska orsaker är en av de starkaste drivkrafterna för oss att lära känna världen, men det finns ännu en anledning för mig att leta alternativa sätt att leva och som jag gärna vill dela med mig av.

För mer än tio år sedan sommarjobbade jag på hemtjänsten där jag ofta träffade många äldre och trevliga människor, men en av somrarna anlände jag till första dagen på sommarvikariatet och fick höra om en riktigt otrevlig man som just blivit kund hos det kommunala hemtjänstbolaget. Mannens hemtjänstbesök var bland annat inskrivet på mitt schema och redan första dagen så skulle jag få stifta bekantskap med honom och jag såg inte framemot detta möte.

Det var en riktigt ilsk och otrevlig gubbe som jag mötte när jag klev in i hans spartanskt inredda lägenhet och jag visste på en gång att det inte skulle bli lätt att försöka hjälpa honom i hans svåra situation. Vårt första möte blev kort och jag gjorde det jag skulle, men jag lämnade lägenheten efter att fått höra ett antal glåpord om allt från hemtjänstpersonal till läkare. Jag hade dock lagt märke till ett par besynnerliga, väldigt dekorativa, masker som hängde på väggen i den annars kala lägenheten, så vid mitt nästa besök hos den ilskna mannen frågade jag varifrån dessa masker kom och hur han fått tag på dem. Jag vet inte varför han valde att öppna upp sig för mig, men frågan om maskerna fick honom att sakta öppna sig och under de kommande veckorna så skulle vi samtala rätt mycket om hur hans liv hade varit, men speciellt om hans drömmar.

Det var en arg och frustrerad man som berättade för mig hur hans liv hade gestaltat sig på grund av de val han hade gjort i livet. Han hade haft ett väldigt fint jobb, där han arbetade väldigt mycket på bekostnad av att spendera tid med sin familj, speciellt med sina barn, och att upptäcka världen. Hans arbete hade gjort det möjligt för honom att resa runt i världen, men han hade inte sett så mycket mer än vad han kunde se från något av alla hotellrum han besökt i världen. Han hade skjutit upp alla sina drömmar till efter pensionsdagen och ett kraschat äktenskap och dålig kontakt med sina barn hade gjort att hans mål efter pensionen var att äntligen få se världen på riktigt. Det var nu vid 65 års ålder han skulle skörda frukterna för sitt slit under alla dessa år, så hemmet var sålt, reskassan gedigen och flygbiljetterna bokade för en jorden runt resa när signaler från hans kropp gjorde att han veckorna innan resan uppsökte sjukvården. Diagnosen var en långt framskriden cancer.

Istället för att sitta på ett plan för att påbörja sin drömresa runt jorden, så blev han nu satt under den palliativa svenska sjukvården. Istället för att vandra upp på Kilimanjaro, så fick han nu gå upp för några trappor i ett cementhus och sitta i en lägenhet med saker inköpta i panik enkom för att leva i några få månader till. Det var en mycket arg och ledsen man som längtansfullt berättade om sina drömmar och vad han borde gjort med sitt liv istället. Det enda jag kunde göra var att sitta på hans köksstol, lyssna på honom och lära mig av hans historia.

Mitt sommarvikariat på hemtjänsten avslutades och jag tog med våra samtal tillbaka till studierna i Linköping, men nu med nya ögon på livet. Några veckor senare såg jag hans dödsannons i den lokala tidningen och jag visste då att jag inte ville leva mitt liv som han hade gjort.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


The fun news is that I, Ulrika, will start to publish stories on the website “Ett annat liv“, which is a very nice trevel site for us who opt the regular life style and want to share our thoughts and travel tips! The text below is my first contribution to the website!

There are multiple reasons behind our life choice, where ideological reasons is one of the strongest driving forces for us to get to know the world, but there is also another reason to find alternative ways of living for me and I would like to share it with you.

More than ten years ago, I worked at a home service for elderly during the summers. Through this work I met many nice old people. However, one summer I heard about a really unpleasant man who had just become a customer of this municipal home care company. The man’s visits from the home care were on my schedule and I would get acquainted with him on my first day, which I didn’t look forward to.

It was a really angry and rude man I met when I stepped in to his spartan-furnished apartment and I knew at once that it would not be an easy task to try to help him in his plight. Our first meeting was short and I did what I could. I left the apartment after hearing a number of taunts about everything from the home care staff to medical doctors. However, I had noticed a few strange, very decorative masks hanging on the wall in the otherwise bare apartment, On my next visit to the angry man I asked him where these masks was coming from and how he got them in his possession. I do not know why he chose to open up to me, but my question got him to slowly open up and over the coming weeks we would talk a lot about how his life had been, but especially about his dreams.

It was an angry and frustrated man who told me how his life had taken shape because of the choices he made in his life. He had a very nice job, where he spent a lot of time working at the expense of spending time with his family, especially his children, and exploring the world. His work had made it possible for him to travel around the world, but he had not seen much more than what he could see from any of the hotel rooms he visited. He had postponed all his dreams to after his retirement. After a failed marriage and poor contact with his children his goal for the pension was to finally travel and see the world. It was now at the age of 65 that he would get the reward of all these hard years. His home was sold, he had an extensive travel fund and the flight tickets was booked for a trip around the world. A few weeks before the planned departure, signals from his body made him seek medical care. The diagnosis was a late stage terminal cancer.

Instead of sitting on a plane to begin his journey of his dream, he was now sitting with the Swedish palliative care. Instead of walking up on Kilimanjaro, he now had to go up some stairs in an apartment complex and sit in an apartment with some things bought in panic to solely live for a few more months. It was a very angry and sad man who wistfully told me of his dreams and what he should have done with his life instead. The only thing I could do was sit on his kitchen chair, listen to him and learn from his story.

My summer job at the home service ended and I brought the conversations with the man back with me to my studies in Linköping, but now I had new eyes on life. Three weeks later I saw his obituary in the local newspaper and I knew then that I didn’t want to live my life like his.

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Vi blickar ut över världen! Foto från Munnar, Indien, 2015! We look out over the world! Photo from Munnar, India, 2015!

Vi blickar ut över världen! Foto från Munnar, Indien, 2015! We look out over the world! Photo from Munnar, India, 2015!

Tipsa oss om ditt Latinamerika! / Tell us about your Latin America!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi håller på att fundera på vart vi ska åka efter Acapulco och det finns många funderingar och alternativ, så vi kände att vi ville se efter om någon av er kunde tänka sig ge lite tips om olika platser i central- och sydamerika som är något utöver det vanliga. Vi älskar natur, dykning, klättring, arkitektur, historia, frihetliga människor och bitcoingrupper. Så kommer ni på något får ni gärna skriva en kommentar eller skicka ett mail! Vi kommer att behöva åka tillbaka till Sverige i Augusti så vi skulle vilja planera lite längre fram än vad vi brukar då central- och sydamerika är oerhört stort.
Vi funderar just nu på Belize, Guatemala, Costa Rica, Colombia eller Peru, men har ni något häftigt ställe i ett annat land så får ni jättegärna tipsa om det! Vi önskar oss också rekommendationer på platser att besöka i de länder vi redan nu tänker på!
Funderingarna just nu är att antingen ta landvägen söderut från Mexiko eller kosta på oss att flyga längre söderut och utgå därifrån för vår fortsatta utforskning av latinamerika.

Så vilka pärlor har ni här i latinamerika?


We are thinking about where to go after Acapulco, and there are many choices, so we felt that we wanted to see if any of you would like to give some tips on different places in Central and South America that is something of the extraordinary. We love nature, diving, climbing, architecture, history, libertarian people and bitcoin communities. So if you know of a special place that you love, you are most welcome to write a comment or send an email to us! We will need to go back to Sweden in August so we would like to plan a little further ahead than we usually do, because Central and South America is huge.
We are now thinking of Belize, Guatemala, Costa Rica, Colombia or Peru, but do tell us about other countries if you have a cool place place there! We also would like recommendations of places to visit in the countries we’re currently thinking of!
Our thoughts right now is to either take the country road south from Mexico or fly further south, from where we can proceed with our exploration of Latin America from that point.

So where are your gems here in Latin America?

Förgiftad av bönor! / Poisoned by beans!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

De flesta av våra vänner vet om att Ulrika inte gillar att laga mat och att hon bara väntar på den dagen då man kan svälja ett piller och få allt man behöver i näringsväg. Det är Pontus som är den kreativa i vårt kök, men nu är det så att Pontus har en väldigt intensiv period just nu, så förra veckan hade Ulrika lovat att ta hand om matlagningen och med tanke på att ni läser detta så inser ni nog att något hände.
En av de första rätterna Ulrika gav sig i kast med var vegan-inspirerad bönburgare gjorda på svarta bönor. Efter att ha blötlagt bönorna i 16 timmar var det dags att påbörja lunchen och efter ett gediget arbete av Ulrika satte vi oss ned och åt en väldigt god lunch. Någon timme senare började besvären med uppblåst mage, stor trötthet, yrsel och tryckliknande huvudvärk, som sedan eskalerade till vattenavföringar, illamående och huvudvärk. Den beska, metalliska smaken i halsen gick inte bort trots att vi drack mängder med vatten. Efter lite googlingar hittade Ulrika svaret till denna akuta situation och detta blev också dagens lärdom; Bönor innehåller toxiner! Toxinet är lektiner, som binder till glykoproteiner i cellmembranet, och i mag/tarmkanalen gör lektiner att tarmepitelet börjar läcka och därför kommer det ut mycket vatten på ställen där det normalt inte gör det. Bönor behöver tillagas, kokas eller bytas vatten på många gånger under blötläggningen och det gjorde inte Ulrika.
Nu i efterhand kan vi skratta åt det och Pontus kan nu säga att hans fästmö har förgiftat honom 🙂


 

Most of our friends know that Ulrika doesn’t like to cook and she’s just waiting for the day when she can just swallow a pill and get all the nutritions she needs. It’s Pontus who is the creative in our kitchen, but now Pontus has an intense period right now, so last week Ulrika had promised to take care of the cooking, and given that you’re reading this you realize that something must have happened.
One of the first dishes Ulrika prepared was a vegan-inspired bean burger made of black beans. After soaking the beans for 16 hours, Ulrika prepared the lunch and after a sterling job by Ulrika we sat down and ate a very good lunch. An hour later, symptoms of bloating, fatigue, dizziness, and pressure-like headaches appeared, which then escalated into water stools, nausea and headache. The bitter, metallic taste in the throat did not go away even though we drank lots of water. After a google search, Ulrika found an answer to this emergency situation and the answer also became that day’s lesson; Beans contains toxins! The toxin is lectins, which bind to glycoproteins in the cell membrane. In the intestinal tract the lectins affects the intestinal epithelium which starts to leak, therefore, water comes out from places where it normally does not. Beans need to be cooked, boiled or changing the water several times during soaking, and Ulrika did not do either.
In retrospect, we can laugh about it and Pontus can now say that his fiancee has poisoned him 🙂

Skenet kan bedra! Looks can be deceiving!

Skenet kan bedra! Looks can be deceiving!

Svenska resebloggar och världskartan! Swedish travel blogs and the world map!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har hittat en jätterolig sida som samlar in svenska resebloggar och vi har självklart registrerat oss där nu! Vi tänkte tipsa om den sidan för ressugna (ja, vi tänker på dig nu Linda ;)), samt lägga en länk till sidan här till höger på vår blogg. Ulrika har hittat flera superintressanta bloggar idag och hon blev även inspirerad till att markera platserna vi besökt under vår resa på en karta så nedan finner ni resultatet. Man ser också hur få platser i världen som vi hunnit med att besöka trots att vi varit ute i över ett år nu!

We have found a super nice web site that gathers Swedish travel blogs and we have signed up our blog there now! We can advise people with wanderlust (yes, we think of you Linda;)) to check the web site out (yes, they even have it in English!), and we will add a link to the web site to the right on our blog. Ulrika has found several interesting blogs today and she was also inspired to mark the places we have visited during our trip on a map so you can find the result below. You can also see how few places we have visited in the world despite the fact that we have been out traveling for over a year now! 

VI började vår resa i februari 2015 och nu befinner vi oss i Latinamerika! We began our trip in February 2015 and now we are in Latin America!

VI började vår resa i februari 2015 och nu befinner vi oss i Latinamerika! We began our trip in February 2015 and now we are in Latin America!

Första stoppet var i Kambodja och sedan besökte vi Vietnam, Laos och Thailand! First stop was in Cambodia and then we visited Vietnam, Laos and Thailand!

Första stoppet var i Kambodja och sedan besökte vi Vietnam, Laos och Thailand! First stop was in Cambodia and then we visited Vietnam, Laos and Thailand!

I maj korsade vi gränsen till Malaysia och mötte upp Ulrikas syster i Indonesien i slutet av juni! In May, we crossed the border to Malaysia and met Ulrika's sister in Indonesia at the end of June!

I maj korsade vi gränsen till Malaysia och mötte upp Ulrikas syster i Indonesien i slutet av juni! In May, we crossed the border to Malaysia and met Ulrika’s sister in Indonesia at the end of June!

I slutet av Augusti ändrade vi riktning på vår resa och hamnade i Sri Lanka där vi kunde fixa visum till Indien! In late August, we changed the direction of our journey and we ended up in Sri Lanka where we could fix a visa to India!

I slutet av augusti ändrade vi riktning på vår resa och hamnade i Sri Lanka där vi kunde fixa visum till Indien! In late August, we changed the direction of our journey and we ended up in Sri Lanka where we could fix a visa to India!

I november åkte vi hem till Sverige en sväng innan vi tog med Ulrika’s mamma och fästman till Mexiko där vi fortfarande är idag! In November, we went to Sweden for a visit before we took Ulrika’s mother and fiance with us to Mexico where we still are today!

 

Se interaktiv karta i full storlek här: Travel Map hos Travellerspoint / View Full Size Travel Map at Travellerspoint

Follow my blog with Bloglovin

Anarchapulco 2016

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer våra reflektioner från vår första anarkokapitalistiska konferens och vi slänger även med lite bilder från dessa dagar också! Nivån på föreläsningarna var högre än vad vi förväntade oss och det var roligt att ha så många av våra favoritmänniskor på samma plats. Föreläsningarna täckte allt från kryptoanarki till fredligt föräldraskap, yoga och svampar och det var även två debatter. En debatt var mellan Larken Rose och Mark Skousen om anarki vs minarki och den andra  var mellan Walter Block och Mark Skousen som skulle handla om Hayekian triangles. Tyvärr så var ingen av debatterna värda att nämna då de inte höll måttet, men det fanns flera riktiga höjdpunkter under konferensdagarna. Vill ni höra mer om dem så får ni gärna lyssna på avsnitt 84 av frihetsfaxen där vi bland annat berättar om våra favoritföreläsningar.
Våra topp tre favoriter var Larken Rose, Amanda Rachwitz och Marc Victor och deras föreläsningar kan du se här om du är villig att betala $1 per föreläsning i bitcoin (det är endast Larken Roses föreläsning som är uppe just nu). Vi blev lite besvikna att Walter Block inte höll högre nivå på hans föreläsning. Han startade sin föreläsning om anarkismens ABC och antog att ingen kändes vid österikisk ekonomi, så det var lite tråkigt. Han tog dock upp en sak som fick oss att tänka och det var att anarkister som också är socialister inte är anarkister utan arkister. Han förklarade det med att AN-arkism betyder “ingen härskare” och arkister, som exempelvis vänster-“anarkister”, vill att deras härskare/ideologi ska styra och tar ingen hänsyn till att att individer tänker olika och många inte vill böja sig för deras ideologi (vi vet ju hur det kommer sluta isåfall). Det finns dock anarkokommunister som också har icke-aggressionsprincipen som bas, dvs inte använder våld eller tvång för att tvinga på sin ideologi på någon annan, så i det fallet är det självklart att dessa kan kalla sig anarkister! Det generella budskapet som genomsyrade konferensen var uppmaningen att arbeta tillsammans för en bättre värld och hjälpa fler människor att se hur auktoriteter, våld och tvång aldrig kommer leda till en fredligare och rikare värld för alla!

Here are our reflections from our first anarco-capitalistic conference and we will also throw in some pictures from those days too! The level of the lectures was above what we expected and it was great to have so many of our favorite people gathered in the same place. The lectures covered everything from crypto-anarchy to peaceful parenting, yoga and mushrooms, and there was two debates on the schedule. One between Lark Rose and Mark Skousen on anarchy vs. minarchy, and one between Walter Block and Mark Skousen that was supposed to involve Hayekian triangles. Unfortunately, none of the debates are worth mentioning further because they did not hold a decent level, but there were several other real highlights during the conference. You are welcome to listen to episode 84 of the freedom fax machine podcast (in Swedish) where we talk about our favorite lectures.
Our three favorites were Larken Rose, Amanda Rachwitz and Marc Victor, and you can pay $1 in bitcoin per lecture to see them here (Only Larken Rose’s lecture is public now). We were a little disappointed that Walter Block didn’t keep a higher level on his lecture and he started his lecture talking about the ABC of anarchism and assumed that no one in the audience were familiar with Austrian economics, so it was a bit boring. However, he did mention one thing that made us think and it was that anarchists who is also socialists are not anarchists but archists, because AN-archism means no rulers and archists, such as left-“anarchists” want to have their ideology rule over others and no thoughts are given to individuals who think differently and doesn’t want to live by their rules. However, there are anarcho-communists who also have the non-aggression principle as a base, ie not using force or coercion to impose an ideology on someone else, so in that case, it is obvious for us that they can call themselves anarchists! The general message that permeated the conference was a call to work together for a better world and help more people see how authorities, violence and force never will lead to a more peaceful and richer world for all!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är "tron på auktoriteter", är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is "the belief in authorities", is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är “tron på auktoriteter”, är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is “the belief in authorities”, is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans "the mirror"-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his "The Mirror" project.

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans “the mirror”-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his “The Mirror” project.

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delar ut sin bok "Freedom" gratis och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributes his book "Freedom" for free and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delade ut sin bok “Freedom” gratis till alla och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributed his book “Freedom” for free to everyone and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Rick Falkvinge pratade om "Swarm intelligence" om hur man kan organisera sig på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about "swarm intelligence"; how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Rick Falkvinge pratade om “Swarm intelligence” om hur man kan organisera människor på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about “Swarm intelligence” how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with the President of Liberland, Vit Jedlicka!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with Vit Jedlicka the President of Liberland!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakister från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakisterna från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with the crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he's famous for!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he’s famous for!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Konferensen höll till på Grand hotell! The Grand hotel! The conference was held at the Grand Hotel!

Konferensen höll till på Grand hotell! The conference was held at the Grand Hotel!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Roger Ver!

Roger Ver!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

 

Ett år ute i världen! / One year out in the world!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Den 12:e februari 2015 startade vår resa genom att vi klev av planet och satte fötterna i Kambodja och vi har hunnit besöka 11 länder på 3 kontinenter under denna tid. Vi firar 1 år som nomader och det tänkte vi fira med att göra en liten lista på topp 13 platser som vi gillar extra mycket under dessa 12 månader som vi varit ute på vift och vi presenterar dem i bokstavsordning nedan. Det var verkligen svårt att sortera ut de bästa platserna och därför gör vi en topp 13- istället för en topp 10-lista. Vill ni se bilder från platserna så är det bara att följa länkarna!

Acapulco, Mexiko – Det är främst människorna som gör att denna plats hamnar på vår topplista, men vi gillar även turistdelen av staden och att viken gör att vattnet är lugnt så vi kan bada här.

Amed, Indonesien (Bali) – Jättemysig liten by på östra Bali med bra dykställen och inte lika turistigt som resten av Bali.

Don Det, Laos – En väldigt frihetlig och liberal liten ö i Mekongfloden som delar Kambodja och Laos i södra delen av Laos. Du faller snabbt in i den lugna atmosfären och njuter av de vackra soluppgångarna.

Jodhpur, Indien (Rajasthan) – Fantastisk stad i nordvästra Indien som förde våra tankar till tusen och en natt!

Mulu, Malaysia (Borneo) – Nationalpark i nordvästra Borneo med stora spektakulära grottsystem som man kan utforska!

Munnar, Indien (Kerala) – Ligger på 1700 meters höjd i södra Indien och är omringat av teplantage. Det luktar väldigt gott där och naturen är fantastisk!

Perhentianöarna, Malaysia – Två öar med kritvita stränder, blått vatten och en grön djungel. Dykningen är bra här, men vi njöt mest av stranden och atmosfären!

Puerto Escondido, Mexiko – Maten, atmosfären och naturen är så mycket bättre här än på sydöstra delen av Mexiko där alla stora, artificiella turistorterna finns.  

San Cristobal del Las Casas, Mexiko – En kyligare del av Mexiko och på 2200 meters höjd. Kan bli kallt, speciellt på kvällarna, men staden här jättemysig med intressant och färgglad arkitektur.

Singapore – En futuristisk stad som har många frihetliga fördelar om man inte har medborgarskap där. Vi gillade att umgås med ett härligt gäng libertarianer där!

Sipadan, Malaysia (Borneo) – Ett dykparadis! Fiskar på steroider och så mycket hajar och sköldpaddor!

Ubud, Indonsien (Bali) – En frihetlig plats med många expats boende där. Vi gillade särskilt bitcoin-människorna och den lugna atmosfären där.

Vang Vieng, Laos – Väldigt fin natur och mycket att göra om man gillar utomhusaktiviteter, som exempelvis klättring, och det var också väldigt frihetligt här.

On February 12 (2015), we started our trip when we got off the plane and put our feet on the Cambodian soil, and we have managed to visit 11 countries on three continents since then. We wanted to celebrate one year as nomads by making a list of the top 13 places we liked extra much during these 12 months that we have been travelling and we present them in alphabetical order below. It was really difficult to sort out the best places we have visited, therefore we decided to make a top-13 instead of a top-10 list. You can just follow the links if you want to see pictures from the places!

Acapulco, Mexico – It is mainly the people who make this place end up on our list, but we also like the tourist part of town and the bay makes the water calm so we can swim here.

Amed, Indonesia (Bali) – A small village in East Bali with very good diving spots and not as touristy as the rest of Bali.

Don Det, Laos – A very libertarian and small island in the Mekong River, that divides Cambodia and Laos in the south of Laos. You fall quickly into the peaceful atmosphere and enjoying the beautiful sunrises.

Jodhpur, India (Rajasthan) – Great city in northwestern India that brought our thoughts to the book thousand and one night!

Mulu, Malaysia (Borneo) – A National Park in the north of Borneo with large spectacular cave systems that you can explore!

Munnar, India (Kerala) – Located at 1700 meters altitude in south India and the small town is surrounded by tea plantations. It smells very good here and the mountainous scenery is fantastic!

Perhentian Islands, Malaysia – two islands with white sandy beaches, blue water and a green jungle. The diving is good, but we enjoyed the beach and the atmosphere most during our time there!

Puerto Escondido, Mexico – The food, the atmosphere and the scenery is so much better here than in the southeastern part of Mexico where most of the large, artificial tourist resorts are located.

San Cristobal del las Casas, Mexico – A colder part of Mexico at 2200 meters altitude. It can get cold there, especially in the evenings, but the town is very cozy with interesting and colorful architecture.

Singapore – A futuristic city that has many libertarian benefits if you do not have citizenship there. We liked very much hanging out with a great group of libertarians there!

Sipadan, Malaysia (Borneo) – A diving paradise! Fishes on steroids and so much sharks and turtles living around that island!

Ubud, Indonsien (Bali) – A libertarian place with many expats living there. We especially liked the bitcoin people and the peaceful atmosphere there.

Vang Vieng, Laos – Very nice scenery and plenty to do if you like outdoor activities such as climbing, and it was also a libertarian atmosphere here.

Vårt vattenhål och syn på avkriminalisering av droger / Our watering hole and view on decriminalization of drugs

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi stannade rätt länge vid Zicatelastranden och vi trivdes oerhört bra där så vi vill dela lite fler bilder med er innan vi berättar om det fantastiska Acapulco där vi nu befinner oss. Zicatela är ett surfarparadis och inte något för den som gillar att simma runt i lugna vatten. Vågorna kan bli 16 meter höga och flera internationella surftävlingar har tagit plats där. Trots den hårda mexikanska droglagstiftningen så är det en väldigt drogliberal plats. Det var nästan varje dag som någon kom upp till oss och erbjöd diverse droger och vi blev därför inspirerade att skriva om våra reflektioner om droger och droglagstiftning.

Vår erfarenhet är att ju hårdare lagstiftning mot droger ett land har som vi besökt på vår resa, desto synligare har den svarta marknaden varit. Det visar bara på att förbud, till och med dödstraff, inte stoppar drogförsäljningen, den gör marknaden bara svart och mycket farligare då eventuella dispyter inte hamnar i domstolar utan ute på gatan. Karteller är storspelarna på marknaden och de tolerar varken sena betalningar eller konkurrens och det resulterar i att människor dör, men dödsfall orsakas också för att drogerna ibland blandas ut med livsfarliga ämnen innan de säljs till kunden. Den ohederliga säljaren vet att ingen kommer gå till rättsväsendet för att anmäla ett bedrägeri involverande något som är olagligt. Den enda som sätts bakom galler är då personen som upprättar anmälan, särskild eftersom poliserna ofta är korrupta och en del av den svarta marknaden för droger. Förbud driver även på utvecklingen av nya och farligare droger, då säljarna alltid ligger ett steg före lagstiftningen och det händer bland annat i Sverige. Det är därför flera människor dör i Sverige just för att de brukar eller missbrukar dessa nya droger. De vill inte riskera att hamna i fängelse och bli stigmatiserade i samhället, så de köper droger som fortfarande är lagliga, men som potentiellt kan vara dödligt farliga. Förbud av droger tar inte bort drogerna utan leder bara till organiserad kriminalitet, självskadebeteende, utanförskap och våld. Förre FN-chefen Kofi Annan, före detta presidenter från Mexiko, Colombia och Brasilien, flera ledare i EU-länder, före detta utrikesministern i Norge, Thorvald Stoltenberg, superentrepenören Richard Branson och självklart anarkokapitalister (!) är del i en växande skara människor som vill avkriminalisera droger. Cannabis för medicinskt bruk är idag lagligt i 24 delstater i USA och helt avkriminaliserat i flera delstater och allt fler länder. Portugal har varit ett föregångsland i Europa och tydligt visat hur goda effekter avkriminalisering kan ge. Opinionen för att avkriminalisera åtminstone Cannabis verkar gå i rätt riktning i många länder, vilket vi tycker är väldigt bra.

Nedan får ni ett gäng bilder från vårt fantastiska vattenhål, Zicatelastranden, och en bild som visar läget för Cannabis i världen!

We stayed for quite a while at Zicatela beach and we liked it alot, so we want to share some more pictures with you before we write about the amazing Acapulco where we are now. Zicatela is a surfer’s paradise and not something for those who like to swim around in calm waters. The waves can be 16 meters high and several international surf competitions have taken place there. Zicatela beach is a very drug liberal place despite the tough Mexican drug legislation. It was almost every day that someone came up to as and offered various drugs, so this inspired us to share our reflections about drugs and drug laws.

Our experience is that the tougher the laws against drugs are in a country that we have visited on our trip, the more visible the black drug market has been. It just shows that criminalization, even the threat of death penalty, do not stop drug sales. The market just moves under ground and becomes much more dangerous. Any dispute that arises can’t be settled in the courts, so instead the disputes are settled by violence on the streets. Cartels are the big players on the market and they don’t tolerate late payments or competition, which results in people getting killed, but deaths are also caused by lack of quality assurance information about the drugs and sometimes dangerous substances are being used to dilute the drugs before they are sold to the customer. The dishonest seller knows that no one will go to the courts to report a fraud involving something that is illegal. The only one being put behind bars will be the person reporting the fraud, especially because the cops often are corrupt and involved in the black market drug trade. criminalization also drives the development of new and more dangerous drugs, since the sellers are always one step ahead of the law and this happens for example in Sweden. That is why several people in Sweden die, because they exploit or misuse these new untested drugs. They do not want to risk going to jail and being stigmatized in society, so they buy drugs that are still legal, but could be deadly dangerous. The prohibition of drugs does not remove the drugs, but only leads to organized crime, self-harm, exclusion from society and violence. Former UN chief Kofi Annan, former presidents of Mexico, Colombia and Brazil, several leaders in EU countries, former Foreign Minister of Norway, Thorvald Stoltenberg, super entrepreneur Richard Branson and of course anarcho-capitalists (!) are part of a growing number of people who want to decriminalize drugs. Cannabis for medical use is currently legal in 24 US states and in some states and countries the use of Cannabis is entirely decriminalized. Portugal, in Europe, is an excellent example of how positive decriminalization of drugs can be. The opinion to decriminalize marijuana at least seem to be going in the right direction in many countries, which we think is very good.

Now you get a bunch of pictures from our amazing watering hole, Zicatela beach, and an image showing the position of Cannabis in the world!

Världens godaste hamburgare finns på vårt favoritcafé! The world's tastiest burgers are our favorite cafe!

Världens godaste hamburgare på vårt favoritcafé! The world’s tastiest burgers on our favorite cafe!

Och de har även så goda fisktacos! And they also serve excellent fish tacos!

Och de har även väldigt goda fisktacos! And they also serve excellent fish tacos!

Vi älskar solnedgångarna här! We love the sunsets here!

Vi älskar solnedgångarna här! We love the sunsets here!

Vi tog en rundtur och hittade lite roliga ställen i Zicatela beach! We walked around and found interesting places around Zicatela beach!

Vi tog en rundtur och hittade lite roliga ställen vid Zicatelastranden! We walked around and found interesting places around Zicatela beach!

20160125_133348.jpg20160131_131348.jpg

Ulrika matchar blommorna! Ulrika matches the flowers!

Ulrika matchar blommorna! Ulrika matches the flowers!

img_20160131_183808.jpgimg_20160131_183349.jpg

Zicatelastranden är cirka 2 km lång och det är inte så mycket turister här! Zicatela beach is about 2 km long and it is not so much tourists here!

Zicatelastranden är cirka 2 km lång och det är inte så mycket turister här denna tiden på året! Zicatela beach is about 2 km long and it is not so much tourists here now!

20160131_181034.jpg

Det blev reggaefestival på stranden en helg och vi fick lyssna till reggae på spanska! A reggae festival on the beach were playing music during a weekend and we got to listen to reggae in Spanish!

Det blev reggaefestival på stranden en helg och vi fick lyssna till reggae på spanska! A reggae festival on the beach were playing music during a weekend and we got to listen to reggae in Spanish!

 

Det blir Anarchapulco 2016 för oss! / It will be an Anarchapulco 2016 for us!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu har vi äntligen fixat vår julklapp till varandra och vi ville ge varandra biljetter till Anarchapulco-konferensen, i Acapulco (Mexiko) den 18-21 februari, med oerhört intressanta föreläsare. Vi ser speciellt framemot att lyssna på Larken Rose, Walter Block, Roger Ver, Trace Mayer, Adam Kokesh, Jeffrey Tucker, Jeff Berwick, Doug Casey och Rick Falkvinge, men även lyssna på flera som vi ännu inte är så bekanta med. Det vore jättekul att möta upp människor där som läser vår blogg, så hör av dig om du/ni också ska dit!

Vi hoppas att vi ses där!

We have finally bought our Christmas present to each other and we gave each other a ticket to the Anarchapulco conference in Acapulco (Mexico) on February 18 to 21, which promise an interesting list of speakers. We look forward to listening to Larken Rose, Walter Block, Roger Ver, Trace Mayer, Adam Kokesh, Jeffrey Tucker, Jeff Berwick, Doug Casey and Rick Falkvinge, but also to several people that we are not yet so familiar with. It would be great to meet up with people there who are reading our blog, so let us know if  you will also be there!

We hope to see you there!

wp-1452228559614.jpeg

Older posts

© 2017 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑