A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Uncategorized

The second pregnancy part I – Finding out and the first weeks of pregnancy

I want to try to document little brother’s pregnancy in the same way I did for Othilia, so I’m going to try my best to dust off our old blog. I’m now in the last days of the second trimester so it is time to write down what has happened in the last 27 weeks. Not easy, but I’ll give it a try.

With Othilia, it was pretty quick to get pregnant once we started trying and the nice plus on the stick came during the Christmas weekend in 2017 when we were in Cyprus and an expectant time began. With little brother it has taken a bit longer to get pregnant. Unfortunately, I had to stop breastfeeding Othilia when she was 19 months in the hope that my monthly cycle would return to normal. This time around, both ovulation tests and temperature measurements were used and they showed that I was on the verge of a too short luteal phase for a pregnancy to start (it was usually only 9 days for me). Even after I stopped breastfeeding, it did not get better, but the same cycle that I decided to support my luteal phase with a progesterone cream, what we wanted to happen would happened.

We were starting to wonder when a sibling would show up during the summer of 2020.

Jag vill försöka dokumentera lillebrors graviditet på samma sätt som jag gjorde för Othilia, så jag ska försöka damma av vår gamla blogg. Jag är nu i de sista dagarna av andra trimestern så det är dags nu att skriva ned vad som har hänt de senaste 27 veckorna. Inte lätt, men jag ska göra ett försök.

Med Othilia gick det rätt så snabbt att bli gravid när vi väl började försöka och det fina plusset på stickan kom under julhelgen 2017 när vi befann oss på Cypern och en förväntansfull tid började. Med lillebror har det tagit lite längre tid, vi fick tyvärr avsluta amningen för Othilia när hon var 19 månader i hopp att min cykel därefter skulle återgå till det normala. Denna gång användes både ägglossningstest och temperaturmätningar och de visade att jag hade på gränsen till för kort lutealfas (den var oftast bara 9 dagar) för att en graviditet skulle ske. Även efter avslutad amning så blev det inte bättre och samma cykel som jag bestämt mig för att hjälpa lutealfasen på traven med progesteronkräm så hände det vi ville skulle hända.

Finding out – August 1st

I had, by mistake, purchased a larger amount of extra sensitive pregnancy tests, so I started testing this cycle already at 8 days after ovulation. I wanted to see if it was the case that I became pregnant, but that it resulted in early miscarriages when my luteal phase was so short that a fertilized egg never had time to attach before it was flushed out with the endometrium (i.e menstruation).

Already in the morning of August 1 and day 9 after ovulation, we saw a faint positive pregnancy test and we were cautiously happy. Now we waited a few hours and then days to see if the “lilla fröet” (little seed) would be able to stay. The days went by and the pregnancy tests became more and more positive. We could breathe out for the moment, we had at least overcome the first obstacle in our way to a baby.

So hopeful, but also so cautious.

Jag hade råkat införskaffa en större mängd extra känsliga graviditetstest och jag började denna cykel testa redan från 8 dagar efter ägglossning. Jag ville se om det var så att jag blev gravid, men att det resulterade i tidiga missfall då min lutealfas var så kort så att ett befruktat ägg aldrig hann fästa innan det spolades ut med endometriet (dvs mens). 

Redan morgonen den 1 augusti och dag 9 efter ägglossning så fick vi se ett mycket svagt positivt graviditetstest och vi blev försiktigt glada. Nu väntade några timmar och sedan dagar för att se om det lilla fröet skulle klara av att stanna kvar. Dagarna gick och graviditetstesten blev bara mer och mer positiva. Vi kunde för tillfället andas ut, vi hade åtminstone klarat det första hindret i vår väg till ett litet barn.

First weeks of pregnancy with “ Lilla fröet” (the little seed)

With Othilia we had a spontaneity when we lived as nomads and we did the week 9 appointment in Athens (Greece) and the week 12 ultrasound in Torrevieja (Spain), but now we live in the Czech Republic so this time I will partly follow the Czech system.
Othilia was born in the Czech Republic and with her I had a wonderful private midwife who helped me through the end of pregnancy, birth and even afterwards with breastfeeding.
This time I wanted her by my side again so the first thing I did, when we could be sure that a pregnancy had started, was to contact and book her.

My first pregnancy-related meeting was with my midwife Marketá and she did go through and tell us what the Czech system looked like and how it worked. With that information, I was then able to make a loose plan on how I wanted the pregnancy to proceed.

Discussing the Czech system and planning my second pregnancy with my midwife.

Med Othilia så hade vi en spontanitet då vi levde som nomader och vi gjorde vecka 9 undersökningen i Athen (Grekland) och vecka 12-undersökningen i Torrevieja (Spanien), men nu bor vi i Tjeckien så denna gång kommer jag delvis följa Tjeckiens system. 
Othilia är född i Tjeckien och med henne så hade jag en underbar privat barnmorska som hjälpte mig igenom hela slutet av graviditeten, förlossningen och även efteråt med amningen.
Denna gång ville jag ha henne vid min sida igen så det första jag gjorde, när vi kunde vara säkra på att en graviditet hade startat, var att kontakta och boka henne.

Mitt första graviditetsrelaterade möte var med min barnmorska Marketá och hon fick gå igenom och berätta för oss hur det tjeckiska systemet såg ut och fungerade. Med den informationen kunde jag sedan göra upp en lös plan för hur jag ville att graviditeten skulle fortskrida. 

Private self-check up

In connection with the meeting with my midwife, I had also gone to a private lab to take an arsenal of tests, where especially vitamin d and thyroid status was most interesting at this point in the pregnancy. I carry a mutation that makes me need extra vitamin D supplement to get optimal blood levels of this vitamin, so it is extra important to review my vitamin D levels now during pregnancy and not just for protection against Corona or general aging.

When you come from Sweden, you appreciate the simplicity here in Prague when it comes to taking blood tests that you can do by yourself. Just print out the price list at the Prevedig website, mark the tests you want to order and then visit one of their blood test facilites during blood collecting hours and take a queue note. No appointment required (required though for Corona tests), it is cheap and you will receive your test result the same day. Some tests require you to be fasting beforehand so that is what you need to keep in mind before going there.

Corona times and blood samples are taken outdoors during the summer months.

I samband med mitt möte med barnmorskan så hade jag även tagit mig till ett privat labb för att ta en arsenal av prover, där speciellt vitamin d och tyreoidea (sköldkörtel) status var intressantast. Jag bär på en mutation som gör att jag behöver extra vitamin d för att få optimala blodnivåer av denna vitamin, så det är extra viktigt att se över mina vitamin d nivåer nu under graviditeten och inte bara för skydd mot corona eller allmänt åldrande. 

När man kommer från Sverige så uppskattar man enkelheten i att ta blodprover som man kan göra här i Prag. Det är bara att skriva ut prislistan hos Prevedig, pricka för de tester du vill beställa och sedan åka dit under deras provtagningstider och ta en kölapp. Ingen tidsbokning krävs (gäller dock ej för Corona-tester), det är billigt och du får ditt provsvar samma dag. Vissa prover kräver att man är fastande så det är det man måste tänka på. 

First Obgyn appointment – week 9

My midwife Marketá could recommend an Obgyn clinic in Prague 1 that had a good reputation and was known for knowing English so I turned to them to book a first meeting in pregnancy week 9 for enrollment and ultrasound to ensure a ticking heart in the right place in the abdomen. It was very quick and easy and since then I have booked one visit at a time with them.

It is normal in the Czech Republic that you have booked examinations every four weeks after pregnancy week 8 until it is time for the birth, then the hospital you have chosen takes over. Below is a chart of how a pregnancy is monitored here in the Czech Republic. However, I have chosen to have some of my check ups with my private midwife instead of my obgyn.

The first look at “lilla fröet” (the little seed) as we started to call our growing life.

Min barnmorska Marketá kunde rekommendera en Obgyn-klinik i Prag 1 som hade gott rykte och var kända för att kunna bra engelska så det var dit jag vände mig för att boka i mig för ett första möte i graviditetsvecka 9 för inskrivning och ultraljud för att säkerställa ett tickande hjärta på rätt plats i buken. Det gick väldigt snabbt och enkelt och därefter har jag bokat in ett besök i taget. 

Normalt i Tjeckien är att man har inbokade undersökningar var fjärde vecka efter graviditetsvecka 8 fram till att det är dags för förlossningen och då tar det sjukhus man har valt över. Nedan finns ett schema över hur en graviditet monitoreras här i Tjeckien. Jag har dock valt att lägga vissa undersökningar med min privata barnmorska istället för min obgyn.

The Czech pregnancy schedule

Week 8/9 Ultrasound, enrollment obgyn
Week 10 Blood test for NIPT-test (trisomy 21 etc)
Week 12 Big routine ultrasound
Week 16 blood test, extended genetic test (trisomy 13, 18, cleft palate, neural tube defect etc)
Week 20 Big anatomy scan, ultrasound
Week 24 Regular standard examination (blood pressure, urine test etc)
Week 28 Glucose challenge test etc
Week 32 Ultrasound appointment, including placenta and umbilical cord examination
Week 36 Enrollment and examination at the maternity hospital. Then check up every week until birth.

Registering at the Obgyn in September 2020

This is part I of my pregnancy follow-up story for 2020/2021. More about how I’ve been feeling, pregnancy insurance, maternity hospital choice, Corona lock-downs and the end of the first trimester will be in part II and other future blog posts.

Detta får bli del I av min graviditetsföljetång anno 2020/2021. Mer om mitt mående, graviditetsförsäkring, sjukhusval, Coronanedstängningar och slutet av första trimestern kommer i del II och andra framtida blogginlägg. 

Tillbaka till labbet / Back to the lab

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi uppleva att världen kan vara väldigt liten när vi kom till Leon i Nicaragua. Leon är en universitetsstad med över 200,000 invånare och då är inte turisterna inräknade. Så det är många människor som rör sig i nattvimlet bland barer, restauranger och dansställen i Leon. Första kvällen vi kom dit slängde vi oss direkt ut i den livliga staden för att hitta något lugnare ställe att äta middag på efter en hel dag på resande fot från El Salvador till Nicaragua. Vi blev rejält förvånade när ett bekant ansikte dyker upp i folkmassan i den första restaurangen som vi kliver in på i Leon. Det blev ett kärt återseende med Filimon, vår gamla doktorandkollega från Linköpings universitet och vi blev genast inbjudna till att sitta ned med hans kollegor och studenter från Leons autonoma universitet. Han är nu professor och håller på att forska på både zika- och denguevirus och vi fick några dagar senare komma förbi hans labb och se hur de jobbar här i Leon. Flera av Filimons kollegor har disputerat vid både Karolinska institutet och Linköpings universitet, så vi fick nu komma och se hur de bedriver forskning och undervisning här i Leon. Leons autonoma universitet har några tusen studenter som pluggar här, från biomedicinska analytiker till tandläkare och läkare. Det pågår också en fas tre-studie med vaccin mot dengueviruset runt om i världen och en av klinikerna finns här vid universitetet i Leon. Vi fick en guidad tur på kliniken och höra om denguevaccinet av Felix, professorn som leder studien här i Leon, och nu hoppas vi på att vaccinet är så bra som de säger. Det kommer nog ta några år innan det kommer ut på marknaden om den klarar fas tre-studien.

Centralamerika har sin beskärda del av tropiska sjukdomar och 90% av alla 10-åringar i Nicaragua har antikroppar mot dengueviruset, vilket betyder att de någon gång haft denguefeber innan 10 års ålder.  Med tanke på det var det kanske inte så konstigt att vi till slut åkte på denguefeber efter att ha spenderat nio månader i centralamerika, men det är en lite senare historia så vi hoppar över den så länge.

Ulrika fyllde också år när vi var i Leon och 33-årsdagen firades med Filimon och hans fina familj. Tack så mycket för den goda maten och att vi fick umgås med er!


We found out that the world can be a small place sometimes. Leon is a university city with over 200,000 inhabitants, tourists not included. So there are a lot of people walking around in bars, restaurants and dance halls in Leon during the nights. The evening we came we immediately went straight into the lively city to find a quieter place to have dinner after a full day traveling from El Salvador to Nicaragua. We were greatly surprised when a familiar face showed up in the crowd in the first restaurant that we walked into. It was a happy reunion with Filimon, our old doctoral fellow from Linköping University, and we were invited to sit down with his colleagues and students from Leon’s Autonomous University. Filimon is now a professor and is currently doing research on both the Zika- and the dengue virus. A few days later he gave us a guided tour around his working place and got to see how they work here in Leon. Several colleagues of Filimon have defended their thesis at both the Karolinska Institute or Linköping University, so it was nice to come and see how they do research and teach here in Leon. Several thousand students are studying at Leon Autonomous University, from biomedical scientists to dentists and doctors. There is currently a phase three dengue vaccine trial taking place in Leon, as one of the centers together with many other around the world. We got a guided tour of the clinic and got to hear about the dengue vaccine by Felix, the professor who lead the study here in Leon. We hope that the vaccine is as good as they say. It will probably take a few years before it comes out on the market if the vaccine pass the phase three trial.

Central America has its fair share of tropical diseases and 90% of all 10-year olds in Nicaragua have antibodies against the dengue virus, which means that they have had dengue fever during their ten first years of life.

With this information, it was perhaps not so surprising that we managed to get dengue fever before we left from our 9 months of travel in Central america, but that is another story that we will write about later.

Ulrika also had her birthday when we were in Leon and her 33-year birthday was celebrated with Filimon and his lovely family. Thank you so much for the good food and that we got to hang out with you!

Ett kärt återseende i Nicaragua! Tack Filimon för att vi fick umgås med er alla när vi var i Leon! / A lovely reunion in Nicaragua ! Filimon, thanks for letting us hang out with you all when we were in Leon!

Ett kärt återseende i Nicaragua! Tack Filimon för att vi fick umgås med er alla när vi var i Leon! / A lovely reunion in Nicaragua ! Filimon, thanks for letting us hang out with you all when we were in Leon!

Vi blev välkomnade till den mikrobiologiska avdelningen på Universitetet. / We were welcomed to the microbiology department at the University.

Vi blev välkomnade till den mikrobiologiska avdelningen på Universitetet. / We were welcomed to the microbiology department at the University.

FIlimon hade självklart en hel del virus på sitt kontor. / Filimon had obviously a lot of viruses in his office.

FIlimon hade självklart en hel del virus på sitt kontor. / Filimon had obviously a lot of viruses in his office.

Det nyrenoverade labbet där studenterna höll till och utförde experiment. / The newly renovated lab where the students hang out and performed experiments.

Det nyrenoverade labbet där studenterna höll till och utförde experiment. / The newly renovated lab where the students hang out and performed experiments.

20160722_143303

IMG_3644

Pipetter hänger på rad. / Pipettes hang in a row.

IMG_3645

Vi fick se flera olika delar av den medicinska fakulteten, bland annat virus, bakterie, svamp och parasitlabb, samt undervisningssalar. We got to see different parts of the medical faculty, including the viral, bacterial, fungal and parasitic labs, and classrooms.

Vi fick se flera olika delar av den medicinska fakulteten, bland annat virus, bakterie, svamp och parasitlabb, samt undervisningssalar. / We got to see different parts of the medical faculty, including the viral, bacterial, fungal and parasitic labs, and classrooms.

Många odlingsplattor behövs. / A lot of culture plates are needed.

Många odlingsplattor behövs. / A lot of culture plates are needed.

En undervisningssal! A teaching class room!

En undervisningssal. / A teaching class room.

Vi hittade också lite kvarlevor från 70-talet! We also found some remains from the 70's!

Vi hittade också lite kvarlevor från 70-talet! / We also found some remains from the 70’s!

Vi hittade en väldigt vacker innergård innanför väggarna på universitetet. / We found a beautiful inner court inside the walls of the university.

Vi hittade en väldigt vacker innergård innanför väggarna på universitetet. / We found a beautiful inner court inside the walls of the university.

Vi fick komma förbi avdelningen där fas tre-studien var igång. Felix och Samuel har båda disputerat i Sverige och de var jättesnälla och förklarade, samt svarade på alla frågor vi hade. Det var riktigt roligt att ni alla tog er tid för oss denna dag! 7 We were invited into the place where the phase three study was on going. Both Felix and Samuel have done their PhD's in Sweden and they were so kind explaining and answering any questions that we had. It was really funny that you all took the time for us that day!

Vi fick komma förbi avdelningen där fas tre-studien var igång. Felix och Samuel har båda disputerat i Sverige och de var jättesnälla och förklarade, samt svarade på alla frågor vi hade. Det var riktigt roligt att ni alla tog er tid för oss denna dag! / We were invited into the place where the phase three study was on going. Both Felix and Samuel have done their PhD’s in Sweden and they were so kind explaining and answering any questions that we had. It was really funny that you all took the time for us that day!

Vi besökte dock inte obduktionsavdelningen denna gång. / We didn't visit autopsy department this time.

Vi besökte dock inte obduktionsavdelningen denna gång. / We didn’t visit autopsy department this time.

Vi tog oss även in till tandläkaravdelningen och tittade runt innan vi begav oss hem för dagen. / We even went into the dentist department and looked around.

Vi tog oss även in till tandläkaravdelningen och tittade runt innan vi begav oss hem för dagen. / We even went into the dentist department and looked around.

Ulrika fyllde 33 i Leon och det firades med en tårta. / Ulrika turned 33 in Leon and we celebrated her birthday with a cake.

Ulrika fyllde 33 i Leon och det firades med en tårta. / Ulrika turned 33 in Leon and we celebrated her birthday with a cake.

Det blev också sång och mat tillsammans med Filimons familj. Tack igen för den fina kvällen :)! / There was also singing and food together with Filimon's family. Thanks again for such a nice evening :)!

Det blev också sång och mat tillsammans med Filimons familj. Tack igen för den fina kvällen :)! / There was also singing and food together with Filimon’s family. Thanks again for such a nice evening :)!

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑