A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Science

Vattenrevolutionen i Guatemala / The water revolution in Guatemala

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rent vatten skulle de allra flesta hävda är skillnaden mellan liv och död, men på många ställen i världen är tillgången till rent vatten starkt begränsad. På vår resa har vi har med oss vattenfilter av typen Life Straw. Denna vattenfiltrerande tub har släckt vår törst i grottor på Borneo, en liten ö i Laos och efter stängningsdags i Mexiko. Problemet med Life Straw är att de är ganska dyra (~ 200 kr) och de räcker inte så länge om man använder dem varje dag. De som vi använder kan bara filtrera 1000 liter vatten innan du behöver byta ut dem. Vi har köpt väldigt många plastflaskor fyllda med vatten och vi har försökt att återanvända dem på platser där vi kan fylla på flaskorna, men jag vågar inte räkna på hur mycket plast som vi förbrukat under våra 15 månader på resande fot bara för att inte bli sjuka när vi dricker vatten.

Så kommer vi till Guatemala, ett otroligt vackert land där nästan 60 % av befolkningen är klassade som fattiga av världsbanken. Här hittar vi en helt genialisk konstruktion i köket på vårt vandrarhem som ger rent vatten till många personer i världen för cirka 200 kronor per år. Det är en stor plasthink med en keramikkruka, som till utseendet inte ser ut att göra mycket för världen, men som filtrerar en till två liter vatten per timme och förser familjer och skolklasser med rent vatten i Guatemala. Många restauranger och butiker i Antigua ställer ut dessa och ger förbipasserande möjlighet att släcka sin törst och fylla på sin vattenflaska gratis. Keramikkrukan består av tre lager: lera, sågspån och kolloidalt silver, som renar vattnet och tar bort dåliga lukter och smaker. Filtret behöver bara tvättas med rent vatten var tredje månad och laboratorietester visar att den är säker att användas i minst två år innan man eventuellt behöver byta ut vattenfiltret. Vår vattenflaskkonsumtion gick ned till nära noll under vårt tid i Guatemala och vi kan bekräfta att det renade kranvattnet smakade riktigt gott.

Personen bakom denna innovation är den guatemaltesiska uppfinnaren Fernando Mazariegos som utvecklade detta billiga alternativ för vattenreningsteknik till de guatemaltesiska hemmen i början av 1980-talet. Under 30 år som tekniken funnits så har Ecofiltro, företaget bakom lågkostnadsfiltret, lyckats sprida sig till 53 andra länder och det är denna information som överraskar oss mest. Vi har varit i några av länderna där produktion och försäljning finns, bland annat Indonesien, Sri Lanka och Kambodja, och vi har inte stött på denna teknik förrän här i Guatemala. Är det någon av er läsare som sett denna smarta och billiga uppfinning tidigare? Det vore väldigt roligt att få veta.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!  


Clean water most people would agree, is the difference between life and death, but access to clean water is severely limited in many places in the world. We bring water filters from Life Straw with us during our journey and this water filtering tube has quenched our thirst in caves on Borneo, a small island in Laos and at times after the stores have closed in Mexico. The problem with the Life Straw is that they are quite expensive (~ 20 EUR) and they do not last long if you use them every day. The ones we use can only filter 1000 liters of water before you need to replace them.
We have bought so many plastic bottles filled with water and we have tried to re-use them in places where we can refill the bottles, but I do not dare to count how much plastic we have consumed during our 15 month of traveling just to avoid getting sick from drinking water.

Then we arrived to Guatemala, an incredibly beautiful country where almost 60% of the population is classified as poor by the World Bank. Here we find a completely ingenious construction in our hostel kitchen that provides clean water to many people around the world for about 20 EUR/year. It is a large plastic bucket with a ceramic pot in it that filters one to two liters of water per hour and provides families and school classes with pure water in Guatemala. Many restaurants and shops in Antigua place them at their entrances and give passersby the opportunity to quench their thirst and fill up their water bottles for free. The ceramic pot consists of three layers: clay, sawdust and colloidal silver, which cleans the water and removes bad smells and tastes. The filter needs only to be washed with clean water every three months and laboratory tests show that it is safe to use for at least two years before you may need to replace the ceramic pot. Our water bottle consumption went down to close to zero during our time in Guatemala and we can confirm that the purified tap water tasted really good.

The person behind this innovation is the Guatemalan inventor Fernando Mazariegos, who developed this inexpensive alternative for water purification technology to the Guatemalan homes in the early 1980s. During the last 30 years that the technology has been around, Ecofiltro, the company behind this low cost water filter, has managed to spread to 53 other countries. It was this information that surprises us the most. We have been in some of the countries where production and sales are ongoing, such as Indonesia, Sri Lanka and Cambodia, and we have not encountered this technology before coming to Guatemala. Are there any of our readers who have seen this smart and inexpensive invention before? It would be very nice to know.

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Grå starr-behandling med stamceller och vetenskapshackare / Cataract treatment with stem cells and science hackers

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Eftersom vi har blivit tillfälligt stationerade i Mexiko, så tänkte vi blanda in mer saker som intresserar oss i vår reseblogg och vi hoppas att ni kommer gilla dessa inlägg också 🙂

Det har kommit ut en oerhört intressant studie i Nature som visar att det kan vara möjligt att behandla grå starr hos spädbarn genom att låta barnets egna stamceller göra jobbet. Den största orsaken till blindhet i världen är grå starr och det betyder att ögonlinsen blir grumlig av att cellerna i linsen dör och de döda cellerna blockerar ljuset från att nå näthinnan. Det är vanligast bland äldre, men det förekommer också att barn föds med grå starr och det är dessa som denna studie handlar om. Den normala behandlingen av grå starr är att man plockar ut den skadade linsen genom ett snitt i hornhinnan och linssäcken innan man sätter in en konstgjord lins. Det finns många biverkningar av denna operation som exempelvis inflammation, högt tryck i ögat, ödem etc, men vanligare är att det fläckvis bildas områden där stamceller i linssäcken har generat ny linsvävnad och dessa måste då tas bort med laser. Vad denna studie visar är att dessa linsstamceller kan återbilda en ny lins på bara några månader hos småbarn som opererats för grå starr om man låter linssäcken, där linsstamcellerna finns, till största delen vara intakt genom att ta bort den grumliga linsen genom ett oerhört litet hål. Vid 8 månader efter operationen var tjockleken på den återbildade linsen lika som för en vanlig lins. Risken för vanliga och ovanligare biverkningar, som uppstår med den vanliga metoden, minskar signifikant. Det ska bli spännande att följa fortsättningen på denna forskning då denna studie endast inkluderade  tolv barn och uppföljningen sträckte sig enbart till 8 månader efter operationen. Det skulle vara intressant att se hur synen för dessa barn utvecklas i takt med att de blir äldre och det vore också intressant att se om denna behandling även fungerar på äldre personer där grå starr är vanligare.

En annan sak som vi skulle vilja tipsa alla om är en oerhört cool kvinnlig vetenskapshackare från Kazakstan. Alexandra Elbakyan är en mjukvarutvecklare och forskare inom neuroteknologi som tröttnade på att så mycket av dagens akademiska forskning inte är publik och att det kostar väldigt mycket för att få tillgång till vetenskapliga rapporter. Det hon gjorde vara att skapa en hemsida där människor hjälper varandra att komma runt betalväggarna hos vetenskapliga tidsskrifter och gör open source av vetenskap!


Since we have been temporarily stationed in Mexico, we thought to include more things that interest us in our travel blog and we hope you will like these posts too 🙂

An extremely interesting study has been published in Nature showing that it may be possible to treat cataracts in babies by allowing the child’s own stem cells to do the job. Cataract is the major cause of blindness worldwide and cataract means that the lens of the eye becomes cloudy by the dead cells in the lens, where the dead cells blocks the light from reaching the retina. Cataract is most common among the elderly people, but there is also babies who are born with cataract and it is about them that this study is about.

The normal treatment of cataract is to suck out the damaged lens through an incision in the cornea and the lens capsule before inserting an artificial lens. There are many side effects associated with this surgery, such as inflammation, high eye pressure, edema, etc., but more common is that areas are formed on the lens where stem cells that are left in the lens capsule has regenerated new lens tissue, and these tissues must then be removed with a laser. What this study shows is that these lens-stem cells can regenerate a new lens in just a few months in infants undergoing surgery for cataract, if the lens capsule, where the lens stem cells are, are kept mostly intact by removing the cloudy lens through an extremely small hole. At 8 months after surgery, the thickness of the re-formed lens is the same as for a standard lens. The risk of common and rare side effects, which occur with the usual method today, are significantly reduced. It will be interesting to follow the continuation of this research. This study included only twelve children and the follow-up only continued to 8 months after the surgery. It would be interesting to see how the sight of these children develop as they get older and it would also be interesting to see whether this treatment also works on older people where cataract is more common.

Another thing we’d like to endorse is an incredibly cool female science hackers from Kazakhstan. Alexandra Elbakyan is a software developer and a researcher in neurotechnology, who became tired of that so much of today’s academic research is not public and that the cost to get access to scientific reports is very high. What she did was to create a website where people help each other to get around the pay walls of scientific journals and create open source science!

leka_lite_med_kameran

Ulrika ser solen gå ned i Prag, juli 2013! Ulrika watching the sunset in Prague, July 2013!

 

 

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑