A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Mexico (Page 2 of 3)

Klippdykarna vid La Quebraba / The cliff divers at La Quebraba

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Acapulco bjuder inte på så mycket sevärdheter, så vad kan man se och göra här förutom att ligga på stranden, spela golf eller utöva diverse vattensporter? Ett tips är att åka till västra delen av Acapulco och se på när klippdykarna vid La Quebraba gör sina dödsföraktande hopp från 24 meter höga klippor. Vågorna slår mot klipporna och vattennivån varierar mellan 1.8 och 4.8 meter beroende på hur höga vågorna är, så timingen är oerhört viktig för klippdykarna och det krävs en hel del kunskap för att läsa av vågorna som rullar in i ravinen. Här har människor dykt från klipporna i många år, men det var inte förrän 1934 som man bildade ett sällskap och började visa upp sig för en betalande allmänhet. De har flera uppvisningar per dag, med start kl 13, och vi var där lagom till dagens första hopp. De gör även kvällsuppvisningar då de hoppar med facklor i mörkret och ryktet säger att kvällsupvisningarna ska vara spektakulära. Du kan antingen betala 40 pesos (cirka 20 SEK) för att stå och se på när de hoppar eller så kan man äta och dricka i restaurangen som ligger precis bredvid. Dock är maten oerhört dålig på det stället, så vi kan verkligen inte rekommendera att man äter där. Vi betalade väldigt mycket för en oerhört dålig buffé och frukten var det enda Ulrika kunde äta, så det blev väldigt dyra vattenmeloner för oss. Det går väldigt bra att ta en taxi dit och de allra flesta taxichaufförer vet vart klippdykarna håller till!

Acapulco does not offer much historical sites, so what can you see and do here if you don’t want to lie on the beach, play golf or practice various water sports? One tip is to go to the western part of Acapulco and watch the cliff divers at La Quebraba performing their death-defying jumps from the 24 meter high cliffs. The waves are hitting the rocks and the water level varies between 1.8 and 4.8 meters, depending on how high the waves are, so the timing is extremely important for the cliff divers and it requires a lot of knowledge to be able to read the waves that are rolling into the ravine. Here, people have been jumping from the rocks for many years, but it was not until 1934 that they formed a society and began to do shows for a paying public. They have several shows  per day, starting at 1 pm and we were there in time for the first jump of the day! They also do evening performances when they jump with torches in the darkness and the rumour says that the night shows are very spectacular. You can either pay 40 pesos (approximately 2 EURO) to stand on the side of the cliff and watch as they jump or you can eat and drink in the restaurant which is right next door. However, the food is very bad there, so we really can not recommend eating there. We paid very much for a very poor buffet and fruit was the only thing Ulrika could eat, so it was very expensive watermelons for us. It is very easy to take a taxi there and most taxi drivers knows where the cliff divers are located!

Linus och Achara sitter och filosoferar i väntan på taxin som ska ta oss till klippdykarna! Linus and Achara in deep thoughts while waiting for the taxi that would take us to the cliff divers!

Linus och Achara sitter och filosoferar i väntan på taxin som ska ta oss till klippdykarna! Linus and Achara in deep thoughts while waiting for the taxi that would take us to the cliff divers!

Vi trängde ihop oss i baksätet på de små VW bubblorna som är bilmärket på de flesta taxibilar i Acapulco! We squeezed together in the back seat of the small VW bubble which is the car brand of most taxis in Acapulco!

Vi trängde ihop oss i baksätet på de små VW bubblorna som är bilmärket på de flesta taxibilar i Acapulco! We squeezed together in the back seat of the small VW bubble which is the car brand of most taxis in Acapulco!

Framme hos klippdykarna! Arrived at location of the cliff divers!

Framme hos klippdykarna! Arrived at location of the cliff divers!

Buffén som vi inte vill rekommendera! The buffet that we do not want to recommend!

Buffén som vi inte vill rekommendera! The buffet that we do not want to recommend!

Utsikten från restaurangen var fin! The view from the restaurant was nice!

Utsikten från restaurangen var dock fin! The view from the restaurant was nice!

Du kan antingen sitta i restaurangen eller stå på plattformen till vänster i bilden! You can either sit in the restaurant or stand on the platform to the left in the picture!

Du kan antingen sitta i restaurangen eller stå på plattformen till vänster i bilden! You can either sit in the restaurant or stand on the platform to the left in the picture!

Klippdykarna gjorde synkroniserade volter från 24 meter! The cliff divers did synchronized somersaults from 24 meters!

Klippdykarna gjorde synkroniserade volter från 24 meter! The cliff divers did synchronized somersaults from 24 meters!

Kändisar som besökt restauragen genom åren har lämnat sin autograf på väggarna! Celebrities, who have visited the restaurant over the years, have left his autograph on the walls!

Kändisar som besökt restauragen genom åren har lämnat sin autograf på väggarna! Celebrities, who have visited the restaurant over the years, have left their autograph on the walls!

Vi hittade några namn vi kände igen, bland annat Clint Eastwood! We found a few names that we recognized, including Clint Eastwood!

Vi hittade några namn vi kände igen, bland annat Clint Eastwood! We found a few names that we recognized, including Clint Eastwood!

Gary Busey!

Gary Busey!

och Rita Hayworth! and Rita Hayworth!

och Rita Hayworth! and Rita Hayworth!

Vi hittade också en gammal filmprojektor! We also found an old movie projector!

Vi hittade också en gammal filmprojektor! We also found an old movie projector!

Det finns en hel del barn som säljer olika saker i området och vi valde att köpa ett armband från denna lilla flicka! There are a lot of kids selling different things in the area and we chose to buy a bracelet from this little girl!

Det finns en hel del barn som säljer olika saker i området och vi valde att köpa ett armband från denna lilla flicka! There are a lot of kids selling different things in the area and we chose to buy a bracelet from this little girl!

Anarchapulco 2016

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer våra reflektioner från vår första anarkokapitalistiska konferens och vi slänger även med lite bilder från dessa dagar också! Nivån på föreläsningarna var högre än vad vi förväntade oss och det var roligt att ha så många av våra favoritmänniskor på samma plats. Föreläsningarna täckte allt från kryptoanarki till fredligt föräldraskap, yoga och svampar och det var även två debatter. En debatt var mellan Larken Rose och Mark Skousen om anarki vs minarki och den andra  var mellan Walter Block och Mark Skousen som skulle handla om Hayekian triangles. Tyvärr så var ingen av debatterna värda att nämna då de inte höll måttet, men det fanns flera riktiga höjdpunkter under konferensdagarna. Vill ni höra mer om dem så får ni gärna lyssna på avsnitt 84 av frihetsfaxen där vi bland annat berättar om våra favoritföreläsningar.
Våra topp tre favoriter var Larken Rose, Amanda Rachwitz och Marc Victor och deras föreläsningar kan du se här om du är villig att betala $1 per föreläsning i bitcoin (det är endast Larken Roses föreläsning som är uppe just nu). Vi blev lite besvikna att Walter Block inte höll högre nivå på hans föreläsning. Han startade sin föreläsning om anarkismens ABC och antog att ingen kändes vid österikisk ekonomi, så det var lite tråkigt. Han tog dock upp en sak som fick oss att tänka och det var att anarkister som också är socialister inte är anarkister utan arkister. Han förklarade det med att AN-arkism betyder “ingen härskare” och arkister, som exempelvis vänster-“anarkister”, vill att deras härskare/ideologi ska styra och tar ingen hänsyn till att att individer tänker olika och många inte vill böja sig för deras ideologi (vi vet ju hur det kommer sluta isåfall). Det finns dock anarkokommunister som också har icke-aggressionsprincipen som bas, dvs inte använder våld eller tvång för att tvinga på sin ideologi på någon annan, så i det fallet är det självklart att dessa kan kalla sig anarkister! Det generella budskapet som genomsyrade konferensen var uppmaningen att arbeta tillsammans för en bättre värld och hjälpa fler människor att se hur auktoriteter, våld och tvång aldrig kommer leda till en fredligare och rikare värld för alla!

Here are our reflections from our first anarco-capitalistic conference and we will also throw in some pictures from those days too! The level of the lectures was above what we expected and it was great to have so many of our favorite people gathered in the same place. The lectures covered everything from crypto-anarchy to peaceful parenting, yoga and mushrooms, and there was two debates on the schedule. One between Lark Rose and Mark Skousen on anarchy vs. minarchy, and one between Walter Block and Mark Skousen that was supposed to involve Hayekian triangles. Unfortunately, none of the debates are worth mentioning further because they did not hold a decent level, but there were several other real highlights during the conference. You are welcome to listen to episode 84 of the freedom fax machine podcast (in Swedish) where we talk about our favorite lectures.
Our three favorites were Larken Rose, Amanda Rachwitz and Marc Victor, and you can pay $1 in bitcoin per lecture to see them here (Only Larken Rose’s lecture is public now). We were a little disappointed that Walter Block didn’t keep a higher level on his lecture and he started his lecture talking about the ABC of anarchism and assumed that no one in the audience were familiar with Austrian economics, so it was a bit boring. However, he did mention one thing that made us think and it was that anarchists who is also socialists are not anarchists but archists, because AN-archism means no rulers and archists, such as left-“anarchists” want to have their ideology rule over others and no thoughts are given to individuals who think differently and doesn’t want to live by their rules. However, there are anarcho-communists who also have the non-aggression principle as a base, ie not using force or coercion to impose an ideology on someone else, so in that case, it is obvious for us that they can call themselves anarchists! The general message that permeated the conference was a call to work together for a better world and help more people see how authorities, violence and force never will lead to a more peaceful and richer world for all!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är "tron på auktoriteter", är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is "the belief in authorities", is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är “tron på auktoriteter”, är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is “the belief in authorities”, is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans "the mirror"-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his "The Mirror" project.

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans “the mirror”-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his “The Mirror” project.

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delar ut sin bok "Freedom" gratis och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributes his book "Freedom" for free and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delade ut sin bok “Freedom” gratis till alla och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributed his book “Freedom” for free to everyone and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Rick Falkvinge pratade om "Swarm intelligence" om hur man kan organisera sig på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about "swarm intelligence"; how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Rick Falkvinge pratade om “Swarm intelligence” om hur man kan organisera människor på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about “Swarm intelligence” how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with the President of Liberland, Vit Jedlicka!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with Vit Jedlicka the President of Liberland!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakister från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakisterna från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with the crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he's famous for!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he’s famous for!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Konferensen höll till på Grand hotell! The Grand hotel! The conference was held at the Grand Hotel!

Konferensen höll till på Grand hotell! The conference was held at the Grand Hotel!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Roger Ver!

Roger Ver!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

 

Annalkande storm av anarkister! / Approaching storm of anarchists!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi hade nu hittat ett boende och det var dags att lära känna alla ankor här i Acapulco! Det var en exponentiell ökning av anarkister som började 2 veckor innan konferensen startade och med det så intensifierades också träffarna och aktiviteterna. Vi tänkte här ge er en bildkavalkad på det vi var med om och mäniskorna vi träffade istället för att försöka beskriva det i text! Enjoy 🙂   

We had now found an accommodation and it was time to get to know all the ancaps here in Acapulco! It was an exponential increase of anarchists which started two weeks before the conference, so there was a lot of people to meet up with. Therefore, the number of meetings and activities also intensified. Here we give you a cavalcade of pictures of what we did and the people we met during that time rather than trying to describe it in text! Enjoy 🙂

Vi mötte upp på en ordinarie träff och fick möta en del av den lokala anarkistgruppen! Här med familjen Freeman! We attended a regular meet up and we got to meet some of the local anarchists in Acapulco! Here we are with the Freeman family!

Vi mötte upp på en ordinarie träff och fick möta en del av den lokala anarkistgruppen! Här med familjen Freeman! We attended a regular meet up and we got to meet some of the local anarchists in Acapulco! Here we are with the Freeman family!

Resten av den lokala gruppen anarkister som vi mötte upp där! The rest of the local group of anarchists we met up there!

Resten av den lokala gruppen anarkister som vi mötte upp där! The rest of the local group of anarchists we met up there!

Vi var och storhandlade för första gången på länge! We went and bought in bulk for the first time in a long time!

Vi var och storhandlade för första gången på länge! We went and bought in bulk for the first time in a long time!

VI har varit med på Pokerkvällar hemma hos Linus! We have been on poker nights at the home of Linus!

Vi har varit med på pokerkvällar hemma hos Linus! We have been on poker nights at Linus apartment!

Vi har badat i poolen som hör till vår byggnad! We have been swimming in the pool that belongs to our building!

Vi har badat i poolen som hör till vår byggnad! We have been swimming in the pool that belongs to our building!

Vi mötte upp en del av svenskarna som också kommit till konferensen, Denise, Charlie, Linus, Erik och Klas finns med på bild här då vi möttes upp för en lunch! We met up with some of the Swedes who also where here for to the conference! Denise, Charlie, Linus, Erik and Klas is pictured here when we met up them for lunch!

Vi mötte upp en del av svenskarna som också kommit till konferensen, Denise, Charlie, Linus, Erik och Klas finns med på bild här då vi möttes upp för en lunch! We met up with some of the Swedes who also where here for the conference! Denise, Charlie, Linus, Erik and Klas is pictured here when we met up for lunch!

Vi har varit på hemmafest och värdparet har hittat ett hem med en fantastisk pool och utsikt! We have been at a home party and the hosts have found a home with a fantastic pool and view!

Vi har varit på hemmafest och värdparet har hittat ett hem med en fantastisk pool och utsikt! We have been at a home party and the hosts have found a home with a fantastic pool and view!

De har även en bar i poolen! They also have a bar in the pool!

De har även en bar i poolen! They also have a bar in the pool!

Achara visade också hennes senaste konstverk som skulle auktioneras ut vid konferensen till förmån för Larken Rose "The mirror"-projekt! Achara also showed her latest piece of art that would be auctioned off at the conference in favor of Lark Rose's "The Mirror"-project!

Achara visade också hennes senaste konstverk som skulle auktioneras ut vid konferensen till förmån för Larken Rose’s “The mirror”-projekt! Achara also showed her latest piece of art that would be auctioned off at the conference in favor of Lark Rose’s “The Mirror”-project!

img_20160210_175332.jpg

Mer folk som var med på festen! More people who were at the party!

20160210_185201.jpg

Efterfesten hamnade hos oss! The after party ended up at our place!

Efterfesten hamnade hos oss! The after party ended up at our place!

Ulrika fick reda på var det hemliga kaffeshoppen låg och följde med de lokala anarkisterna för att inhandla gott kaffe! Ulrika found out where the secret coffee shop was located and went with the local anarchists to purchase good coffee!

Ulrika fick reda på var den hemliga kaffeshoppen låg och följde med de lokala anarkisterna för att inhandla gott kaffe! Ulrika found out where the secret coffee shop was located and went with the local anarchists to purchase good coffee!

Hon provade även en frappucino som var alldeles för söt! She even tried a frappuccino that had to much sugar in it!

Hon provade även en frappucino som var alldeles för söt! She also tried a frappuccino that had to much sugar in it!

Det var middagar ute nästan varje kväll! There were dinners out there almost every night!

Det var middagar ute nästan varje kväll! There were dinners out almost every night!

Försökt kolla på superbowl-finalen! Tried to watch the super bowl final!

Försökt kolla på superbowl-finalen! Tried to watch the super bowl final!

Vi har varit på fester på husttak! We've been to parties on a rooftop!

Vi har varit på fester på husttak! We’ve been to parties on a rooftop!

och har haft fantastisk utsikt över Acapulco! and experience nice views of Acapulco!

och har haft fantastisk utsikt över Acapulco! and experience nice views of Acapulco!

Fler och fler ankor kom på träffarna ju närmare konferensen vi kom! The closer to the conference we came, more ancap's started to show up to the meetings!

Fler och fler ankor kom på träffarna ju närmare konferensen vi kom! The closer to the conference we came, more ancap’s started to show up to the meetings!

IMG_2760

Det blev många sena kvällar de här veckorna! There were many late nights during these weeks!

Det blev många sena kvällar de här veckorna! There were many late nights during these weeks!

VI har också fått en liten vardag och träning har stått på schemat de flesta av dagarna. Ulrika håller på med en Yogautmaning och försöker lära sig tekniken! We also have introduced workouts on our schedule that we have done most of the days. Ulrika is also doing a Yoga challenge and try to learn the techniques!

Vi har också fått en liten vardag och träning har stått på schemat de flesta av dagarna. Ulrika håller på med en Yogautmaning och försöker lära sig tekniken! We also have introduced workouts on our schedule that we have done most of the days. Ulrika is also doing a Yoga challenge and try to learn the techniques!

Och vi har också lagat mat som vi ätit medan vi njutit av vår utsikt! And we have also cooked our own food that we have been eating while enjoying our view!

Och vi har också lagat mat som vi ätit medan vi njutit av vår utsikt! And we have also cooked our own food that we have been eating while enjoying our view!

Bubb.la grundarna Sofia och Martin dök upp och Martin sände radio bubb.la från våran lägenhet! The founders of Bubb.la, Sofia and Martin, showed up and Martin transmitted radio bubb.la from our apartment!

Bubb.la-grundarna Sofia och Martin dök upp och Martin sände radio bubb.la från våran lägenhet! The founders of Cor.ax, Sofia and Martin, showed up and Martin transmitted radio bubb.la from our apartment!

Vi hade svenskträff på vår balkong och vår hederssvensk Doug var också med :) We had Swedish hang out on our balcony and our honorary Swede Doug was also invited :)

Vi hade svenskträff på vår balkong och vår hederssvensk Doug var också med 🙂 We had Swedish hang out on our balcony and our honorary Swede Doug was also invited 🙂

VI var även på nattklubb och det var länge sedan vi var ute och dansade så här! We even went out to a night club and it was a long time since we were out and danced like this!

Vi var även på nattklubb och det var länge sedan vi var ute och dansade så här! We even went out to a night club and it was a long time since we were out and danced like this!

Frihetsfaxen, avsnitt 84 / Freedom fax machine, episode 84

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu har avsnitt 84 av frihetsfaxen släppts där vi medverkar och berättar om Anarchapulco och det var jätteroligt att spela in detta avsnitt (youtube-versionen hittar ni här). Vi slog längdrekord med 3.5 timmars på frihetsfaxen och vi är väldigt nöjda över resultatet trots att tekniken strulade lite, det är vissa korta perioder då ljudet försvinner, och att vi låter lite trötta på slutet. Vi orkar dock inte göra om inspelningen så ni får ha överseende med detta! Denna podcast är enbart på svenska, så vi kommer även att göra en resumé här på bloggen som även kommer finnas på engelska! Lämna gärna en kommentar här om vad ni tycker om avsnittet!

Episode 84 of the Freedom fax machine has now been released, in which we are guests and we talk about the Anarchapulco conference (you can find the youtube version here). It was great to participate in this episode of the freedom fax machine and we beat the longest episode recorded with 3.5 hours! We are very pleased with the result even though the technology messed up a bit, there are short periods where the sound disappears, and we sound a little tired at the end. We do not want to redo the episode, so you just have to overlook those parts of the episode! This podcast is only in Swedish, so we will also do a recap here on the blog, which will be available in English!

Ulrika poserar med Larken Rose under konferensen! Ulrika posing with Lark Rose during the conference!

Ulrika poserar med Larken Rose under konferensen! Ulrika posing with Larken Rose during the conference!

 

Radiotystnaden är över! / The radio silence is over!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det har varit 11 dagars radiotystnad från vår sida för att vi har prioriterat att umgås så mycket som möjligt med fantastiska människor och lyssna på föreläsningar istället för att sitta med våra datorer. Men nu är Anarchapulco-konferensen över och vi ska försöka få lite vardag här i Acapulco. Vi kommer att försöka uppdatera bloggen lite oftare den närmaste tiden för att uppdatera om alla möten och föreläsningar vi varit på och vi har även varit gäster på frihetsfaxen där vi berättar mer detaljerat om våra upplevelser den första tiden i Acapulco och om konferensen. Det avsnittet kommer att publiceras på torsdag kl 9 på denna sida, men även på Youtube. Vi har hittat ett underbart tillfälligt boende här och vi vill delge historien som ledde fram till att vi nu bor i ett penthouse i Acapulco. Det var med spänd förväntning som vi tog bussen från Puerto Escondido till Acapulco då vi hört både bra och dåliga saker om staden. Vi checkade in på det hotell som vi hade bokat i förväg och gick ut för att hitta någon mysig restaurang där vi kunde äta middag. Där kontaktade vi de lokala anarkisterna för att berätta att vi nu kommit till Acapulco och det visade sig att restaurangen vi satt på var ett av vattenhålen där ankorna brukar träffas. Inom loppet av tjugo minuter så kom Linus, Thora, David, Achara och Steve dit för att möta upp oss. Fler ankor anslöt och vi bestämde oss för att fortsätta kvällen hemma hos Linus och det var då vi blev introducerade till anarkisthuset. Här bodde redan flera av de som skulle delta på Anarchopulco-konferensen och vi fick veta att det fanns en lägenhet som var ledig i samma hus. Efter att ha suttit och pratat till halv sex på morgonen, och sedan sovit några timmar hos Linus, så hörde vi med hyresvärden om de hade en lägenhet att hyra ut. Vi hade väldigt tur då det visade sig takvåningen var ledig. Vi blev genast förälskade i utsikten och det var självklart att vi skulle hyra denna bostad när vi fick höra det låga priset. Nu visste vi var vi skulle spendera den kommande månaden!

It has been 11 days of radio silence from our side and the reason is that we have prioritized to spend as much time as possible with amazing people and listening to lectures instead of sitting with our computers. But now the Anarchapulco conference has ended and we’ll try to get some every-day feeling for us here in Acapulco. We will try to update the blog more often in the near future to inform you about all the meetings and lectures that we have been on. We have also been guests at the “freedom fax machine” (a Swedish ancap podcast) where we talk in more detail about our experiences in Acapulco so far and about the conference. This episode will be published on Thursday at 9 am (swedish time) on this page and on youtube. We have also found a wonderful temporary accommodation here and we would like to share the story about how we ended up with a penthouse in Acapulco. It was with eager expectations that we took the bus from Puerto Escondido to Acapulco, because we had heard both good and bad things about the city before we arrived. We checked into the hotel we had booked in advance and went out to find a cozy restaurant where we could eat dinner. There, we contacted the local ancap community to announce that we now had arrived to Acapulco and it turned out that we had managed to find one of the water holes in Acapulco where the ancap’s usually met each other. Within twenty minutes Linus, Thora, Achara and Steve came to meet us. More ancaps joined and we decided to continue our discussion at Linus apartment. That was when we were introduced to the anarchist house. Here, several of those that would attend the Anarchapulco conference already lived and we found out that there was one more apartment available in the same house. After sitting and talking to half past five in the morning, we slept a few hours in Linus apartment, then we asked the landlord if he had an apartment to rent out to us. We were very fortunate to find out that the penthouse on the 10th floor was vacant! We immediately fell in love with the view and it was obvious to us that we would rent it when got to hear the low price for renting the apartment. Now we knew were we would spend the coming month!

Karta över Acapulco! A map over Acapulco!

Karta över Acapulco! A map over Acapulco!

Åker taxi på Costeran! Travel by taxi on the Costera!

Åker taxi på Costeran! Travel by taxi on the Costera!

Vår första kväll med ankorna i stan! Our first evening with the ancap's in town!

Vår första kväll med ankorna i stan! Our first evening with the ancap’s in town!

Vårt vardagsrum! Our livingroom!

Vårt vardagsrum! Our livingroom!

Vår balkong! Our balcony!

Vår balkong! Our balcony!

Ulrika fotar vårt kök! Ulrika takes a picture of our kitchen!

Ulrika fotar vårt kök! Ulrika takes a picture of our kitchen!

Vårt sovrum! Our bedroom!

Vårt sovrum! Our bedroom!

Gästrummet! The Guestroom!

Gästrummet för de som skulle vilja komma och hälsa på! The guestroom for those who would like to come and visit!

Vi bor väldigt nära stranden! We live quite close to the beach!

Vi bor 400 meter från stranden! We live 400 meters from the beach!

Även här är solnedgången vacker! You can also find a beautiful sunset here!

Även här är solnedgången vacker! Also here the sunset is beautiful!

Stilla havet ännu en gång/ The Pacific ocean yet again

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har återigen hamnat vid stilla havet, fast denna gång på den östra sidan när vi nu kommit till den västra sidan av Mexiko. Staden som vi valde att åka till heter Puerto Escondido och stranden där vi bor heter Zicatela, och lägg dessa namn på minnet om ni tänker utforska Mexiko. Yucatanhalvön kan ni hoppa över om ni inte planerar att stanna en längre tid i Mexiko för maten, atmosfären, städerna, stränderna, naturen blir bra mycket bättre ju längre västerut på den södra delen av Mexiko som ni kommer. Det är väldigt lätt att åka buss runt i Mexiko. Det är flera stora bussbolag som erbjuder transport och man kan ta sig långa sträckor med bekväma nattbussar. Biljettpriserna är dock betydligt dyrare än exempelvis sydostasien och det beror främst på att den mexikanska staten har byggt moderna vägar med mycket höga tullar. En sträcka på 60 mil, som tar cirka 12 timmar, ligger på 500-600 pesos per person (cirka 230-280 SEK)  och det kunde vi få flygbiljetter för i Asien. På vissa ställen finns även bussar som åker småvägarna och stannar vid byarna på landsbygden, och vi kanske är för försiktiga, men vi håller oss hellre till de större bussbolagen som kör de stora vägarna med tanke på ryktet Mexiko har. Utförlig beskrivning om hur man åker buss i Mexiko hittar ni här. De södra delarna ska dock vara mycket säkrare än de norra delarna, som gränsar mot USA, och vi använder denna karta för att bestämma vår resplan i Mexiko.  Du kan inte köpa bussbiljetter online om du inte har ett mexikansk kontokort, men det är enkelt att kolla upp busstider på nätet och sedan åka till busstationen för att köpa biljetter. Det var också på detta sätt som vi valde vårt nästa resmål. Ulrika satt och tittade på alla destinationer dit bussar från San Cristobal del Las Casas gick, valde ut de som skulle ta oss närmare Acapulco, läste sedan på wikitravel om platserna och nu sitter vi på vårt favoritcafé och arbetar med vår nya blogg! Vi hoppas att ni gillar den 🙂

We have again settled down by the Pacific Ocean, only this time on the east side, when we have come to the west side of Mexico. The city that we chose to go to is called Puerto Escondido and the beach where we live is called Zicatela beach, and we recommend you to add those names to your memory if you intend to explore Mexico in the future. We also recommend you to skip the Yucatan Peninsula if you have short of time; the food, the atmosphere, cities, beaches and nature, everything gets a lot better the farther west on the southern part of Mexico as you come. It is very easy to take the bus around in Mexico. There are several major bus companies offering transportation to different areas and you can go long distances with comfortable night buses. Ticket prices are considerably more expensive than Southeast Asia and it is mainly because of the very high tariffs that the Mexican government collects on the modern roads. A stretch of 600 kilometres, which takes about 12 hours, costs 500-600 pesos per person (25-30 Euros) and we could get air tickets for that kind of money in Asia. There are also buses that travel the back roads and stopping at the rural villages in some places, and perhaps we are too cautious, but we stick to the larger bus companies that run the major routes given the rumor Mexico has. You can find excellent information about bus travelling in Mexico here. The southern areas of Mexico are, however, much safer than the northern areas bordering the United States, and we use this map to determine our travel route here in Mexico. You can not buy bus tickets online if you do not have a Mexican credit card, but it is easy to check bus times online and then go to the bus station to buy tickets. It was in this way that we chose our next destination. Ulrika sat and looked at all the destinations where the buses from San Cristobal del Las Casas went to, chose those who would take us closer to Acapulco, then did research on Wikitravel about the places and now we are sitting at our favorite café and working with our new blog! We hope that you like it 🙂

Hej Stilla havet, roligt att ses igen! Hey Pacific, nice to see you again!

Hej Stilla havet, roligt att ses igen! Hey Pacific, nice to see you again!

Promenerad längs med Zicatelastranden! Walking along the Zicatela beach!

Promenerad längs med Zicatelastranden! Walking along the Zicatela beach!

Vågorna är jättestora! The waves are huge!

Vågorna är jättestora! The waves are huge!

Vårt favoritcafé har de godaste smoothies som vi druckit. Denna härlighet består av kokosvatten, jordgubbar, anans och krossad is! Our favorite café has the best smoothies that we tasted. This delicious thing consists of coconut water, strawberries, pineapple and crushed ice!

Vårt favoritcafé har de godaste smoothies som vi druckit. Denna härlighet består av kokosvatten, jordgubbar, ananas och krossad is! Our favorite café has the best smoothies that we tasted. This delicious thing consists of coconut water, strawberries, pineapple and crushed ice!

Otroligt vackra solnedgångar!

Otroligt vackra solnedgångar! Incredibly beautiful sunsets!

Väldigt god och billig mat här! Det är så stora portioner så vi lätt kan dela på en middag! Very good and cheap food here! They serve so big portions here so we can easily share a meal!

Väldigt god och billig mat här! Det är så stora portioner så vi kan lätt dela på en middag! Very good and cheap food here! They serve so big portions here so we can easily share a meal!

Ny adress och frihetliga tongångar! / New address and libertarian progresses!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Välkommen till vår nya blogg! På ytan har inte mycket ändrats, så det stora jobbet för Ulrika har varit det som inte riktigt syns. Det är tur att Ulrika inte visste vilket jobb det är att flytta en blogg, annars hade hon kanske inte satt igång det här projektet. Många lärotimmar med mycket frustration har det blivit, men nu känns det enklare att leka webbdesigner och kodknackare. Erfarenheten har gjort att Ulrika lovar att ge uppmuntrande ord till människor som faktiskt jobbar med att flytta och designa bloggar hädanefter, ni gör ett bra jobb!

Det har ju hänt en hel del sedan vi skrev sist som vi vill delge er. Först är det att vi äntligen fått kontakt med anarkokapitalister här i Mexiko och det visade sig att vår nya vän Pete bor i San Cristobal del las Casas, så vi möttes upp för middag och vin en av de sista kvällarna för oss i San Cristobal. Det var så roligt att träffa en likasinnad människa och ha vettiga diskussioner om allt från små vardagliga erfarenheter till globala händelser. Vi jämförde Sverige och Nya Zeeland och en hel del nickande instämmanden blev det. Det ska bli roligt att träffas i Acapulco om en månad!
Sedan har vår kära nyhetssajt vuxit ett steg och erbjuder nu premiumtjänster för ca 45 kr månaden så att man kan stötta bubb.la-projektet helt i en frihetlig anda baserat på frivillighet, tillskillnad mot socialistmedia som SVT och SR. Bubb.la är vår främsta källa till nyheter om vad som händer i Sverige och världen, och det är också via bubb.la som vi fått upp ögonen för andra frihetliga bloggar och tidningar. Vi har självklart blivit premiummedlemmar och vill du vara med och stötta projektet och få frihetliga och intressanta nyheter i ditt flöde eller som podcast, så kan du följa dessa länkar: facebook, hemsida, poddradio och premiumtjänsten.
Grundarna till bubb.la har även flyttat till varmare breddgrader och Sofia, som är en av grundarna, har även en egen blogg som vi vill tipsa om! Vi länkar även till bloggen här till höger, Sofia Arkestål – Politisk flykting!
Vi har också flyttat på oss och bytt ut varma tröjor och luvor till strand och bikini, men mer om det i nästa inlägg!

Welcome to our new blog! Not much has changed on the surface of our blog, so most of the work for Ulrika has been on what is not really visible. It is fortunate that Ulrika did not know how much work it is to move a blog, otherwise she might not started this project in the first place. Many hours of learning, with a lot of frustration, but now it feels easier to play web designer and code writer. The experience has made Ulrika make a promise to give words of encouragement to people who actually work with moving and designing blogs, you are doing a great job!

A lot has happened since we last wrote a blog post that we want to share with you. Firstly, we have finally made contact with anarcho-capitalists here in Mexico and it turned out that our new friend Pete lives in San Cristobal del las Casas, so we met up for dinner and wine one of the last evenings for us in San Cristobal. It was so nice to meet a like-minded person and have sensible discussions about everything from small everyday experiences to global events. We compared Sweden and New Zealand and a lot of nodding in agreement happened when we did. It will be fun to meet again in Acapulco in a month!
Secondly, our dear news site has grown a step and now offer premium services for 5 Euro a month, so now you can support the bubb.la project entirely in a libertarian spirit based on voluntarism, unlike the socialist state media that is called SVT and SR. Bubb.la is our primary source of news about what is happening in Sweden and the world, and it is also through bubb.la that we have found other libertarian blogs and news sites. Would you like to support the project and get interesting, libertarian news in your feed or as a podcast, just follow these links: facebook, home page, podcast and premium service.
The founders of bubb.la has also moved to warmer climates and Sofia, one of the founders, also has her own blog that you should check out (it’s in swedish)! We also link to the blog to the right, Sofia Arkestål – Political refugee!
Thirdly, we have also changed our location, and exchanged warm sweaters and caps with beach and bikini, but more on that in the next post!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på "The Anarchast". Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of "The Anarchast".

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på “The Anarchast“. Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of “The Anarchast“.

bubbla

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

 

Krokodilspaning / Crocodile scouting

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi har åkt båt genom Sumiderokanjonen, som är en nationalpark rik på fåglar och mäktiga vyer! Dagen innan fick vi lära oss att det även skulle bo krokodiler där, så det var med spänd förväntan som vi begav oss ut på floden som rinner genom kanjonen och spanade efter krokdiler. Vi fick se hela tre stycken stora krokodiler som alla låg och solade vid strandkanten och det var så roligt att få se dessa fulsnygga varelser. Det var även en otrolig natur med jättehöga berg och regnskog som kantade floden och vi försökte filma för att ni ska få en uppfattning om hur det såg ut där i dalen. Vi hade glömt vår goprokamera, så det fick bli filmat med den vanliga kameran denna gång. Efter båtturen åkte vi vidare till Chiapa de Corzo där  festivalen “Fiesta Grande de Enero” pågick, men vi var lite tidiga för att vara med på själva festligheterna!

We have traveled by boat through the Sumidero Canyon, which is a national park that is rich in birds and impressive views! The day before we went there, we learned that the national park also would inhabit crocodiles, so it was with eager anticipation that we went out on the river that flows through the canyon and looked for crocodiles. We got to see three large crocodiles and everyone was sunbathing on the beach and it was so fun to see these attractively ugly creatures. It was also an incredible natural scenery with high mountains and rain forests that lined the river. We were trying to record a film so you could get an idea of how it looked in the valley. We had forgotten our gopro-camera, so we had to do the recordings with our usual camera this time. After the boat trip, we went to Chiapa de Corzo where the festival “Fiesta Grande de Enero” was going on, but we were a little early to see the festivities!

Sumiderokanjonen! The Sumidero Canyon!

Sumiderokanjonen! The Sumidero Canyon!

Första livslevande, vild krokodil fick vi se på avstånd, men vi kom närmare senare! We saw the first real, alive and wild crocodile in the distance, but we got much closer later!

Första livslevande, vild krokodil fick vi se på avstånd, men vi kom närmare senare! We saw our first real, alive and wild crocodile in the distance, but we got much closer later!

IMG_2544

Vi såg väldigt många olika sorters fåglar i kanjonen, men de var rätt svårt att få bra bilder på dem! We saw a lot of different kinds of birds in the canyon, but there were quite difficult to take good pictures of them!

Vi såg väldigt många olika sorters fåglar i kanjonen, men de var rätt svårt att få bra bilder på dem! We saw a lot of different kinds of birds in the canyon, but it was quite difficult to take good pictures of them!

20160116_113450.jpg

Jättecoolt vattenfall! Awesome waterfall!

Jättecoolt vattenfall! Awesome waterfall!

20160116_113828.jpgIMG_2555

Krokodil!!! A Crocodile!!!

Krokodil!!! A Crocodile!!!

IMG_2576

Pelikanerna sitter på stängslet som ska skydda de vattenlevande djuren från det stora dammen som försörjer befolkningen med elektricitet! The pelicans are sitting on the underwater fence that protects the aquatic animals from the large pond that supply the population with electricity!

Pelikanerna sitter på stängslet som ska skydda de vattenlevande djuren från den stora dammen som försörjer befolkningen med elektricitet! The pelicans are sitting on the underwater fence that protects the aquatic animals from the large pond that supply the population with electricity!

Vi åkte även till Chiapa de Corzo och promenerade runt där innan vi åkte tillbaka till San Cristobal del las Casas. We also went to Chiapa de Corzo and walked around there before we went back to San Cristobal del las Casas

Vi åkte även till Chiapa de Corzo och promenerade runt där innan vi åkte tillbaka till San Cristobal del las Casas. We also went to Chiapa de Corzo and walked around there before we went back to San Cristobal del las Casas.

Det pågick en festival i staden där de bar på en midsommarstångs-liknande påle med hängade vattenmeloner, allt ackompanjerades av trumslag och sång! There was a festival in the town, where they carried around a midsummer-like pole with hanging watermelons, all accompanied by drum beats and vocals!

Det pågick en festival i staden där de bar på en midsommarstångs-liknande påle med hängade vattenmeloner, allt ackompanjerades av trumslag och sång! There was a festival in the town, where they carried around a midsummer-like pole with hanging watermelons, all accompanied by drum beats and vocals!

De höll på att bygga upp en liten nöjespark, marknad med stånd och en stor scen på stora torget! They were building up a small amusement park, market stalls and a big scene in the main square!

De höll på att bygga upp en liten nöjespark, marknad med stånd och en stor scen på stora torget! They were building up a small amusement park, market stalls and a big scene in the main square!

Radiobilar! Bumper Cars!

Radiobilar! Bumper Cars!

Ulrika har tappat bort ännu ett par solglasögon, så vi fixade nya i Chiapas de Corzo! Ulrika has lost another pair of sunglasses, so we bought new ones in Chiapas de Corzo!

Ulrika har tappat bort ännu ett par solglasögon, så vi fixade nya i Chiapa de Corzo! Ulrika has lost another pair of sunglasses, so we bought new ones in Chiapa de Corzo!

Sumidero Canyon:

In i värmen och kort uppdatering! / Into the heat and a short update!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Ulrika ställde en väldigt relevant fråga på hennes instagram för en vecka sedan och den löd “ Hur många kalla dagar väntar svenskar innan de vågar fråga om de får använda eldstaden?” och vi kan meddela att svaret är fem dagar. Visserligen är detta enbart en observation, men vi anser att vi kan dra vissa slutsatser efter denna erfarenhet och hoppas att vi lärt oss något. Vi tände eldstaden, köpte lite tillbehör och kvällen slutade med grillad korv, marshmallows, öl och passande musik. Det är riktigt mysigt att grilla korv över öppen spis, så det har blivit vår middag de flesta av kvällarna här 🙂

Vi har valt att stanna kvar i San Cristobal för att vi gillar staden och boendet så mycket. Vi har tillgång till kök och på kvällarna kan vi tända eldstaden och fixa saker som vi länge tänkt på. Vi kommer inom kort byta adress på vår blogg och Ulrika håller på med processen att migrera alla texter, bilder, länkar, kommentarer etc och hon håller även på att uppdatera vår header, så förhoppningsvis kan vi lägga ut den nya adressen om några dagar. Pontus har även blivit sjuk och det är ännu en anledning till att stanna kvar på samma plats!

Ulrika asked a very pertinent question on her instagram last week and the question was “How many cold days do Swedes endure before they dare to ask if they can use the fireplace?” and we can tell you that the answer is five days. Admittedly, this conclusion is drawn with just one observation, but we think that we can draw a conclusion from this experience and hope that we have learned something from this experience. We lit the fireplace, bought some food, and the evening ended with grilled sausages, marshmallows, beer and suitable music. It’s really nice to grill sausages over an open fire, so grilled sausage has become our dinner most evenings here 🙂

We have chosen to stay in San Cristobal because we like the city and our accommodation so much. We have access to the kitchen,  we can lit the fireplace during the evenings and fix things that we have long thought of. We will shortly change the address for our blog and Ulrika are in the process of migrating all texts, images, links, comments etc, and she is also updating our header for the blog, so hopefully we can put out our new address within a few days. Pontus has also caught a bug and is sick, so it’s yet another reason to remain in the same place for now!

Dags att tända en brasa, men först plocka ur all ved ur eldstaden! Time to light a fire, but first remove all the wood from the fireplace!

Dags att tända en brasa, men först plocka ur all ved ur eldstaden! Time to light a fire, but first remove all the wood from the fireplace!

Vi grillade både korv och marshmallows och lyssnade på musik som passade en öppen eld! We grilled both hot dogs and marshmallows, and listened to music that suited an open fire!

Vi grillade både korv och marshmallows och lyssnade på musik som passade en öppen eld! We grilled both hot dogs and marshmallows, and listened to music that suited an open fire!

Vår middag! Our dinner!

Vår middag! Our dinner!

Så här ser det ut på kvällarna för oss just nu! Jättemysigt! This is how it looks like in the evenings for us right now! So nice!

Så här ser det ut på kvällarna för oss just nu! Jättemysigt! This is how it looks like in the evenings for us right now! So nice!

Vi spelade biljard en kväll i en liten ungdomslokal här i San Cristobal! Pontus vann 3-1 till Ulrikas förtret! We played pool one evening in a small youth facility here in San Cristobal! Pontus won 3-1 to Ulrika's annoyance!

Vi spelade biljard en kväll i en liten ungdomslokal här i San Cristobal! Pontus vann 3-1 till Ulrikas förtret! We played pool one evening in a small youth facility here in San Cristobal! Pontus won 3-1 to Ulrika’s annoyance!

Vi har hittat en underbar liten bar med god pizza, billigt rödvin och bra musik. Här spelas allt från Blur, och Nirvana till Placebo, Muse, Queens of the Stone Age och System of a Down, vilket råkar vara Ulrikas musiksmak :)! We have found a wonderful little bar with good pizza, cheap read wine and good music. They play everything from Blur and Nirvana to Placebo, Muse, Queens of the Stone Age and System of a Down, which also happens to be Ulrika's taste in music :)!

Vi har hittat en underbar liten bar med god pizza, billigt rödvin och bra musik. Här spelas allt från Blur, och Nirvana till Placebo, Muse, Queens of the Stone Age och System of a Down, vilket råkar vara Ulrikas musiksmak :)! We have found a wonderful little bar with good pizza, cheap read wine and good music. They play everything from Blur and Nirvana to Placebo, Muse, Queens of the Stone Age and System of a Down, which also happens to be Ulrika’s taste in music :)!

De har även musikuppträdande och inredingen består av massa färger och dödskallar! They also have musical performances, and the decor consists of lots of colors and skulls!

De har även musikuppträdande och inredingen består av massa färger och dödskallar! They also have musical performances, and the decor consists of lots of colors and skulls!

 

Lagunas de Montebello y las Cascadas el Chiflón

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi åkte till nationalparken “Lagunas de Montebello” som ligger på högslätten i Chiapasprovinsen, mellan 1500 och 1800 meter över havet, precis vid gränsen till Guatemala. I nationalparken finns det 59 turkosa sjöar och barrskog som fick oss att känna oss hemma. Det fanns gott om granar, tallar och grön skog, och doften av grillad varmkorv gjorde att vi förväntade oss att se skandinaviska djur i skogsbrynet, ängsligt blickandes ut över sjön medan de släckte törsten. Vi besökte också en samling av vattenfall, las cascadas el Chiflón, och fick känna på riktigt turkost vatten. Vi har också lärt oss ett nytt ord för vattenfall, la cascada (spanska), som hamnar i vår vattenfallssamling där även  engelska (waterfall) och lao (Tad) återfinns!

Vi tog en guidad tur, då vi inte vill åka själva längs de mexikanska vägarna och under vår tur så såg vi flera “vägtullar” som är rena bedrägerier, där människor sätter upp blinkande koner och håller upp ett snöre med band på, och är man ovetande turist så kanske man stannar. Vår chaufför körde bara igenom dem och det var skönt att bara sitta och se ut över den mexikanska högslätten.

We went to the”Lagunas de Montebello” National Park, which is located on the high plateau in the province of Chiapas, between 1500 and 1800 meters above sea level, right next to the border of Guatemala. The National Park has 59 turquoise lakes and evergreen forests that made us feel right at home. There were plenty of firs, pines and green forest there, and the smell of grilled hot dogs made us expect to see Scandinavian animals in the forest, anxiously gaze out over the lake while they quench their thirst. We also visited a collection of waterfalls, las cascadas el Chiflón, and got to touch magical turquoise water. We have also learned a new word for waterfall, La Cascada (Spanish), that will end up in our collection of words for waterfall, where English (waterfall) and lao (Tad) can be found!

We took a guided tour, because we do not want to go by ourselves on the Mexican roads, and during our tour we saw several “tolls” that were pure scams, where people put up flashing cones and holding up a piece of string with small flags on, and if you are an ignorant tourist, you perhaps stop when you see them. Our driver just drove through them, and it was nice to just sit and look out over the Mexican highland plateau.

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Vi fick för första gången uppleva den mexikanska landsbygden i dagljus genom fönstren på vår bil som skulle ta oss nära gränsen till Guatemala! We got to experience the Mexican countryside in the daylight for the first time through the windows of our car, that would take us near the border with Guatemala!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Första stoppet på dagen var vid vattenfallen vid las Cascadas El Chiflón! The first stop of the day was at the waterfalls at las Cascadas El Chiflón!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Färgen på vattnet är magisk! The color of the water is magical!

Cascada Ala de Angel!

Cascada Ala de Angel!

IMG_2435

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Det var över 20 grader på dagen, som kändes som 30 grader, så vi hade det svettigt och skönt! It was over 20 degrees during the day, which felt like 30 degrees, so we had it all sweaty and warm!

Cascada la corona!

Cascada la corona!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Utsikten vi hade på vår väg mot nationalparken Lagunas de Montebello! The view we had on our way to the Lagunas de Montebello National Park!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

Laguna Tziscao, Tziscaosjön! Bergen på andra sidan sjön är Guatemala, så nära att vi nästan kunde känna lukten av Guatemala! Laguna Tziscao, Lake Tziscao! The mountains on the other side of the lake is Guatemala, so close that we could almost smell Guatemala!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

En mexikansk tall! A Mexican pine tree!

Långa barr på de mexikanska tallarna! Long needles on the Mexican pines!

Det är långa barr på de mexikanska tallarna! There are long needles on the Mexican pines!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Vi hittade även kottar från granarna vid Lagunas de Pojoj ! We also found fir cones from the fir trees at the Laguna de Pojoj!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Med kaffe i handen så kändes det som om vi satt hemma vid någon sjö i Sverige och väntade på att den grillade korven skulle bli klar! With coffee in our hands, it felt as if we were sitting at home at any lake in Sweden, waiting for the grilled sausage would be served!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Nästan så att man tror att man står i en skog i Sverige när man kollar på barken! Almost that you think you are in a forest in Sweden when you look at the bark!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Mossan är orange istället för grön! The moss is orange instead of green!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Så vacker utsikt över en av sjöarna i cinco lagunas, de fem sjöarna! So beautiful view over one of the lakes in cinco Lagunas, the five lakes!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Växtligheten vid cinco Lagunas! The vegetation at the cinco Lagunas!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Vattnet har så häftig färg! The water has so cool color!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över nationalparken Lagunas de Montebello! Sunset over the Lagunas de Montebello national park!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Solnedgång över Laguna de Montebello! Sunset over the Laguna de Montebello!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

Ulrika provade att doppa fötterna allt medan solen gick ned över bergen! Ulrika wet her feet while the sun went down over the mountains!

« Older posts Newer posts »

© 2020 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑