A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Guatemala (Page 1 of 2)

En språkkollision i hjärnan / A language collision in the brain

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi hade rest runt i Centralamerika i nästan fem månader och våra spanskakunskaper var riktigt bedrövliga för att ha spenderat så mycket tid i spansktalande länder, så vi bestämde oss för att ändra på detta när vi kom till Antigua i Guatemala. Genom att skriva upp oss på en intensivkurs i spanska, åtta dagar och fem timmar per dag, så borde de spanska orden börja flöda över våra läppar tänkte vi. Jag tänkte också att det inte kommer bli så lätt att trycka in allt från ord och meningsuppbyggnad till grammatik och uttal på bara åtta dagar.

Jag kunde dock aldrig föreställa mig att spanskalektionerna skulle släppa lös min gamla skoltyska i full kraft. Tyska ord jag inte ens visste att jag kunde började tävla med de spanska orden om att vara först över läpparna och jag fick bita mig i läppen för att inte börja rappa “durch für, gegen, ohne, um” under lektionerna! Det blev nästan komiskt när jag ofta sade “aber” istället för “pero” när jag ville använda det spanska ordet för “men”.

Vad är det som egentligen händer i hjärnan när skoltyskan envisas med att dyka upp under mina spanskalektioner?

Neurobiologi är ett stort intresse för mig, så jag bestämde mig för att att börja gräva i forskningsfältet neurolinguistik och flerspråkighet för att ta reda på hur nätverket för flerspråkighet är ordnat i hjärnan.

Det generella språknätverket i hjärnan är väldigt lika för olika typer av språk, till exempel engelska och mandarin, och involverar många olika delar av hjärnan beroende på vilket sätt du använder språket och hur språket presenteras för dig. Även hos en flerspråkig individ är det generella språknätverket detsamma, men det verkar finnas flera varianter på hur olika delar i nätverket är ihopkopplade med varandra och hur aktiva dessa kopplingar är. Dessa variationer i kopplingar i det generella språknätverket verkar påverka det sätt som två eller flera språk hanteras hos en individ. Hur lika språken är verkar ha betydelse, men ålder vid inlärning verkar vara den största faktorn som påverkar om dessa kopplingar överlappar med varandra eller om de olika språken har separata kopplingar i hjärnan. Det innebär att språkinlärning kan ändras neurofysiologiskt över tid.

Hos mig verkar det som att spanskan, som jag lär mig nu vid 32 års ålder, delar flera kopplingar och delar av språknätverket i hjärnan med tyskan, som jag studerade under högstadiet och gymnasiet. Tyskan är det senaste språket jag lärde mig och det är troligen därför spanskan överlappar med tyskan, men jag har också märkt under åren att engelska och svenska lätt blandas samman för mig. Spenderar jag tid i en miljö där det bara talas engelska och sedan kommer tillbaka till en svenskspråkig miljö, så är det lätt att engelska ord flyger över läpparna och att jag tillfälligt tappar svenska ord i en konversation, trots att svenskan är mitt modersmål. Det kan då vara att nätverkskopplingar för engelskan, som jag exponerats för ända från barnsben via musik och tv-program, men också senare i skolan, överlappar med nätverkskopplingar för svenskan. Så nästa gång Victoria Silverstedt eller någon annan kändis börjar prata svengelska i tv-rutan så kan ni tänka att det är deras kopplingar för det svenska och engelska språket som överlappar i hjärnan!  

Det var den övergripande, något förenklade förklaringen om flerspråkighet och det finns massor att läsa om det här. Är du intresserad av att gräva djupare i hjärnan om språk och har en del bakgrundskunskaper om neurobiologi, så kan jag rekommendera att läsa denna review-artikel från i år: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain”. 

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!


We had now traveled around in Central America for nearly five months and our Spanish skills were really miserable considering that we’ve spent so long time in Spanish-speaking countries. We decided to do something about that when we arrived in Antigua in Guatemala by signing up on an intensive course in Spanish. Eight days and five hours per day should get Spanish words to begin to flow over our lips, right? I had some doubts about the possibility to squeeze in everything from words and sentence structure to grammar and pronunciation in just eight days.

What I never could have imagined was that the Spanish lessons would unleash my old school German in full force. German words I did not even know that I knew began competing with the Spanish words for being first over my lips. and I had to bite my lips to keep myself from rapping “durch für, gegen, ohne, um” during class! It was almost comical how often I said “aber” instead of “pero” when I wanted to use the Spanish word for “but”.

What is actually happening in the brain when the German language keeps showing up during my Spanish lessons?

Neurobiology is a major area of interest for me, so I decided to start digging into the research fields of neurolinguistics and multilingualism to find out how the multilingualistic network is organized in the brain.

The general language network in the brain is similar even for very different types of languages, such as English and Mandarin, and involves many different parts of the brain depending on the way you use the language and how the language is presented to you. Even in a multilingual individual the general language network is the same, but there seem to be several variations on how different parts of the network are connected with each other and how active these connections are. These variations of connections in the network appears to affect the way that two or more languages are handled in an individual. How similar the languages are seem to be significant, but your age when you learn a language seems to be the biggest factor affecting if these connections overlap with each other, or if the languages have separate connections in the brain. This means that language learning neurophysiologically can change over time.

It seems that my Spanish, which I’m learning now at the age of 32, shares several connections and parts of the language network in the brain with my German, which I studied for six years in high school. German is the last language I learned and that is probably why my Spanish now overlaps with my German, but I’ve also noticed over the years that English and Swedish easily gets mixed for me. If I spend time in an environment where only English is spoken and I go back to a Swedish-speaking environment, it is easy for English words to come cross my lips and I can temporarily lose Swedish words in a conversation, despite the fact that Swedish is my native language. The explanation may be that English, which I have been exposed to from childhood through music and television programs, but also later in school, overlap in the language network of my brain with the Swedish language. So next time Victoria Silverstedt or any other celebrity starts talking Swenglish on the TV, you can assume that their connections for the Swedish and English languages in their brain actually overlap!

This was an somewhat simplified explanation of multilingualism and there is plenty to read about it. If you are interested in digging deeper into the brain for language and have some background knowledge of neurobiology, I recommend reading this review article published this year: “Neurolinguistics: Structure, Function, and Connectivity in the Bilingual Brain“. 

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Max undervisar tålmodigt Pontus! Max teaches patiently Pontus!

Max undervisar tålmodigt Pontus! Max teaches patiently Pontus!

Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time!

Exempel på hur det kan se ut när mycket spanska ska tryckas in hjärnan under väldigt kort tid! Example of how it might look when a lot of Spanish are to be pushed into the brain over a very short time!

Medan Manuel fick stå ut med en del tyska när han undervisade Ulrika! While Manuel got to put up with some German as he taught Ulrika!

Medan Manuel fick stå ut med en del tyska när han undervisade Ulrika! While Manuel had to put up with some German as he taught Ulrika!

Sista kvällen i Antigua och vi bjöd ut våra lärare på middag för att fira avslutad spanskakurs! Last night in Antigua and we invited our teachers out for dinner to celebrate the completion of the Spanish course!

Sista kvällen i Antigua och vi bjöd ut våra lärare på middag för att fira avslutad spanskakurs! Last night in Antigua and we invited our teachers out for dinner to celebrate the completion of the Spanish course!

Vi åt middag på en otroligt mysig restaurang inredd med en massa gamla teknikprylar! We ate dinner at an incredibly cozy restaurant decorated with a lot of old tech gadgets!

Vi åt middag på en otroligt mysig restaurang inredd med en massa gamla teknikprylar! We ate dinner at an incredibly cozy restaurant decorated with a lot of old tech gadgets!

 

 

Vattenrevolutionen i Guatemala / The water revolution in Guatemala

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rent vatten skulle de allra flesta hävda är skillnaden mellan liv och död, men på många ställen i världen är tillgången till rent vatten starkt begränsad. På vår resa har vi har med oss vattenfilter av typen Life Straw. Denna vattenfiltrerande tub har släckt vår törst i grottor på Borneo, en liten ö i Laos och efter stängningsdags i Mexiko. Problemet med Life Straw är att de är ganska dyra (~ 200 kr) och de räcker inte så länge om man använder dem varje dag. De som vi använder kan bara filtrera 1000 liter vatten innan du behöver byta ut dem. Vi har köpt väldigt många plastflaskor fyllda med vatten och vi har försökt att återanvända dem på platser där vi kan fylla på flaskorna, men jag vågar inte räkna på hur mycket plast som vi förbrukat under våra 15 månader på resande fot bara för att inte bli sjuka när vi dricker vatten.

Så kommer vi till Guatemala, ett otroligt vackert land där nästan 60 % av befolkningen är klassade som fattiga av världsbanken. Här hittar vi en helt genialisk konstruktion i köket på vårt vandrarhem som ger rent vatten till många personer i världen för cirka 200 kronor per år. Det är en stor plasthink med en keramikkruka, som till utseendet inte ser ut att göra mycket för världen, men som filtrerar en till två liter vatten per timme och förser familjer och skolklasser med rent vatten i Guatemala. Många restauranger och butiker i Antigua ställer ut dessa och ger förbipasserande möjlighet att släcka sin törst och fylla på sin vattenflaska gratis. Keramikkrukan består av tre lager: lera, sågspån och kolloidalt silver, som renar vattnet och tar bort dåliga lukter och smaker. Filtret behöver bara tvättas med rent vatten var tredje månad och laboratorietester visar att den är säker att användas i minst två år innan man eventuellt behöver byta ut vattenfiltret. Vår vattenflaskkonsumtion gick ned till nära noll under vårt tid i Guatemala och vi kan bekräfta att det renade kranvattnet smakade riktigt gott.

Personen bakom denna innovation är den guatemaltesiska uppfinnaren Fernando Mazariegos som utvecklade detta billiga alternativ för vattenreningsteknik till de guatemaltesiska hemmen i början av 1980-talet. Under 30 år som tekniken funnits så har Ecofiltro, företaget bakom lågkostnadsfiltret, lyckats sprida sig till 53 andra länder och det är denna information som överraskar oss mest. Vi har varit i några av länderna där produktion och försäljning finns, bland annat Indonesien, Sri Lanka och Kambodja, och vi har inte stött på denna teknik förrän här i Guatemala. Är det någon av er läsare som sett denna smarta och billiga uppfinning tidigare? Det vore väldigt roligt att få veta.

Du kan också läsa hela texten här på “Ett annat liv“!  


Clean water most people would agree, is the difference between life and death, but access to clean water is severely limited in many places in the world. We bring water filters from Life Straw with us during our journey and this water filtering tube has quenched our thirst in caves on Borneo, a small island in Laos and at times after the stores have closed in Mexico. The problem with the Life Straw is that they are quite expensive (~ 20 EUR) and they do not last long if you use them every day. The ones we use can only filter 1000 liters of water before you need to replace them.
We have bought so many plastic bottles filled with water and we have tried to re-use them in places where we can refill the bottles, but I do not dare to count how much plastic we have consumed during our 15 month of traveling just to avoid getting sick from drinking water.

Then we arrived to Guatemala, an incredibly beautiful country where almost 60% of the population is classified as poor by the World Bank. Here we find a completely ingenious construction in our hostel kitchen that provides clean water to many people around the world for about 20 EUR/year. It is a large plastic bucket with a ceramic pot in it that filters one to two liters of water per hour and provides families and school classes with pure water in Guatemala. Many restaurants and shops in Antigua place them at their entrances and give passersby the opportunity to quench their thirst and fill up their water bottles for free. The ceramic pot consists of three layers: clay, sawdust and colloidal silver, which cleans the water and removes bad smells and tastes. The filter needs only to be washed with clean water every three months and laboratory tests show that it is safe to use for at least two years before you may need to replace the ceramic pot. Our water bottle consumption went down to close to zero during our time in Guatemala and we can confirm that the purified tap water tasted really good.

The person behind this innovation is the Guatemalan inventor Fernando Mazariegos, who developed this inexpensive alternative for water purification technology to the Guatemalan homes in the early 1980s. During the last 30 years that the technology has been around, Ecofiltro, the company behind this low cost water filter, has managed to spread to 53 other countries. It was this information that surprises us the most. We have been in some of the countries where production and sales are ongoing, such as Indonesia, Sri Lanka and Cambodia, and we have not encountered this technology before coming to Guatemala. Are there any of our readers who have seen this smart and inexpensive invention before? It would be very nice to know.

You can also read it here at “Ett annat liv“!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ulrika släcker törsten med Life Straw i en grotta på Borneo! Ulrika quenches her thirst with the Life Straw in a cave in Borneo!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Ecofiltret vi hittade i Antigua! The Eco filter we found in Antigua!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Lerkrukan som filterar vattnet! The clay pot that filters the water!

Fortsätter där vi slutade, nämligen i Antigua! / Continuing where we left off, namely in Antigua!

(Please scroll down to the orange text for the English version) 

Nu ligger vi riktigt långt efter tidsmässigt i bloggen och Ulrika ska försöka hinna ikapp bloggmässigt den närmaste veckan för vi har så mycket att berätta. Förutom rapportskrivning om Bitcoin och blockkedjeteknik, samt vulkanvandring, så har vi hunnit med en intensivkurs i spanska, korsat gränsen till Honduras, blivit certifierade räddningsdykare och Ulrika har blivit skribent på Ett annat liv“. Vi kommer till allt detta så småningom, men vi har inte hunnit lägga upp alla fina bilder vi samlat på oss ännu, så vi börjar där vi slutade sist, nämligen i Antigua. Ingen kan väl ha undgått att vi älskar Guatemala, och Antigua är en jättefin stad att stanna en liten tid i om man är i närheten! Missa inte vårat tidigare blogginlägg om när vi utforskade Antigua!


We are really far behind in time now in our travel blog and Ulrika will try to catch up here during the next week, because we have so much to tell you guys. In addition to writing a blockchain/Bitcoin report and hiking up a volcano, we have been taking a crash course in Spanish, crossed the border to Honduras, become certified rescue divers and Ulrika has become a writer on the web page “A different life“. We will get to all this eventually, but we haven’t had time to upload all the nice pictures we have accumulated, so we’ll start where we left off, namely in Antigua. No one can have missed that we love Guatemala, and Antigua is a really nice city to stay in for a while if you are nearby! Do not miss our earlier blog post about when we explored Antigua!

2 Vi kunde se flera vulkanutbrott av vulkanen Fuego från vårt hostel i Antigua! We could see several eruptions by the volcano Fuego from our hostel in Antigua!

Vi kunde se flera vulkanutbrott av vulkanen Fuego från vårt hostel i Antigua! We could see several eruptions by the volcano Fuego from our hostel in Antigua!

VI hade en liten tjej vid namn Diana som sprang omkring på vårt hostel om dagarna. Hennes mamma arbetade där och på eftermiddagarna kom pappan dit och aktiverade henne med diverse lekar. Här spelar de fotboll på gatan utanför! We had a little girl, named Diana, who ran around our hostel during the days. Her mother worked there and, in the afternoons, her father came from work and played with her. Here, they play football in the street outside!

Vi hade en liten tjej vid namn Diana som sprang omkring på vårt hostel om dagarna. Hennes mamma arbetade där och på eftermiddagarna kom pappan dit och aktiverade henne med diverse lekar. Här spelar de fotboll på gatan utanför! We had a little girl, named Diana, who ran around in our hostel during the days. Her mother worked there, and in the afternoons her father came from work and played with her. Here they play football in the street outside!

2 Pontus födelsedag startade i en storm på toppen av vulkanen Acatenango, men avslutades med FIlé Mignon och ett glas rödvin i Antigua! Tack Rebecca för födelsedagspresenten! Pontus birthday started in a storm on top of the volcano Acatenango, but ended with fillet mignon and a glass of red wine in Antigua! Thanks Rebecca for the birthday present!

Pontus födelsedag startade med en storm på toppen av vulkanen Acatenango, men avslutades med filé Mignon och ett glas rödvin i Antigua! Tack Rebecca för födelsedagspresenten! Pontus birthday started with a storm on top of the volcano Acatenango, but ended with fillet Mignon and a glass of red wine in Antigua! Thanks Rebecca for the birthday present!

2 I Antigua fick vi nöjet att träffa vår vän Adam som cyklar långa sträckor över jordklotet. 2011 cyklade Adam från London till Nya Zeeland och 2015 startade hans cykeläventyr i Philadelphia där han via Alaska ska ta sig ända ned till sydspetsen på Argentina! Spana in hans blogg här! We had the pleasure of meeting our friend Adam in Antigua, who cycle long distances across the globe. In 2011, Adam cycled from London to New Zealand and in 2015, he started his cycling adventures in Philadelphia from where went to Alaska and is biking all the way down to the southern tip of Argentina! Check out his blog here!

I Antigua fick vi nöjet att träffa vår vän Adam som cyklar långa sträckor över jordklotet. 2011 cyklade Adam från London till Nya Zeeland och 2015 startade hans cykeläventyr i Philadelphia där han via Alaska ska ta sig ända ned till sydspetsen på Argentina! Spana in hans blogg nummer två här! We had the pleasure of meeting our friend Adam in Antigua, who cycle long distances across the globe. In 2011 Adam cycled from London to New Zealand and in 2015 he started his cycling adventures in Philadelphia from where he went to Alaska to start  biking all the way down to the southern tip of Argentina! Check out his second blog here!

2 I Antigua var det första gången vi hittade korv som var enskilt inpackade i plast trots att de låg i samma stora plastpaket. in Antigua it was the first time we found sausages, which were individually packaged in plastic even though they were in the same large plastic package.

Det är första gången vi hittade korv som var enskilt inpackade i plast trots att de låg i samma stora plastpaket. It was the first time we found sausages, which were individually packaged in plastic, even though they were in the same large plastic package.

2 Antigua är en riktigt vacker stad omgiven av vulkaner! Antigua is a beautiful city surrounded by volcanoes!

Antigua är en riktigt vacker stad omgiven av vulkaner! Antigua is a beautiful city surrounded by volcanoes!

2 Antigua är en oerhört fin stad att vandra runt i! Antigua is a very nice city to walk around in!

Antigua är en fin stad att vandra runt i! Antigua is a nice city to walk around in!

2 Avtryck från naturkatastroferna som har drabbat Antigua hittar du runt omkring i staden! you can find imprints from the natural disasters that have hit Antigua all around the city!

Avtryck från naturkatastroferna som har drabbat Antigua hittar du runt omkring i staden! You can find imprints from the natural disasters that have hit Antigua all around the city!

2 Vi passade även på att äta lite glass medan vi promenerade runt i staden! We also took the opportunity to eat some ice cream while we walked around the city!

Vi passade även på att äta lite glass medan vi promenerade runt i staden! We also took the opportunity to eat some ice cream while we walked around the city!

2 En röd VW-buss passar utmärkt in i grönskan! A red VW-bus fits perfectly into the greenery!

En röd VW-buss passar utmärkt in i grönskan! A red VW-bus fits perfectly into the greenery!

2 Det var ett riktigt oväder som passerade Antigua en av dagarna vi var där. Vi åt lunch på Rainbow cafe, vårat favoritcafe, och såg hur det regnade in! A big storm passed Antigua one of the days we were there. We were enjoying our lunch at rainbow cafe, our favorite cafe in Antigua, and watched how it rained in!

Det var ett riktigt oväder som passerade Antigua en av dagarna vi var där. Vi åt lunch på Rainbow cafe, vårat favoritcafé i Antigua, och såg hur det regnade in! A big storm passed Antigua one of the days we were there. We were enjoying our lunch at Rainbow cafe, our favorite cafe in Antigua, and watched how it rained in!

2 Här finns även en väldigt innovativ, hemmagjord motionscykel med tillhörande askfat och plats för ölglaset! Here you will also find a very innovative, homemade exercise bike with an ashtray and place to put your beer glass!

Här finns även en väldigt innovativ, hemmagjord motionscykel med tillhörande askfat och plats för ölglaset! Here you will also find a very innovative, homemade exercise bike with an ashtray and place to put your beer glass!

Utforskar Antigua / Exploring Antigua

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Antigua är en väldigt vacker stad omgiven av 3 stora vulkaner som alla sträcker sig 2000 meter över Antigua och ramar in staden i en grön dal. Antigua grundades på 1500-talet av spanska erövrare, så Antigua är uppbyggd på samma sätt som de flesta centralamerikanska städerna vi hittills besökt. Här finns ännu ett gatusystem i rutmönster med en central del där man finner en park och en kyrka och låga fyrkantiga lådor till byggnader, vilket är jättetråkigt enligt oss. Antigua är dock ett undantag och det beror nog på de breda kullerstensgatorna, ruiner efter naturkatastrofer och de många gröna delarna i och runtomkring staden.
Antigua ligger i ett seismiskt aktivt område, vi fick känna på en jordbävning på 5.7 på richterskalan under vår tid i Antigua och det gungade på bra i 15-20 sekunder, så man får räkna med både vulkanutbrott och jordbävningar när man är här. Vulkanutbrotten kommer från vulkanen Fuego och är riktigt häftiga att uppleva, vilket vi gjorde när Pontus fyllde år! Antigua var huvudstaden för Guatemala i mer än 200 år, men efter flera kraftiga jordbävningar och vulkanutbrott under 1600- och 1700-talet, speciellt Santa Marta jordbävningen 1773, beslutade Spanjorerna för att flytta huvudstaden till där Guatemala City ligger idag.
Det finns flera byggnader kvar som vittnar om stadens utsatthet inför naturen, försök till restaurering har dock gjorts på vissa av byggnaderna, så vi tog vår kamera och promenerade runt och dokumenterade alla intressanta platser i Antigua som vi kunde hitta.


Antigua is a beautiful city surrounded by three large volcanoes that all stretches 2,000 meters above Antigua and frames the city in a green valley. Antigua was founded in the 1500s by Spanish conquerors, so Antigua is constructed in the same way as most Central American cities we visited so far. Here you will find a street grid system in a chessboard pattern with a central part where you will find a park and a church and low square boxes to buildings, which is really boring according to us. However, Antigua is an exception and it probably depends on the wide cobblestone streets, ruins after natural disasters and the many green elements in and around the city.
Antigua is located in a seismically active area, we got to experience an 5.7 earthquake on the Richter scale during our time in Antigua and we rocked for a good 15-20 seconds, so you can experience both volcanic eruptions and earthquakes when you are here. Nowadays, Volcanic eruptions comes from the volcano Fuego and it is really cool to experience, which we did when Pontus had his birthday :)! Antigua was the capital of Guatemala for more than 200 years, but after several strong earthquakes and volcanic eruptions during the 1600s and 1700s, especially the Santa Marta earthquake in 1773, the Spaniards decided to move the capital to where Guatemala City is located today.
There are several buildings left as evidence of the city’s vulnerability before nature, attempts at restoration has been made on some of the buildings, so we took our camera and walked around and documented all the interesting places in Antigua that we could find.

En av de små parkerna du hittar runt om i staden! One of the small parks located around the city!

En av de små parkerna du hittar runt om i staden! One of the small parks located around the city!

 La Merced-kyrkan i norra Antigua! La Merched church in the northern part of Antigua!

La Merced-kyrkan i norra Antigua! La Merched church in the northern part of Antigua!

Vi kom in på 5:e avenyn som tar dig mot centrum och Plaza Mayor! We came in on the 5th Avenue that takes you to the center and the Plaza Mayor!

Vi kom in på 5:e avenyn som tar dig mot centrum och Plaza Mayor! We came in on the 5th Avenue that takes you to the center and the Plaza Mayor!

Santa Catalina-bågen som man också hitta på 5:e avenyn! The Santa Catalina Arch can also be found on 5th Avenue!

Santa Catalina-bågen som man också hittar på 5:e avenyn! The Santa Catalina Arch can also be found on 5th Avenue!

IMG_3414

2

Vulkanen Agua är gömd bakom molnen! The volcano Agua is hidden behind the clouds!

Det här skulle man aldrig hitta i socialist-Sverige! You would never find this in socialist Sweden!

Det här skulle man aldrig hitta i socialist-Sverige! You would never find this in socialist Sweden!

Plaza Mayor!

Plaza Mayor!

Sjöjungrufontänen hittar man i PLaza Mayor! Byggd 1737. the Mermaid Fountain can be found in the Plaza Mayor! Built in 1737.

Sjöjungfrufontänen hittar man i PLaza Mayor, byggd år 1737! The Mermaid Fountain can be found in the Plaza Mayor, built in 1737.

En sjöjungfru med sprutande bröst i närbild! A mermaid with squirting breasts in close-up!

En sjöjungfru med sprutande bröst i närbild! A mermaid with squirting breasts in close-up!

IMG_3422

Tanque La Union i Antigua! Tanque La Union in Antigua!

Tanque La Union i Antigua! Tanque La Union in Antigua!

Hoppas att hon hittas vid liv! Hope that she is found alive!

Hoppas att hon hittas vid liv! Hope that she is found alive!

Sedan hittade vi San Franciscokyrkan/klostret, som började byggas på under 1500-talet. Jordbävningar, speciellt den år 1565, har raserat klostret och delar av fasaden på kyrkan. Dock har vissa delar restaurerats under 1900-talet! Then we found the San Francisco church/monastery, which was built in the 1500s. Earthquakes, especially one in the year 1565, destroyed the monastery and parts of the facade of the church. However, some parts havebeen restored during the 1900s!

Sedan hittade vi San Franciscokyrkan/klostret, som började byggas på under 1500-talet. Jordbävningar, speciellt den år 1565, har raserat klostret och delar av fasaden på kyrkan. Dock har vissa delar restaurerats under 1900-talet! Then we found the San Francisco church/monastery, which was built in the 1500s. Earthquakes, especially one in the year 1565, destroyed the monastery and parts of the facade of the church. However, some parts have been restored during the 1900s!

Till vänster om kyrkan kan man lösa en biljett in till biblioteksmuseét (7 Quetzales, ca 8 Sek), som ligger i den gamla klosterdelen av kyrkan. Du får även tillgång till trädgården och det är ett fantastiskt litet krypin i Antigua! To the left of the church you can buy a ticket (7 Quetzales, approximately 0.9 Euro) for the library museum located in the old convent of the church. You also get access to the garden and great little place in Antigua!

Till höger om kyrkan kan man lösa en biljett in till biblioteksmuseét (7 Quetzales, ca 8 Sek), som ligger i den gamla klosterdelen av kyrkan. Du får även tillgång till trädgården och det är ett fantastiskt litet krypin i Antigua! To the right of the church you can buy a ticket (7 Quetzales, approximately 0.9 Euro) for the library museum located in the old convent of the church. You also get access to the garden, a great little place in Antigua!

2

2

2

IMG_3439

2

Vi såg fler ruiner på vår väg upp mot den norra utsiktplatsen i Antigua! We saw more ruins on our way up to the northern view point in Antigua!

Vi såg fler ruiner på vår väg upp mot den norra utsiktplatsen i Antigua! We saw more ruins on our way up to the northern view point in Antigua!

Ulrika på väg upp mot Cerro de la Cruz! Ulrika heading up to Cerro de la Cruz!

Ulrika på väg upp mot Cerro de la Cruz! Ulrika heading up to Cerro de la Cruz!

Cerro de la cruz!

Cerro de la cruz!

Jättefin utsikt över Antigua, men regnovädret var på väg in så vi fick skynda oss tillbaka till Antigua! Really nice views of Antigua, but the rain storm was coming in so we had to hurry back to Antigua!

Jättefin utsikt över Antigua, men regnovädret var på väg in så vi fick skynda oss tillbaka till Antigua! Really nice view over Antigua from here, but a rain storm was coming in so we had to hurry back to Antigua!

 

En liten del av Sverige i San Marcos / A small part of Sweden in San Marcos

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Innan vi lämnade Atitlanssjön så besökte vi San Marcos, ett välkänt hippieställe vid sjön! Det tog bara 10 minuter att ta sig från San Pedro till San Marcos med båt, så vi kände att vi ville uppleva byn innan vi lämnade platsen för denna gång. Vi kan säga att San Marcos inte var något för oss, ni kan se vad vi menar om ni kikar på bilderna nedan. Det var dock mycket vacker natur där och det var helt klart värt att åka över och promenera runt där ett par timmar. Vi gick förbi en liten förskola där barnen var ute med sin lärare och lekte någon sorts ringdans och skolan såg väldigt mysig ut. Vi tog inga bilder på dem, då vi inte ville smygfota barnen utan att de visste om det, men vi fick reda på att denna lilla skola i San Marcos har kopplingar till Stjärnsund i Sverige. Det var Pontus mamma som berättade att det är en kvinna i Stjärnsund som har loppis några gånger per år för att kunna finansiera skolmaten för dessa barn i San Marcos. Kvinnan heter Elsa och hennes loppis hittar ni nära kiosken i Stjärnsund, så har du vägarna förbi Stjärnsund i sommar får ni gärna kolla in hennes loppis! Sedan blev det dags för oss att lämna Atitlansjön för denna gång, men denna plats är helt underbar och vi kommer definitivt återvända hit någon dag. Nu satte vi kurs mot Antigua och vulkanvandring, som vi berättat om här, och vi tyckte också att det var dags för oss att lära oss spanska, så den erfarenheten kommer vi skriva om i nästa inlägg!


We visited San Marcos, a well-known hippie place at the lake, and the boat ride only takes 10 minutes from San Pedro to San Marcos, so we felt we wanted to experience this village before we left Lake Atitlan. We can say that San Marcos was nothing for us, you can see what we mean if you look at our photos below. However, the village had a beautiful scenery and it was totally worth going over and walk around for a couple of hours. We walked past a small pre-school where the children were out with their teacher , doing some sort of ring dance, and the school looked very cozy. We didn’t take any pictures of them, we didn’t want to take pictures of the children without them knowing about it, but we found out later that this small school in San Marcos is linked to Stjärnsund in Sweden. It was Pontus mother who told us that there is a woman in Stjärnsund that has flea market a few times a year to finance the meals in the school for these children in San Marcos. The woman is named Elsa and her flea market can be found near the kiosk in Stjärnsund, so you should stop by Elsa’s flea market if you are passing Stjärnsund this summer! Then it was time for us to leave Lake Atitlan for this time, but this place is absolutely wonderful and we will definitely return here some day. We set course for Antigua and volcano hiking, which we told you about here, and we also thought it was time for us to learn Spanish, so we will write about that experience  in our next blog post!

Den lilla hamnen i San Marcos! The small harbour in San Marcos!

Den lilla hamnen i San Marcos! The small harbour in San Marcos!

Gatan från hamnen in i byn! The street from the harbour in to the village!

Gatan från hamnen in i byn! The street from the harbour in to the village!

Det är väldigt mycket new age-grejer här, som inte riktigt är vår grej! It's a lot new-age stuff here, which is not really our thing!

Det är väldigt mycket new age-saker här, som inte riktigt är vår grej! It’s a lot of new-age stuff here, which is not really our thing!

IMG_3346 IMG_3333

Man kan också lära sig att odla svampar här! You can also learn how to grow mushrooms here!

Man kan också lära sig att odla svampar här! You can also learn how to grow mushrooms here!

20160531_1146352.jpg.jpeg

Vi uppskattade dock den färgglada naturen och stillheten! However, we appreciate the colorful nature and peace that surrounded the place!

Vi uppskattade dock den färgglada naturen och stillheten! However, we appreciate the colorful nature and peace that surrounded the place!

Vi hittade några grönklädda gångar och kom snart ut utanför all bebyggelse! We found some green-clad aisles and soon found ourselves outside all the houses!

Vi hittade några grönklädda gångar och kom snart ut utanför all bebyggelse! We found some green-clad aisles and soon found ourselves outside all the houses!

IMG_3318 IMG_3316 IMG_3321

Vi hittade ett fantastiskt trädhus bland löven! We found a fantastic tree house among the leaves!

Vi hittade ett fantastiskt trädhus bland löven! We found a fantastic tree house among the leaves!

Ett pyramidhus i grönskan! A pyramid house in the greenery!

Ett pyramidhus i grönskan! A pyramid house in the greenery!

Du hittar mycket fin konst på väggar och stenar här! You will find a lot of nice art on the walls and rocks here!

Du hittar mycket fin konst på väggar och stenar här! You will find a lot of nice art on the walls and rocks here!

IMG_3344

Glaskonst! Glass art!

Glaskonst! Glass art!

IMG_3329

VI hittade en liten fotbolllsplan som hade San Pedrovulkanen som åskådare. We found a small football field that had San Pedro volcano as a spectator.

Vi hittade en liten fotbolllsplan som hade San Pedrovulkanen som åskådare. We found a small football field that had the San Pedro volcano as a spectator.

Vi kom tillbaka till sjön och nöjda tog vi båten tillbaka till San Pedro för att förbereda vår avfärd mot Antigua! We came back to the lake and satisfied we took the boat back to San Pedro to prepare for our departure to Antigua!

Vi kom tillbaka till sjön och nöjda tog vi båten tillbaka till San Pedro för att förbereda vår avfärd mot Antigua! We came back to the lake and satisfied we took the boat back to San Pedro to prepare for our departure to Antigua!

Vägen mellan San Pedro och Antigua är riktigt dålig första biten, så du kan glömma att försöka sova på bussen om du planerat för det! The first part of the road between San Pedro and Antigua is really bad, so you can forget to trying to sleep on the bus if you planned for it!

Vägen mellan San Pedro och Antigua är riktigt dålig första biten, så du kan glömma att försöka sova på bussen om du planerat för det! The first part of the road between San Pedro and Antigua is really bad, so you can forget to trying to sleep on the bus if you planned for it!

Vulkanutbrott och födelsedag / Volcanic eruption and birthday

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Pontus födelsedag blev en dag utöver det vanliga på vår resa! Vid den här tiden förra året hade vi precis kommit till nationalparken Mulu på den malaysiska delen av Borneo (läs del I, II och III här) och det här året befann vi oss i Antigua och förberedde vi oss för att vandra upp på vulkanen Acatenango för att kanske få uppleva en spektakulär uppvisning från den aktiva vulkanen Fuego, som ligger precis bredvid Acatenango! Vi skulle också för andra gången på två veckor slå vårt höjdrekord om vi lyckades ta oss upp på Acatenango, så vi ville förbereda oss noga. Ulrika fick sämsta möjliga start då hon blev matförgiftad två dagar innan vandringen, men vi bestämde oss för att köra på ändå.

Det finns flera olika prisklasser för att ta sig upp och sova över på vulkanen, så gå runt och fråga olika ställen hur mycket det skulle kosta att vandra med dem. Vi är också här under lågsäsong så vi lyckades få ett bra pris då vi samtidigt bokade in oss på en intensivkurs i Spanska. Vi betalade 150 Quetzales per person (Ca 160 Sek) för vandringen och det är billigt! Här finner ni även en väldigt bra beskrivning av prisalternativen som man kan hitta i Antigua.

Både recensioner och människor som man möter beskriver denna vandring som en av de tuffare vandringar som de har gjort. Man betar av höjdmetrarna väldigt snabbt och underlaget är bitvis lös sand som gör det svårt att få fäste. Vi har bara med oss löparskor på vår resa, så vi förberedde oss mentalt på en väldigt jobbig vandring. Till vår förvåning så upplevde vi vandringen som väldigt skön och hanterbar. Allt handlar om vilket tempo du har och vi gick upp till “base camp” på 3800 meter på 5 timmar, medan de flesta gör vandringen på 4 timmar. Vi upplevde aldrig att hjärtat rusade, att vi fick svårt att få luft eller att benen tog slut, och vi kunde njuta av den härliga naturen och spana in blommor, fåglar och insekter. Vi hade också sällskap av Anna och Mike, ett väldigt trevligt par från Sydafrika, så vi hade det väldigt trevligt på vägen upp!
Oförskämt fräscha anlände vi till baslägret och fick se ett vulkanutbrott för första gången i våra liv. Vädret var inte helt med oss vid den här vandringen och det blev tyvärr inga fler synliga utbrott för oss. Vi fick höra desto fler och det var väldigt häftigt att ligga i tältet nära midnatt och höra ett kraftigt vrål från Fuego som varade i ca 20 minuter. Då kände vi oss väldigt små här på jorden!

Efter nästan ingen sömn, höjd kan påverka din sömn rätt så kraftigt, så tände vi lamporna och begav oss upp till Acatenangos topp på 3900 meter för att hinna upp innan solen tog ett kliv över horisonten. Den sista delen kliver man i aska och stenar från tidigare utbrott och man glider väldigt mycket med fötterna, så denna del tar cirka 1.5 timmar att avverka och höjden gör att det kan kännas väldigt tungt. Vi kom upp när det började ljusna, men tyvärr bjöd Acatenango på kraftiga vindar, dis och snöblandat regn, så vi såg inte många meter framför oss och det blev därför inga bilder på varken soluppgång eller Fuego därifrån. Däremot så sjöng vi för Pontus på toppen, för dagen då vi besteg Acatenango var också Pontus födelsedag!

Sedan packade vi ihop och gick ned för vulkanen på lite mindre än 2.5 timmar och glada kom vi tillbaka till Antigua innan lunch, för även om vädret inte var med oss, så var det här en otroligt häftig upplevelse och det känns häftigt att vi nästan varit uppe på 4000 meter. Vi har satt ihop en video från vårat 24-timmars äventyr på Acatenango, som vi hoppas att ni uppskattar!


Pontus birthday was a day out of the ordinary on our travels! At this time last year, we had just arrived to Mulu National Park on the Malaysian part of Borneo (read part I, II and III here) and this year we found ourselves in Antigua preparing to hike up the volcano Acatenango, to maybe experience a spectacular show by the active volcano Fuego, which is just next to Acatenango! We would also for the second time in two weeks beat our altitude record, if we managed to hike up on Acatenango, so we wanted to prepare ourselves thoroughly. Ulrika got the worst possible start when she was food poisoned two days before the hike, but we decided to go on anyway.

There are several different price ranges to go up and sleep one night on the volcano, so go around and ask different places for prices. We are also here during the off-season so we managed to get a good price when we also booked an intensive Spanish course for us. We paid 150 Quetzales per person (approximately 16.5 Euro) for the hike and that really cheap! Here is a link where you’ll find a good description of the price options that you can find in Antigua.

Both online reviews and people, that we encountered, describes this trail as one of the tougher hikes they have done. You gain altitude very quickly and the ground is loose sand at times, which makes it difficult to take hold. We only have our sneakers with us, so we mentally prepared ourselves for a very tough hike. To our surprise, we experienced the trek as very enjoyable and manageable. It is all about what pace you keep and it took us 5 hours to reach the base camp at 3800 meters, while most people do the trek in 4 hours. We never experienced that our hearts rushed, that we were short of breath or that our legs started to get stiff, and we could enjoy the lovely scenery, watching flowers, birds and insects. We also had company with Anna and Mike, a very nice couple from South Africa, so we had very nice time on our way up!
We arrived at the base camp feeling fresh and saw an eruption for the first time in our lives. The weather was not with us on this hike so there were no more visible eruptions for us. But we could hear the eruptions and it was very cool to be in our tent close to midnight and hear a powerful roar coming from Fuego, which lasted about 20 minutes. We felt very small at that point!

After almost no sleep, the altitude can affect your sleep quite heavily, we lit the torches and started our journey up to the summit of Acatenango at 3900 meters before the sun took a leap over the horizon. The last part of the trail is steep, with ash and sand from previous eruptions, and you glide a lot on your feet. Reaching the summit takes about 1.5 hours and the altitude can make you feel very exhausted. We reached the top when the day began to brighten, but unfortunately the peak of Acatenango had only strong winds, mist and sleet for us, so we couldn’t see many meters in front of us. Therefore, no pictures of either the sunrise or Fuego from there. However, we sang “Happy birthday” for Pontus on the top, for it was Pontus birthday the day we climbed Acatenango!

Then we packed our stuff and went down the volcano in a little less than 2.5 hours and we came back happy to Antigua before lunch! Even though the weather was not with us this day, it was still an incredible adventure for us and it is awesome that we almost been up on 4000 meters. We have put together a video of our 24-hour adventure on Acatenango, which we hope you will enjoy!

20160605_1209272.jpg.jpeg

Det är en helt fantastisk värld du går i på väg upp på Acatenango! It is a fantastic world you walk through on the way up the Acatenango!

Ett ansikte! A face!

Ett ansikte! A face!

 

Våra vandringskamrater Mike och Anna! Our hiking companions Mike and Anna!

Våra vandringskamrater Mike och Anna! Our hiking companions Mike and Anna!

IMG_3356

IMG_3359

IMG_3357

20160605_1344492.jpg.jpeg

IMG_3364

IMG_3366

IMG_3367

20160605_141847.jpg

20160605_1458462.jpg.jpeg

Dimman kröp allt närmare och förvandlade vulkanen till en trollskog! The fog crept closer and turned the volcano in to a magic forest!

Dimman kröp allt närmare och förvandlade vulkanen till en trollskog! The fog crept closer and turned the volcano in to a magic forest!

IMG_3370

IMG_3382

Vid 4 tiden på eftermiddagen nådde vi vårt läger och passande nog startade Pontus födelsedag i Sverige vid den tiden! We reached our camp at 4 pm and, fittingly, Pontus birthday started in Sweden at the time!

Vid 4 tiden på eftermiddagen nådde vi vårt läger och passande nog startade Pontus födelsedag i Sverige vid den tiden! We reached our camp at 4 pm and, fittingly, Pontus birthday started in Sweden at the time!

 

Så vi öppnade whiskyflaskan för att fira :)! So we opened the whiskey bottle to celebrate :)!

Vi öppnade whiskyflaskan för att fira Pontus :)! We opened the whiskey bottle to celebrate Pontus :)!

Det var svart regn om föll från molnen, men vi hade bra tält med oss! black rain was falling from the clouds, but we had good tent with us!

Det var svart regn som föll från molnen, men vi hade bra tält med oss! Black rain was falling from the clouds, but we had good tent with us!

20160605_182607.jpg

Vi hade också me doss jordgubbar för att fira Pontus födelsedag! We also had strawberries with us to celebrate Pontus birthday!

Vi hade också med oss jordgubbar för att fira Pontus födelsedag! We also had strawberries with us to celebrate Pontus birthday!

Vi gjorde det! Ta en selfie uppe på 3900 meter i oväder var inte det lättaste :)! We did it! Take a selfie at 3900 meters in a storm was not easy :)!

Vi gjorde det! Ta en selfie uppe på 3900 meter i oväder var inte det lättaste :)! We did it! Take a selfie at 3900 meters in a storm was not easy :)!

Vulkanen San Pedro / The volcano San Pedro

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vill man få en häftig utsikt över Atitlansjön och alla vulkaner är Indiannäsan ett jättebra förslag, men vill man känna på högre höjder och vandra upp på en vulkan, så är vulkanen San Pedro en jätteskön dagstur att ta sig an. Vi ville upp högre än vad vi någonsin varit och se hur vi reagerade på höjd, så vi valde att ta en av dagarna i San Pedro och försöka oss på den vandringen. Vårt mål är att ta oss upp på Acatenango på Pontus födelsedag och vi ville få lite höjdträning innan vi tog steget närmare 4000 meter.

Vår vän Donald valde att stanna kvar en extra dag i San Pedro för att bestiga vulkanen, så vi bestämde oss för att göra det ihop, och det enklaste sättet att ta sig upp på vulkanen visade sig vara att bara ta en tuk-tuk för 10 Quetzales (11 Sek) till parkingången och betala parkavgiften på 100 Quetzales ( 110 Sek). En guide som tar dig up till toppen är inkluderat i det priset , så du behöver inte ordna med någon “travel agency” innan.

Det var första gången som vi  fick känna på hur hjärtat rusade för minsta ansträngning och rejäl andfåddhet, vilket nog berodde helt på att vi tog oss 1200 höjdmeter på 2.5 timmar, en vandring som normalt tar 3 timmar. Vi kom dock upp på toppen på 3020 meter och det var en skön känsla att få slå vårt höjdrekord på en vulkan i Guatemala.


If you want to get a cool view of Lake Atitlan and all the volcanoes, then the Indian nose is a great suggestion, but if you want to feel higher altitudes and hike up a volcano, then the volcano San Pedro is a really nice day hike to do. We wanted up higher than we’ve ever been before and see how we reacted to the altitude, so we chose to take one of the days in San Pedro and try us on that trek. Our goal is to hike up the volcano Acatenango on Pontus birthday and we wanted to get some altitude training before we took the plunge to nearly 4,000 meters.

Our friend Donald chose to stay an extra day in San Pedro to climb the volcano, so we decided to do it together, and the easiest way to get up on the volcano is to just take a tuk-tuk for 10 Quetzales (1.2 Euro) to the park entrance and pay the park fee of 100 Quetzales (12 Euro). A guide that takes you up to the top is included in the price, so you don’t have to use a travel agency in town for this hike.

It was the first time that we got to know how the heart rushed for the smallest effort and hefty breathlessness, which depended entirely on that we managed to climb 1200 meters of altitude in just 2.5 hours, a hike that normally takes 3 hours. However, we managed to reach the summit at 3020 meters and it was a nice feeling to beat our previous altitude record on a volcano in Guatemala.IMG_3285

IMG_3283

20160525_1043492.jpg.jpeg

IMG_3290

IMG_3291

Det hade hunnit bildas dis över vattnet, så vi hade inte den bästa utsikten denna dag, men vandringen var otroligt fin ändå! A haze had been formed over the water, so we did not have the best view this day, but the hike was incredibly nice anyway!

Det hade hunnit bildas dis över vattnet, så vi hade inte den bästa utsikten denna dag, men vandringen var otroligt fin ändå! A haze had been formed over the water, so we did not have the best view this day, but the hike was incredibly nice anyway!

Dagens bästa foto är tagen av Ulrika på toppen av vulkanen San Pedro! The best photo of the day is taken by Ulrika on top of the volcano San Pedro!

Dagens bästa foto är taget av Ulrika på toppen av vulkanen San Pedro! The best photo of the day is taken by Ulrika on top of the volcano San Pedro!

Det var den här lilla krabaten som gillade Donalds skrev :) It was this little fellow who likes Donald groin :)

Det var den här lilla krabaten som gillade Donalds skrev 🙂 It was this little fellow who liked Donald’s groin 🙂

 

 

 

Kajaktur på Atitlansjön! / Kayaking on Lake Atitlan!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det finns massor med saker att göra här för de som gillar uteliv! Vi hyrde kajaker med våra vänner Casey, Donald och Satu och tog oss ut på Atitlansjön för att bada och det kostar 10 Quetzales per timme (11 Sek) om du går till de trevliga grabbarna vid båtbryggan med namnet Santiago i San Pedro La Laguna. Bergen som omringar Atitlansjön gör kajakturen oförglömlig och vi passade på att använda vår Goprokamera medan vi var ute och lekte både i och på vattnet. Vi fick in lite vatten i vårt kamerahus, så det finns vissa delar i filmen där det är lite vatten som skymmer delar av filmen, men som plåster på såren kan vi visa vår vän Satu sjunga Freestyle’s låt “Vill ha dig” på finlandssvenska (även Ulrika sjunger med på ett hörn)! Hoppas ni gillar det :)!


There are lots of things to do here for those who enjoy the outdoor activities! We rented kayaks with our friends Casey, Donald and Satu and went out on the Lake Atitlan to swim. Renting a kayak costs 10 Quetzales per hour (1.2 Euro) if you go to the nice guys at the boat dock Santiago in San Pedro La Laguna. The mountains that surround Lake Atitlan makes the kayaking unforgettable and we took the opportunity to use our Gopro camera while we were out having fun both in and on the water. We got a bit of water in our water-proof, gopro house, so there are some parts in the film where there is water that obscures parts of the film, but as compensation we can show you our friend Satu performing the swedish goup Freestyle’s song “Vill ha dig” (“Want you”) with a Finland-Swedish accent (you can also hear Ulrika’s sweet voice)! Enjoy :)! 

blogg1blogg2

Dra rånare vid näsan! / Leave robbers with a long nose!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vandra upp för “The Indian Nose” är en fantastisk upplevelse på 2,200 meters höjd och är du där lagom till att det börjar ljusna, så får du uppleva ett fantastiskt ljusskådespel över Atitlansjön och de tre vulkanerna San Pedro, Toliman och Atitlan.

Vi startade dagen 2:30 då jordens position mot solen gör att det börjar ljusna redan 5:10 den här tiden på året och vi ville hinna upp innan det började ljusna. Leden, med start från San Juan, tar cirka 2 timmar, men det går att komma upp snabbare om man har uthålligheten. Från San Pedro kan man ta en tuk-tuk till San Juan, det går att förhandla priset ned till 20 Quetzales per person (cirka 22 Sek), och den måste du boka kvällen innan då du inte kommer hitta tuk-tuks på gatorna vid den tiden på dygnet. Vi valde också att göra den långa vandringen upp till toppen, så vi blev avsläppta vid ingången till leden i San Juan, och vi har filmat hur det ser ut vid ingången så titta på vår video nedan (runt cirka 2:45 min om du vill se hur det ser ut där man startar). Det är inte lätt att hitta om man inte kommer dit med någon som vet var den startar. Du kan även starta vid Santa Clara, en by på andra sidan toppen och då tar det endast 30 min till den lägre toppen, där många guidade turer stannar och de kommer inte upp på den högre toppen, dit vi ville.

Det är bara att börja vandra då parkavgiften på 30 Quetzales (33 Sek) betalas när du kommer ned, då stugan inte är öppen vid denna tid på dygnet. Ett bra tips när du tar denna väg är att ta till vänster där leden delar sig och inte lämna den större leden för mindre stigar ut bland odlingarna! Det kommer vara väldigt mörkt, så ta även med dig bra belysning!

Vi kom upp på toppen strax innan 5:00 och vi njöt av soluppgången medan vi väntade på problemen som vi visste skulle komma. Bakgrunden är att både San Juan och Santa Clara hävdar att toppen är deras och kommer du från San Juan, så kommer några oerhört otrevliga män med hundar komma och kräva pengar av dig. De hävdar att berget tillhör Santa Clara och du måste betala för att få vara där, men vad de gör är att de rånar dig då alla pengar du ger dem hamnar i deras fickor. Går du upp med guide så betalar guiden dem för att inte störa dig, men är du utan guide och ensam så kan det bli rätt så otäckt. Bra att veta är att guiderna betalar 15 Quetzales per person, så känner du dig hotad så kan du betala det, men de tar gärna mycket mer om de kan det.  Vi var dock 5 personer och vi var förberedda på detta så efter en hätsk ordväxling, det är bra att kunna argumentera på spanska, samt aldrig stanna eller sänka farten, så kom vi ned utan att betala denna utpressaravgift. Hundarna de hade med sig var vänliga, männen var aggressiva, men de hotade oss aldrig fysiskt, så det går att knuffa bort dem och fortsätta nedstigningen utan att behöva stanna upp. Ni kan även läsa vår vän Marks underbara recension på tripadvisor här och även titta på vår youtubevideo nedan!

Med den beskrivningen så får ni njuta av våra bilder och video istället, för utsikten från “the indian nose” är fantastisk!


 

Hike up to the “Indian Nose” is a wonderful experience at 2,200 meter above sea level and, if you’re there in time for the sunrise, you get to experience a fantastic light show over Lake Atitlan and the three volcanoes San Pedro, Toliman and Atitlan.

We started the day at 2:30, because it starts to brighten already at 5:10 this time of year, because of the Earth’s position to the sun, and we wanted to get up before it began to brighten. The trail that starts from San Juan takes about 2 hours, but it is possible to come up faster if you have the stamina. You can take a tuk-tuk to San Juan from San Pedro, it is possible to negotiate the price down to 20 Quetzales per person (about 2.4 Euro), and you have to book a tuk-tuk the day before, you will not find tuk-tuks on the streets at this time during the night. We also chose to take the long hike to the top, so we were dropped off at the entrance to the trail in San Juan. We have it on film how it looks at the entrance, so watch our video below (around 2:45 minutes if you only want see how it looks where you start). It’s not easy to find if you don’t get there with someone who knows where the trail starts! You can also start at Santa Clara, a village on the other side of the peak, and then it takes only 30 minutes to hike to the lower top, where many guided tours stop and they will not take you up to the higher peak, which is where we wanted to go.

You pay the park fee of 30 Quetzales (3.5 Euro) when you come down, since the cottage collecting the fee is not open at this time of night. A good tip when you take this trail is to always take left where the trail splits and not leave the larger trail for small paths leading into the small farm lands! It will also be very dark, so bring you good torches!

We reached the peak at around 5:00 and we enjoyed the sunrise while we waited for the problems we knew would come. The background is that both San Juan and Santa Clara claim that the “Indian nose” is theirs and if you start from San Juan, some extremely unpleasant men with dogs will come and demand money from you. They claim that the top belongs to Santa Clara and you have to pay them to be there, but what they do is that they rob you! All the money you give them end up in their pockets and not to the community. If you go up with a guide, the guide will pay them so they don’t disturb you, but if you are alone and without a guide, it can get pretty nasty. Good to know is that the guides pay them 15 Quetzales per person, so you can pay that if you feel threatened, but they will take much more if they can. We were 5 people and we were prepared for this so after a bitter exchange of words, we came down without paying the robbers. It is very good if you are able to argue in Spanish and do not stop or slow down. The dogs they had with them were friendly, the men were aggressive, but they never threatened us physically, so it is possible to just push them out of your way and continue the descent without having to stop. You can also read our friend Mark’s wonderful review on tripadvisor here and also watch our youtube video below!

With this story you get to enjoy our photos and video instead, the view from the “Indian nose” is fantastic!

Det här är vad som väntar dig om du kommer upp på toppen till soluppgången! This is what awaits you if you come up on top at sunrise!

Det här är vad som väntar dig om du kommer upp på toppen till soluppgången! This is what awaits you if you come up on top at sunrise!

2.30 och vi väntar på våra förbeställda tuk-tuks! 2:30 and we are waiting for our pre-booked tuk-tuks!

2.30 och vi väntar på våra förbeställda tuk-tuks! 2:30 and we are waiting for our pre-booked tuk-tuks!

IMG_3178

Våra vänner Satu, Mark och Donald! Tack för en härlig morgon! Our friends Satu, Mark and Donald! Thanks for a lovely morning!

Våra vänner Satu, Mark och Donald! Tack för en härlig morgon! Our friends Satu, Mark and Donald! Thanks for a lovely morning!

IMG_3206IMG_3191IMG_3211

Ulrika med vulkanerna San Pedro, Toliman och Atitlan i bakgrunden. Du har även San Juan (närmast) och San Pedro i bilden! Ulrika with the volcanoes San Pedro, Toliman and Atitlan in the background. You also have San Juan (closest) and San Pedro in the picture!

Ulrika med vulkanerna San Pedro, Toliman och Atitlan i bakgrunden. Du har även samhällena San Juan (närmast) och San Pedro i bilden! Ulrika with the volcanoes San Pedro, Toliman and Atitlan in the background. You also have the towns of San Juan (closest) and San Pedro in the picture!

IMG_3222

Fick fick med rånarna på bild! Got the robbers on a picture!

Fick med rånarna på bild! Got the robbers on a picture!

IMG_3241

IMG_3250

Indiannäsan är skymd av molnen! The indian nose is obscured by clouds!

Här betalar man parkavgiften! You pay the park fee here!

Här betalar man parkavgiften! You pay the park fee here!

 

Atitlansjön! / Lake Atitlan!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi älskar verkligen Atitlansjön och med all vacker natur som omringar sjön så känns det som om man är i en annan värld. Det finns flera små samhällen runt sjön, men vi valde att bo i San Pedro La Laguna då vi fick veta att det var bästa stället att utgå ifrån om man vill vandra upp för vulkanen San Pedro. Det är också backpackerstället och det är här du hittar billiga barer och nattlivet. San Pedro ligger på 1600 meters höjd vid foten av vulkanen San Pedro, som skjuter upp 3000 meter över havet, och den verkar inte vara aktiv då vi inte kunde hitta någon information om den senaste gången som San Pedro hade ett utbrott. Vi har hunnit med en hel del roliga upplevelser här, exempelvis så har vi slagit vårat förra höjdrekord på 2400 meter när vi vandrade upp för vulkanen. Vi har även bestigit indiannäsan här, men Ulrika måste redigera och klippa ihop dessa videoklipp först innan de inläggen kommer upp på bloggen. Här får ni iallafall en första glimt från San Pedro La Laguna, som vi hoppas att ni gillar :)!


We really love Lake Atitlan, and with all the beautiful nature that surrounds the lake, it feels like you have arrived to another world. There are several small towns around the lake, but we chose to stay in San Pedro La Laguna, because we were told that it was the best place to start if you want to hike up the San Pedro volcano. It is also the backpacker place at Lake Atitlan and it is here you’ll find cheap bars and the nightlife. San Pedro is located at 1600 metres above sea level at the foot of the San Pedro volcano, which rises 3,000 meters above sea level. The volcano doesn’t seem to be active, we couldn’t find any information on when the last time was that San Pedro had an eruption. We’ve already done a lot of fun adventures here, e.g we have beaten our previous altitude record of 2,400 meters when we walked up the volcano. We have also hiked up the Indian nose here, but Ulrika must edit and cut together videos from our adventures before those posts will come up on the blog. We will at least give you a glimpse of San Pedro La Laguna below, so hope you enjoy it :)!

Nästa destination på vår resa är denna vackra plats, San Pedro La Laguna! The next destination on our journey is this beautiful place, San Pedro La Laguna!

Nästa destination på vår resa är denna vackra plats, San Pedro La Laguna! The next destination on our journey is this beautiful place, San Pedro La Laguna!

Vi kom till Panajachel utan någon plan överhuvudtaget och det var våra resekamrater Meria och Dean som gav oss tipset att åka till San Pedro. We came to Panajachel without any plan at all and it was our travel companions Meria and Dean who gave us the advice to go to San Pedro.

Vi kom till Panajachel utan någon plan överhuvudtaget och det var våra resekamrater Meria och Dean som gav oss tipset att åka till San Pedro. We came to Panajachel without any plan at all and it was our travel companions Meria and Dean who gave us the advice to go to San Pedro.

Atitlansjön med vulkanen San Pedro i bakgrunden är så vacker! Lake Atitlan with the San Pedro volcano in the background is so beautiful!

Atitlansjön med vulkanen San Pedro i bakgrunden är så vacker! Lake Atitlan with the San Pedro volcano in the background is so beautiful!

Vi behövde ta en båt över till San Pedro då det skulle ta flera timmar att ta sig runt sjön med lokaltrafiken! Båtturen till San Pedro kostar 25 (+5 för varje stor ryggsäck) Quetzales vilket är cirka 33 SEK.

Vi behövde ta en båt över till San Pedro då det skulle ta flera timmar att ta sig runt sjön med lokaltrafiken! Båtturen till San Pedro kostar 25 (+5 för varje stor ryggsäck) Quetzales vilket är cirka 33 Sek. We had to take a boat over to San Pedro, because it would take several hours to go around the lake with the public traffic! The boat trip to San Pedro is 25 (+5 for each large backpack) Quetzales which is approximately 3.5 Euro.

Båtresan över sjön bjuder på en fantastisk utsikt med otroligt vacker natur! The boat trip across the lake offers a fantastic view over beautiful nature!

Båtresan över sjön bjuder på en fantastisk utsikt med otroligt vacker natur! The boat trip across the lake offers a fantastic view over beautiful nature!

Vi hade inte kollat upp något boende innan, utan vandrade omkring i San Pedro för att hitta en lugnare boende utanför partygatorna. We hadn't checked out any accommodation beforehand, so we walked around in San Pedro to find an accommodation far away form the party streets.

Vi hade inte kollat upp något boende innan, utan vandrade omkring i San Pedro för att hitta ett lugnare boende utanför partygatorna. We hadn’t checked out any accommodation beforehand, so we walked around in San Pedro to find an accommodation away form the party streets.

IMG_3139IMG_3138

Tillslut hittade vi ett mysigt boende som vi verkligen kan rekommendera. Det går att förhandla om priset om man stännar några nätter och frukosten, som kan ingå i priset, är verkligen god! Eventually, we found a cozy accommodation that we really can recommend. It is possible to negotiate the price if you stay a few nights and the breakfast, which can be included in the price, is really good!

Tillslut hittade vi ett mysigt boende som vi verkligen kan rekommendera. Det går att förhandla om priset om man stannar några nätter, och frukosten som kan ingå i priset är verkligen god! Eventually we found a cozy accommodation that we really can recommend. It is possible to negotiate the price if you stay a few nights and the breakfast, which can be included in the price is really good!

En riktigt härlig trädgård ingår också :) A really lovely garden is also included :)

En riktigt härlig trädgård ingår också, Pontus ingår dock inte i priset 🙂 A really lovely garden is also included in the price, but Pontus is not 🙂

20160521_1642402.jpg.jpeg

Man kan hitta mycket billig öl här, endast 10 Quetzales (11 Sek) för en liter Brahva på vårt boende! You can find cheap beer here, only 10 Quetzales (1.2 Euro) for a liter Brahva at our hotel/hostel!

Man kan hitta mycket billig öl här, endast 10 Quetzales (11 Sek) för en liter Brahva på vårt boende! You can find cheap beer here, only 10 Quetzales (1.2 Euro) for a liter of Brahva at our hotel/hostel!

Det är en rolig äldre herre som kommer förbi flera gånger per dag och säljer nötter! It's a funny, old gentleman who comes by several times a day and sells nuts!

Det är en rolig äldre herre som kommer förbi flera gånger per dag och säljer nötter! There is a funny, old gentleman who comes by several times a day and sells nuts!

20160520_1423232.jpg.jpeg

Ulrika vid “hamnen” i San Pedro! Ulrika at the “port” of San Pedro!

Det är väldigt många israeler som kommer hit på semester, så man hittar många matställen som har menyer på hebreiska. Vi vill också berätta att Hummus Ya som har väldigt god falafel! There are many Israelis who come here on their vacation, so you will find many restaurants that have menus in Hebrew. We also want to tell you that Hummus Ya very good falafel!

Det är väldigt många israeler som kommer hit på semester, så man hittar många matställen som har menyer på hebreiska. Vi vill också berätta att Hummus Ya har väldigt god falafel! There are many Israelis who come here on their vacation, so you will find many restaurants that have menus in Hebrew. We also want to tell you that Hummus Ya has very good falafel!

Jakuu har också otroligt god och billig mat! Jakuu has also incredibly good and cheap food!

Jakuu har också otroligt god och billig mat! Jakuu also has incredibly good and cheap food!

Det var vår vän Satu som berättade om restaurangen och hon tog med oss dit en dag. Portionerna är enorma, så vår vän Donald fick äta upp våra rester! It was our friend Satu who told us about the restaurant and she brought us there one day. The portions are huge, so our friend Donald also got to eat our leftovers!

Det var vår vän Satu som berättade om Jakuu och hon tog med oss dit en dag. Portionerna är enorma, så vår vän Donald fick äta upp våra rester! It was our friend Satu who told us about the restaurant Jakuu and she brought us there one day. The portions are huge, so our friend Donald also got to eat our leftovers!

Det är också här i San Pedro som vi gör upp lite planer på vad vi vill se här i Guatemala! Guatemala är inte större än Lappland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans! It is also here in San Pedro that we make up some plans on what we want to see here in Guatemala! Guatemala is not bigger than Ohio!

Det är också här i San Pedro som vi gör upp lite planer på vad vi vill se här i Guatemala! Rolig fakta är att Guatemala inte är större än Lappland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans! It is also here in San Pedro that we’re making some plans on what we want to see here in Guatemala! Fun fact about Guatemala is that Guatemala is not bigger than Ohio!

« Older posts

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑