A freedom-oriented lifestyle blog

Category: Estonia

Hitting the halfway mark – week 20 ultrasound in Tallinn

One of the reasons we went to Tallinn was to get the week 20 ultrasound done, where you can scan the organs of your fetus etc., for any anomalies. We found a private company, specialized in ultrasounds during pregnancy, in Tallinn and we called them and got an appointment within a week for half the price (100 Euro) we would have paid if we had done it in Sweden.

En av anledningarna till att vi åkte till Tallinn var att få vecka 20 ultraljud gjort, där de scannar fostrets organ m.m för eventuella anomalier. Vi hittade ett privat företag, som specialiserat sig på ultraljud under graviditeten, i Tallinn och vi ringde dem och fick tid inom en vecka till halva priset (100 Euro) jämfört med vad vi skulle ha betalat om vi hade gjort det i Sverige.

This is Ulrika with “det lilla livet” at twenty full weeks in to the pregnancy.  We got a new date of birth and it is now set to 5th of September. This is a correction of six days since the last ultrasound in Torrevieja, but only a two day correction if we calculate the birth date from the first day of the last menstruation cycle Ulrika had.

Detta är Ulrika med “det lilla livet” vid tjugo hela veckor in i graviditeten. Vi har ett nytt födelsedatum och det är nu satt till 5:e september. Detta är en korrigering med sex dagar sedan det sista ultraljudet i Torrevieja, men bara en tvådagarskorrigering om vi beräknar födelsedatumet från den första dagen i den sista menstruationscykel som Ulrika hade.

Loote Ultraheliskriining OÜ is where we did the ultrasound and the company can be found in a large glass building here.  The entrance can be seen in the right corner of the picture and inside their is an information desk where you can ask for directions. It is really easy to get here from old town in Tallinn (buses 5, 17 and 23 are recommended) and the journey takes around 30 minutes and tickets can be bought from the driver (2 Euro per ride) or buy a QR-code ticket here (1 Euro per ride).

Loote Ultraheliskriining OÜ är stället vi gjorde ultraljudet och företaget hittade vi i en stor glasbyggnad här. Ingången kan ses i bildens högra hörn och innanför dörrarna finns en informationsdisk där du kan be om vägbeskrivning till entrén. Det är väldigt lätt att komma hit från Gamla stan i Tallinn (busslinjerna 5, 17 och 23 rekommenderas) och resan tar cirka 30 minuter. Biljetter kan köpas från föraren (2 Euro per tur) eller köpa en QR-kod biljett här (1 Euro per tur).

Loote Ultraheliskriining OÜ are situated at the fourth floor in the same corridor as Nova Vita (an IVF-treatment company) and other companies. Dr. Marek Šois, who is the gynaecologist here, is excellent and very professional, and he is fluent in English, which is exactly what we were looking for here in Tallinn. His receptionist speaks poor to none English, so we did all of our communications through e-mail and it worked really well.

Loote Ultraheliskriining OÜ ligger på den fjärde våningen i samma korridor som Nova Vita (ett IVF-behandlingsföretag) och andra företag. Dr Marek Šois, som är gynekologen här, är utmärkt och mycket professionell, och han talar flytande engelska, vilket är exakt det vi letade efter här i Tallinn. Hans receptionist talar dålig till ingen engelska, så vi skötte all vår kommunikation via e-post och det fungerade väldigt bra.

The waiting room where we could relax after the ultrasound. We are really pleased with all the information we got during the 45-minute long ultrasound and organ screening. Here is a list of the things our doctor examined during the ultrasound:

  • Finger, toes and all the organs in the right place.
  • Measurements of I) the brain: Cerebellum, Falx Cerebri, the Ventricles, Corpus Callossum, the Optic Nerve, Plexus Choroideus, II) the head: Nose bone, distance between the eyes together with checking the lenses and the pupils, and looking for cleft lip and cleft palate, III) The spine and all its segments IV) the heart (the axis, septum, chambers and heart valves), V) other organs: diaphragm, lungs, kidneys, liver, spleen and the femur bone.
  • Blood flow in Willis circle, common carotid arteries, heart, aortic arch with branches, lungs, abdominal aorta, liver, spleen, kidneys and vena cava.
  • Filtration rates in the kidneys, the lung capacity and breathing
  • Esophagus and swallowing function.

Also, the volume of the amniotic sack and fluid, the placenta, the umbilical cord (the blood flow), cervix length and distance between the cervix and placenta were measured.

Väntrummet där vi kunde slappna av efter ultraljudet. Vi är väldigt nöjda med all information vi fick under detta 45-minuters ultraljud och organscreening. Här är en lista över de saker som vår läkare undersökte under ultraljudet:

  • Fingrar, tår och att alla organ är på rätt ställe.
  • Mätningar av I) hjärnan: Cerebellum, Falx Cerebri, Ventriklarna, Corpus Callossum, Optiska nerven, Plexus Choroideus, II) Huvudet: näsbenet, avståndet mellan ögonen och kontroll av linserna och pupillerna, samt tittade efter gom- och läppspalt, III) Ryggraden och alla dess delar IV) Hjärtat (axeln, septum, kamrar och hjärtklaffarna), V) Övriga organ: diafragman, lungor, njurar, lever, mjälte och lårbenet.
  • Blodflöden i Willis cirkel, karotisblodkärlen, hjärta, aortabågen med dess grenar, lungor, aortan, lever, mjälte, njurar och vena cava.
  • Filtreringshastigheter i njurarna, lungkapaciteten och andningen
  • Esofagus och sväljningsfunktion.

Läkaren gjorde även mätningar på volymen på fostersäcken och fostervattnet, placentan, navelsträngen (samt blodflödet), längden på livmoderhalsen och avståndet mellan livmoderhalsen och placentan.

The best things were that everything looked good and that we got to see a 3D picture of our little girl! We paid an extra 15 Euro to get a photo copy of this picture.
She was sleeping and didn’t really want to wake up and change position (she seems to like to snuggle her face in towards Ulrika’s spine), even though the doctor was shaking her. Ulrika had to lie on her side to get “det lilla livet” to turn towards the stomach. She was laying really deep down in the pelvis so the measurements on certain structures in the brain had to be performed using the vaginal ultrasound.

Det bästa var att allt såg bra ut och att vi fick se en 3D-bild av vår lilla tjej! Vi betalade en extra 15 Euro för att få en fotokopia av denna bild.
Hon sov och ville verkligen inte vakna och byta position (hon verkar gilla att gosa in hennes ansikte mot Ulrikas ryggrad), även fast doktorn skakade henne. Ulrika var tvungen att ligga på hennes sida för att få “det lilla livet” att vända sig mot magen. Hon låg riktigt djupt ner i bäckenet så måttet på vissa strukturer i hjärnan behövde utföras med hjälp av ett vaginalt ultraljud.

We can really see whose mouth our girl has inherited when comparing child pictures (Pontus top left and Ulrika bottom right) 🙂

Vi kan verkligen se vems mun vår flicka har ärvt när vi jämför barnbilder (Pontus uppe till vänster och Ulrika längst ner till höger) 🙂

So how is Ulrika feeling? I’m feeling much better comparing to my vomiting and nauseous weeks between week 6-7 and 12, but now I’ve gotten to experience how it feels like when you have low blood pressure. My symptoms now are dizziness, bad head aches, fatigue and feeling weak and like I’m about to faint.
Interestingly, I now have lower blood pressure than when I got dengue fever and had to have two IV-bags of saline to get my blood pressure up. Apparently this is completely normal during the second trimester, so I rest, drink water and take my supplements and add extra magnesium. The lowest point of blood pressure is in the middle of the second trimester, so I’m waiting for the blood pressure to naturally rise during the second half of the pregnancy.

This was the second report of our pregnancy journey, which just hit the halfway mark. The pregnancy feels more real now after this ultrasound, while before it just felt artificial and unreal. It also helps that I’ve started to feel more real kicks than before. So we are just waiting for the autumn and to have her here with us.

Så hur känner sig Ulrika? Jag känner mig mycket bättre jämfört med mina kräknings- och illamåendeveckor mellan vecka 6-7 och 12, men nu har jag fått uppleva hur det känns när man har lågt blodtryck. Mina symtom är nu yrsel, tråkig huvudvärk, trötthet och känsla av svaghet och att jag är på väg att svimma (ser stjärnor).
Intressant är att jag nu har lägre blodtryck än när jag drog på mig denguefeber och var tvungen att ha två IV-påsar saltlösning för att få upp mitt blodtryck. Tydligen är detta helt normalt under andra trimestern, så jag vilar, dricker vatten och tar mina tillskott och lägger till extra magnesium. Den lägsta punkten i blodtrycket är i mitten av andra trimestern, så jag väntar på att blodtrycket kommer att öka naturligt under den andra halvan av graviditeten.

Detta var den andra rapporten från vår graviditetsresa som just träffade halvvägsmilstolpen. Graviditeten känns mer verklig nu efter detta ultraljud, innan kändes det bara artificiellt och overkligt. Det hjälper också att jag nu har börjat känna mer riktiga sparkar än tidigare. Så nu väntar vi bara på hösten och att ha henne här hos oss.

Oldest pharmacy in Europe – visiting Tallinn

We ended up in Tallinn after a short stop in Sweden for family reasons. We went from Barcelona to Sweden and therefore we could take one of the night boats, a.k.a party boats, over to Estonia. We have been in Tallinn before in 2014, before we departed on our big journey, so it was familiar grounds to walk on for us.
We had important things to do here, but we also wanted to explore the city, so we used our favorite web site, Atlas Obscura, to find interesting and unexpected places to see here. That is how we ended up at the oldest pharmacy still operating in Europe. 


Vi hamnade i Tallinn efter ett kort stopp i Sverige av familjeskäl. Vi åkte från Barcelona till Sverige och därför kunde vi ta en av nattbåtarna, a.k.a festbåtarna, till Estland. Vi har varit i Tallinn en gång förut år 2014, innan vi påbörjade vår stora resa, så det var välbekanta marker att promenera på för oss.
Vi hade viktiga saker att göra här, men vi ville också utforska staden, så vi använde vår favoritwebbplats, Atlas Obscura, för att hitta intressanta och oväntade platser att se här. Det var därför vi hamnade på det äldsta apoteket, som fortfarande är öppet, i Europa.

We took the Tallink boat “Baltic Queen” from Stockholm to Tallinn. One night sleeping on the Baltic Sea before arriving to Estonia.

Tallinn greeted us with immense fog and we could barely see land while approaching Tallinn.

We spent our first morning eating breakfast at Reval Café – Reval is the old name of Tallinn.

We walked passed the Opera in Tallinn on our way to our accommodation and they had suitable parking barriers. Ulrika got sick during our travel to Estonia so we didn’t do much the first couple of days here in Tallinn.

A few days later a pregnant Ulrika felt better, and the weather had gone from rain and snow to sunshine, so we took our first short walk around town and visited the oldest pharmacy in Europe and Tallinn’s oldest Café.

We found this sign while walking to old town of Tallinn. There is a public wifi available in town, which only works during certain hours of the day. The public transportation system in Tallinn is easy to figure out and cheap.

We got to old town and now it was time to find the Raeapteek pharmacy museum. We had found the museum through our favorite web site, Atlas Obscura.

The Raeapteek has been in business in the same house located at the corner of the town hall square since the early 15th century.

The oldest records of the Raeapteek found state that the Raeapteek was already on its third owner in 1422 and historians think that the opening year of the pharmacy was around the year 1415.

Today the Pharmacy is still in business, but it is also a museum that you can enter for free to learn about its history.

A movie, English subtitles can be chosen, about its history is well worth your time in the pharmacy.

The Burchart family is the people associated with the pharmacy’s history. The family had the business for over 325 years, spanning over 10 generations, from around 1582 to 1911.
Around 1580, the Hungarian Johann Burchart moved to Tallinn and he got the chance to lease the pharmacy. He started the family tradition of giving the first-born son the name “Johann” and the first-born son was expected to carry on the family business.

Johann Burchart the IV could finally purchase the pharmacy from the city council In 1688. The Burchart’s family pharmacy business came to an end in the 1890 when the last male heir of the family, named Johann X Burchart, died and his sisters sold the pharmacy in 1911 to a C.R. Lehbert.

Sadly for C.R. Lehbert, communists entered Estonia and the pharmacy was nationalized in 1944 when the Soviet Union re-occupied Estonia.

The pharmacy has had a interesting history of products for purchase.
Customer have been able to buy mummy juice (powder made of oversea mummies mixed with liquid), blood-sucking leeches, burnt hedgehogs powder, burnt bees, bat powder, snakeskin potion and unicorn horn powder for treatment of their illnesses through out medieval times.

With “modern” times came modern medicines.

The Raeapteek is conveniently placed right at Town hall Square, where restaurants have their outdoor seating area. Not so much tourists now, which we like.

The town hall in Tallinn was built right next to what was then the market square and the building was completed in 1404. Today the market square is called the town hall square.

We (or Ulrika) had to rest, so we ended up at Tallinn’s oldest operating café, the Maiasmokk café.

The café has been in the same location since 1864 and the interior has remained unchanged for almost a century.

We ended Ulrika’s first day out of the apartment with an estonian cinnamon roll bun and some kind of coffee cake. We were glad that Ulrika now felt better, because we had things to do here in Tallinn.

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑