Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Category: Anarkokapitalism (page 2 of 4)

Pontus pratar Bitcoin / Pontus talks Bitcoin

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Novembermörkret faller över Sverige och vi är fortfarande kvar här. Vi har valt att prioritera våra familjer och vänner, så bloggen har legat lite i träda de senaste två månaderna.  Förutom att vi umgås med familj och vänner, så har rapporten “Blockchain – Decentralized Trust” som Pontus författat publicerats och han har hållit två föreläsningar om Bitcoin och blockkedjeteknik de senaste månaderna, där den första videon finns att se längre ned i inlägget och videon från den andra föreläsningen hittar du här. Nu har det blivit klart att han ska hålla en tredje föreläsning på konferensen Internetdagarna. Så vill ni lyssna på när Pontus jämför Bitcoin med fiat-valutor så får ni gärna komma till Internetdagarna i Stockholm den 22:a november. Konferensen Internetdagarna pågår under 21-22 november i Stockholm Waterfront Congress Center (nära centralstationen) och här hittar ni programmet för Bitcoinspåret.

Vi har träffat Bitcoinentusiaster över hela världen, men det blir faktiskt första gången som vi ska få träffa Bitcoinentusiaster i Stockholm.  Vi hoppas att vi kan träffas där!


The November darkness falls over Sweden and we are still here. We have chosen to prioritize our families and friends, so the blog has been a bit on the side the last two months. In addition to spending time with family and friends, the report “Blockchain – Decentralized Trust” which Pontus has authored have been published, and he has held two lectures on Bitcoin and blockchain technology during the recent months, where you can find the video from first lecture further down and the video from the second lecture is available hereIt is now decided that he will hold a third lecture in Sweden on the conference The Internet Days. If you want to hear Pontus compare Bitcoin with fiat currencies you are welcome to come to the Internet days in Stockholm on November 22. The Internet Days conference will be taking place during the 21-22 of November in the Stockholm Waterfront Congress Center (near the central station) and you can find the program for the Bitcoin session here

We have met Bitcoin enthusiasts all over the world, but this will actually be the first time that we will meet Bitcoin enthusiasts in Stockholm. We hope we can meet you there!

Pontus höll den första föreläsningen under Freeedomfest Stockholm i Augusti i år. Den handlade om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor och potentialen för Bitcoin att decentralisera många fler områden än pengar. Pontus held his first lecture at Freeedomfest Stockholm in August this year. It was about how Bitcoin compares to other currencies and the potential for Bitcoin to decentralize many more areas than money.

Pontus höll den första föreläsningen under Freedomfest Stockholm 27 augusti, vilket anordnas av Ludwig von Mises institutet i Sverige. Den handlade om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor och potentialen för Bitcoin att decentralisera många fler områden än pengar. / Pontus held his first lecture at Freedomfest Stockholm, hosted by the Swedish Ludwig von Mises institute on August 27. It was about how Bitcoin compares to other currencies and the potential for Bitcoin to decentralize many more areas than money.

 

Pontus höll sin andra föreläsning när Pontus, Davids och Claudias rapport "Block chain - decentralized trust" skriven på uppdrag av Entrepenörskapsforum publicerades i oktober detta år. Den förelsningenhandlar om blockkedjeteknikens potential och innehåller även en paneldebatt där teknikens risker och möjligheter diskuterades. Föreläsningen kan du hitta här. Pontusheld his second lecture when Pontus, David's and Claudia's report "Block chain - decentralized trust", written for the Swedish Entrepreneurship Forum, was publiced in October this year. The lecture is about the potential of the block chain technology and also includes a panel discussion where the potential and risks of the technology was discussed. The lecture can be found here.

Pontus höll sin andra föreläsning när Pontus, Davids och Claudias rapport “Block chain – decentralized trust” skriven på uppdrag av Entrepenörskapsforum publicerades i oktober. Den föreläsningen handlar om blockkedjeteknikens potential och innehåller även en paneldebatt där teknikens risker och möjligheter diskuterades. / Pontus held his second lecture when Pontus, David’s and Claudia’s report “Block chain – decentralized trust”, written for the Swedish Entrepreneurship Forum, was published in October. The lecture is about the potential of the block chain technology and also includes a panel discussion where the potential and risks of the technology was discussed.

Rapporten kan även hittas som onlineversion här. The report can also be found as an online version here.

Här finns rapporten som pdf / Here is the report as pdf Blockchain – Decentralized Trust

internetdagarna

Den 22:a november står Pontus åter på scen och ska tala om hur Bitcoin jämför sig mot andra valutor. Denna gång på Internetdagarna i Stockholm. Klicka på bilden för att se hela programmet för konferensen. / Pontus will be back on stage on November 22 and talk about how Bitcoin compares with other currencies. This time the lecture will be held on the Internet Days in Stockholm. Click the image to see the whole program for the conference.

Freedomfest Stockholm 2016!

Ulrika kan stolt meddela att Pontus är en av årets talare på Freedomfest 2016 i Stockholm den 27:e augusti! Har ni tid och vill höra mer om frihetliga tankar och om Bitcoin så är ni varmt välkomma till en hel dag med frihetliga föreläsningar! Vår vän Caroline King, som driver bloggen den andra resan, ska prata om frihetligt föräldraskap och Martin Eriksson, grundaren av bubb.la, berättar hur frihetliga nyheter sprider sig över världen! Missa inte heller vår nya vän Martin Jacobsson, som är handen bakom i fablernas land. Flera andra personer står på talarlistan, bland annat personen bakom bloggen läkare utan vänster, samt flera andra intressanta talare! Det ska bli jättekul att ses i Stockholm i augusti!


Ulrika is proud to announce that Pontus is one of this year’s speaker at the Freedom Fest 2016 in Stockholm on the 27th of August! You’re welcome to a full day of freedom lectures, if you have time and want to hear more about libertarian ideas and Bitcoin! Our friend Caroline King, who runs the blog “den andra resan“, will talk about peaceful parenting, and Martin Eriksson, the founder of cor.ax, is going to tell us about how libertarian news are spreading across the world! Do not miss our new friend Martin Jacobson, who is the hand behind “I fablernas land“. Several other people are on this year’s speaker list, including the person behind the blog “Läkare utan vänster“, and several other interesting speakers! It will be great to see you in Stockholm in August!

Caroline och hennes familj träffade vi på Bali för ganska exakt ett år sedan! We met Caroline and her family in Bali exactly a year ago!

Caroline och hennes familj träffade vi på Bali för ganska exakt ett år sedan! We met Caroline and her family in Bali exactly a year ago!

Vi fick möjlighet att bistå Martin med arbetsyta och wifi för inspelning av radio bubb.la i Acapulco tidigare i år! We were able to help Martin with a workspace and wifi for recording of radio bubb.la in Acapulco earlier this year!

Vi fick möjlighet att bistå Martin med arbetsyta och wifi för inspelning av radio bubb.la i Acapulco tidigare i år! We were able to help Martin with a workspace and wifi for recording of radio bubb.la in Acapulco earlier this year!

Pontus och Ulrika på en jättetrevlig bitcointräff i Kuala Lumpur på deras resa med att söka upp Bitcoin-intresserade människor i världen! Pontus and Ulrika at an awesome Bitcoin meetup in Kuala Lumpur on their travel to meet Bitcoin-minded people in the world!

Pontus och Ulrika på en jättetrevlig Bitcointräff i Kuala Lumpur på deras resa med att söka upp Bitcoin-intresserade människor i världen! Pontus and Ulrika at an awesome Bitcoin meetup in Kuala Lumpur on their travel to meet Bitcoin-minded people in the world!

Elliptiska kurvor och Bitcoin / Elliptic curves and Bitcoin

(Please scroll down to the orange text for the English version)

En av fördelarna med att vara en del i en ankgemenskap är att man lär känna väldigt intressanta människor som kan olika saker. Denna vecka anordnande en vän till oss en föreläsning om matematiken bakom Bitcoin och vi såg med spänning fram emot föreläsningen. Vår vän är matematiker från Finland och hans föreläsning handlade om primtal, modulär aritmetik och elliptiska kurvor över begränsade fält, som är vad Bitcoin delvis bygger på. Det var en oerhört givande föreläsning för oss båda. Ulrika blev överlycklig över att nu fått lära sig hur man utför division i modulär aritmetik, då hon håller på att lära sig själv om modulär aritmetik och hittills bara har utforskat multiplikation.
Föreläsningen gick igenom hur modulär aritmetik fungerar för addition, subtraktion, multiplikation och division. Sedan hur ekvationer för olika kurvor ser ut och hur de beter sig i ett vanligt enkelt tvådimensionellt (kartesiskt) koordinatsystem och hur man avgör om en viss punkt i koordinatsystemet finns på en viss kurva eller inte. Sedan kom vi in på elliptiska kurvor och vilka särskilda egenskaper de har, som att addition av två punkter alltid blir lika med en annan punkt på kurvan.

Efter vi gjort allt detta med förenklade exempel så var det dags att studera den specifika elliptiska kurva som används i Bitcoin för den assymetriska krypteringen som används för att generera den privata och publika nyckeln som en bitcoin-plånbok i sin enklaste form består av. Den privata nyckeln skall hållas hemlig och är den som behövs för att signera en överföring av bitcoin från dig till någon annan. Den publika nyckeln behöver som namnet antyder inte hållas hemlig och är något förenklat den address som du ger ut för att andra personer ska kunna överföra bitcoin till dig. För mer detaljerad information om hur detta fungerar så kan ni läsa Pontus guide till hur man förvarar bitcoin säkert. Men om ni inte kan så mycket om Bitcoin alls så börja med att läsa Pontus guide om vad Bitcoin är och hur det skiljer sig från andra sorters valutor.

Anledningen till att man använder modulär aritmetik för den elliptiska kurvan i Bitcoin är för att få en kurva med ett begränsat antal punkter (en begränsad kropp), istället för en kurva med oändligt antal punkter. Man använder också bara primtal för den modulära aritmetiken då primtal aldrig generar samma punkt två gånger på den elliptiska kurvan, vilket andra tal gör.
En publik nyckel i Bitcoin representerar en specifik punkt på den elliptiska kurvan inom den begränsade kroppen skapad av modulär aritmetik. Den privata nyckeln är hur många gånger en definierad startpunkt på den elliptiska kurvan, som kallas generatorn (G), adderas med sig själv för att ge punkten för den publika nyckeln. Har man bara tillgång till en publik nyckel så är det omöjligt att gissa den privata nyckeln, dvs hur många gånger punkten G ska adderas med sig själv, utan att prova alla möjliga kombinationer. Däremot  är det enkelt att räkna fram punkten på kurvan för den publika nyckeln om man vet vad den privata nyckeln är. En privat nyckel (hur många gånger punkten G ska adderas med sig själv) väljs som ett slumpmässigt tal mellan 1 och ungefär 10^77 (2^256, eller 256 bitar). Detta tal är oerhört stort, i storleksordningen av antal atomer i universum. Säkerheten i Bitcoin bygger på att det är omöjligt att testa alla kombinationer för att avgöra vilken “atom” i universum som är din privata nyckel.

Det blev också en hel del diskussioner om matematik och speciellt skolundervisning generellt i Finland, Sverige och andra delar av världen, och vi fick vädra våra argument om varför vi aldrig kommer sätta våra eventuella framtida barn i det svenska skolsystemet.


One of the benefits of being part of an ancap community is that you get to know very interesting people that know different things. This week, a friend to us arranged a lecture on the mathematics behind Bitcoin and we looked forward with excitement to the lecture. Our friend is a mathematician from Finland, and his lecture was about prime numbers, modular arithmetic and elliptic curves over finite fields, which is part of what makes Bitcoin possible. It was an incredibly rewarding lecture for both of us. Ulrika was overjoyed to learn how to perform division in modular arithmetic, because she has been teaching herself about modular arithmetic and only explored multiplication so far.

The lecture went through how addition, subtraction, multiplication and division works in modular arithmetic. Then we explored how the curves for different equations look like, how they behave in a normal simple two-dimensional (Cartesian) coordinate system and how to determine whether a certain point in the coordinate system exist on a defined curve or not. Thereafter, we continued with elliptic curves and what special properties they have, such as how the addition of two points on the curve is always equal to another point on the curve.
After we have done all this with simplified examples, it was time to study the specific elliptic curve used in Bitcoin for the asymmetric encryption used to generate the private and public key, which is a bitcoin wallet in its simplest form. The private key must be kept secret and it is required for signing a transfer of bitcoin from you to someone else. The public key, as the name suggests, do not need to be kept private, and the public key is somewhat simplified, the address you give out to other people so they can send bitcoins to you. For more detailed information on how this works, you can read Pontus guide on how to store bitcoin safely.  If you do not know much about Bitcoin at all, we suggest you start with reading Pontus guide on what Bitcoin is and how it differs from other kinds of currencies first.

The reason for using modular arithmetic for the elliptic curve in Bitcoin, is to obtain a curve with a limited number of points (a finite field), instead of a curve with an infinite number of points. Also, only prime numbers are used for the modular arithmetic, because prime numbers never generate the same point twice on an elliptic curve, which other numbers do.
A public key in Bitcoin represents a specific point on the elliptic curve within the finite field created by the modular arithmetic function. The private key is the number of times a defined start point, called the generator (G), on the elliptic curve, is added to itself to end up on the point on the curve which is the public key. It is impossible to guess the private key, ie how many times G must be added to itself, if you only have access to a public key, unless you try all possible combinations. However, it is easy to calculate the point on the curve that is the public key, if you know what the private key is. A private key (how many times the point G is added to itself) is chosen as a random number between 1 and approximately 10 ^ 77 (2 ^ 256 or 256 bits). This number is extremely large, the same order as the number of atoms in the universe. The safety of Bitcoin is based on that it is impossible to test all the combinations to determine which “atom” in the universe that is your private key.

We also had a lot of discussion about mathematics and about public schools in general, in Finland, Sweden and other parts of the world, and we got to air our arguments about why we never want to put our possible future children in the Swedish school system.20160328_171715.jpg

20160328_171706.jpg

20160328_172628.jpg

En bra översikt över elliptiska kurvor och hur de används inom kryptografi / A good overview of elliptic curves and how they are used in cryptography:

Anarchapulco 2016

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Här kommer våra reflektioner från vår första anarkokapitalistiska konferens och vi slänger även med lite bilder från dessa dagar också! Nivån på föreläsningarna var högre än vad vi förväntade oss och det var roligt att ha så många av våra favoritmänniskor på samma plats. Föreläsningarna täckte allt från kryptoanarki till fredligt föräldraskap, yoga och svampar och det var även två debatter. En debatt var mellan Larken Rose och Mark Skousen om anarki vs minarki och den andra  var mellan Walter Block och Mark Skousen som skulle handla om Hayekian triangles. Tyvärr så var ingen av debatterna värda att nämna då de inte höll måttet, men det fanns flera riktiga höjdpunkter under konferensdagarna. Vill ni höra mer om dem så får ni gärna lyssna på avsnitt 84 av frihetsfaxen där vi bland annat berättar om våra favoritföreläsningar.
Våra topp tre favoriter var Larken Rose, Amanda Rachwitz och Marc Victor och deras föreläsningar kan du se här om du är villig att betala $1 per föreläsning i bitcoin (det är endast Larken Roses föreläsning som är uppe just nu). Vi blev lite besvikna att Walter Block inte höll högre nivå på hans föreläsning. Han startade sin föreläsning om anarkismens ABC och antog att ingen kändes vid österikisk ekonomi, så det var lite tråkigt. Han tog dock upp en sak som fick oss att tänka och det var att anarkister som också är socialister inte är anarkister utan arkister. Han förklarade det med att AN-arkism betyder “ingen härskare” och arkister, som exempelvis vänster-“anarkister”, vill att deras härskare/ideologi ska styra och tar ingen hänsyn till att att individer tänker olika och många inte vill böja sig för deras ideologi (vi vet ju hur det kommer sluta isåfall). Det finns dock anarkokommunister som också har icke-aggressionsprincipen som bas, dvs inte använder våld eller tvång för att tvinga på sin ideologi på någon annan, så i det fallet är det självklart att dessa kan kalla sig anarkister! Det generella budskapet som genomsyrade konferensen var uppmaningen att arbeta tillsammans för en bättre värld och hjälpa fler människor att se hur auktoriteter, våld och tvång aldrig kommer leda till en fredligare och rikare värld för alla!

Here are our reflections from our first anarco-capitalistic conference and we will also throw in some pictures from those days too! The level of the lectures was above what we expected and it was great to have so many of our favorite people gathered in the same place. The lectures covered everything from crypto-anarchy to peaceful parenting, yoga and mushrooms, and there was two debates on the schedule. One between Lark Rose and Mark Skousen on anarchy vs. minarchy, and one between Walter Block and Mark Skousen that was supposed to involve Hayekian triangles. Unfortunately, none of the debates are worth mentioning further because they did not hold a decent level, but there were several other real highlights during the conference. You are welcome to listen to episode 84 of the freedom fax machine podcast (in Swedish) where we talk about our favorite lectures.
Our three favorites were Larken Rose, Amanda Rachwitz and Marc Victor, and you can pay $1 in bitcoin per lecture to see them here (Only Larken Rose’s lecture is public now). We were a little disappointed that Walter Block didn’t keep a higher level on his lecture and he started his lecture talking about the ABC of anarchism and assumed that no one in the audience were familiar with Austrian economics, so it was a bit boring. However, he did mention one thing that made us think and it was that anarchists who is also socialists are not anarchists but archists, because AN-archism means no rulers and archists, such as left-“anarchists” want to have their ideology rule over others and no thoughts are given to individuals who think differently and doesn’t want to live by their rules. However, there are anarcho-communists who also have the non-aggression principle as a base, ie not using force or coercion to impose an ideology on someone else, so in that case, it is obvious for us that they can call themselves anarchists! The general message that permeated the conference was a call to work together for a better world and help more people see how authorities, violence and force never will lead to a more peaceful and richer world for all!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Första konferensdagen och Jeff Berwick hälsade alla välkomna trots att han råkat ut för Denguefeber och var rätt så sjuk under konferensen! The first day of the conference and Jeff Berwick stood on stage and welcomed everybody despite being sick. He had catched Dengue fever and was quite ill during the conference!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är "tron på auktoriteter", är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is "the belief in authorities", is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Larken Rose föreläsning var en av våra favoriter. Han pratade om hur en liten lögn, vilket är “tron på auktoriteter”, är den vi måste kämpa emot och få människor att genomskåda för att vi alla ska få en bättre värld! Larken Rose lecture was one of our favorites. He talked about how a small little lie, which is “the belief in authorities”, is the one we have to fight against, and to get people to see through for us all to have a better world!

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans "the mirror"-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his "The Mirror" project.

Amanda Rachwitz är en annan favorit och hon arbetar med Larken Rose på hans “the mirror”-projekt. Amanda Rachwitz is another favorite and she works with Lark Rose on his “The Mirror” project.

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delar ut sin bok "Freedom" gratis och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributes his book "Freedom" for free and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

VI fick även nöjet att lyssna på Adam Kokesh. Han delade ut sin bok “Freedom” gratis till alla och håller även på att översätta den till olika språk, så här kan ni hitta den elektroniska versionen av boken. Vi rekommenderar alla våra familjer och vänner att läsa den! We also got the pleasure of listening to Adam Kokesh. He distributed his book “Freedom” for free to everyone and the book is also being translated into different languages, so you can find the electronic version of his book here. We recommend all our families and friends to read it!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Utsikten från konferensrummet! The view from the conference room!

Rick Falkvinge pratade om "Swarm intelligence" om hur man kan organisera sig på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about "swarm intelligence"; how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Rick Falkvinge pratade om “Swarm intelligence” om hur man kan organisera människor på frivillig basis och åstadkomma mycket med väldigt lite kapital! Rick Falkvinge spoke about “Swarm intelligence” how to organize people on a voluntary basis and achieve a lot with little capital!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Martin, Sofia, Rick och vi fick hjälp med att ta en selfie med Acapulcoviken i bakgrunden. Tack Sofia för bilden! Martin, Sofia, Rick and us got help to take a selfie with the bay of Acapulco in the background. Thanks Sofia for the picture!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with the President of Liberland, Vit Jedlicka!

Ulrika poserar med Liberlands president Vit Jedlicka! Ulrika posing with Vit Jedlicka the President of Liberland!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Inte varje dag man är inklämd i en hiss med en president och andra häftiga människor! It is not every day that you are in an elevator with a president and other cool people!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Vi träffade Ryan och Linus för en lunch på en sidogata nära grand hotell där det serverades väldigt god mat! We met up with Ryan and Linus for lunch on a side street near the grand hotel, where they served very good food!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Pavol Luptak pratade om hur regeringar och auktoritativa geografiska stater kommer bli förlegade av den nya decentraliserade tekniken! Pavol Luptak talked about how government and authoritative geographical states will become obsolete by the new decentralized technology!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakister från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Vi fick tillfälle att prata med kryptoanarakisterna från Tjeckien och vi kom snabbt fram till att vi hade gemensamma vänner :)! We had an opportunity to talk with the crypto anarchists from the Czech Republic and we quickly realized that we had common friends :)!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Luis Fernando Mises pratade om ödmjukt ledarskap! Luis Fernando Mises talked about servant leadership!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he's famous for!

Milo Yiannopoulos höll en beskedlig föreläsning mot för vad han brukar vara känd för! Milo Yiannopoulos held a modest lecture compared to what he’s famous for!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Dayna Martin höll en föreläsning om fredligt föräldraskap och veganism med koppling till icke-agressionprincipen! Dayna Martin gave a lecture on peaceful parenting and veganism where she extended the non-aggression principle to animals!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Vår vän Kenny serverade kakor som smakprov av vegansk mat! Our friend Kenny served cookies to get a sample of how vegan food can taste!

Konferensen höll till på Grand hotell! The Grand hotel! The conference was held at the Grand Hotel!

Konferensen höll till på Grand hotell! The conference was held at the Grand Hotel!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Lördag kväll blev en höjdpunkt för oss då Pontus fick träffa och umgås med några av hans favoriter inom bitcoinsfären. På bilden ses Pontus tillsammans med Trace Mayer, Roger Ver och Jose Rodriguez! Saturday night was a highlight for us when Pontus got to meet and hang out with some of his favorites in the bitcoin sphere. In the picture, Pontus is surrounded by Trace Mayer, Roger Ver and Jose Rodriguez!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Trace Mayer uppe på scenen! Trace Mayer on stage!

Roger Ver!

Roger Ver!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Vår vän Juan pratade om Dash, som är en alternativ kryptovaluta! Our friend Juan talked about Dash, which is an alternative cryptocurrency!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

Tack Acapulco! Thank you Acapulco!

 

Annalkande storm av anarkister! / Approaching storm of anarchists!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi hade nu hittat ett boende och det var dags att lära känna alla ankor här i Acapulco! Det var en exponentiell ökning av anarkister som började 2 veckor innan konferensen startade och med det så intensifierades också träffarna och aktiviteterna. Vi tänkte här ge er en bildkavalkad på det vi var med om och mäniskorna vi träffade istället för att försöka beskriva det i text! Enjoy 🙂   

We had now found an accommodation and it was time to get to know all the ancaps here in Acapulco! It was an exponential increase of anarchists which started two weeks before the conference, so there was a lot of people to meet up with. Therefore, the number of meetings and activities also intensified. Here we give you a cavalcade of pictures of what we did and the people we met during that time rather than trying to describe it in text! Enjoy 🙂

Vi mötte upp på en ordinarie träff och fick möta en del av den lokala anarkistgruppen! Här med familjen Freeman! We attended a regular meet up and we got to meet some of the local anarchists in Acapulco! Here we are with the Freeman family!

Vi mötte upp på en ordinarie träff och fick möta en del av den lokala anarkistgruppen! Här med familjen Freeman! We attended a regular meet up and we got to meet some of the local anarchists in Acapulco! Here we are with the Freeman family!

Resten av den lokala gruppen anarkister som vi mötte upp där! The rest of the local group of anarchists we met up there!

Resten av den lokala gruppen anarkister som vi mötte upp där! The rest of the local group of anarchists we met up there!

Vi var och storhandlade för första gången på länge! We went and bought in bulk for the first time in a long time!

Vi var och storhandlade för första gången på länge! We went and bought in bulk for the first time in a long time!

VI har varit med på Pokerkvällar hemma hos Linus! We have been on poker nights at the home of Linus!

Vi har varit med på pokerkvällar hemma hos Linus! We have been on poker nights at Linus apartment!

Vi har badat i poolen som hör till vår byggnad! We have been swimming in the pool that belongs to our building!

Vi har badat i poolen som hör till vår byggnad! We have been swimming in the pool that belongs to our building!

Vi mötte upp en del av svenskarna som också kommit till konferensen, Denise, Charlie, Linus, Erik och Klas finns med på bild här då vi möttes upp för en lunch! We met up with some of the Swedes who also where here for to the conference! Denise, Charlie, Linus, Erik and Klas is pictured here when we met up them for lunch!

Vi mötte upp en del av svenskarna som också kommit till konferensen, Denise, Charlie, Linus, Erik och Klas finns med på bild här då vi möttes upp för en lunch! We met up with some of the Swedes who also where here for the conference! Denise, Charlie, Linus, Erik and Klas is pictured here when we met up for lunch!

Vi har varit på hemmafest och värdparet har hittat ett hem med en fantastisk pool och utsikt! We have been at a home party and the hosts have found a home with a fantastic pool and view!

Vi har varit på hemmafest och värdparet har hittat ett hem med en fantastisk pool och utsikt! We have been at a home party and the hosts have found a home with a fantastic pool and view!

De har även en bar i poolen! They also have a bar in the pool!

De har även en bar i poolen! They also have a bar in the pool!

Achara visade också hennes senaste konstverk som skulle auktioneras ut vid konferensen till förmån för Larken Rose "The mirror"-projekt! Achara also showed her latest piece of art that would be auctioned off at the conference in favor of Lark Rose's "The Mirror"-project!

Achara visade också hennes senaste konstverk som skulle auktioneras ut vid konferensen till förmån för Larken Rose’s “The mirror”-projekt! Achara also showed her latest piece of art that would be auctioned off at the conference in favor of Lark Rose’s “The Mirror”-project!

img_20160210_175332.jpg

Mer folk som var med på festen! More people who were at the party!

20160210_185201.jpg

Efterfesten hamnade hos oss! The after party ended up at our place!

Efterfesten hamnade hos oss! The after party ended up at our place!

Ulrika fick reda på var det hemliga kaffeshoppen låg och följde med de lokala anarkisterna för att inhandla gott kaffe! Ulrika found out where the secret coffee shop was located and went with the local anarchists to purchase good coffee!

Ulrika fick reda på var den hemliga kaffeshoppen låg och följde med de lokala anarkisterna för att inhandla gott kaffe! Ulrika found out where the secret coffee shop was located and went with the local anarchists to purchase good coffee!

Hon provade även en frappucino som var alldeles för söt! She even tried a frappuccino that had to much sugar in it!

Hon provade även en frappucino som var alldeles för söt! She also tried a frappuccino that had to much sugar in it!

Det var middagar ute nästan varje kväll! There were dinners out there almost every night!

Det var middagar ute nästan varje kväll! There were dinners out almost every night!

Försökt kolla på superbowl-finalen! Tried to watch the super bowl final!

Försökt kolla på superbowl-finalen! Tried to watch the super bowl final!

Vi har varit på fester på husttak! We've been to parties on a rooftop!

Vi har varit på fester på husttak! We’ve been to parties on a rooftop!

och har haft fantastisk utsikt över Acapulco! and experience nice views of Acapulco!

och har haft fantastisk utsikt över Acapulco! and experience nice views of Acapulco!

Fler och fler ankor kom på träffarna ju närmare konferensen vi kom! The closer to the conference we came, more ancap's started to show up to the meetings!

Fler och fler ankor kom på träffarna ju närmare konferensen vi kom! The closer to the conference we came, more ancap’s started to show up to the meetings!

IMG_2760

Det blev många sena kvällar de här veckorna! There were many late nights during these weeks!

Det blev många sena kvällar de här veckorna! There were many late nights during these weeks!

VI har också fått en liten vardag och träning har stått på schemat de flesta av dagarna. Ulrika håller på med en Yogautmaning och försöker lära sig tekniken! We also have introduced workouts on our schedule that we have done most of the days. Ulrika is also doing a Yoga challenge and try to learn the techniques!

Vi har också fått en liten vardag och träning har stått på schemat de flesta av dagarna. Ulrika håller på med en Yogautmaning och försöker lära sig tekniken! We also have introduced workouts on our schedule that we have done most of the days. Ulrika is also doing a Yoga challenge and try to learn the techniques!

Och vi har också lagat mat som vi ätit medan vi njutit av vår utsikt! And we have also cooked our own food that we have been eating while enjoying our view!

Och vi har också lagat mat som vi ätit medan vi njutit av vår utsikt! And we have also cooked our own food that we have been eating while enjoying our view!

Bubb.la grundarna Sofia och Martin dök upp och Martin sände radio bubb.la från våran lägenhet! The founders of Bubb.la, Sofia and Martin, showed up and Martin transmitted radio bubb.la from our apartment!

Bubb.la-grundarna Sofia och Martin dök upp och Martin sände radio bubb.la från våran lägenhet! The founders of Cor.ax, Sofia and Martin, showed up and Martin transmitted radio bubb.la from our apartment!

Vi hade svenskträff på vår balkong och vår hederssvensk Doug var också med :) We had Swedish hang out on our balcony and our honorary Swede Doug was also invited :)

Vi hade svenskträff på vår balkong och vår hederssvensk Doug var också med 🙂 We had Swedish hang out on our balcony and our honorary Swede Doug was also invited 🙂

VI var även på nattklubb och det var länge sedan vi var ute och dansade så här! We even went out to a night club and it was a long time since we were out and danced like this!

Vi var även på nattklubb och det var länge sedan vi var ute och dansade så här! We even went out to a night club and it was a long time since we were out and danced like this!

Frihetsfaxen, avsnitt 84 / Freedom fax machine, episode 84

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Nu har avsnitt 84 av frihetsfaxen släppts där vi medverkar och berättar om Anarchapulco och det var jätteroligt att spela in detta avsnitt (youtube-versionen hittar ni här). Vi slog längdrekord med 3.5 timmars på frihetsfaxen och vi är väldigt nöjda över resultatet trots att tekniken strulade lite, det är vissa korta perioder då ljudet försvinner, och att vi låter lite trötta på slutet. Vi orkar dock inte göra om inspelningen så ni får ha överseende med detta! Denna podcast är enbart på svenska, så vi kommer även att göra en resumé här på bloggen som även kommer finnas på engelska! Lämna gärna en kommentar här om vad ni tycker om avsnittet!

Episode 84 of the Freedom fax machine has now been released, in which we are guests and we talk about the Anarchapulco conference (you can find the youtube version here). It was great to participate in this episode of the freedom fax machine and we beat the longest episode recorded with 3.5 hours! We are very pleased with the result even though the technology messed up a bit, there are short periods where the sound disappears, and we sound a little tired at the end. We do not want to redo the episode, so you just have to overlook those parts of the episode! This podcast is only in Swedish, so we will also do a recap here on the blog, which will be available in English!

Ulrika poserar med Larken Rose under konferensen! Ulrika posing with Lark Rose during the conference!

Ulrika poserar med Larken Rose under konferensen! Ulrika posing with Larken Rose during the conference!

 

Radiotystnaden är över! / The radio silence is over!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det har varit 11 dagars radiotystnad från vår sida för att vi har prioriterat att umgås så mycket som möjligt med fantastiska människor och lyssna på föreläsningar istället för att sitta med våra datorer. Men nu är Anarchapulco-konferensen över och vi ska försöka få lite vardag här i Acapulco. Vi kommer att försöka uppdatera bloggen lite oftare den närmaste tiden för att uppdatera om alla möten och föreläsningar vi varit på och vi har även varit gäster på frihetsfaxen där vi berättar mer detaljerat om våra upplevelser den första tiden i Acapulco och om konferensen. Det avsnittet kommer att publiceras på torsdag kl 9 på denna sida, men även på Youtube. Vi har hittat ett underbart tillfälligt boende här och vi vill delge historien som ledde fram till att vi nu bor i ett penthouse i Acapulco. Det var med spänd förväntning som vi tog bussen från Puerto Escondido till Acapulco då vi hört både bra och dåliga saker om staden. Vi checkade in på det hotell som vi hade bokat i förväg och gick ut för att hitta någon mysig restaurang där vi kunde äta middag. Där kontaktade vi de lokala anarkisterna för att berätta att vi nu kommit till Acapulco och det visade sig att restaurangen vi satt på var ett av vattenhålen där ankorna brukar träffas. Inom loppet av tjugo minuter så kom Linus, Thora, David, Achara och Steve dit för att möta upp oss. Fler ankor anslöt och vi bestämde oss för att fortsätta kvällen hemma hos Linus och det var då vi blev introducerade till anarkisthuset. Här bodde redan flera av de som skulle delta på Anarchopulco-konferensen och vi fick veta att det fanns en lägenhet som var ledig i samma hus. Efter att ha suttit och pratat till halv sex på morgonen, och sedan sovit några timmar hos Linus, så hörde vi med hyresvärden om de hade en lägenhet att hyra ut. Vi hade väldigt tur då det visade sig takvåningen var ledig. Vi blev genast förälskade i utsikten och det var självklart att vi skulle hyra denna bostad när vi fick höra det låga priset. Nu visste vi var vi skulle spendera den kommande månaden!

It has been 11 days of radio silence from our side and the reason is that we have prioritized to spend as much time as possible with amazing people and listening to lectures instead of sitting with our computers. But now the Anarchapulco conference has ended and we’ll try to get some every-day feeling for us here in Acapulco. We will try to update the blog more often in the near future to inform you about all the meetings and lectures that we have been on. We have also been guests at the “freedom fax machine” (a Swedish ancap podcast) where we talk in more detail about our experiences in Acapulco so far and about the conference. This episode will be published on Thursday at 9 am (swedish time) on this page and on youtube. We have also found a wonderful temporary accommodation here and we would like to share the story about how we ended up with a penthouse in Acapulco. It was with eager expectations that we took the bus from Puerto Escondido to Acapulco, because we had heard both good and bad things about the city before we arrived. We checked into the hotel we had booked in advance and went out to find a cozy restaurant where we could eat dinner. There, we contacted the local ancap community to announce that we now had arrived to Acapulco and it turned out that we had managed to find one of the water holes in Acapulco where the ancap’s usually met each other. Within twenty minutes Linus, Thora, Achara and Steve came to meet us. More ancaps joined and we decided to continue our discussion at Linus apartment. That was when we were introduced to the anarchist house. Here, several of those that would attend the Anarchapulco conference already lived and we found out that there was one more apartment available in the same house. After sitting and talking to half past five in the morning, we slept a few hours in Linus apartment, then we asked the landlord if he had an apartment to rent out to us. We were very fortunate to find out that the penthouse on the 10th floor was vacant! We immediately fell in love with the view and it was obvious to us that we would rent it when got to hear the low price for renting the apartment. Now we knew were we would spend the coming month!

Karta över Acapulco! A map over Acapulco!

Karta över Acapulco! A map over Acapulco!

Åker taxi på Costeran! Travel by taxi on the Costera!

Åker taxi på Costeran! Travel by taxi on the Costera!

Vår första kväll med ankorna i stan! Our first evening with the ancap's in town!

Vår första kväll med ankorna i stan! Our first evening with the ancap’s in town!

Vårt vardagsrum! Our livingroom!

Vårt vardagsrum! Our livingroom!

Vår balkong! Our balcony!

Vår balkong! Our balcony!

Ulrika fotar vårt kök! Ulrika takes a picture of our kitchen!

Ulrika fotar vårt kök! Ulrika takes a picture of our kitchen!

Vårt sovrum! Our bedroom!

Vårt sovrum! Our bedroom!

Gästrummet! The Guestroom!

Gästrummet för de som skulle vilja komma och hälsa på! The guestroom for those who would like to come and visit!

Vi bor väldigt nära stranden! We live quite close to the beach!

Vi bor 400 meter från stranden! We live 400 meters from the beach!

Även här är solnedgången vacker! You can also find a beautiful sunset here!

Även här är solnedgången vacker! Also here the sunset is beautiful!

Ett år ute i världen! / One year out in the world!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Den 12:e februari 2015 startade vår resa genom att vi klev av planet och satte fötterna i Kambodja och vi har hunnit besöka 11 länder på 3 kontinenter under denna tid. Vi firar 1 år som nomader och det tänkte vi fira med att göra en liten lista på topp 13 platser som vi gillar extra mycket under dessa 12 månader som vi varit ute på vift och vi presenterar dem i bokstavsordning nedan. Det var verkligen svårt att sortera ut de bästa platserna och därför gör vi en topp 13- istället för en topp 10-lista. Vill ni se bilder från platserna så är det bara att följa länkarna!

Acapulco, Mexiko – Det är främst människorna som gör att denna plats hamnar på vår topplista, men vi gillar även turistdelen av staden och att viken gör att vattnet är lugnt så vi kan bada här.

Amed, Indonesien (Bali) – Jättemysig liten by på östra Bali med bra dykställen och inte lika turistigt som resten av Bali.

Don Det, Laos – En väldigt frihetlig och liberal liten ö i Mekongfloden som delar Kambodja och Laos i södra delen av Laos. Du faller snabbt in i den lugna atmosfären och njuter av de vackra soluppgångarna.

Jodhpur, Indien (Rajasthan) – Fantastisk stad i nordvästra Indien som förde våra tankar till tusen och en natt!

Mulu, Malaysia (Borneo) – Nationalpark i nordvästra Borneo med stora spektakulära grottsystem som man kan utforska!

Munnar, Indien (Kerala) – Ligger på 1700 meters höjd i södra Indien och är omringat av teplantage. Det luktar väldigt gott där och naturen är fantastisk!

Perhentianöarna, Malaysia – Två öar med kritvita stränder, blått vatten och en grön djungel. Dykningen är bra här, men vi njöt mest av stranden och atmosfären!

Puerto Escondido, Mexiko – Maten, atmosfären och naturen är så mycket bättre här än på sydöstra delen av Mexiko där alla stora, artificiella turistorterna finns.  

San Cristobal del Las Casas, Mexiko – En kyligare del av Mexiko och på 2200 meters höjd. Kan bli kallt, speciellt på kvällarna, men staden här jättemysig med intressant och färgglad arkitektur.

Singapore – En futuristisk stad som har många frihetliga fördelar om man inte har medborgarskap där. Vi gillade att umgås med ett härligt gäng libertarianer där!

Sipadan, Malaysia (Borneo) – Ett dykparadis! Fiskar på steroider och så mycket hajar och sköldpaddor!

Ubud, Indonsien (Bali) – En frihetlig plats med många expats boende där. Vi gillade särskilt bitcoin-människorna och den lugna atmosfären där.

Vang Vieng, Laos – Väldigt fin natur och mycket att göra om man gillar utomhusaktiviteter, som exempelvis klättring, och det var också väldigt frihetligt här.

On February 12 (2015), we started our trip when we got off the plane and put our feet on the Cambodian soil, and we have managed to visit 11 countries on three continents since then. We wanted to celebrate one year as nomads by making a list of the top 13 places we liked extra much during these 12 months that we have been travelling and we present them in alphabetical order below. It was really difficult to sort out the best places we have visited, therefore we decided to make a top-13 instead of a top-10 list. You can just follow the links if you want to see pictures from the places!

Acapulco, Mexico – It is mainly the people who make this place end up on our list, but we also like the tourist part of town and the bay makes the water calm so we can swim here.

Amed, Indonesia (Bali) – A small village in East Bali with very good diving spots and not as touristy as the rest of Bali.

Don Det, Laos – A very libertarian and small island in the Mekong River, that divides Cambodia and Laos in the south of Laos. You fall quickly into the peaceful atmosphere and enjoying the beautiful sunrises.

Jodhpur, India (Rajasthan) – Great city in northwestern India that brought our thoughts to the book thousand and one night!

Mulu, Malaysia (Borneo) – A National Park in the north of Borneo with large spectacular cave systems that you can explore!

Munnar, India (Kerala) – Located at 1700 meters altitude in south India and the small town is surrounded by tea plantations. It smells very good here and the mountainous scenery is fantastic!

Perhentian Islands, Malaysia – two islands with white sandy beaches, blue water and a green jungle. The diving is good, but we enjoyed the beach and the atmosphere most during our time there!

Puerto Escondido, Mexico – The food, the atmosphere and the scenery is so much better here than in the southeastern part of Mexico where most of the large, artificial tourist resorts are located.

San Cristobal del las Casas, Mexico – A colder part of Mexico at 2200 meters altitude. It can get cold there, especially in the evenings, but the town is very cozy with interesting and colorful architecture.

Singapore – A futuristic city that has many libertarian benefits if you do not have citizenship there. We liked very much hanging out with a great group of libertarians there!

Sipadan, Malaysia (Borneo) – A diving paradise! Fishes on steroids and so much sharks and turtles living around that island!

Ubud, Indonsien (Bali) – A libertarian place with many expats living there. We especially liked the bitcoin people and the peaceful atmosphere there.

Vang Vieng, Laos – Very nice scenery and plenty to do if you like outdoor activities such as climbing, and it was also a libertarian atmosphere here.

Vårt vattenhål och syn på avkriminalisering av droger / Our watering hole and view on decriminalization of drugs

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Vi stannade rätt länge vid Zicatelastranden och vi trivdes oerhört bra där så vi vill dela lite fler bilder med er innan vi berättar om det fantastiska Acapulco där vi nu befinner oss. Zicatela är ett surfarparadis och inte något för den som gillar att simma runt i lugna vatten. Vågorna kan bli 16 meter höga och flera internationella surftävlingar har tagit plats där. Trots den hårda mexikanska droglagstiftningen så är det en väldigt drogliberal plats. Det var nästan varje dag som någon kom upp till oss och erbjöd diverse droger och vi blev därför inspirerade att skriva om våra reflektioner om droger och droglagstiftning.

Vår erfarenhet är att ju hårdare lagstiftning mot droger ett land har som vi besökt på vår resa, desto synligare har den svarta marknaden varit. Det visar bara på att förbud, till och med dödstraff, inte stoppar drogförsäljningen, den gör marknaden bara svart och mycket farligare då eventuella dispyter inte hamnar i domstolar utan ute på gatan. Karteller är storspelarna på marknaden och de tolerar varken sena betalningar eller konkurrens och det resulterar i att människor dör, men dödsfall orsakas också för att drogerna ibland blandas ut med livsfarliga ämnen innan de säljs till kunden. Den ohederliga säljaren vet att ingen kommer gå till rättsväsendet för att anmäla ett bedrägeri involverande något som är olagligt. Den enda som sätts bakom galler är då personen som upprättar anmälan, särskild eftersom poliserna ofta är korrupta och en del av den svarta marknaden för droger. Förbud driver även på utvecklingen av nya och farligare droger, då säljarna alltid ligger ett steg före lagstiftningen och det händer bland annat i Sverige. Det är därför flera människor dör i Sverige just för att de brukar eller missbrukar dessa nya droger. De vill inte riskera att hamna i fängelse och bli stigmatiserade i samhället, så de köper droger som fortfarande är lagliga, men som potentiellt kan vara dödligt farliga. Förbud av droger tar inte bort drogerna utan leder bara till organiserad kriminalitet, självskadebeteende, utanförskap och våld. Förre FN-chefen Kofi Annan, före detta presidenter från Mexiko, Colombia och Brasilien, flera ledare i EU-länder, före detta utrikesministern i Norge, Thorvald Stoltenberg, superentrepenören Richard Branson och självklart anarkokapitalister (!) är del i en växande skara människor som vill avkriminalisera droger. Cannabis för medicinskt bruk är idag lagligt i 24 delstater i USA och helt avkriminaliserat i flera delstater och allt fler länder. Portugal har varit ett föregångsland i Europa och tydligt visat hur goda effekter avkriminalisering kan ge. Opinionen för att avkriminalisera åtminstone Cannabis verkar gå i rätt riktning i många länder, vilket vi tycker är väldigt bra.

Nedan får ni ett gäng bilder från vårt fantastiska vattenhål, Zicatelastranden, och en bild som visar läget för Cannabis i världen!

We stayed for quite a while at Zicatela beach and we liked it alot, so we want to share some more pictures with you before we write about the amazing Acapulco where we are now. Zicatela is a surfer’s paradise and not something for those who like to swim around in calm waters. The waves can be 16 meters high and several international surf competitions have taken place there. Zicatela beach is a very drug liberal place despite the tough Mexican drug legislation. It was almost every day that someone came up to as and offered various drugs, so this inspired us to share our reflections about drugs and drug laws.

Our experience is that the tougher the laws against drugs are in a country that we have visited on our trip, the more visible the black drug market has been. It just shows that criminalization, even the threat of death penalty, do not stop drug sales. The market just moves under ground and becomes much more dangerous. Any dispute that arises can’t be settled in the courts, so instead the disputes are settled by violence on the streets. Cartels are the big players on the market and they don’t tolerate late payments or competition, which results in people getting killed, but deaths are also caused by lack of quality assurance information about the drugs and sometimes dangerous substances are being used to dilute the drugs before they are sold to the customer. The dishonest seller knows that no one will go to the courts to report a fraud involving something that is illegal. The only one being put behind bars will be the person reporting the fraud, especially because the cops often are corrupt and involved in the black market drug trade. criminalization also drives the development of new and more dangerous drugs, since the sellers are always one step ahead of the law and this happens for example in Sweden. That is why several people in Sweden die, because they exploit or misuse these new untested drugs. They do not want to risk going to jail and being stigmatized in society, so they buy drugs that are still legal, but could be deadly dangerous. The prohibition of drugs does not remove the drugs, but only leads to organized crime, self-harm, exclusion from society and violence. Former UN chief Kofi Annan, former presidents of Mexico, Colombia and Brazil, several leaders in EU countries, former Foreign Minister of Norway, Thorvald Stoltenberg, super entrepreneur Richard Branson and of course anarcho-capitalists (!) are part of a growing number of people who want to decriminalize drugs. Cannabis for medical use is currently legal in 24 US states and in some states and countries the use of Cannabis is entirely decriminalized. Portugal, in Europe, is an excellent example of how positive decriminalization of drugs can be. The opinion to decriminalize marijuana at least seem to be going in the right direction in many countries, which we think is very good.

Now you get a bunch of pictures from our amazing watering hole, Zicatela beach, and an image showing the position of Cannabis in the world!

Världens godaste hamburgare finns på vårt favoritcafé! The world's tastiest burgers are our favorite cafe!

Världens godaste hamburgare på vårt favoritcafé! The world’s tastiest burgers on our favorite cafe!

Och de har även så goda fisktacos! And they also serve excellent fish tacos!

Och de har även väldigt goda fisktacos! And they also serve excellent fish tacos!

Vi älskar solnedgångarna här! We love the sunsets here!

Vi älskar solnedgångarna här! We love the sunsets here!

Vi tog en rundtur och hittade lite roliga ställen i Zicatela beach! We walked around and found interesting places around Zicatela beach!

Vi tog en rundtur och hittade lite roliga ställen vid Zicatelastranden! We walked around and found interesting places around Zicatela beach!

20160125_133348.jpg20160131_131348.jpg

Ulrika matchar blommorna! Ulrika matches the flowers!

Ulrika matchar blommorna! Ulrika matches the flowers!

img_20160131_183808.jpgimg_20160131_183349.jpg

Zicatelastranden är cirka 2 km lång och det är inte så mycket turister här! Zicatela beach is about 2 km long and it is not so much tourists here!

Zicatelastranden är cirka 2 km lång och det är inte så mycket turister här denna tiden på året! Zicatela beach is about 2 km long and it is not so much tourists here now!

20160131_181034.jpg

Det blev reggaefestival på stranden en helg och vi fick lyssna till reggae på spanska! A reggae festival on the beach were playing music during a weekend and we got to listen to reggae in Spanish!

Det blev reggaefestival på stranden en helg och vi fick lyssna till reggae på spanska! A reggae festival on the beach were playing music during a weekend and we got to listen to reggae in Spanish!

 

Ny adress och frihetliga tongångar! / New address and libertarian progresses!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Välkommen till vår nya blogg! På ytan har inte mycket ändrats, så det stora jobbet för Ulrika har varit det som inte riktigt syns. Det är tur att Ulrika inte visste vilket jobb det är att flytta en blogg, annars hade hon kanske inte satt igång det här projektet. Många lärotimmar med mycket frustration har det blivit, men nu känns det enklare att leka webbdesigner och kodknackare. Erfarenheten har gjort att Ulrika lovar att ge uppmuntrande ord till människor som faktiskt jobbar med att flytta och designa bloggar hädanefter, ni gör ett bra jobb!

Det har ju hänt en hel del sedan vi skrev sist som vi vill delge er. Först är det att vi äntligen fått kontakt med anarkokapitalister här i Mexiko och det visade sig att vår nya vän Pete bor i San Cristobal del las Casas, så vi möttes upp för middag och vin en av de sista kvällarna för oss i San Cristobal. Det var så roligt att träffa en likasinnad människa och ha vettiga diskussioner om allt från små vardagliga erfarenheter till globala händelser. Vi jämförde Sverige och Nya Zeeland och en hel del nickande instämmanden blev det. Det ska bli roligt att träffas i Acapulco om en månad!
Sedan har vår kära nyhetssajt vuxit ett steg och erbjuder nu premiumtjänster för ca 45 kr månaden så att man kan stötta bubb.la-projektet helt i en frihetlig anda baserat på frivillighet, tillskillnad mot socialistmedia som SVT och SR. Bubb.la är vår främsta källa till nyheter om vad som händer i Sverige och världen, och det är också via bubb.la som vi fått upp ögonen för andra frihetliga bloggar och tidningar. Vi har självklart blivit premiummedlemmar och vill du vara med och stötta projektet och få frihetliga och intressanta nyheter i ditt flöde eller som podcast, så kan du följa dessa länkar: facebook, hemsida, poddradio och premiumtjänsten.
Grundarna till bubb.la har även flyttat till varmare breddgrader och Sofia, som är en av grundarna, har även en egen blogg som vi vill tipsa om! Vi länkar även till bloggen här till höger, Sofia Arkestål – Politisk flykting!
Vi har också flyttat på oss och bytt ut varma tröjor och luvor till strand och bikini, men mer om det i nästa inlägg!

Welcome to our new blog! Not much has changed on the surface of our blog, so most of the work for Ulrika has been on what is not really visible. It is fortunate that Ulrika did not know how much work it is to move a blog, otherwise she might not started this project in the first place. Many hours of learning, with a lot of frustration, but now it feels easier to play web designer and code writer. The experience has made Ulrika make a promise to give words of encouragement to people who actually work with moving and designing blogs, you are doing a great job!

A lot has happened since we last wrote a blog post that we want to share with you. Firstly, we have finally made contact with anarcho-capitalists here in Mexico and it turned out that our new friend Pete lives in San Cristobal del las Casas, so we met up for dinner and wine one of the last evenings for us in San Cristobal. It was so nice to meet a like-minded person and have sensible discussions about everything from small everyday experiences to global events. We compared Sweden and New Zealand and a lot of nodding in agreement happened when we did. It will be fun to meet again in Acapulco in a month!
Secondly, our dear news site has grown a step and now offer premium services for 5 Euro a month, so now you can support the bubb.la project entirely in a libertarian spirit based on voluntarism, unlike the socialist state media that is called SVT and SR. Bubb.la is our primary source of news about what is happening in Sweden and the world, and it is also through bubb.la that we have found other libertarian blogs and news sites. Would you like to support the project and get interesting, libertarian news in your feed or as a podcast, just follow these links: facebook, home page, podcast and premium service.
The founders of bubb.la has also moved to warmer climates and Sofia, one of the founders, also has her own blog that you should check out (it’s in swedish)! We also link to the blog to the right, Sofia Arkestål – Political refugee!
Thirdly, we have also changed our location, and exchanged warm sweaters and caps with beach and bikini, but more on that in the next post!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Middag med Pete i kalla San Cristobal del las Casas! Dinner with Pete in the cold San Cristobal del las Casas!

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på "The Anarchast". Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of "The Anarchast".

Pete redigerar anarchastavsnitten, så vi fick se bakom kulisserna på “The Anarchast“. Pete is editing the anarchast episodes, so we got to see behind the scenes of “The Anarchast“.

bubbla

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

Stöd bubb.laprojektet! Support the bubb.la project!

 

Older posts Newer posts

© 2019 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑