Ankor på vift

A freedom-oriented travel blog

Author: Ulrika (page 1 of 21)

Being a pregnant traveler – first 15 weeks

We thought it would be interesting to write a blog post about our experiences being pregnant and nomads traveling the world. We are not doing this pregnancy the traditional way, so at least we can tell you about our pregnancy journey so far.
We are still in the planning stage for the rest of the pregnancy so we will update you about the future when we know more. For now, here is how the first 15 weeks have been for us.

Vi tänkte att det vore intressant att skriva ett blogginlägg om våra erfarenheter av att vara gravid och nomader som reser runt i världen. Vi gör inte denna graviditet på det traditionella sättet, så vi kan åtminstone berätta om vår graviditetsresa hittills.
Vi är fortfarande i planeringsstadiet för resten av graviditeten, så vi kommer att uppdatera er om framtiden när vi vet mer. Just nu kan vi berätta hur de första 15 veckorna har varit för oss.

Ulrika’s belly appeared last week and some days it is bigger than other days (like this day).  The picture is taken around week 15 in sunny Barcelona.

Ulrikas mage visade sig förra veckan och vissa dagar är den större än andra dagar (som denna dag). Bilden är tagen runt vecka 15 i soliga Barcelona.

We got a positive pregnancy test after Christmas while we still where in Paphos (Cyprus) and we were excited to celebrate the new year being three humans in our family team. Just before we left the island Ulrika started bleeding just a little, so we wanted to do a check up to see what was causing the bleeding. It is nice being in countries with easy health care systems, here in Cyprus we went to a  private hospital and got an emergency appointment just one hour after our arrival.

Vi fick ett positivt graviditetstest efter jul medan vi fortfarande var i Paphos (Cypern) och vi var glada över att kunna fira in det nya året som tre människor i vår familj. Strax innan vi lämnade ön började Ulrika blöda lite så vi ville göra en kontroll för att se vad som orsakade blödningen. Det är trevligt att vara i länder med bra vårdsystem, här på Cypern åkte vi till ett privat sjukhus och fick en akuttid bara en timme efter vår ankomst.

We got to see a tiny “worm” with one pixel blinking, confirming that we did have a heart beating inside Ulrika’s uterus, in week 7. The bleeding came from a rupture in the endometrium (black area above the amniotic sac). The doctor prescribed rest and two shots of progesterone, two days apart, and we could move on if no more bleeding occurred. The cost was 84 Euro for everything (emergency-visit, ultrasound, examination and two progesterone shot appointments).

Vi fick se en liten “mask” med en pixel som blinkande, vilket bekräftade att vi hade ett hjärta som slog i Ulrikas livmoder, i vecka 7. Blödningen kom från en bristning i endometriet (svart område ovanför fosterhinnan). Läkaren ordinerade vila och två sprutor progesteron, två dagar mellan sprutorna, och vi kunde resa vidare om ingen mer blödning inträffade. Kostnaden för allt blev 84 Euro (akut-besök, ultraljud, undersökning och progesteron administrerat vid två tillfällen).

Ulrika started feeling nauseous just before we left Cyprus, but the full storm of  nauseousness and vomiting came when we had arrived to Athens (Greece). The first week in Athens was so bad that Ulrika barely could leave the apartment. We had a lovely park with pine trees next door that we could visit those hours when Ulrika felt a little bit better. Most smells of food and drinks were repulsive to Ulrika and Pontus had to be in another room if he wanted to drink coffee. The only things Ulrika could eat were choco pops or strawberries with milk, and raw carrots.

Ulrika började känna sig illamående strax innan vi lämnade Cypern, men den fulla stormen av illamående och kräkningar kom när vi anlänt till Aten (Grekland). Den första veckan i Aten var Ulrika så dålig att hon knappt kunde lämna lägenheten. Vi hade en härlig park med tallar bredvid som vi kunde besöka de timmar när Ulrika kände sig lite bättre. De flesta lukter av mat och drycker var  motbjudande för Ulrika och Pontus var tvungen att vara i ett annat rum om han ville dricka kaffe. Det enda som Ulrika kunde äta var choco pops eller jordgubbar med mjölk, samt råa morötter.

Our great airbnb-hosts in Athens could recommend a gynecologist, so we could do a follow up in week 9 to see if we could actually hear a heart beating this time. The Greek health care system is as dysfunctional as the Swedish health care system, but in one way the Greek system is better. A lot of the Greek doctors have a private practice after the state working hours, where they see patients during evenings and weekends. So if you pay privately, it is quite easy to see a doctor in Athens. The cost was 30 Euro for ultrasound, examination and pictures.

Våra härliga airbnb-värdar i Aten kunde rekommendera en gynekolog, så att vi kunde göra en uppföljning i vecka 9 för att se om vi faktiskt kunde höra ett hjärta som slog den här gången. Det grekiska hälsovårdssystemet är lika dysfunktionellt som det svenska hälsovårdssystemet, men på ett sätt är det grekiska systemet bättre. Många av de grekiska läkarna har en privat mottagning efter de statliga arbetstimmarna där de träffar patienter på kvällar och helger. Om du betalar privat, så är det ganska lätt att träffa en läkare i Aten. Kostnaden var 30 Euro för ultraljud, undersökning och bilder.

Here is the first real picture of “det lilla livet”, 1.4 cm from crown to rump and now we heard a beating heart.
Another thing that we love and that you can’t find in Sweden is private labs where you can go to get your body fluids analysed without having to go through a doctor. Most countries we’ve traveled to has this kind of system. In Athens, the labs have a drop-in system in the morning when they draw your blood and for most analysis you come back in the afternoon to get your result. Ulrika’s gynecologist wanted Ulrika to see how her thyroidea was working, so the morning after we went to one of the labs nearby and got the results back a few hours later. This kind of easy system is what we like. The lab analysis of TSH-levels costed 15 Euro.

Här är den första riktiga bilden av det lilla livet, 1,4 cm från huvud till rumpa och nu hörde vi ett slående hjärta.
En annan sak som vi älskar, och som du inte kan hitta i Sverige, är privata labb dit du kan gå för att få dina kroppsvätskor analyserade utan att behöva träffa en läkare först. De flesta länder som vi har rest till har den typen av system. I Aten har laboratorierna drop-in på morgonen när de drar ditt blod och för de flesta analyser kommer du tillbaka på eftermiddagen för att få ditt resultat. Ulrikas gynekolog ville att Ulrika skulle kolla hur hennes tyroidea (sköldkörtel) fungerade, så morgonen efter åkte vi till ett av laboratorierna i närheten och fick resultatet några timmar senare. Sådana smidiga system gillar vi. Labbanalysen av TSH-nivåer kostade 15 Euro.

The routine check-up around 12 weeks where done in Torrevieja (Spain). Ulrika had been feeling nauseous up to this point, but around week 12 it finally stopped and Ulrika’s “vomiting in restaurant toilets”-tour, which where especially bad in Torremolinos (Spain), went away.
The Quiron Salud private Hospital in Torrevieja is an internationally known hospital and people come here from all over Europe for surgery, cancer treatments, IVF’s etc. It was really easy to get an appointment here and we got to experience a modern, service-minded and customer-centered health care.

Den rutinmässiga vecka 12-kontrollen gjorde vi i Torrevieja (Spanien). Ulrika var illamående fram till denna punkt och omkring vecka 12 slutade det äntligen och Ulrikas “kräkas i restaurangtoaletter”-turné, som var särskilt intensiv i Torremolinos (Spanien), försvann.
Det privata sjukhuset Quiron Salud i Torrevieja är ett internationellt erkänt sjukhus och människor kommer hit från hela Europa för kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar, IVF etc. Det var väldigt enkelt att få en tid här och vi fick uppleva en modern, serviceinriktad och kundcentrerad hälsovård.

We were even asked if we wanted a Swedish or English interpreter with us and we heard Dutch and Norwegian interpreters in the waiting room, so the language barrier isn’t a problem here. We wanted to do a number of different tests, including the NIP-Test where you get to know the risk for a trisomy pregnancy, and it was possible to do here.

Vi blev även tillfrågade om vi ville ha en svensk eller engelsk tolk med oss och vi hörde även holländska och norska tolkar i väntrummet, så språkbarriären är inte ett problem här. Vi ville göra ett antal olika tester, inklusive KUB-testet där man får veta risken för en trisomigraviditet, och det var möjligt att göra här.

They had just gotten a new ultrasound machine, so the details we could see was incredible. Here is “det lilla livet” in week 12 of the pregnancy about 5 cm from rump to crown. She was quite active during this ultrasound so we got to see her ninja skills, her sucking her thumb and some waving of arms.  It was after this ultrasound we could announce to the world that our family now consists of three humans.

De hade precis fått en ny ultraljudsmaskin, så detaljerna vi kunde se var otroliga. Här är “det lilla livet” i vecka 12 av graviditeten, ca 5 cm från huvud till rumpa. Hon var ganska aktiv under detta ultraljud så vi fick se hennes ninjafärdigheter, se henne suga på tummen och lite vevande med armarna. Det var efter detta ultraljud som vi kunde tillkännage för världen att vår familj nu består av tre människor.

In addition to the NIP-Test, Ulrika also got a full body analysis: hematology, microbiology, biochemistry, serology etc. We had to wait for the results so we extended our stay in Torrevieja.

Förutom KUB-testet fick Ulrika också en fullständig kroppsanalys: hematologi, mikrobiologi, biokemi, serologi etc. Vi fick vänta på resultaten så att vi förlängde vår vistelse i Torrevieja.

The nice nurses at the blood analysis station. Ulrika was happy to give away some blood to find out the status of her pregnant body. The vitamin D-concentration is one of the tests she has wanted to do for a long time.
We’ve paid 568 Euro for two doctors visits with English interpreters, two ultrasounds (one with the 3D ultrasound feature), blood and urine work and the NIP-Test. Ulrika has a maternity add-on insurance coupled to her international medicine and accident insurance,  an insurance we recommend to have if you want to live as a nomad.

De snälla sjuksköterskorna vid blodanalysstationen. Ulrika var glad att ge bort lite blod för att få reda på statusen för hennes gravida kropp. Vitamin D-koncentrationen i blodet är en av de tester som hon har velat göra länge.
Vi betalade 568 euro för två doktorsbesök med engelska tolkar, två ultraljud (ett med 3D-ultraljudsfunktion), blod och urinanalyserna, samt KUB-testet. Ulrika har ett graviditetstillägg kopplad till hennes internationella medicin- och olycksfallsförsäkring, en försäkring som vi rekommenderar att ha om du vill leva som nomad.

We came back a few weeks later for the second visit where we got our results and to see our little Gollum using the 3D-feature on the ultrasound machine. Ulrika was now pregnant in week 15 so “det lilla livet” was now 9 cm from crown to rump. She was sleeping with her face towards Ulrika’s spine so we could only see her back and she didn’t move this time around.  We got confirmation that it is a girl we are expecting and everything looked good for both our girl and Ulrika. 
We carry  Ulrika’s own journal with us wherever we go, because our life style doesn’t permit us to stick to one doctor. So this far Ulrika’s journal consists of Greek and Spanish papers, so we will see which other languages will be included in the journal before “det lilla livet” enters the world. We prefer to be in full control ourselves and we don’t want to be dependent on one doctor or health care system, but we are welcome to contact our Greek doctor any time if we have questions. 

Vi återvände några veckor senare för det andra besöket där vi fick våra resultat och möjligheten att se vår lilla Gollum med hjälp av 3D-funktionen på ultraljudsmaskinen. Ulrika var nu i vecka 15 i graviditeten så “det lilla livet” var 9 cm från huvud till rumpa. Hon sov med ansiktet mot Ulrikas ryggrad, så vi kunde bara se hennes baksida och hon rörde sig inte denna gång. Vi har fått bekräftelse på att det är en tjej som vi väntar på och allt såg bra ut för både vår tjej och Ulrika.
Ulrikas egen journal bär vi med oss vart vi än reser för vår nomadiska livsstil tillåter oss inte att hålla oss till en läkare. Ulrikas journal består så här långt av grekiska och spanska papper och vi får se vilka andra språk som kommer att ingå i journalen innan “det lilla livet” kommer till världen. Vi föredrar att själva ha full kontroll och vi vill inte vara beroende av en läkare/vårdcentral eller vårdsystem, men vi är välkomna att kontakta vår grekiska läkare när som helst om vi skulle ha frågor.

 We traveled to Barcelona and Ulrika’s belly just appeared over night so we went to H&M to buy Ulrika’s first set of maternity jeans in week 15 of the pregnancy. Now we are patiently waiting for our girl to grow big enough to come out and join us. 

If you have any questions about pregnancy and nomad life, please feel free to send us a message on our social media accounts or email.

Vi reste till Barcelona och Ulrikas mage visade sig över en natt så vi gick till H&M för att köpa Ulrikas första uppsättning av graviditetsjeans i vecka 15 av graviditeten. Nu väntar vi tålmodigt på att vår tjej ska bli stor nog att komma ut och slå följe med oss.

Har ni några frågor om hur det är att vara gravid och nomad så får ni gärna skicka ett meddelande till oss på på några av våra sociala medier eller maila.

Meeting up with Filip in Torrevieja

Ulrika’s newest family member Filip jumped on an airplane for the first time in his life to visit his best auntie (moster). He brought his mother as well, Ulrika’s sister Rebecca, and we had a lovely week in Torrevieja (Spain) together. Be prepared for cute baby pictures!


Ulrikas nyaste familjemedlem Filip hoppade på ett flyg för första gången i sitt liv för att besöka sin bästa moster. Han tog med sig sin mamma, Ulrikas syster Rebecca, och vi hade en underbar vecka i Torrevieja (Spanien) tillsammans. Var beredd på söta bebisbilder!

This little guy and his mother were the reason we ended up in Spain in the first place. Filip’s first travel abroad at 3.5 months and he came to visit his aunt, uncle and his grandparents (farmor and farfar).

Ulrika and her sister enjoying lunch at La Marina. The first week in Torrevieja was all about hanging out with Ulrika’s sister and nephew.

Selfie-time, most pictures in this blog post will include family members!

We spent our days walking around in Torrevieja and enjoying the sun. We got a lovely view of Torrevieja from the pier in the marina that stretch out 2 km from the coast.

The pier acts like a huge wave breaker for the marina, and protects the ships from nasty weather.

We were fortunate with the weather. It was still cold during the evenings, but warm during most days.

Torrevieja is surrounded by beaches and we actually saw a few people swim in the sea.

Ulrika snuggled with Filip as much as she could during their week together.

Rebecca, Filip ad Ulrika went to Centro Comercial Zenia Boulevard, a big shopping mall 8 km south of Torrevieja. They have a lot of well-known stores and a great play ground for children.

Rebecca loves to visit pharmacies when she is out travelling to see how they work and what products they have. She is a pharmacist herself so that’s why! We love the Spanish pharmacies- they can write prescriptions for you and take several blood tests, like glucose etc. Many pharmacies had a blood pressure machine and we took our blood pressure for 1 Euro per person. Also, it is to a pharmacy you go if you want to weigh your child and measure their height. No need to book appointments here.

Rebecca cooked dinner for us one night and we did a full Swedish taco night with Santa Maria products.

Grandpa (Farfar) fixed a baby chair for Filip so he could join us at the table.

Filip’s grandma and grandpa (farmor och farfar) live here in Torrevieja so they took us to their favorite places to eat. Filip had other ways to eat, so he got some peace and quiet under Rebecca’s poncho. Spanish people and drunk foreigners can get quite loud in small restaurants.

Two of Ulrika’s favorite persons in the world.

Torrevieja’s Carneval was going on so we went to see an incredible street show with people of all ages.

They wore incredible designs with a lot of detail. We only had a mobile phone, so the pictures aren’t so great.

One week with family goes fast, so we said good bye to Rebecca and Filip for this time. We stayed in Torrevieja, because it was time for Ulrika to do the week 12 routine check up.

See you soon Filip!

Gibraltar on a rainy day

Gibraltar is one of many things on our bucket list and now it was time for us to visit this famous rock. Ulrika started to feel better during our last days in Malaga, she was only affected by nausea and vomiting in the evenings, so we took a chance and joined a tourist group to Gibraltar over the day. It was a really nice day, except for the weather, and we are glad that we managed to get here. 


Gibraltar är en av flera saker på vår “bucket list” och nu var det dags för oss att besöka denna berömda klippa. Ulrika började må bättre under våra sista dagar i Malaga, hon blev bara påverkad av illamående och kräkningar på kvällarna, så vi chansade och åkte med en turistgrupp till Gibraltar över dagen. Det var en riktigt trevlig dag, förutom vädret då, och vi är glada över att vi lyckades komma hit.

We were so close to Gibraltar so we just had to tick this place off our bucket list.

It was a really rainy day, so we were glad that we had decided to go with an organised tourist group and not renting a car and go by ourselves, which was what we wanted to do in the first place.

We had to change to a smaller vehicle than a bus when we came to Gibraltar and soon we realised why you need a slimmer car while driving around here.

We went out to the Trinity Lighthouse on the Southern point of Gibraltar.

From here we got a good view of Africa and Morocco on the other side of the strait. You probably get an even better view on sunny days.

Europa Point has been the site of earlier Spanish and Moorish fortifications as well as later British fortifications. Nowadays a restored artillery battery (Harding’s Battery ) is standing here and it is open to the public. Next it was time for us to got up on the rock.

Gibraltar does’nt have a lot of natural resources, but they use large rock water catchments to collect rainwater. Two desalination plants are then used to produce fresh water for the rock inhabitants.

Gibraltar has expanded so the west side (the harbor and the residential area) are standing on man-made ground.

The shipping industry is one of the major employers in Gibraltar.  29 000 people live here and 12 000 people commute to Gibraltar every day for work and they only have 0.5% unemployment rate.

Down in the city you can clearly see where the water line used to end. The wall around the city center was the former barrier between the sea and the city. You still see iron rings high up on the wall where ships visiting Gibraltar used to anchor.

Don’t pet the monkeys sign on the rock.

Most of the upper part of the Rock is covered by a nature park, which is home to around 230 Barbary macaques. They are the only wild monkeys found in Europe and they enjoyed the weather as much as we did this day. They protected their infants between them with their body heat. Most of the Barbary macaques in the world live in the Middle Atlas mountains of Morocco, so researcher think that the ancestors of these monkeys came to Gibraltar during the Islamic (Moorish) period.

We took a car up the mountain, but there is a  also cable car that runs from ground level to the top of the Rock that you can  take.

Remnants from the heavy fortifications and military strategies of Gibraltar can be seen everywhere, some successful others not so much.

We visited St. Michael’s cave, which can be found on the upper part of the rock. There are over 150 limstone caves on the rock, but this one is the most visited. In 1974 a proof of early human settlements have been found here and cave art has dated human presence here as early as 15,000 to 20,000 years ago. Also, two Neanderthal skulls have been found here and it is possible that they were among the first to set foot on Gibraltar around 40,000 BC.

St. Michael’s Cave is believed to have had a military use since the Berber’s conquest in 711 AD. During World War 2 the entire cave was prepared to be used as an emergency military hospital, but it was never used as such. Nowadays, the St. Michael’s Cave is a light show and a concert hall.

Back down after a interesting tour on the rock, we had a few hours exploring Gibraltar by ourselves.

The head of state is the British monarch, who is represented by the Governor of Gibraltar. The Convent has been the official residence of the Governor of Gibraltar since 1728. However, Gibraltar has almost complete internal self-governance.

We went urban exploring on the North side of the Rock with the mission to get up to the Moorish castle.

We found a very intersting placement of an escalator in the middle of nowhere.

The Moorish occupation is by far the longest in Gibraltar’s recorded history. It lasted from 711 to 1309 during the first round and then again from 1350 to 1462.

Moorish castle was built during the first occupation and it had an important part in the Muslim invasion of the Iberian Peninsula, which led to Islamic domination of the Iberian Peninsula for more than seven centuries.
The castle standing here today was rebuilt during the second Moorish occupation in the early 14th century, The first castle was almost completely destroyed after the re-occupation by Spanish forces from 1309 to 1333.

Then it was time for us to leave Gibraltar for this time and we left just in time for the sun to show itself. More pictures from Gibraltar can be found in the slideshow below.

 

Gibraltar airport is the only airport in the world which has a main road crossing the runway. To get to Gibraltar from Spain, you simply have to drive or walk across the runway.

This is how it looks like crossing the runway while traveling on the north-south street, Winston Churchill Avenue.

Back to Spain, just a border control between us and meeting up with family!

Ulrika gästar Radio Frihetligt

Sorry friends, this will mostly be in Swedish! (Ulrika is guest in a Swedish libertarian radio show) 

Ulrika har varit med i Radio Frihetligt och det blev ett 40 minuters samtal med vår vän Simon om hennes syn på frihet, bitcoin, nomadlivet och hur vi vill leva vårt liv.   Det blev ett trevligt samtal även om Ulrikas gravidhjärna ibland ställde till det och  gjorde att hon ibland tappade vad hon ville säga 🙂

Jag hoppas att ni tycker om avsnittet!

Vi vill också tacka våra vänner familjen King för de fina julklapparna. Våra bitcoin-pashminasjalar passar vår livsstil och de har verkligen varit till hjälp under kalla kvällar här i Spanien! Ni kan hitta bitcoinsjalarna i deras webbutik!

We also want to thank our friends the King family for the lovely Christmas gifts. Our bitcoin Pashmina scarfs fit our lifestyle and they have really been helpful during the cold evenings here in Spain! You can find the bitcoin scarfs in their online store!

 

Malaga and the birthplace of Picasso

It was time for us to visit Spain again and this time we came to Malaga on the famous Costa del Sol coast line. We have been to Northern Spain/Catalonia before, but we’ve have never been in the Southern parts before. Ulrika had a rough couple of weeks in Athens, being pregnant and vomiting, so warmer weather was high priority for her and cheap flight tickets made us go to Malaga. It turned out that we had arrived to Pablo Picasso’s birthplace.


Det var dags för oss att besöka Spanien igen och den här gången kom vi till Malaga på den kända Costa del Sol-kustlinjen. Vi har varit i norra Spanien/Katalonien innan, men vi har aldrig varit i södra delarna tidigare. Ulrika hade ett antal tuffa veckor i Aten, med graviditet och kräkningar, så varmare väder var hög prioritet för henne och billiga flygbiljetter gjorde att vi tog oss till Malaga. Väl där så visade det sig att vi hade kommit till Pablo Picassos födelsestad.

The weather was the major reason why we came to Southern Spain. There was almost down to 0 degrees Celsius during the nights in Athens, so adding 10 degrees to our environment was exactly what Ulrika needed.

We really loved the infrastructure in Costa del Sol. We lived in Torremolinos, a small town south of Malaga, and it took 25 minutes to get in to the city center. The train passed the airport so it was super easy to get from the airport cheaply and it went down all the way to Fuengirola.

We wanted to see Malaga so we used the train to get in to the city center.

Malaga is green and smells lovely from all the flowers in the parks and from the flower shops we passed on our way to our first mission of the day.

Pablo Picasso was born on 25th of October 1881 in Malaga, so that is why you can find a Picasso museum here today. We were not allowed to take pictures inside the museum, but we took one sneak picture.

And it was on the only paintings we liked. We did enjoy Picasso’s early work , like the paintings in the picture, and his lithographs, but the rest, his cubism period and sculptures were rubbish. If it was an exhibition created by a five-year old we would have been impressed, now when it was a full-grown man’s paintings on display, a man who had proven he could paint, it was ridiculous. We felt that we where walking around in the story “The Emperor’s New Clothes” by Hans Christian Andersen, because we can’t understand how people not can see how bad it is.

The Cathedral of Málaga, built between 1528 and 1782, was our next visit. We do enjoy walking around in religious buildings to look at the architecture and paintings inside, but we avoid being inside them if there is some kind of ceremony going on. Lucky for us, there was nothing going on here while we were around.

The inside of the Malaga Cathedral was beautiful.

We found interesting sculptures as well.

The Cathedral’s organ was very impressive.

We continued walking and found another church that reminded us of a similar church built in Antigua in Guatemala.

It was also in Antigua where we took Spanish private lessons, so we find it easy to be in Spain, because we understand what people say, we can read most of the signs and we can make ourselves understood when speaking Spanish, even though we lack the grammar skills.  Our adventures in Antigua can be read about here, here and here.

Mount Gibralfaro, a 130 meter high foothill, was our afternoon adventure. We got a great view over Malaga and there is a castle on top of the hill that we wanted to visit.

The view over Malaga! You could see from Malaga’s town hall all the way to to airport, which is near the mountains in the distance.

We also got a good look on Plaza de toros de La Malagueta, where they hold bullfights in September every year.

Gibralfaro has been the site of fortification since 770 BC and the whole top of the hill is closed off by a big wall. Normally, there is an entrance fee to get in, but if you come after 2 pm on a Sunday it is free to just walk in and explore the grounds.

We took the way down the hill with a lot of gardens planted around the pathway, it was beautiful even though we walked here in the middle of the winter.

We walked back to our train following the harbor promenade.

At this time in the pregnancy Ulrika always got nauseous later during the day, so we had to get back to our place before it got so bad that she had to vomit.

The nausea got better here in Spain, so Ulrika could actually eat food during the day. One of the first full lunches she could enjoy after a few weeks of feeling crappy.

Torremolinos was where we were hanging out most of our days.

We started to take long walks up and down the promenade. It was awesome to be able to activate my body again.

No swimming for us here though.

Our favorite place was La Batería Park, where we would take our morning runs to.

There is an observation tower standing in the corner of the park and we got a great view over Torremolinos from there.

Beautiful view of the park and the Sierra de Mijas mountain range.

The skyline of Torremolinos from the observation tower.

A Cañon Schneider stands next to the observation tower.

Then it was time to go North to meet up family, and the Journey from Malaga to Alicante took us really close to two National parks, the Sierra de Huétor Natural Park was on our North side.

An the Sierra Nevada mountain range, which is covered with snow right now. It was a strange, but familiar sight, before coming back to the Spanish coast and 20 degrees Celsius.

A delayed Christmas present – the gift of life

We can finally tell you that our life will hopefully change to become even better in 2018. We have been planning this for some time and it is the biggest reason why our 2017 were all about taking steps to become as free as we can be in an unfree world.

2018 couldn’t start better for us, it is the year that we now can say that we are no longer two persons that are traveling the world, but three! We are happy to announce that we are now carrying precious cargo in the form of a new life with us.


Vi kan äntligen berätta för er att vårt liv förhoppningsvis kommer att förändras till att bli ännu bättre under 2018. Vi har planerat det här under en tid och det är en stor anledning till varför vårt 2017 handlade om att vidta åtgärder för att bli så fria som vi kan i en ofri värld.

2018 kunde inte börja bättre för oss, det här är året som vi nu kan säga att vi inte längre är två personer som reser runt i världen, utan tre! Vi är glada att meddela att vi nu bär på dyrbar last i form av ett nytt liv med oss.

The secret we’ve carried for the last months can finally be revealed. We are brewing a new life, ingredients are our DNA and our mission is to grow our next generation to be free in an unfree world.

Ulrika woke up on Boxing day morning and knew that she was pregnant, but didn’t say anything to Pontus. All the pharmacies in Paphos were closed that day, so she sneaked out in the morning the day after to purchase a pregnancy test. Two lines appeared straight away and she put the positive test in a box and wrapped it to give Pontus as a delayed Christmas gift. Pontus reaction when he opened the gift was priceless, his eyes were sparkling and he was a bit shocked. Ulrika had really taken him by surprise, but it was a nice surprise!

So 12 weeks have passed  and “det lilla livet” or “the little life “, our nickname of the human inside of Ulrika, was 5.1 centimeters from crown to rump. She(?) was moving and kicking around in the uterus, and we got a glimpse of her(?) sucking the thumb and waving her(?) arms. The lack of detectable male genitalia suggests that we are expecting a daughter, but it is to early to be 100% sure. We’re hoping to welcome “det lilla livet” in the end of the northern hemisphere’s summer of 2018.

Acropolis of Athens

The impressive Acropolis, one of the places we had on our bucket list, and now we had the opportunity to visit this historical landmark. We really love going to places off season. We had lovely weather, not too warm for us, and no crowds of sweaty tourists to be pushed around in. Tourist websites claim that  you can expect long queues to get in (two hours), but going here on a Sunday in January, like we did, was perfect – no queues whatsoever. We just went straight to the ticket office, which sells entrance tickets for half price during the winter season, as most museums in Athens do, and then we just walked straight up to the top.


Det imponerande Akropolis, en av de platser vi hade på vår “bucket list” och nu hade vi möjlighet att besöka det här historiska landmärket. Vi älskar verkligen att åka till ställen under lågsäsong. Vi hade underbart väder (inte för varmt) och inga folkmassor av svettiga turister vi behövde trängas med. Turistwebbplatser hävdar att du kan förvänta dig långa köer för att komma in (två timmar), men att gå hit på en söndag i januari, som vi gjorde, var perfekt – inga köer alls. Vi gick direkt till biljettkontoret, som säljer entrébiljetten till halva priset under vintersäsongen, vilket de flesta museer i Aten gör, och sedan vi gick bara rakt upp till toppen.

Finally here on top of Acropolis. Acropolis means highest, topmost or outermost city, and you’ll find Acropolis up on a hill surrounded by step cliffs, which was chosen for defense reasons.

The gates we passed through to enter Acropolis. There are documents confirming that people have been living in the area since the 6th millennium BC, but most of the landmarks seen here today are from the times after 500 BC.

It is said that the most important surviving building of Classical Greece is the Parthenon, a former temple built in the honor of goddess Athena, which stood finished 438 BC. The Parthenon was turned into a Christian church in the 6th century AD, and became a mosque in the early 1460s after the Ottoman Empire took over Athens. It has survived earthquakes and bombs, with severe damage, but the Parthenon has been reconstructed. Today a major renovation is going on after a poorly performed restoration in the 19th century.

The Erechtheion is an ancient temple built between 421 and 406 BC and was dedicated to Athena and Poseidon. The temple contains holy relics for old time Athenians. The story goes that the marks inside the temple are from Poseidon’s trident and the sacred olive tree (in front of the temple in the picture) sprouted when Athena struck the rock with her spear when she won over Poseidon in their battle for Acropolis.

You get a good view of Lycabettus hill on top of Acropolis, which is said to be leftovers after the goddess Athena built the Acropolis cliff.

More about Lycabettus hill can be read here.

The Odeon of Herodes Atticus can be found on the south slope of Acropolis and it is an impressive stone theatre built in 161 AD (and renovated in 1950) by the Athenian magnate Herodes Atticus in memory of his wife Aspasia Annia Regilla. It had a capacity for 5,000 people.

The Theatre of Dionysus Eleuthereus is a marble stone theatre built at the foot of the south cliff of Acropolis and it was the first theatre ever built dating back to the 6th century BC. The theatre was dedicated to Dionysus, the god of plays and wine.

The ancient Athens’ biggest theatrical celebration, the Dionysia took place here. The Dionysia was a large festival in honor of the god Dionysus, where the central elements of the festival were a competition between dramatic tragedies. There was also a comedy competition category included in the festival from 487 BC .

The theatre was supposedly the birthplace of Greek tragedy.

The theatre could seat as many as 17,000 people and the rumor says that the theatre had excellent acoustics.

Among those who competed at the Dionysia festival and whose works have survived, were Aeschylus, Sophocles, Euripides, Aristophanes, and Menander. A replica of the statue of Menander stands next to the theatre today.

We found pieces of the old city here and there around the area.

But most statues stand under roofs in designated areas of Acropolis.

We had a lovely day at the Acropolis in Athens and we were glad that we had the possibility to come here and see this place with our own eyes.

We said good bye to Athens and Greece and went to another Southern European country, Spain.

The Byzantine Empire, Christianity and lovely Athens

The Byzantine and Christian Museum was on our to do list in Athens and we can highly recommend spending an afternoon here if you want to learn more about the most powerful economic, cultural, and military force in Europe during the first thousand years  of our western era. We had read about the museum beforehand and our awesome Airbnb-hosts also recommended the museum, so we had high expectations on our visit and we were not disappointed.


Museet “Byzantine and Christian Museum” var på vår att göra-lista i Aten och vi rekommenderar starkt att spendera en eftermiddag här om du vill lära dig mer om den starkaste ekonomiska, kulturella och militära kraften i Europa under de första tusen åren av vår västerländska tideräkning. Vi hade läst om museet på förhand och våra fantastiska Airbnb-värdar rekommenderade också museet, så vi hade höga förväntningar på besöket och vi blev inte besvikna.

The Byzantine and Christian Museum was recommended by our Airbnb-hosts. We wanted to learn more about the early days of Christianity, so why not acquire the knowledge in Athens.

The Byzantine Empire sprung from the fall of the Roman Empire during the 5th century AD. The Byzantine Empire is actually the surviving part of the Eastern Roman Empire. Its capital was Constantinople, which today is a part of Turkey, with the name changed to Istanbul. The Byzantine Empire existed for a thousand years until it fell to the Ottoman Turks in 1453.

The Byzantine Empire was founded by Constantine I in the 3rd century AD, and Christianity was legalized and became the official religion in the empire. In the 6th century AD, the Byzantine Empire switched from Latin to Greek as their official language.

There where different sections covering art, culture, everyday life, governance, administration and religious activities from different parts of the Byzantine Empire. They even had a section covering the Copts, the Christian population in Egypt. This is clothes and shoes that a Christian child would wear in the Egyptian part of the Byzantine Empire.

One part of the museum that we found very interesting, was the huge controversy and religious division over Iconoclasm (breakers of icons and religious images) over iconodules (supporters of icons and religious images) during the 8th and early 9th centuries. The iconoclasts banned all religious pictures of icons and christian heroes and wanted the cross to be the only symbol for worship, whilst iconodules wanted to keep the worship and veneration of images of Jesus, the Apostles and saints.

There were religious art hanging in the museum.

There were plenty of jewelry on display in the museum.

and equipment for everyday life like oil lamps.

Parts of houses where also displayed in the museum, so you got a feeling for Byzantine architecture. More pictures from the museum can be found in the slide show below.

 

Athens is huge, but we managed to get a feeling for the neighborhoods we where surrounded by. They grow non-eatable orange allées in the city.

Athens has a lot of smaller and bigger parks. We had a lovely pine forest park near us that we explored.

And their balconies are filled with green plants.

Sometimes there is a tree right on the streets. Vehicles be aware!

We walked by a beautifully painted school and we had to take a picture of it.

And we found a car repair shop with a go-cart like car on display showing the mechanism behind how a car works. Just small things that we love finding while walking around in a new city,

Pontus got himself a fresh haircut whilst in Athens.

OKEIO  is our favorite restaurant in Athens. which is near the Byzantine Museum and the cliff railway that takes you up on the Lycabettus hill.

Both the interior design and food is lovely.

They serve a mix of Greek and European dishes.

We tried a local restaurant that we got recommended by our Airbnb-hosts and we got to taste many kinds of traditional Greek food here.

And eat meat German style here in Athens, which they call “Kotsi”, 8 euro for a huge chunk of tender meat.

We also got to hang out with our awesome Airbnb-hosts Khatchig and Matina. Blurry pictures, but lovely times!

Thank you M and K for all your help and recommendations while we stayed in Athens. It made our time in Athens so much easier!

Next up Acropolis. We just had to visit this place before we left Athens. More about this historical landmark in our next blog post.

Athens, the Olympic Games and Chinese Technology and Science

Athens is one of the cities we have wanted to visit for its rich cultural heritage, so we decided to travel there after our time in Cyprus. We literally could breath western history and classical antiquity while we where here, but we where also surprised to find a whole museum dedicated to Chinese technological and scientific history.


Aten är en av de städer vi har velat besöka för sitt rika kulturarv, så vi bestämde oss för att resa hit efter vår tid på Cypern. Vi kunde bokstavligen andas västerländsk historia och antiken medan vi var här, men vi blev  också förvånad över att hitta ett helt museum dedikerat till kinesisk teknisk och vetenskaplig historia.

Next stop Greece and a chance to explore classical antiquity left standing in Athens.

We wanted to see what Athens’s skyline looked like, so we went up on Lycabettus hill, a limestone hill that reaches 300 meters above sea level in the middle of Athens.

First we needed to climb up a few stairs.

You can either walk up the hill or take the Lycabettus Funicular. 5 Euro for a one-way ticket or 7.5 Euro for a two-way ticket.

We got a great view from the top of Lycabettus. From here we could spot the Panathenaic Stadium where the first modern, international, summer olympic game was held in 1896, but the stadium is much older than that.

We could also see Acropolis.

Greek mythology tells that Lycabettus hill was created when goddess Athena dropped a limestone mountain that she had been carrying from the Pallene peninsula for the construction of the Acropolis.

The impressive Hymettos mountain range in the east that separates Athens from Athens airport. The highest point reaches 1026 meters above sea level and it is one of four mountains surrounding Athens.

We took the walking option back down!

Back down to almost sea level and we found a lovely house hiding among the concrete buildings in the neighborhood.

We passed the Panathenaic Stadium, the only stadium in the world built entirely of marble. It was here where the 1896 Summer Olympics, the first modern games, took place.

The first stadium on the site was built around 330 BC, but it was rebuilt in marble by the Athenian-Roman senator Herodes Atticus in 144 AD and the stadium had a capacity of 50,000 seats. The capacity around 1896 was 80,000.

Athens is famous for the Olympic games and we found several athletic fields around the Panathenaic Stadium where children and adults were training in the middle of winter.

A closed-down outdoor swimming pool.

We went to Herakleidon, a Science, Art and Mathematics museum in Athens. We thought it would be about western history in those fields with a Chinese exhibition, but it was all about China and we loved to learn more about that part of the world.

China was several hundred years before the middle east and Europe in a lot of fields. It was forbidden to use the camera in most of the museum, but we took a few sneak photos to show you.

We got a nice overview of the different dynasties that have been in control of Chinese territorium.

The Chinese construction art was impressive. Ulrika likes to think about how the world would look today if not the Ming Dynasty had shut China out of the rest of the world in the early 15th century. The huge shipyards were closed down and shipbuilding laws were implemented that restricted boat building so that only small size boats were built.

A spoon compass was one of the compasses displayed here.

Transportation was something the Chinese were good at.

This mechanical carriage had mechanical drummers on it that drummed every 0.5 kilometers or 1 Lin to measure distance.

The museum had smaller versions of different carriages that could tell distance traveled and orientation.  Children and adults could see the mechanism behind the carriages and try them out. The museum was very interactive so we think children would love this place, we certainly did.

The had a room about Chinese astronomy.

The art of and history of printing. There were a lot more things to see in this museum, but we didn’t want to take to many pictures here.

This was part one of our time in Athens, more is to come!

2400 year old tombs and upper part of Paphos

We like to explore historical landmarks, to have a glimpse of past times and get a feeling of how life was back then. The King of Tombs is one of the places in Paphos where you can travel back in time for a moment. This was one of the last things we did before we left Cyprus. 


Vi tycker om att utforska historisk mark för att få en glimt av svunna tider och få en känsla av hur livet kunde var då. “The Tombs of the Kings” är en av de platser i Paphos där du kan resa tillbaka i tiden ett ögonblick. Detta var en av de sista sakerna vi gjorde innan vi lämnade Cypern.

Our last days i Cyprus were spent walking around the upper part of Paphos and exploring an archaeological site unveiling 2400-year old tombs.

Paphos has a several kilometer long beach walk stretching from the airport to the King of Tombs and it’s perfects for walks or taking a run and look at the scenery. We found a stranded ship standing on a coral reef.

It is MV Demetrios II, a Honduran-flagged cargo ship going from Greece to Syria, that had the misfortune of being stranded at the coast of Cyprus.

There is several beaches along the beach walk and we also found a fotball field.

Good that they have placed a sign about rip currents and what to do if you’ll ever find yourself stuck in one.

Took a sneak photo of Pontus while he was focused on his inner thoughts.

There something about seeing the ocean and go in to your own mind.

We hiked up a small hill where we got a good view over Paphos.

We ended our time in Paphos with going to an archaeological site with 2400 year-old tombs. The title is misleading, it was not Kings that where buried here, but aristocrats before and during the Hellenistic period (400-300 B.C).

it is an ongoing excavation and they do not know much about the history behind this Necropolis.

The tombs are replicas of the aristocrats living houses, so the tombs are like going in to a upper class house from 2400 years ago.

There are some man-made caves in the rocks above ground.

But most of the tomb houses are below ground level.

Some tombs are less excavated than others.

and in others you can see detailed designs and find artefacts.

More pictures from the necropolis can be found below.

 

We left Cyprus for Greece, but we both love Cyprus so we will definitely come back here!

Older posts

© 2018 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑