Our journey south took us from Gothenburg (Sweden) all the way through Denmark and Germany and it is a long way to travel with an almost 10 months old. We always make overnight stops when we travel this long and we try to find small places to explore while we do it. This time, we decided to stay one night in Rendsburg, a small city in the Northern part of Germany.


Vår resa söderut tog oss från Göteborg hela vägen genom Danmark och Tyskland.  Det är en lång väg att resa med en nästan 10 månader gammal bebis. Vi gör alltid övernattningar när vi reser så här långt och vi försöker hitta små ställen att utforska medan vi gör det. Den här gången bestämde vi oss för att stanna en natt i Rendsburg, en liten stad i norra delen av Tyskland.

Rendsburg has mechanical animals in the city centre. They look like statues and an art installation, but we think that they are for children as well. Othilia didn’t appreciate it as much as we did. She had only eyes for the water next to the bull.

Before we arrived to Rendsburg, we took the ferry from Gothenburg to Fredrikshavn and the 3-hour ferry was a pleasant surprise filled with things for kids to enjoy. We have taken the Trelleborg-Rostock ferry many times (it takes 6 hours) and we like that ferry, but the Gothenburg-Fredrikshavn ferry is a way better choice if you have children. Do keep in mind, the three hour ferry ride means that you have a longer way traveling by car if you want to go further south.


Innan vi anlände till Rendsburg så tog vi färjan från Göteborg till Fredrikshavn och denna 3-timmars färja var en trevlig överraskning fylld med saker för barn att ha roligt med. Vi har tagit Trelleborg-Rostock färjan många gånger (den tar 6 timmar) och vi gillar den färjan med, men Göteborg-Fredrikshavn färjan är ett bättre alternativ att välja om du har barn. Tänk på att en tre timmars färjetur innebär att du har en längre väg att resa med bil om du vill färdas längre söderut.

Bye bye Sweden for now!

There was an exciting indoor play area for children and Othilia always go straight towards any ball in sight.

Walking up and down stairs is another highlight in the life of Othilia.

The three hour ferry ride went fast and soon we saw land again.

Othilia even waived to Denmark!

Back to Rendsburg. After a long drive from Fredrikshavn (with multiple stops along the way), we still had the whole evening to walk around in the city of our night stop. We have never heard of Rendsburg before so it was with curious minds we started walking around in the city center.
Rendsburg’s foundation date is unclear, but the city was first mentioned in 1199. The city is close to the Danish border so during its existence the town has switched ruler many times going between the houses of Denmark and Germany.  During the German-Danish war in 1864 the town was finally seized by Kingdom of Prussia and Austria and has been a part of Germany since then.


Tillbaka till Rendsburg. Efter en lång bilresa från Fredrikshavn (med flera stopp längs vägen) så hade vi hela kvällen att gå runt i vårt nattstopp. Vi hade aldrig hört talas om Rendsburg innan så det var med nyfikna ögon vi började promenera  i stadens centrum.
Året då Rendsburg grundades är oklart, men staden nämndes först 1199. Staden ligger nära den danska gränsen, så staden har bytt härskare många gånger mellan kungahusen i Danmark och Tyskland. Under det tysk-danska kriget 1864 så togs staden av  Preussen och Österrike. Sedan dess har staden varit en del av Tyskland.

Taking an evening walk in the city center of Rendsburg.

German-style houses.

A small square where we decided to eat our dinner and celebrate several things.

Othilia’s love of water makes her furious when she is not allowed to enter every single water puddle she sees. This was even more apparent when we arrive to the land of the canals, Netherlands. If she could she will jump into every canal that we passes, but more about that in future blog posts.


Othilias kärlek till vatten gör henne riktigt frustrerad när hon inte får bada  i varje pöl som hon ser. Detta blev ännu tydligare när vi kom till kanalernas land, Nederländerna. Om hon kunde så skulle hon hoppa i varje kanal som vi passerar, men mer om det i framtida blogginlägg.

Water which Othilia wasn’t allowed to get in, but she was allowed to touch the water with her hands.

We ended the evening at a restaurant celebrating the start of our “vacation”. The blockchain report Pontus had written was extensive and had taken a lot of time, so now  it was time to be all about family again. We also did something sneaky exactly one year ago from this day and we felt that we wanted to celebrate this anniversary as well.


Vi avslutade kvällen på en restaurang där vi firade starten på vår “semester”. Blockkedjerapporten Pontus har skrivit var omfattande och har tagit mycket tid i anspråk, så nu var det dags att låta tiden handla om familjen igen. Vi gjorde något i smyg exakt ett år sedan från denna dag och vi kände att vi ville fira denna årsdag också.

Our place where we had our celebration! Amazing German food and good beer, a shame that we don’t have any pictures of it!

We got married one year ago in a very sneaky way and the main reason was that we wanted to take the easy way to establish that Pontus would legally be Othilia’s father. There is a harder way if you stay away from getting the state-approved marriage license, but we had to succumb to this when everything else surrounding the birth of our daughter was out of protocol.


Vi gifte oss för ett år sedan på ett mycket smygande sätt och den främsta anledningen var att vi ville ta den enkla vägen för att fastställa att Pontus lagligen skulle vara Othilias pappa. Det finns ett svårare sätt om du vill hålla dig borta från att få det statligt godkända äktenskapscertifikatet, men vi behövde gå in i det här när allt annat som omgav vår dotters födelse var utanför det vanliga protokollet.

180630 – the day we tied the knot and me +30 weeks pregnant. This will not be our official date. We do want a proper wedding, but this has to wait a few years. We were even dressed up for another wedding between our friends, so we were really sneaky with  this, not wanting to steal their big day! (Photo by: Rebecca Englund)