Our family has finally come out of the bubble that we have been in since the beginning of the year and so much has happened in Othilia’s development which I would like to write down for her to read when she gets older. I will try to do this now and in coming blog posts to save for the future.

First I want to write a few lines about her name Othilia (Svea Margit) Englund and why we chose just that name. Names are difficult and we have had a boy’s name decided for a long time, so when it was clear to us that we were going to welcome a girl to our family, we were completely blank. The middle names were pretty easy to decide as we wanted to take them from our respective families (from our respective paternal grandmothers). The challenge now was to find out what our little girl would be called.


Nu har vår familj kommit ur den bubbla som vi befunnit oss i sedan årsskiftet och det har hänt så mycket i Othilias utveckling som jag skulle vilja skriva ned för henne att läsa när hon blir äldre. Jag ska försöka göra detta nu i kommande inlägg för att spara till framtiden.

Först vill jag skriva några rader om hennes namn Othilia (Svea Margit) Englund och varför vi valde just det. Namn är svårt och vi hade sedan länge ett pojknamn bestämt, så när det stod klart för oss att vi skulle få en flicka så var vi helt blanka. Mellannamnen var rätt så lätta då vi ville ta dem från våra respektive familjer (från våra respektive farmödrar). Utmaningen nu var att komma på vad vår lilla tjej skulle heta.

Othilia on her 6 month’s photo shoot!

Girl names are difficult especially since we have a boy name that we wanted to relate to and we wanted the girl name to match the boy name to both meaning and feeling. We wanted to find an equal girl name for the boy name that fits into our family.

I was mainly looking for older Swedish women’s names, but we didn’t exclude newer names, as well as international names, because we wanted something that can be pronounced in the English-speaking part of the world. Pontus and I also had somewhat different opinions about what kind of names we thought was pretty. When it was only a few weeks left until labour, we had managed to agree on six names: Othilia, Liv, Livia, Olivia, Smilla and Astrid, where Othilia finally, for various reasons, became our first choice just a few days before the birth. We first wanted to see if our little girl suited to be called Othilia before we finally decided on a name and when she arrived it was obvious from the first moment, it was an Othilia who had come to us.


Flicknamn är svårt speciellt då vi har ett pojknamn som vi ville förhålla oss till och jag ville att flicknamnet skulle matcha pojknamnet både till betydelse och känsla. Vi ville hitta ett jämbördigt flicknamn till pojknamnet som passar in i vår familj.

Jag letade främst bland äldre svenska kvinnonamn, men uteslöt ej heller nyare namn, samt internationella namn, då vi ville ha något som går att uttala i den anglosaxiska delen av världen. Sedan hade Pontus och jag lite skilda åsikter om vad för sorts namn vi tyckte var fina. När det bara var någon vecka kvar till förlossningen så hade vi lyckats komma överens om sex stycken namn: Othilia, Liv, Livia, Olivia, Smilla och Astrid, där Othilia av olika anledningar tillslut blev vårt förstahandsval några dagar innan förlossningen. Vi ville först se om vår lilla flicka passade att heta Othilia innan vi slutgiltigt bestämde oss och när hon väl tittade ut så var det självklart, det var en Othilia som hade kommit till oss.

Othilia on her 6 month’s photo shoot!

The reason why we decided on Othilia, except for that we think it is a really lovely name and that it fits the boy name we like, is the meaning of the name.
Othilia comes from the Old High German name Odila, whose origin is derived from several women’s names that begin with Ot-, which has the meaning property and wealth which suits our family very well.


Anledningen till att det blev Othilia, förutom att vi tycker att det är ett jättefint namn och att det passar till pojknamnet, är betydelsen.
Othilia kommer från det fornhögtyska namnet Odila, vars ursprung härleds till flera kvinnonamn som börjar på Ot-, där förleden har betydelsen “egendom”, “rikedom” och vilket passar vår värdegrund väldigt bra.

Othilia on her 6 month’s photo shoot!

Othilia can be spelled in three different ways: Othilia, Ottilia and Otilia. First, we wanted Othilia to be a name without a lot of frills, hence our first choice was the spelling Otilia, but we chose to put in a silent h (in Swedish) in the name when we noticed that our English-speaking friends and acquaintances pronounced Othilia with a clear h when we told about our name choices. It was important for us that it would be quite easy to pronounce the name in English, Ulrika (often becomes “Eureka”) and Pontus (often becomes “Pho-n-thuss”) are more difficult to pronounce for a lot of people in the world.

Othilia and its spelling variants are an old Germanic name so even though it is unusual, both Swedes, British and Czechs believe that this name comes from their respective region. Othilia has, however, occurred in Sweden since the mid-17th century, but became quite popular in the 19th century and in the early 1900s, so I would also say that Othilia is an old Swedish name.


Othilia kan stavas på tre olika sätt: Othilia, Ottilia och Otilia. Först ville vi att Othilia skulle vara ett namn utan en massa krusiduller, därav var vårt förstaval stavningen Otilia, men vi valde tillslut att sätta in ett tyst h (på svenska) i namnet då vi märkte att våra engelsktalande vänner och bekanta uttalade Othilia med ett tydligt h när vi berättade om våra namnval. Det var viktigt för oss att det skulle vara hyfsat lätt att uttala namnet på engelska, Ulrika (blir ofta “Eureka”) och Pontus (blir ofta “Pho-n-thuss”) är betydligt svårare för den större delen av världen att uttala.

Othilia och dess stavningsvarianter är ett gammalt germanskt namn så även om det är ovanligt så verkar både svenskar, britter och tjecker tro att det namnet kommer från deras respektive region. Othilia har dock förekommit i Sverige sedan mitten av 1600-talet, men blev hyfsat populärt på 1800-talet och i början av 1900-talet, så enligt mig så är Othilia ett gammalt svenskt namn.    

Othilia on her 6 month’s photo shoot!

The surname is another story that also includes Czech culture and laws, because it was the country we chose to welcome our daughter in.


Efternamnet får bli en annan historia som även inbegriper tjeckisk kultur och lagar eftersom det var landet som vi valde att välkomna vår dotter i.