Long time no see! Time is prioritized differently nowadays, but I will try to find time for some catch up.
We have gotten a few questions about giving birth in the Czech Republic and I’ve already written about the birth story of Othilia in our previous post, so in this post we will answer what the costs were for welcoming our girl into this world in this spot of the earth. I will also insert cute pictures of Othilia for you 🙂


Det var länge sedan! Tid prioriteras annorlunda nuförtiden, men jag kommer att försöka hitta tid för att komma ikapp med uppdateringarna nu.
Vi har fått några frågor om att föda i Tjeckien och jag har redan skrivit om Othilias förlossningshistoria i vårt tidigare inlägg, så i det här inlägget kommer vi att svara på vad kostnaden var för att välkomna vår flicka till denna värld på denna plats på planeten. Jag ska också infoga söta bilder på Othilia för er 🙂

Othilia just 3 weeks old holding “mormors” (maternal grandmother’s) finger.

First to note is that I have a maternity add-on insurance that covered most of the expenses associated with the birth of Othilia. You can either pay out of pocket and then send in receipts and get money back, but birthing a child can get really costly quite fast, if complications occur, so  we chose to set up a direct billing between our insurance company and the hospital, so that all our bills covered by my insurance would be paid directly by the insurance company.


Först att notera är att jag har ett graviditetstillägg på min försäkring som täckte de flesta av kostnaderna i samband med Othilias födelse. Man kan antingen betala ur egen ficka för att sedan skicka in kvitton och få pengar tillbaka, men att föda ett barn kan bli riktigt dyrt ganska snabbt, om komplikationer uppstår, så vi valde att inrätta en direkt fakturering mellan vårt försäkringsbolag och sjukhuset. Det betyder att alla våra räkningar som omfattas av min försäkring skulle betalas direkt av försäkringsbolaget.

Home from the hospital recovering from the blood loss, still very pale in the face but happy to be able to hold my girl while standing up.

The direct billing set up took us a couple of weeks, mostly due to summer vacations and that we had chosen a hospital that not so many foreigners with private insurance chooses. There are other hospitals in Prague that are more used to this kind of procedure and I think they can handle these sort of requests faster. We chose Rakovnik due to their reputation of being so woman-friendly and let us have the kind of birthing we wished for – a more natural and relaxing birth with our own private midwife and me being in control every step of the way, but with a medical team standing by if complications would occur.    


Att sätta upp den direkta faktureringen till försäkringsbolaget tog oss ett par veckor, främst på grund av sommarsemestrar och att vi hade valt ett sjukhus som inte så många utlänningar med privat försäkring väljer. Det finns andra sjukhus i Prag som är mer vana vid denna typ av förfarande och jag tror att de kan hantera sådana sorters förfrågningar snabbare. Vi valde Rakovnik på grund av deras rykte om att vara mycket kvinnovänlig och låta oss få den typ av förlossning vi önskade – en mer naturlig och avkopplande förlossning med vår egen privata barnmorska och där jag är i full kontroll varje steg på vägen, men med ett medicinskt team i bakgrunden som är snabbt där om komplikationer skulle inträffa.

Othilia visited IKEA in Prague during Christmas preparation.

So what were the costs:

 • Birthing costs: from check in at the delivery ward to be rolled down to the maternity/child ward –
  ~27000 CZK (1050 Euro), direct billing
 • Complications due to major blood loss from early detachment of placenta: Surgery and two blood transfusions. ~18000 CZK (700 Euro), direct billing
 • Private midwife:  4 prenatal appointments, delivery package (taking care of my whole birthing 27 hours), 2 postnatal appointments (breastfeeding etc), translation and transportation costs –
  ~16000 CZK (620 Euro), out of pocket payment, got back after handing in the receipts.
 • Othilia’s care and new born tests at the mother/child ward (testing for different genetic diseases, hearing test etc)-
  ~4000 CZK (150 Euro), direct billing
 • Private room for me and Pontus: Meals and snacks for us both for 2 nights and 3 days –
  ~4000 CZK (150 Euro), not included in my insurance so we paid this by ourselves.

Så vad var kostnaden:

 • Förlossningsskostnader: Från incheckningen på förlossningsavdelningen till att jag rullas ner till bb –
  ~27000 CZK (1050 Euro), direkt fakturering
 • Komplikationer på grund av stor blodförlust från tidig avlossning av placenta:  Operation och två blodtransfusioner – ~18000 CZK (700 Euro), direkt fakturering
 • Privat barnmorska: 4 möten före födseln, förlossningspaket (barnmorskan tar hand om hela min förlossning på 27 timmar), 2 möten efter födseln (amningshjälp etc), översättning och transportkostnader –
  ~16000 CZK (620 Euro), betala ur fickan för att sedan få tillbaka
 • Othilias vård och tester för nyfödda vid sjukhuset (test för olika genetiska sjukdomar, hörselprov etc) –
  ~4000 CZK (150 Euro), direkt fakturering
 • Privat rum för mig och Pontus: Måltider och mellanmål för oss båda för 2 nätter och 3 dagar –
  ~4000 CZK (150 Euro), ingick inte i min försäkring så vi betalade detta själva.

Othilia 2.5 months old after a bath.

Total was 2670 Euro, where 150 Euro was paid by ourselves. This is what four prenatal appointments, a 27-hour birthing, complications with surgery, a three day stay post-delivery  and two home visits after birth costed in Czech Republic. I’ve heard that this is the price level to give birth here in the Czech Republic. If you skip the private midwife and don’t experience any complications the cost could then come down to 1350 Euro.
You can find more posh hospitals in Prague which can be a bit more expensive, but they also have a less good reputation if you are considering a more natural birth and want to be in control of your own birthing.  However, this is only what I’ve heard, so if you have experience with other maternity hospitals in and around Prague, please share your experience here.


Den totala kostnaden var 2670 Euro, är vi betalade 150 Euro själva. Det är vad fyra prenatala möten, en 27-timmars förlossning, komplikationer med operation, en tre dagars vistelse efter leverans och två hembesök efter födseln kostar i Tjeckien. Jag har hört att detta är prisnivån för att föda här i Tjeckien. Om du inte anlitar en privat barnmorska och slipper komplikationer så kan kostnaden komma ned till 1350 Euro.
Du kan hitta mer “lyxiga” sjukhus i Prag som kan vara lite dyrare, men de har också ett mindre gott rykte om du funderar på en mer naturlig födelse och vill ha kontroll över din egen förlossning. Men det här är bara det jag har hört, så om du har erfarenhet av andra förlossningssjukhus  i och runt Prag, snälla dela med dig av din erfarenhet här.

Othilia 3 months and has grown in to the size 62 clothes.

I’ve also written about why we choose to give birth in Prague and a few other things we were dealing with in order to welcome our Othilia. I can recommend reading both blog post if you are an expat (or Czech) thinking about giving birth in Prague.


Jag har också skrivit om anledningarna till att vi valde att föda i Prag och några andra saker vi hade att göra med inför välkomnandet av vår Othilia. Båda bloggposterna jag kan rekommendera att läsa om man som expat (eller tjeck) planerar att föda i Prag.

Othilia today almost 6 months and she is wearing size 68 now!