A freedom-oriented lifestyle blog

Handelsvägen mellan Acapulco och Filippinerna! / The trade route between Acapulco and the Philippines!

(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det finns ett litet historiskt museum här i Acapulco som till största handlar om Nya Spaniens handel med Östasien över stilla havet. Museét huserar i Fort San Diego, som byggdes av det spanska imperiet 1617. Fort San Diego byggdes för att skydda Acapulcos hamn mot piratattacker,  speciellt för att skydda lasten som kom från väst. Efter att Spanjorerna tagit över delar av Sydamerika så fortsatte de över stilla havet och Ferdinand Magellan hamnade år 1521 på Filippinerna. Namnet Filipperna är en hyllning till kung Felipe II, som var kung i Spanien när den asiatiska ögruppen upptäcktes av spanjorerna, som snabbt tog över kommandot från kineserna och den inhemska befolkningen. När en effektiv rutt för hemresan över Stilla havet hittades 1565 upprättades det en handelsväg med Filippinerna och Mexiko, där Acapulco blev basen för Manilagaleonen, även kallad Kinaskeppen, som trafikerade stilla havet.

Kinas närvaro på Filippinerna hade funnits länge, men deras handel i området begränsades kraftigt i och med Spaniens övertagande. Kineserna fick endast bedriva handel på en liten yta i Manila (Pariàn) och de kineser som konverterade till kristendomen fick uppskov i 10 år på skatten som tvingades på de som bedrev handel i Manila. Handeln blomstrade för Spanjorernas del och mycket kinesiska varor, såsom porslin, tyger, kryddor, växter etc. hamnade varje år på marknaden i Acapulco. Mycket av kulturen mellan öst och väst blandades här, allt från mat, språk och religion, och de tidiga kristna symbolerna som tillverkades i Filippinerna ska tydligen ha haft den liggande buddha som modell. Det tog cirka 100 dagar att segla från Acapulco till Filippinerna och denna resa gjordes på försommaren så att båtarna anlände under juni/juli för att undvika de tropiska stormarna i Asien. Vindarna gjorde att hemresan tog 180 dagar och skeppen anlände till Acapulco i Januari. Tydligen ska rutten för hemresan varit väldigt nära ögruppen Hawaii, men inga dokument från denna tid tyder på att spanjorerna haft någon kontakt med invånarna på Hawaii. I samband med att båtarna kom i hamn anordnades det även en årlig mässa där de åtråvärda kinesiska varorna såldes.

Det spanska kungahuset och politiska eliten i Spanien ville förstås ha sin del av kakan av den blomstrande handeln och införde därför fler och fler skatter och regleringar, som tillslut ströp marknaden och gjorde att det endast var ett fåtal som kunde bedriva handeln över Stilla havet. 200 år efter att handelsrutten upprättats så hade denna statliga kontroll gjort att antalet båtar som färdades mellan Manila och Acapulco gått från flera hundra till att endast en båt nu gjorde denna resa. Handelsvägen mellan Acapulco och Filippinerna kunde inte upprätthållas, men även idag så ska det vara en årlig marknad här i Acapulco i januari som en gång startades av att skeppen från väst lade till i den skyddande viken i Acapulco.


There is a small historical museum here in Acapulco that deals mostly with New Spain’s trade with East Asia across the Pacific. The museum is housed in the Fort San Diego, which was built by the Spanish Empire in 1617. Fort San Diego was built to protect the port of Acapulco against pirate attacks, especially to protect the load that came from the West. After the Spaniards took over parts of South America, they continued across the Pacific, and Ferdinand Magellan ended up in the Philippines in 1521. The name of the Philippines is a tribute to King Felipe II, who was king of Spain when this Asian archipelago was discovered by the Spaniards, who quickly took over the command from the Chinese and the indigenous population that lived on the islands. When an effective route for the return trip across the Pacific was established in 1565, a trade route between the Philippines and Mexico was formed, where Acapulco became the basis for the Manila galleon, also called the China Ships, which operated the route over the the Pacific.

China’s presence in the Philippines had long existed, but their trade in the area was severely restricted after the Spanish takeover. The Chinese were only allowed to trade in a small area in Manila (the Pariàn), and only the Chinese who converted to Christianity were allowed a 10 year suspension on the tax that was forced on those who traded in Manila. The trade flourished for the Spaniards and Chinese goods, such as porcelain, fabrics, spices, plants, etc. ended up each year on the market in Acapulco. Much of the culture of East and West mixed here, everything from food, language and religion, and the early Christian symbols that were manufactured in the Philippines apparently had the reclining Buddha as a model. It took approximately 100 days to sail from Acapulco to the Philippines and this trip was made in early summer so that the boats arrived in June-July to avoid tropical storms in Asia. The winds made the return journey longer and it took 180 days before the ships arrived in Acapulco in January. Apparently, this sail route back to Acapulco was very close to the archipelago of Hawaii, but no documents from this period suggest that the Spaniards had any contact with the inhabitants of Hawaii. An annual fair was organized when the boats finally arrived in the port of Acapulco where the coveted Chinese goods were sold.

The Spanish royal family and the political elite wanted to have their share of the pie of the booming trade of course and they imposed more and more taxes and regulations, which eventually strangled the market and only a few could afford to conduct the trade across the Pacific. 200 years after the trade route had been established, the state control had brought down the number of boats that sailed between Manila and Acapulco from several hundred to only one boat that now made this trip. Because of the regulations, the trade route between Acapulco and the Philippines could not be maintained, but even today there is an annual market here in Acapulco in January that once started by the ships from the West that sailed in to the protective cove of Acapulco.

Vi lärde oss mycket om handeln mellan Mexiko och Östasien! We learned a lot about trade between Mexico and East Asia!

Vi lärde oss mycket om handeln mellan Mexiko och Östasien! We learned a lot about trade between Mexico and East Asia!

Handelsvägen är de svarta prickarna som knappt syns! The trade route is the barely visible black dots!

Handelsvägen är de svarta prickarna som knappt syns! The trade route is the barely visible black dots!

Ingången till fort San Diego! The entrance to the fort San Diego!

Ingången till fort San Diego! The entrance to the fort San Diego!

Vallgraven! The moat!

Vallgraven! The moat!

IMG_2976IMG_2977IMG_2979

Översikt över fortet! Overview of the fort!

Översikt över fortet! Overview of the fort!

Det var en fin utsikt över delar Acapulco från toppen på fortet! It was a nice view over parts of Acapulco from the top of the fort!

Det var en fin utsikt över delar Acapulco från toppen på fortet! It was a nice view over parts of Acapulco from the top of the fort!

Den inre gården! The inner courtyard!

Den inre gården! The inner courtyard!

Den katolska påven delade upp världen åt spanjorerna och portugiserna så att de inte skulle bråka så mycket! The Catholic Pope divided the world for the Spaniards and Portuguese so that they wouldn't quarrel so much!

Den katolska påven delade upp världen åt spanjorerna och portugiserna så att de inte skulle bråka så mycket! The Catholic Pope divided the world for the Spaniards and Portuguese so that they wouldn’t quarrel so much!

IMG_3016

Många dog under de första åren när de försökte segla över Stilla havet utan att ta med tillräckligt med proviant. Many died during the first years when they tried to sail across the Pacific Ocean without taking adequate supplies with them.

IMG_3019IMG_3017IMG_3015

En trasig kompass! A broken compass!

En trasig kompass! A broken compass!

IMG_3009

Köket på fortet har nu gjorts om till en utställning! The kitchen at the fort has now been converted into an exhibition!

Köket på fortet har nu gjorts om till en utställning! The kitchen at the fort has now been converted into an exhibition!

Lagret på fortet ungefär som det kunde ha sett ut på 1600-talet! The store-room on the fort as it might have looked in the 1600s!

Lagret på fortet ungefär som det kunde ha sett ut på 1600-talet! The store-room on the fort as it might have looked in the 1600s!

IMG_2998

Kinesiskt porslin som importerades til Mexiko! Chinese porcelain imported to Mexico!

Kinesiskt porslin som importerades til Mexiko! Chinese porcelain imported to Mexico!

IMG_3006

Även tyger och kryddor importerades från Östasien! Even fabrics and spices were imported from the East Asia!

Även tyger och kryddor importerades från Östasien! Fabrics and spices were also imported from the East Asia!

Kinesiska mynt som användes vid marknaden i Filippinerna! Chinese coins used in the market in the Philippines!

Kinesiska mynt som användes vid marknaden i Filippinerna! Chinese coins used in the market in the Philippines!

Utsmyckade vapen från Filippinerna! Ornate weapons from the Philippines!

Utsmyckade vapen från Filippinerna! Ornated weapons from the Philippines!

Manilagaleonen! The Manila galleon!

Manilagaleonen! The Manila galleon!

2 Comments

  1. Caroline King

    Intressant! Kan inte minnas att vi lärt oss om detta under historielektionerna. Det är ju ändå en ganska viktig rutt

    • Ulrika

      Exakt vad jag tänkte när vi gick omkring där! Har aldrig hört talas om detta innan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Ankor på vift

Theme by Anders NorenUp ↑