(Please scroll down to the orange text for the English version)

Rubia, som vi bodde hos i Bangalore, tipsade oss om ruinstaden Hampi så det var på så sätt som vi hamnade här. Från Bangalore till Hospet JN tar det cirka 9 timmar och vi tycker att det är väldigt behagligt att utnyttja det enorma tågnät som finns i Indien, dock behöver man vara ute några dagar i förväg med att boka biljetterna och tågets bekvämlighet avgörs i hög grad av vilken klass man bokar. Vi blev upplockade av Anand (coffee boy) som vi hade stämt träff med i Hospet efter att Rubia varmt rekommenderat honom. Anand är väldigt trevlig och driftig. Han rekryterar nya kunder genom att hoppa på inkommande tåg några kilometer innan Hospet, så om du träffar på honom på ett tåg mot Hospet så ta chansen att anlita honom. Vi delade några öl tillsammans på taket av vårt homestay första kvällen och han har tagit oss runt i Hampi och hjälpt oss med allt från bra och billiga boenden, till tips på vad vi kan utforska själva.
Från Hospet är det bara 13 kilometer till Hampi och det är häftigt att komma åkandes mot den gamla ruinstaden. Bara landskapet omkring Hampi gör det värt att åka hit då det ser ut som om du kommit till jättarnas lekplats eller något ur en Indiana Jones film med alla stenbumlingar som är utspridda i området. Landskapet i Hampi är en av de äldsta exponerade ytorna på jorden och bergen har inte bildats av vulkaner eller landhöjningar som är det vanliga. Istället är bergen egentligen ett enda jätteberg gjord av granit och sedan har hundratals miljoner år av väderlek (sol, vind och vatten) gjort att graniten spruckit och bildat berg av rundade stenbumlingar.  

En gång i tiden var Hampi huvudstaden i det stora kungariket Vijayanagara i södra Indien och under 1400-talet var Hampi världens näst största stad med en halv miljon invånare (0.1% av jordens dåvarande befolkning). Hindusimen är den stora religionen både idag och i det gamla kungariket så du kan hitta många hinduiska tempel här som fortfarande används, men också ruiner från det kungliga palatset, militärförläggningar med elefantstallar, stora basarer och badhus. Kungariket Vijayanagara hade omfattande handel med stora delar av världen och importerade teknologier som exempelvis bevattningssystem. Kungariket Vijayanagara blev kraftigt försvagat efter ett stort nederlag 1565 och såg sig tillslut besegrat av de muslimska sultanerna från norra Indien år 1646. Befolkningen gömde många av de heliga hinduiska avbildningarna i floden för att inte de islamska sultanerna skulle förstöra dem och därför kan du även idag se dem i tempelområdena i Hampi.

Idag bor ca 500 personer i den lilla byn som ligger bland ruinerna från detta forna imperium och nu är den Indiska regeringen och UNESCO ute på korståg i detta världsarvs-område så deras hem kommer nog inte stå kvar här så mycket längre utan flyttas till ett annan plats, men man vet ju vad som brukar hända när staten tvångsförflyttar människor, så det är en situation som bekymrar lokalbefolkningen mycket.
En av dagarna tog vi färjan över den lilla floden och hyrde en gammal moped för att utforska den delen av Hampi. Vi gick upp för 581 trappor (Ulrika räknade) för att besöka vad hinduerna tror är ena av födelseplatserna för deras apgud Hanuman och sedan åkte vi till en stor damm för att bada i en sjö som luktade precis som sjöar gör hemma i Sverige.

Världen är ibland väldigt liten och i denna lilla by mötte vi Linn G och Matilda M från Gävle! De är också ute och reser på obestämd tid och har sålt allt de äger i Sverige. Ni gävle-människor, syskon och yngre kusiner som läser vår blogg kanske känner igen dem? De är 10 år yngre än oss, men vi hade en hel del gemensamma vänner och bekanta och de visste även vem Ulrikas syster Rebecca var. De reste med en jättetrevlig finska (Naomi)  och vi får se om våra vägar korsas igen i framtiden (ha det så kul i Goa tjejer!).

Hampi är fantastiskt, men det tråkiga är att Ulrikas sjukdom tagit om och hon har haft feber och halsont igen, så därför har vi tagit beslutet att åka till ett ställe där vi bara kan ta det lugnt i några dagar så Ulrika kan bli bättre innan vi fortsätter norrut.

Rubia whom we stayed with in Bangalore told us about the ruin city of Hampi so that is why we ended up here. It takes about 9 hours  from Bangalore to Hospet JN and we enjoy the huge train network available here in India, however you need to be out a few days in advance to book tickets and the train comfort is largely determined by the class you book. We were picked up by Anand (coffee boy) who we had arranged a meeting with in Hospet after Rubia warmly recommended him. Anand is very nice and entrepreneurial. He recruits new customers by jumping on inbound trains a few kilometers before Hospet, so if you see him on a train to Hospet take the chance to hire him. We shared a few beers together on the roof of our home stay the first night and he took us around Hampi and helped us with everything from good and cheap places to stay, to explain things we could explore by ourselves.
From Hospet it is just 13 kilometers to Hampi and it’s an awesome sight when you drive towards the old ruin city. To just look at the scenery around Hampi makes it worthwhile to go here. It is as if you have come to the giant’s playground or something out of an Indiana Jones movie, with all the boulders that are scattered in the area. The landscape of Hampi is one of the oldest exposed areas of the earth and the mountains have not been formed by volcanoes or land elevations which is common. Instead, it is one giant mountain made of granite that have burst because of over hundreds of millions of years of weather (sun, wind and water) and formed huge piles of rounded boulders.

At one time, Hampi was the capital of the great kingdom of Vijayanagara in Southern India and in the 1400s Hampi was the world’s second-largest city with half a million inhabitants (0.1% of the earth’s population at that time). Hinduism is the major religion today just as in the old kingdom so you can find many Hindu temples here that are still used, but also the ruins of the royal palace, military barracks with elephant stables, large bazaars, and a bath house. The Vijayanagara kingdom had extensive trade with large parts of the world and imported technologies, such as irrigation systems. The Vijayanagara kingdom was severely weakened after a major defeat in 1565 and was finally defeated by the Muslim sultans from the north of India in the year 1646. The population hid many of the sacred Hindu statues in the river so that the Islamic sultans would not destroy them, and therefore you can still look at them today in the temple areas of Hampi.

Today, about 500 people live in a small village located among the ruins of the ancient empire and now the Indian government and UNESCO is on a crusade in this world heritage area so their home will probably not remain here much longer, but moved to another place. But you know what usually happens when the state forcibly move people, so it is a situation that worries a lot of locals.

One of the days we took the ferry across the small river and rented an old moped to explore that part of Hampi. We went up 581 stairs (Ulrika counted) to visit what Hindus believe is one of the birthplaces of their monkey god Hanuman and afterwards, we went to a big dam to swim in a lake that smelled just like lakes do at home in Sweden.

The world is sometimes very small, and in this small village, we met Linn G and Matilda M from Gävle! They are also traveling for an indefinite time and have sold everything they own in Sweden (or Norway where the lived). You Gävle-people, siblings and younger cousins ​​who read our blog might recognize them? They are 10 years younger than us, but we had a lot of common who we both knew and they did even know who Ulrika’s sister Rebecca was. They traveled with a very nice Finnish girl (Naomi) and we’ll see if our paths cross again in the future (have fun in Goa girls!).

Hampi is amazing, but the sad thing is that Ulrika’s cold has come back and she has had a fever and a sore throat again, so therefore we have taken the decision to go to a place where we can just take it easy for a few days so Ulrika can get better before we continue north.

I väntan på morgontåget mot Hospet! Waiting for the morning train to Hospet!

I väntan på morgontåget mot Hospet! Waiting for the morning train to Hospet!

De har humor i Indien! De lite dyrare tågen är inte så trånga. Värt att veta är att de billigare kallas boskapsvagnarna då de är så fullpackade med människor, så undvik dem! They have humor in India! The slightly more expensive trains are not so cramped. Worth knowing is that the cheaper trains are called cattle wagons becuse they are packed with people, so avoid them!

De har humor i Indien! De lite dyrare tågen är inte så trånga. Värt att veta är att de billigare kallas boskapsvagnarna då de är så fullpackade med människor, så undvik dem! They have humor in India! The slightly more expensive trains are not so cramped. Worth knowing is that the cheaper trains are called cattle wagons because they are packed with people, so avoid them!

Tågen är så otroligt långa i Indien! Detta är bara ena delen av vårt tåg som vi tog till Hospet! The trains are so incredibly long in India! This is just one part of our train we took to Hospet!

Tågen är så otroligt långa i Indien! Detta är bara ena delen av vårt tåg som vi tog till Hospet! The trains are so incredibly long in India! This is just one part of our train we took to Hospet!

Denna lilla tjej fyllde år på tåget så hon gick runt och bjöd alla i vagnen på en bit av hennes födelsedagstårta! This little girl's birthday on the train so she went round and gave everyone in the train wagon a pice of the birthday cake!

Denna lilla tjej fyllde år på tåget så hon gick runt och bjöd alla i vagnen på en bit av hennes födelsedagstårta! This little girl’s birthday on the train so she went round and gave everyone in the train wagon a pice of the birthday cake!

Anand aka Coffee boy! Hälsa från oss om ni möter honom! Anand aka Coffee boy! Say hello from us if you meet him!

Anand aka Coffee boy! Hälsa från oss om ni möter honom! Anand aka Coffee boy! Say hello from us if you meet him!

Det mäktiga Virupaksha templet från Hemakutakullen! The mighty Virupaksha temple from Hemakuta Hill!

Det mäktiga Virupaksha templet från Hemakutakullen! The mighty Virupaksha temple from Hemakuta Hill!

En grön sjö upp på Hemakutakullen! A green lake upon Hemakuta Hill!

En grön sjö upp på Hemakutakullen! A green lake upon Hemakuta Hill!

Hemakutakullen och dess invånare! Hemakuta hill and its inhabitants!

Hemakutakullen och dess invånare! Hemakuta hill and its inhabitants!

FInns många erotiska skulpturer i Hampi så självklart är detta en tidig form av pole dance :) There are many erotic sculptures in Hampi so obviously this is an early form of pole dance :)

FInns många erotiska skulpturer i Hampi så självklart är detta en tidig form av pole dance 🙂 There are many erotic sculptures in Hampi so obviously this is an early form of pole dance 🙂

Häst och juvelbasaren! Horse and jewel bazaar!

Häst och juvelbasaren! Horse and jewel bazaar!

Ingången till Vittala templet! The entrance to the Vittala temple!

Ingången till Vittala templet! The entrance to the Vittala temple!

En häftig skulptur inne i Vittala templet! Det var egentligen hästskulpturer som drog vagnen men de är borta sedan länge. Istället satte indiska regeringen dit ett par elefantskulpturer på 70-talet! A cool sculpture inside the Vittala temple! It was really horse sculptures that pulled the caravan, but they are long gone. Instead, the Indian government put a pair of elephant sculptures in their place in the 70s!

En häftig skulptur inne i Vittala templet! Det var egentligen hästskulpturer som drog vagnen men de är borta sedan länge. Istället satte indiska regeringen dit ett par elefantskulpturer på 70-talet! A cool sculpture inside the Vittala temple! It was really horse sculptures that pulled the caravan, but they are long gone. Instead, the Indian government put a pair of elephant sculptures in their place in the 70s!

Danshallen i Vitala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! Dance Hall in Vital temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!

Danshallen i Vittala templet! Musiken kommer från dessa tunna stenpelare som man slår på med träpinnar! The Dance Hall in Vittala temple! The music comes from these thin stone pillars that you hit with sticks!

Många skulpturer föreställer flera djur på samma gång! Many sculptures representing several animals at the same time!

Många skulpturer föreställer flera djur på samma gång! Many sculptures representing several animals at the same time!

En indisk bison! An Indian bison!

En indisk bison! An Indian bison!

och en elefant! and an elephant!

och en elefant! and an elephant!

Drottningens badhus och man kan klart de islamska influenserna i arkitekturen! Så kultur färdas över landsgränserna! Queen's Bath and the Islamic influences in the architecture can been seen clearly! Culture travels across country borders!

Drottningens badhus och man kan klart se de islamska influenserna i arkitekturen! Så kultur färdas över landsgränserna! Queen’s Bath and the Islamic influences in the architecture can been seen clearly! Culture travels across country borders!

Drottningens badhus! Queen's bath!

Drottningens badhus! Queen’s bath!

Utsikt över ruinerna av det kungliga palatset! Overlooking the ruins of the royal palace!

Utsikt över ruinerna av det kungliga palatset! Overlooking the ruins of the royal palace!

Kraftiga stenportar höll fienden ute! Heavy stone gates kept the enemy out!

Kraftiga stenportar höll fienden ute! Heavy stone gates kept the enemy out!

Resterna av kungliga palatsets pool! The remains of the royal palace pool!

Resterna av kungliga palatsets pool! The remains of the royal palace pool!

Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!

Elefantstallarna på militäranläggningen! Elephant stables at the military facility!

Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!

Lotus Mahal och ett vakttorn i högra hörnet! Lotus Mahal and a watchtower in the right corner!

IMG_1618IMG_1620

Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi

Lokalbefolkningen förberedde för en festival i Hampi! The locals prepared for a festival in Hampi!

Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!

Vi hjälpte till med förberedelserna! We help with the preparations!

väg fylld med ljus! Road full with light!

väg fylld med ljus! Road full of lights!

Vårat fordon för dagen. Det var inte mopedens fel att vi hamnade på villovägar! Our vehicle for the day. It was not moped's fault that we ended up on the wrong track!

Vårat fordon för dagen. Det var inte mopedens fel att vi hamnade på villovägar! Our vehicle for the day. It was not the moped’s fault that we ended up on the wrong track!

Vart tog vägen vägen? Vi åker ju på en åker ;) Where did the road go? We are driving on a field ;)

Vart tog vägen vägen? Vi åker ju på en åker 😉 Where did the road go? We are driving on a field 😉

IMG_1674

Moped-selfie!

Moped-selfie!

En glimt av akveduktsystemen i forna Hampi! A glimpse of the aqueduct systems in the ancient Hampi!

En glimt av akveduktsystemen i forna Hampi! A glimpse of the aqueduct systems in the ancient Hampi!

En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanuman supposed birthplaces of India!

En av Hanumans påstådda födelseplatser i Indien! One of Hanumans supposed birthplaces in India!

Utsikt från Hanumans tempel! View from the temple for Hanuman !

Utsikt från Hanumans tempel! View from the temple of Hanuman !

Sanapursjön! Sanapur lake!

Sanapursjön! Sanapur lake!

Ulrika vågade hoppa i vattnet den här gången också! Ulrika dared to jump in to the water this time too!

Ulrika vågade hoppa i vattnet den här gången också! Ulrika dared to jump in to the water this time too!

Färjan som tar dig över floden kostar 10 rupee (1.3 SEK)! The ferry that takes you across the river costs 10 Rupees (0.14 EURO)!

Färjan som tar dig över floden kostar 10 rupee (1.3 SEK)! The ferry that takes you across the river costs 10 Rupees (0.14 EURO)!

Naomi med Gävlemänniskorna Matilda och Linn! Naomi with the Gävle people Matilda and Linn!

Naomi med Gävlemänniskorna Matilda och Linn! Naomi with the Gävle people Matilda and Linn!