Vi gjorde flera små turer runtomkring Munnar, både genom att promenera själva och tillsammans med Sami (vår guide upp på berget) som tog med oss på en guidad tur med hans rickshaw. Det var molnigare och disigare den dagen som vi åkte med Sami, så det var ingen idé att åka upp till toppstationen här i Munnar på grund av för dålig sikt, så istället åkte vi ut på elefantspaning  och den här dagen hade vi bättre lycka då vi fick se en flock vilda elefanter! Tyvärr var det på så långt avstånd (de var på en bergssluttning mittemot oss), så det enda vi såg var 11 stycken svarta prickar som rörde på sig, men vi tycker ändå att det räknas :). Sami var en jättebra guide som lät oss utforska mycket på egen hand. Han släppte av oss flera gånger vid någon liten sidoväg och förklarade hur vi skulle gå och sedan mötte han upp oss på andra sidan. Vi fick därför se flera små byar och fina landskap som finns runt omkring Munnar.

Vi begav oss även ut på egen hand och utforskade Munnars teplantage och det var här som vi träffade Mohindran när han arbetade med att fälla träd. Vi började samtala och det slutade med att vi blev inbjudna på middag till hans hem samma kväll. På kvällen fick vi träffa Mohindrans fru Selvarani, deras 4 åriga dotter Sreeja och Mohindrans pensionerade pappa som alla bodde ihop på cirka 20 kvm.  Vi fick även träffa brorsbarn, fastrar och svägerska, som vi tyvärr inte kommer ihåg namnen på, och alla släktingar bodde i samma huslänga i den lilla byn. Familjen är tamiler, så tamil är deras första språk vilket är ett annat språk än vad som talas av majoriteten i det här området (vilket är Malayalam). Tamilerna är också hinduer och de är en minoritet här tillskillnad mot den stora mängd kristna som finns i detta område.
Både Mohindran och Selvarani arbetar på teplantagen för det stora företaget (TATA) och Mohindrans far tar hand om barnen när föräldrarna arbetar. Sreeja började skolan när hon var 3.5 år och hon visade oss sina skolböcker och vad hon hittills hade lärt sig. Lilla Sreeja går i en helengelsk skola så förutom att lära sig räkna och skriva så lär hon sig ett tredje språk på samma gång. Hon kunde skriva sitt eget och våra namn, samt addera små tal och säga en hel del engelska ord. Skolavgiften är rätt så dyr, men i och med att hennes föräldrar arbetar för TATA (pappan som trädfällare och mamman med att plocka teblad), så får de en kraftig rabatt på skolavgiften. Mohindran och Selvarani visade oss sina lönespecifikationer vilket var 500 (65 SEK) respektive 230 rupees (28 kr) per dag och det pågår en stor strejk just nu där teplantagearbetarna kämpar för högre löner (en höjning från 230 till 500 rupee per dag), samtidigt som efterfrågan på te är lågt. Strejken har pågått i mer än två veckor och löneförhandlingarna pågår i direktsänd tv, så alla kan följa argumenten som läggs fram från respektive sidor (det skulle väl aldrig hända i Sverige).
Vi fick även se massor med bilder från deras bröllop och vi visade en hel del bilder från Sverige, våra familjer och vänner och vi pratade även om skillnaderna mellan skolsystemen. Tiden gick jättefort och vi fick en stående inbjudan att komma tillbaka och hälsa på nästa gång vi är i Munnar innan vi var tvungna att gå tillbaka till vårt boende (de stängde och låste vid 22.30).

We made several treekings around Munnar, both by ourselves, and with Sami (our guide up the mountain). He took us on a guided tour with his rickshaw around Munnar one day. It was cloudier and more mist that day, so we didn’t go up to the top station here in Munnar because of the poor visibility. Instead, we went out to look for elephants, and this day we had better luck so we got see a herd of wild elephants! Unfortunately, it very far away (they were on the hillside opposite us), so the only thing we saw was 11 black dots that moved, but we still think it counts :). Sami was a great guide that allowed us to explore much on our own. He dropped us off several times at small side roads and explained how we should walk, and then he met up with us on the other side. Therefore, we got to see several small villages and beautiful scenery that can be found around Munnar.

We also went out on our own and explored the tea plantations in Munnar and it was here that we met Mohindran when he was cutting trees. We started talking and we ended up being invited to dinner at his home the same evening. In the evening we met Mohindran’s wife Selvarani, their 4 year old daughter Sreeja and Mohindrans retired father who all lived together on about 20 sqm. We even got to meet his nephews, aunts and sister-in-law, which we unfortunately do not remember the names of, and all the relatives lived in the same row of houses in the small village. The family are Tamils, so Tamil is their first language which is different language than what spoken by the majority of this area (which is Malayalam). The Tamils ​​are also Hindus and they are a minority here in contrast to the large amount of Christians found in this area.
Both Mohindran and Selvarani works on the tea plantations owned by the big company (TATA) in the area and Mohindrans father takes care of their children when they are working. Sreeja started school when she was 3.5 years old and she showed us her school books and what she had learned so far. Little Sreeja goes in a all-English school so besides learning to count and write, she also learns a third language at the same time. She was able to write her own name, and our names, and adding small numbers and say a lot of English words. The school fee is quite expensive, but with her parents working for TATA (her father as a tree cutter and her mother picking the tea leafs), they receive a substantial discount on the school fee. Mohindran and Selvarani showed us their payslips which was 500 (€7) and 230 Rupees (€3) per day and there is a big strike right now where the tea plantation workers are fighting for higher wages (an increase from 230 to 500 rupees per day), while the demand for tea is low. The strike has lasted more than two weeks and the negotiations are broadcasted live on TV, so everyone can follow the arguments presented by the respective sides (this would never happen in Sweden).
We also got to see a lot of pictures from their wedding and we showed a lot of pictures from Sweden, our families and friends and we also talked about the differences between the school systems. Time went by very quickly and we got a standing invitation to come back and visit next time we are in Munnar, before we had to go back to our accommodation (which closed and locked at 22.30).

Staden Munnar! Munnar town!

Staden Munnar! Munnar town!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Beautiful scenery! Vacker natur!

Färgglada hus! Colorful houses!

Färgglada hus! Colorful houses!

En liten by omringad av skog och berg! A small village surrounded by forest and mountains!

En liten by omringad av skog och berg! A small village surrounded by forest and mountains!

Vi fick tyvärr inte se nägra på nära håll! Unfortunately we did not see any elephants up close!

Vi fick tyvärr inte se nägra på nära håll! Unfortunately we did not see any elephants up close!

"Kerala meals" med massor med små rätter! "Kerala meals" with lots of small dishes!

“Kerala meals” med massor med små rätter! “Kerala meals” with lots of small dishes!

Vandra i teplantagen! Walking in the tea plantation!

Vandra i teplantagen! Walking in the tea plantation!

Vandring i teplantagen! Walk in the tea plantations!

Fikapaus med goda muffins! Coffee break with delicious muffins!

Fikapaus med goda muffins! Coffee break with delicious muffins!

Mötte Mohindran som vi började prata med och det slutade med en inbjudan till middag! Met Mohindran that we started talking with and it ended up with an invitation for dinner!

Mötte Mohindran som vi började prata med och det slutade med en inbjudan till middag! Met Mohindran that we started talking with and it ended up with an invitation for dinner!

Familjen kollar på bilder från Sverige! The family is looking at pictures from Sweden!

Familjen kollar på bilder från Sverige! The family is looking at pictures from Sweden!

Selvarani, Sreeja och Ulrika! Selvarani, Sreeja and Ulrika

Selvarani, Sreeja och Ulrika! Selvarani, Sreeja and Ulrika!

Sreeja visade oss att hon kunde skriva sitt namn med latinska bokstäver! Sreeja showed us that she could write her name with Latin letters!

Sreeja visade oss att hon kunde skriva sitt namn med latinska bokstäver! Sreeja showed us that she could write her name with Latin letters!

Sreejas engelskabok! Sreejas English book!

Sreejas engelskabok! Sreejas English book!

Strejkdemontrationer i Munnar (alla röda flaggor) och tv-kanaler var här och bevakade! Strike demonstrations in Munnar (the red flags) and TV-channels were here to document it!

Strejkdemontrationer i Munnar (alla röda flaggor) och tv-kanaler var här och bevakade! Strike demonstrations in Munnar (the red flags) and TV-channels were here to document it!

Vacker natur! Beautiful scenery!

Vacker natur! Beautiful scenery!

Vacker natur! Beautiful scenery!

Vi hängde med två israeliska bröder, Yahel och Yishai, som var supertrevliga. De är också ute på resa (fast på varsitt håll) och så bestämde de sig för att möta upp varandra i Indien! We hung out with two Israeli brothers, Yahel and Yishai, who was super friendly. They are also on a journey (not together though) and they decided to meet each other in India!

Vi hängde med två israeliska bröder, Yahel och Yishai, som var supertrevliga. De är också ute på resa (fast på varsitt håll) och så bestämde de sig för att möta upp varandra i Indien! We hung out with two Israeli brothers, Yahel and Yishai, who was super friendly. They are also on a journey (not together though) and they decided to meet each other in India!