(Please scroll down to the orange text for the English version)

Det är väldigt många som är okunniga om vad kapitalism innebär, så jag tänkte ägna del III i min serie om anarkokapitalism till att förklara vad kapitalism egentligen är (här kan du läsa del I och del II). Och nej, vad du än tror så lever vi inte i en kapitalistisk värld oavsett hur ofta etatister (betyder de som stödjer staten) skriker det på gatorna, i sociala medier, tv-program eller tidningsartiklar.

Kapitalism betyder att vi som individer gör frivillig byteshandel med varandra på en fri marknad för att vi båda tjänar på det, utan att någon utomstående sätter upp regler för vår byteshandel eller kräver en andel av bytet. Förr i tiden kunde det vara att man bytte mjölk mot ägg, men idag lever vi i ett mer utvecklat och specialiserat samhälle och det är därför väldigt sällan som man kan byta en vara mot en annan direkt. I ett mindre primitivt samhälle krävs det att vi har någon form av bytesmedel som mellanled i byteshandeln som görs för att båda individerna ska känna sig nöjda. Detta bytesmedel kallas pengar och mer om det i ett kommande del i denna serie. En fri marknad är att byteshandel sker mellan olika parter och individer frivilligt, ofta involverande pengar, utan att någon annan lägger sig i. Detta betyder att inga statliga regleringar finns i en kapitalistisk värld, så du kanske förstår att vi inte har en fri marknad i dagens läge. Vad har vi då istället undrar du?

Vi har en statlig reglerad marknad där de som lobbar (som mutar och påverkar) politikerna mest, samt har mest pengar och resurser, kan sätta spelreglerna på marknaden och driva igenom lagar som gynnar deras intressen på alla andras bekostnad.  Det här är stora företag, fackförbund och intresseorganisationer väldigt duktiga på och därför kallas det systemet korporatism. Vad korporatismen gör är att stora företag och lobbyorganisationer använder statens våldsmonopol för att knuffa bort konkurrenter som skulle kunna utföra samma tjänster, fast bättre och billigare än dem själva. Konkurrens från mindre, nyskapande företag lagstiftas bort så att de redan stora företagen på en marknad inte ska riskera att bli utkonkurrerade. Enda anledningen till att stora företag och lobbyorganisationer kan skaffa sig fördelar är att vi har ett statligt monopol som möjliggör att dessa lagar och regleringar kan införas och bestraffa dem som bryter mot dem i form av höga böter eller fängelse.
Ett exempel på korporatism är taxiförbundets lobbyverksamhet för att få bort Uber från deras marknad. Uber är ett praktexempel på ny innovation som gör det möjligt att erbjuda persontransport bättre, billigare och säkrare. Taxilobbyisterna hävdar att de vill införa nya lagar för att knuffa bort Uber för att skydda dig som medborgare. Det är så långt från sanningen som man kan komma. De gör det enbart för att de vet att de skulle bli utkonkurrerade om de inte fick till stånd nya regleringar som skyddar deras gamla reglerade affärsmodell på bekostnad av ny innovation och konkurrens från nya innovativa företag.
Korporatism är allt från att kräva kostsamma licenser på varor och tjänster inom specifika marknader, till exempel banker och läkemedelsföretag, till att sätta upp handelstullar för att inte utländska varor ska kunna konkurrera fritt med de inhemska företagen.

Jag hoppas att du kan se att det vi har idag inte är en fri marknad och vi lever inte i en kapitalistisk värld. Vi lever i en korporatistisk värld där statliga regleringar snedvrider marknader till en liten grupp människors fördel! Så vad betyder det här för dig och mig?

Det betyder att vi får högre priser och en onödigt hög arbetslöshet. På en statligt reglerad korporatistisk marknad hålls priset uppe på allt från sjukvårdsmaterial till mat, och licenser och regleringar gör också att det blir mycket dyrare att starta företag och därmed skapa nya jobb för individer. Så varför saker och ting är dyra och att arbetslösheten är hög, är inte på grund av kapitalismen utan på grund av brist på kapitalism.

I en fri marknad skulle snarare priset på en vara snabbt sjunka om den gör stor nytta för många människor. Det är för att många skulle vara intresserade att sälja varianter på produkten för att få en del av marknaden. Även produkter som riktar sig till få individer skulle finnas och göra vinst då inget våldsmonopol ökar kostnaderna via skatter, licenser och regleringar.

I en anarkokapitalistisk värld så skulle ingen kunna använda lagstiftning och våldsmonopol för att ge sig själv privilegier och hindra konkurrens. Det enda sättet att få inflytande över andra människor i ett anarkokapitalistiskt samhälle är genom att sälja varor eller tjänster som andra människor anser förbättrar deras liv så mycket att de frivilligt betalar dig för dem (inget våld inblandat!). Till skillnad mot dagens korporatistiska marknad där de med resurserna (läs pengarna) och politiska kontakterna får den största delen av marknaden, får bestämma vilka som får göra byteshandel och berikar sig på vår bekostnad!

Därför är jag 100% kapitalist! Så nästa gång du hör någon ropa “jävla kapitalist-svin” så får du gärna gå fram och rätta personen genom att säga “Ursäkta, det heter faktiskt jävla korporatist-svin!”.

Signerat: Ulrika

taxation as a buiness model

Dela gärna artikeln om du tyckte detta var intressant och kommentera gärna om du tycker att något var svårt att förstå eller har synpunkter!


English version

There are a lot of people who are ignorant of what capitalism means, so I intend to devote part III of my series on anarcho-capitalism to explain what capitalism really is (here you can read part I and part II).  The first thing I want to point out is that we do not live in a capitalist world regardless of how often statists (meaning those who support the state) shout it in the streets, in social media, television programs or newspaper articles.

Capitalism means that we as individuals make voluntary barter with each other that we both profit from in a free market, without any outside intervention that enforce rules for our barter or demand a cut of the trade. In the past it could be that you exchanged milk for eggs, but today we are living in a less primitive and more specialized world and it is very seldom that you can exchange one item that you want for another item the other individual wants right away. We need to have some kind of medium of exchange as an intermediary in the barter so that both individuals participating will feel satisfied. This medium of exchange is called money and I will write more about money in a future part in my series. A free market is therefore barter that takes place between different parties and individuals voluntarily, often involving money, without anyone interfering. This means that no government regulations exist in a capitalist world, so you might understand now that we don’t have a free market. What do we have instead, you perhaps ask?

We have a state-regulated market where lobbyists who bribe and influence politicians most, and have the most money and resources, can set the rules for the market and enforce laws and regulations that favor their interests at everyone else’s expense. This is big business, trade unions and non-goverment organisations very good at, and that is why this system is called corporatism. What corporatism does is that large companies and lobby organisations use the state monopoly of violence to push away competitors, who could provide the same services, but better and for a cheaper price than themselves. Competition from smaller innovative companies are legislated away so that the already large companies in a market  don’t risk being outcompeted. The only reason that large companies and lobby organisations can obtain advantages is that we have a state monopoly which enables laws and regulations to be introduced and punish those who violate them in the form of heavy fines or imprisonment.

The taxi union’s lobbying to push away the company Uber from their market is an example of corporatism. Uber is a prime example of new innovation that makes it possible to offer passengers better, cheaper and safer transportation compared to the old taxi system. Taxi lobbyists claim that they want to introduce new laws against Uber to protect you as a citizen. It is as far from the truth as one can get. They do so only because they know that they would be outcompeted if they do not get the state to introduce new regulations that protect their old heavily-regulated business model at the expense of competition from new innovative businesses.

Corporatism is everything from requiring expensive licenses for goods and services in specific markets, such as banks and pharmaceutical companies, to trade tariffs so that no foreign goods are allowed to compete freely with domestic companies.
I hope you can see that what we have today is not a free market, and we do not live in a capitalist world. We live in a corporatist world where government regulations distort the market to benefit a small group of people, and this happens everywhere! So what does this mean for you and me?

It means that we get more expensive prices and unnecessarily high unemployment. On a state-regulated corporatist market prices are kept high on everything from medical supplies to food. Licenses and regulations also make it more expensive to start businesses and create new jobs for individuals. So why things are expensive and unemployment is high, is not because of capitalism but because of the lack of capitalism.
In a free market prices on goods and services would decline and this would be a great benefit to many people, especially poor people. The prices would decline because many people would be interested in selling variations on different products to get a share of the market. Even nisch products that only interest a few individuals would be able to exist and make profit when no monopoly of violence increases the costs through taxation, licenses and regulations.

In an anarcho-capitalist world, nobody would be able to use the law and the monopoly of violence to give themselves privileges and hinder competition. The only way to gain influence over other people in an anarcho-capitalist society is by selling goods or services that other people think improves their lives so much that they voluntarily pay you for them (no violence involved!). Unlike today’s corporatist market where those with resources (read money) and political contacts have the bulk of the market, they decide who will be allowed to do barter and they enrich themselves at our expense!

Therefore, I am 100% capitalist! So the next time you hear someone shout “capitalist pigs!” please go up and correct that person by saying “Excuse me, it is actually called corporatist pigs!”.

Signed: Ulrika

taxation as a buiness model

Please share this article if you thought this was interesting and feel free to comment if you think that something was difficult to understand or have comments!