Denna lilla stad med ca 100,000 invånare var vår första anhalt utanför huvudstaden, men den rymmer väldigt mycket historia. Det är en av världens alla naturliga hamnar och har därför varit attraktiv för europeiska kolinisatörer att ha i besittning. Det har varit danskar, portugiser, holländare, fransmän, tyskar och britter som ivrigt slagits med varandra och använt sig av soldater ur ursprungsbefolkningen som aldrig satt sin fot i Europa.

I de norra och östra delarna av Sri Lanka lever de tamilska grupperna som är ett folkslag med indiskt urpsprung. När Sri Lanka blev självständigt 1948 började sprickan mellan singaleserna och tamilerna att bli tydlig (bla infördes en lag att tamilerna inte fick rösta i nationella val), men det var inte förrän i juli 1983 som spänningarna mellan grupperna ledde till ett våldsamt inbördeskrig mellan den singalesiska staten och tamilska separatisterna (tamilska tigrarna) som slutade mycket blodigt 2009. Vi har pratat med några ur den lokala befolkningen och vi uppfattar att det finns en hel del spänningar mellan tamilerna och singaleserna ännu, men det har varit lugnt i norra Sri Lanka sedan 2009.  

Vi stannade bara en dag i Trincomalee, men vi hann utforska stora delar av den lilla staden, samt besöka Fort Frederick och Koneswaramtemplet som finns här. Fort Fredrick byggdes av portugiserna 1624, men fick sitt nuvarande utseende och namn av holländarna som tog över fortet 1639. Sedan dess har fortet bollats mellan olika europeiska stater innan det tillslut blev övertaget av Sri Lanka 1948. Koneswaramtemplet ligger innanför fortet och är ett hinduiskt tempel då största delen av befolkningen har sitt ursprung i Indien. Nuvarande design är från medeltiden, men anteckningar om templets existens finns från några hundra år innan vår tideräkning. Detta tempel har också reparerats flera gånger då krigsglada europeiska stater varit i närheten och förstört delar av templet.  

Pontus har även offentliggjort sin utbildningssida om Bitcoin nu (start using bitcoin) där du bland annat kan läsa om vad Bitcoin är, hur man förvarar bitcoins och hur man köper bitcoins. Den har precis lämnat startgropen så det är meningen att hemsidan ska byggas på med fler artiklar och annat material samt översättas till svenska och andra språk. Vill ni lära er mer om Bitcoin så får ni gärna gå in där och läsa samt även sprida sidan till vänner och bekanta som vill lära sig om Bitcoin.

This small city with about 100,000 inhabitants was our first stop outside the capital of Sri Lanka, but it holds a lot of history. It is one of the world’s natural harbors and it has therefore been very attractive to European colonialists to have this geographical area in their  possession. There have been Danes, Portuguese, Dutch, French, Germans and Britons who eagerly have been fighting with each other and used the indigenous people, who never set foot in Europe, as soldiers.

In the northern and eastern parts of Sri Lanka lives the Tamils who are a people with Indian heritage. The rift between the Sinhalese and Tamils emerged rapidly (the singalese state introduced a law that Tamils were not allowed to vote in national elections etc.) when Sri Lanka became independent in 1948, but it was not until July 1983 that the tensions between the groups led to a violent civil war between the Sinhalese government and Tamil separatists (LTTE) that ended with a very bloody defeat of the LTTE in 2009. We have talked to some of the local people and we understand that there are still a lot of tensions between Tamils ​​and Sinhalese, but it has been calm in northern Sri Lanka since 2009.

We stayed only one day in Trincomalee, but we had time to explore a large part of this small town, and also visit Fort Frederick and the Koneswaram temple that can be found here. Fort Frederick was built by the Portuguese in 1624, but got its present appearance and name after the Dutch took over the fort in 1639. Since then, the fort  has been tossed around between various European states before it was finally taken over by Sri Lanka in 1948. The Koneswaram temple is located inside the fort area and is a Hindu temple. The current design dates from the Middle Ages, but notes from a few hundred years before our era about the temple’s existence has been found. This temple has been repaired several times when European states have been fighting and destroyed parts of the temple.

Pontus has also now published his educational web page about Bitcoin (start using bitcoin), where you can learn about what Bitcoin is, how to store Bitcoins and how to buy Bitcoins. It has just left the starting blocks so the website will be extended with additional articles and other materials, as well as translated into Swedish and other languages. You are welcome to visit the page if you want to learn more about Bitcoin and also share it if you like the content.

Vi utforskade Trincomalee och hittade stället där kråkorna hänger! We explored Trincomalee and found the place where the crows hangs out!

Vi utforskade Trincomalee och hittade stället där kråkorna hänger! We explored Trincomalee and found the place where the crows hangs out!

Trincomalee!

Trincomalee!

Fågelbad! Bird bath!

Fågelbad! Bird bath!

Trincomalee!

Trincomalee!

Fort Frederick!

Fort Frederick!

Ingången till fort Frederick! The entrance to Fort Frederick!

Ingången till fort Frederick! The entrance to Fort Frederick!

Rådjur bor vid fort Frederick! Deers are living on the grounds of fort Frederick!

Rådjur bor vid fort Frederick! Deers are living on the grounds of fort Frederick!

Koneswaramtemplet! The Koneswaram temple!

Koneswaramtemplet! The Koneswaram temple!

Ingången till Koneswaramtemplet! The entrance to the Koneswaram temple!

Ingången till Koneswaramtemplet! The entrance to the Koneswaram temple!

VI fick se en cricketmatch utanför fort Frederick! We got to watch a game of cricket outside fort Frederick!

VI fick se en cricketmatch utanför fort Frederick! We got to watch a game of cricket outside fort Frederick!

Många skönspelande glassbilar finns här! There are many ice cream trucks here!

Många skönspelande (för att lura till sig barnen) glassbilar finns här! There are many ice cream trucks here playing happy songs to lure children to the truck!

HIttade ett mysigt ställe som sålde väldigt god glass! Found a cozy place that sold very good ice cream!

HIttade ett mysigt ställe som sålde väldigt god glass! Found a cozy place that sold very good ice cream!

Samling vid vattnet på eftermiddagen! People gathering at the waterfront in the afternoon!

Samling vid vattnet på eftermiddagen! People gathering at the waterfront in the afternoon!

Bussarna på Sri Lankas vägar! Man får verlkigen hålla i sig när man åker med dem för det går fort och inbromsningen är våldsam! The buses on roads of Sri Lanka! You really need to hold on when going with them, because it goes fast and the bus often brakes violently!

Lokalbussarna som du kan åka med på Sri Lankas vägar! Man får verlkigen hålla i sig när man åker med dem för det går fort och inbromsningen är våldsam! The local busses that you can travel with in Sri Lanka! You really need to hold on when going with them, because it goes fast and the bus often brakes violently!

Vänner som fiskar tillsammans! Friends who fish together!

Vänner som fiskar tillsammans! Friends who fish together!

Trincomalee!

Trincomalee!

Vacker solnedgång i Trincomalee! Beautiful sunset in Trincomalee!

Vacker solnedgång i Trincomalee! Beautiful sunset in Trincomalee!