Första kvällen i Kota Kinabalu bjöd på allt och det blev roligt! Vi hade precis hittat ett hostel som vi trivdes i och var på väg för att hitta något ställe att äta på då vi blev inbjudna till ett bord där Djungle Jack, David och Chony satt och drack öl. Det var en väldigt spontan inbjudan, så vi tackade ja med glädje och det visade sig snart att vi fick följa efterdyningarna av jordbävningen här på ön vid sidlinjen (med arresteringar av turister, domstolsutslag, lokal vidskepelse, samt ha en brittisk journalist uppdykandes mitt öldrickandet) och prata om väldigt intressanta ämnen som ekonomi, hemskolning, etatism och propganda i media. Djungle Jack är en riktig personlighet och det var kul att få uppleva Kota Kinabalu med honom, och med David och Chony (från England och Nya Zeeland) kändes det som om vi hittat själsfränder trots att vi bara hann umgås en kväll innan de skulle åka vidare. Vi hoppas verkligen att vi kan ses igen i vida världen! Kvällen slutade med att Djungle Jack visade oss Kota Kinabalu och bjöd oss på krabba och fisk på ett lokalt ställe (Tack Jack!).

Därefter har dagarna bestått i att fixa saker och det har varit allt från blogginlägg, redigera videoklipp, samt planera sammanstrålningen med Ulrikas syster Rebecca i Indonesien och dyka i Sipadan (och nu ska ni få höra hela historien om Sipadan). När vi bestämde oss för att åka till Malaysia bestämde vi oss också för att vi ville dyka vid en av världens vackraste dykplatser, nämligen Sipadan. Vi kom till Malaysia och det var då vi började höra saker som “bli inte kidnappade av piraterna bara” så fort vi nämnde att vår plan var Sipadan och detta kom både från dykare och människor från Malaysia. Vi läste på och det visar sig att östra delen av Borneo (den delen närmast Fillipinerna) är utsatta för attacker från islamister som kommer från de södra öarna av Filippinerna och kidnappar människor för att sedan begära lösensumma. År 2000 kidnappades 13 turister när de dök vid Sipadan och senaste gången en kidnappning hände vid Sipadan var förra året. Det skedde en kidnappning i Sandakan bara för några veckor sedan, så när det väl var dags för oss att åka över till Borneo var vi inte lika sugna på att åka till Sipadan längre. Vi hade då fått tips om Mulu nationalpark och vi lade om våra planer för att åka dit istället. Lyckligtvis mötte vi Craig i Mulu som precis kommit från Sipadan och kunde rapportera om hur det var där och när vi kom till Kota Kinabalu så mötte vi David och Chony som också precis varit där och dykt. Alla tre kunde berätta om hur avslappnade människorna är där (de var inte rädda för att dyka där) och att militärer patrullerar runt Sipadan med båtar på dagarna för att skydda dykare och båtbesättningen från attacker.

Från att helt avskrivit Sipadan, så blev det plötsligt febril verksamhet hos oss för att planera in dyk i Sipadan innan vi ska möta upp Rebecca nästa vecka. Det som gör det hela lite svårare är att den Malaysiska regeringen bestämt att endast 120 personer får dyka vid Sipadan per dag och detta är en väldigt attraktiv plats att dyka på, så  det betyder att dessa platser fylls upp rätt så snabbt. David och Chony berättade att de hade fått platser först en vecka efter att de ringde för att boka in sig (och då är högsäsongen precis runt knuten), så vi fick lite bråttom för att alla våra pusselbitar skulle falla på plats. Vi ville hitta någonstans att sova på fastlandet på Borneo i Semporna (och inte ute på någon ö) i och med det osäkra läget i området, samt hitta en dykklubb som har platser till Sipadan med relativt kort varsel, inte så dyra och har hyfsade recensioner på nätet. Alla kriterier har vi lyckats uppfylla och snart får vi se om dykningen i Sipadan lever upp till våra höga förväntningar! Mer om detta i ett senare inlägg =)

The first night in Kota Kinabalu offered everything but a calm evening and an early night! We had just found a hostel which we enjoyed and were going to find some place to eat when we were invited to a table where Djungle Jack, David and Chony sat and drank beer. It was very spontaneous, so we accepted with pleasure and it soon became clear that we got to follow the aftermath of the earthquake on the island on the sidelines (with the arrests of tourists, court rulings, local superstition, and a British journalist showing up to our table) and discussing interesting topics such as economics, homeschooling, statism and propganda in media. Djungle Jack is a real personality and it was fun to experience Kota Kinabalu with him, David and Chony (from England and New Zealand respectively), it felt like we found soul mates even though we only had time to hang out for a night before they would move on. We really hope we can meet again somewhere in the world! The evening ended with Djungle Jack showing us Kota Kinabalu and invited us to crab and fish  at a local place (Thanks Jack!).

The next few days have consisted of fixing things such as blog posts, edit videos, and plan the meetup with Ulrika’s sister Rebecca in Indonesia, as well as a diving trip to Sipadan (and here follows the whole story about our Sipadan plans). When we decided to go to Malaysia, we also decided that we wanted to dive at one of the world’s most beautiful diving spots, namely Sipadan. We came to Malaysia and then we started to hear things like “don’t get kidnapped by pirates” as soon as we mentioned Sipadan, and this came from both divers and local people. We read up on it and it turns out that the eastern part of Borneo (the part closest to the Philippines) are vulnerable to attacks by Islamists who comes from the southern islands of the Philippines and kidnap people and then ask for ransom. Thirteen tourists got kidnapped in year 2000 at Sipadan and the last time a kidnapping happened there was last year. A tourist kidnapping happened in Sandakan just a few weeks ago, so when it was time for us to go over to Borneo, we were not as eager to go to Sipadan any longer. We had received tips about Mulu National Park so we changed our plans to go there instead. Fortunately, we met Craig in Mulu who just arrived from Sipadan and could report on how it was there and when we got to Kota Kinabalu we met David and Chony that also just been in Sipadan diving. All three could tell us how relaxed the people are there (they were not afraid to dive there) and that the military patrol around Sipadan by boats during the day to protect divers from attacks.

From being completely written off, we decided to go to Sipadan, and with this change of plans it suddenly became a feverish activity when we needed to schedule the diving in Sipadan before we meet up with Rebecca next week. What makes it a bit more difficult is that the Malaysian government decided that only 120 people are allowed to dive at Sipadan per day and this is a very attractive place to dive in, so that means these 120 daily permits are filled up pretty quickly. David and Chony told us that they had got diving permits a week after they phoned to book it (with the peak season just around the corner), so we had to hurry to get all our pieces into place. We wanted to find somewhere to sleep on the mainland of Borneo in Semporna (and not out on any island) due to the uncertain situation in this area, and to find a diving club that has available diving permits to Sipadan at relatively short notice, not being to expensive and that has decent reviews online . We managed to meet all the criterias and soon we will see if the diving in Sipadan can meet our high expectations! More about that in a later blog post =)

Vårt kamerabatteri var helt urladdat när vi kom till KK, så vi har endast några halvtaskiga mobilbilder från den härliga kvällen! Men här är vi på väg till det lokala matstället i KK! Our camera battery was fully discharged when we came to KK, so we only have a few rather bad quality mobile pictures from this evening! But here we are on our way to the local dinner place in KK!

Vårt kamerabatteri var helt urladdat när vi kom till KK, så vi har endast några halvtaskiga mobilbilder från den härliga kvällen! Men här är vi på väg till det lokala matstället i KK! Our camera battery was fully discharged when we came to KK, so we only have a few rather bad quality mobile pictures from this evening! But here we are on our way to the local dinner place in KK!

Pontus tillsammans med Djungle Jack, Chony och David medan vi väntar på maten. Pontus together with Djungle Jack, Chony and David while we were waiting for the food!

Pontus tillsammans med Djungle Jack, Chony och David. Pontus together with Djungle Jack, Chony and David!